Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Odmítnutí očkování rodičem

I když je u nás celoplošné pravidelné (povinné) očkování prováděno masově ve srovnání s jinými západoevropskými zeměmi, stále častěji dochází k odmítnutí takového očkování rodičem. Tato skutečnost vyplývá ze srovnání dosažené proočkovanosti dětské populace před rokem 1989 a v současné době. Je pozorovaný zhruba 5% pokles. Právní výklad možnosti odmitnutí očkování rodičem vypracoval JUDr. MUDr. L. Vondráček.

Zákon č. 20/1966 Sb., v platném znění, o péči o zdraví lidu zakotvuje základní směry zdravotnictví a mimo jiné stanovuje, že poskytovaná zdravotní péče je zaměřena především na prevenci.

Zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví stanovuje, že fyzická osoba, která je hlášena k trvalému pobytu na uzemí ČR, a cizinec, jemuž byl na uzemí ČR povolen dlouhodobý pobyt, jsou povinni podrobit se v prováděcím právním předpisu upravených případech a termínech stanovenému druhu pravidelného očkování. Jde-li o osobu, která nedovršila patnáctý rok svého věku, odpovídá za splnění povinností její zákonný zástupce.

Zákon č. 94/1963 Sb., v platném znění, o rodině definuje rodičovskou zodpovědnost a stanovuje odpovědnost rodičů při péči o nezletilé dítě, zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný vývoj.

Zákon č. 359/1999 Sb., v platném znění, o sociálně-právní ochraně dětí uvádí, že sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje zejména na děti jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Tento zákon také stanovuje, že každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče a každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti uložené zákonem o rodině, dále i na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že rodiče jsou ze zákona povinni zajistit pravidelné, zákonem uložené očkování (případně i mimořádné očkování), a pokud tak nečiní, postupují v rozporu se zákonem.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, v § 29, odst.1 písmeno a), stanovuje, že se přestupku dopustí ten, kdo úmyslně maří, ztíží nebo ohrozí poskytování zdravotní služby nebo se nepodrobí povinnému vyšetření nebo léčení. Pod písmenem f) je stanoveno, že se přestupku dopouští ten, kdo poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené k předcházení a šíření infekčních onemocnění.

Zákon č 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, v platném znění, stanovuje, že policie platnost povolení cizince k pobytu zruší, jestliže cizinec opakovaně závažným způsobem naruší veřejný pořádek, ohrozí veřejné zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých.

Ošetřují lékař, který zjistí, že rodiče neplní svoji povinnost a zanedbávají očkování dítěte nebo jeho očkovaní odmítají, může:
obrátit se na místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dítěte s upozorněním, že rodiče neplní své povinnosti v oblasti zdravotní péče o dítě. Oznámení se učiní lépe písemně nebo telefonicky. Nutný je záznam v dokumentaci.
Obrátit se na místně příslušného hygienika, kterému přísluší zdravotní dozor, neboť jemu, jak stanovuje zákon, přísluší nařizovat, organizovat popřípadě i provádět opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních nemocí. Oznámení učiní ošetřující lékař písemně s tím, že o této skutečnosti učiní záznam do zdravotní dokumentace dítěte.
Upozornit rodiče na to, že odmítnutím nebo zanedbáním očkování svého dítěte se vystavují možnému zahájení, přestupkového řízení, neboť svým jednáním naplňují skutkovou podstatu přestupku podle § 29 odst. l písmeno a) i písmeno f) zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění, o přestupcích s možnou sankcí pokuty do výše 10 000,- Kč.
Obrátit se na místně příslušný odbor Police ČR, případně odbor cizinecké a pohraniční policie, v případě že rodiče cizinci odmítají nebo se nedostavují na vyzvání k pravidelnému očkování. Policie ČR pak je oprávněna zrušit platnost povolení k pobytu.

Zatímco ošetřujícímu lékaři, který má za povinnost poskytovat péči lege artis, přísluší stanovit přechodné, případně trvalé, kontraindikace a na základě kontraindikace dítě neočkovat, rodiče nejsou oprávněni zákonem stanovené pravidelné očkování odmítnout. Pokud tak učiní, vyžádá si o tom ošetřující lékař jejich písemné prohlášení, tzv. negativní revers. Ten totiž dokládá, že lékař postupoval lege artis a protiprávně postupovali rodiče. Ve zdravotnické dokumentaci pak bude uvedeno, že rodiče po poučení o zdravotním stavu dítěte, významu, přínosu a zákonné povinnosti pravidelného očkování i o možné reakci dítěte na očkování pravidelné, předpisem uložené očkování odmítají. Pokud negativní revers rodiče odmítnou podepsat, ošetřující lékař ještě dopíše, že rodiče negativní revers odmítají podepsat. V tomto případě je ještě vhodné revers doplnit podpisem svědka, kterým může být zdravotní sestra.

Pokud nelze od rodičů získat negativní revers, potvrzující odmítavé stanovisko rodičů k očkování proto, že do ordinace nechodí nebo chodí nepravidelně, pouze když je dítě nemocné, nebo odmítají s lékařem jednat, je třeba, aby ve zdravotnické dokumentaci byl o této skutečnosti záznam ošetřujícího lékaře, který dokládá, že ošetřující lékař nebyl v této věci nečinný. Rodiče nereagují na pozvání k očkování a nedostavují se k objednaným prohlídkám.

Přestupkové řízení je zahájeno s rodiči na místně příslušném orgánu státní správy, kterým je orgán, v jehož územním obvodě byl přestupek spáchán, na základě oznámení státního orgánu, orgánu policie nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana. Tedy na základě oznámeni, které podá hygienik, orgán sociálně-právní ochrany dítěte nebo kdokoliv jiný.

Prameny práva:
Úmluva o právech dítěte
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zákon č. 20/1966 Sb., v platném znění, o péči o zdraví lidu
Zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 94/1963 Sb., v platném znění, o rodině
Zákon č. 359/1999 Sb., v platném znění, o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 71/1967 Sb., v platném znění, o správním řízení
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
Vyhláška MZ o očkování proti infekčním nemocem č. 439/2000 Sb.
Nařízení vlády č. 114/1999 Sb., nakažlivé choroby pro účely trestního zákona

Vydáno / Aktualizováno: 07.03.2005
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit