Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021
Licence k použití (Licenční ujednání)
1) DŮLEŽITÉ INFORMACE
Přečtěte si pečlivě následující podmínky. Vaše užívání našich produktů znamená, že jste si tuto Licenci přečetli, souhlasíte s ní, nebudete ji porušovat a budete se jí bezvýhradně řídit. Poskytovatelem Licence a zároveň provozovatelem webových stránek www.vakciny.net (dále jen „VAKCINY“), je Marek Petráš. Sídlem Za návsí 2450/11, Praha 10, 106 00 IČ: 44861931 DIČ 010-6505250884 (dále jen „Provozovatel“).
Zákazníkem, odběratelem této Licence se stává jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která se na stránkách Provozovatele zaregistruje a stránky Provozovatele využívá (dále jen „Zákazník“).

2) LICENCE
Provozovatel Vám poskytuje jednorázovou Licenci k použití webové databáze (dále jen "Produkty"). Tyto Produkty jsou majetkem nezávislých poskytovatelů. Zakoupením Produktu za neexkluzivní cenu, je Vám poskytnuta jednorázová časově omezená Licence, která Vám umožní používat databázi VAKCINY. Licence není přenosná a nelze ji poskytovat jiným osobám. Zakoupením Produktu na stránkách www.vakciny.net souhlasíte s bezvýhradným používáním tohoto produktu dle těchto podmínek (dále jen "Licence"), vydaných Provozovatelem. Je zakázáno odkoupit Produkt za exkluzivní cenu a dále tento Produkt prodávat.

3) OBRÁZKY, ILUSTRACE, FONTY
Všechny snímky, fonty, mapy a videonahrávky používané v Produktech jsou royalty-free a jsou nedílnou součástí našich Produktů. Zakoupením jednorázové licence umožňuje Zákazníkovi používat obrázky, ilustrace, kliparty, fonty a video záznamy pouze jako součást webové stránky, tj. součást Produktu. Jakýkoliv druh samostatného užívání nebo distribuce prvků Produktu je přísně zakázáno.

4) NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ
Nesmíte žádný z našich Produktů, změněných i nezměněných umístit na disketu, CD, na webové stránky ke stažení, nebo na jiné médium. Zároveň nesmíte nabízet žádný z Produktů k dalšímu prodeji nebo distribuci bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

5) PŘEVODITELNOST
Je zakázáno jakýkoliv z Produktů sublicencovat, tedy postoupit nebo převést Licenci na jakýkoliv subjekt bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

6) NAVRÁCENÍ
Vzhledem k tomu, že prodáváme nehmotné zboží, nenavracíme zaplacenou částku zpět poté, co je Produkt dodán Zákazníkovi, vyjma případu reklamace, který je popsaný v Obchodních podmínkách Provozovatele, které jsou volně dostupné na Portálu.
Ujistěte se, že jste si pečlivě přečetli veškeré informace o Produktu.

7) VLASTNICTVÍ
Zákazník nemá jakýkoliv nárok ani právo duševního vlastnictví nebo výhradního vlastnictví na některý z našich Produktů, ať už pozměněný, nebo nepozměněný. Veškeré Produkty jsou majetkem nezávislých poskytovatelů. Naše produkty jsou poskytovány "tak jak jsou", bez záruky jakéhokoliv druhu, ať už vyjádřené nebo předpokládané. V žádném případě není Provozovatel, nebo jeho zástupci zodpovědný za žádné škody, včetně, ale ne pouze, přímé, nepřímé, zvláštní, trestní, náhodné nebo následné, nebo jakékoliv jiné škody vyplývající z použití nebo nemožnosti použití našich Produktů.

SMLOUVA, OBCHODNÍ PODMÍNKY – Databáze VAKCINY

V této smlouvě, obchodních podmínkách jsou uvedena vaše práva a závazky spojené s užíváním internetové databáze VAKCINY www.vakciny.net. Přečtěte si je pečlivě. Zaškrtnutím rámečku u potvrzení objednávky nebo registrace uznáváte tuto smlouvu a obchodní podmínky a vyjadřujete s nimi svůj plný souhlas.

1. Smluvní strany
Provozovatelem internetové databáze, těchto webových stránek www.vakciny.net (dále jen „Portál“) je Marek Petráš. Sídlem Za návsí 2450/11, Praha 10, 106 00 IČ: 44861931 DIČ: 010-6505250884 (dále jen „Provozovatel“).
Zákazníkem se stává jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která se na stránkách Provozovatele zaregistruje a stránky Provozovatele využívá (dále jen „Zákazník“).

2. Podmínky uzavření smlouvy
Přístupem na webové stránky Provozovatele, jejich používáním, nahráváním a stahováním materiálů berete na vědomí tyto obchodní podmínky a souhlasíte s nimi a budete vázáni touto dohodou stejně jako klienti nebo partneři, které zastupujete při využívání těchto stránek. Registrací vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s touto smlouvou a všemi podmínkami Produktů na webových stránkách Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení smlouvy a těchto podmínek. Pokud nesouhlasíte s těmito obchodními podmínkami, žádáme vás, abyste tyto stránky dále nevyužívali.
Používání webových stránek Provozovatele, stejně jako zaregistrování se a vytvoření účtu, je podmíněno dosažením 18 let věku. Dětem a jedincům mladším 18 let je dovoleno používat tyto stránky pouze pod dohledem rodičů nebo zákonných zástupců. Užíváním těchto webových stránek bez dohledu nebo registrací stvrzujete, že je vám nejméně 18 let a máte plnou právní odpovědnost. Zákazník se může zaregistrovat nebo využívat stránky Provozovatele bez registrace (demo verze).
Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout registrovaným uživatelům rozšířené funkce, které jinak nejsou dostupné neregistrovaným uživatelům.
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které Zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do databáze Provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na Provozovateli vymáhat.
Zákazník uzavřením této smlouvy získává svůj unikátní přístup (tedy login a heslo) do administračního rozhraní, odkud spravuje: veškeré kontaktní údaje, edituje vstupní heslo, sleduje historii vlastních objednávek a má přístup k vlastním zálohovým fakturám i vystaveným fakturám za objednané služby a produkty. Není dovoleno tyto stránky jakkoliv zneužívat. Při přihlašování na tyto stránky a jejich používání není dovoleno používat jakýkoliv automatizovaný software.
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat Smlouvu s Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem souhlas. Zákazník nese plnou zodpovědnost za veškeré objednávky, změny a úpravy, které byly provedeny z jeho administračního rozhraní nebo s použitím jemu přidělených přihlašovacích údajů do této administrace. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami. V rámci zajištění vyššího stupně bezpečnosti je Zákazník oprávněn sám některé ze svých přístupových údajů (přístupové heslo) měnit dle svého uvážení.
Provozovatel pravidelně aktualizuje a obměňuje obsah svých webových stránek a může kdykoli smazat nebo změnit jakékoli informace nebo služby poskytované na těchto stránkách. Přestože se o to maximálně snažíme, nemůžeme garantovat úplnost a přesnost všech informací na webových stránkách.

3. Obsah
Provozovatel pravidelně aktualizuje a obměňuje obsah svých webových stránek a může kdykoli smazat nebo změnit jakékoli informace nebo služby poskytované na těchto stránkách. Přestože se o to maximálně snažíme, nemůžeme garantovat úplnost a přesnost všech informací na webových stránkách.
4. Ochrana osobních údajů
Provozovatel si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. Prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním což považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Ochranu dat našich zákazník je pro nás prioritou.
Provozovatel při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje a nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.
Provozovatel si však vyhrazuje právo vyšetřovat stížnosti nebo porušení této Smlouvy a přijmout veškerá opatření, která bude pro tento účel považovat za vhodná. Včetně (ale nejen) hlášení podezření na protiprávní činnost donucovacím orgánům, včetně poskytnutí informací udaných při registraci Zákazníka, včetně e-mailové adresy, zaslaných materiálu, IP adresy a další.

5. Objednávání Produktů
Po závazném objednání produktů a následném zaplacení (doručení platby na účet Provozovatele) je Produkt připraven Zákazníkovi k použití v časovém limitu, který si Zákazník zaplatil.
Změna způsobů objednávání Produktů je vyhrazena.

6. Neexkluzivní Licence Produktu
Po uplynutí časově limitované doby Licence (Produktu) se odkazy stávají neaktivními a Zákazník již nemá možnost Produkt používat. Pokud Zákazník nestihne do této doby používat Produkt, nemá již žádný nárok na náhradu ani vrácení zaplacené částky. Výjimkou je případ, kdy Produkt se stane nefunkční a Zákazník o této skutečnosti informuje telefonicky, či e-mailem Provozovatele. V takovém případě je Provozovatel povinen Zákazníkovi umožnit používání Produktu v prodloužené době odpovídající zakoupenému Produktu na základě žádosti zákazníka.

7. Ceny Produktů
Ceny každého Produktu jsou po zaplacení neměnné.

8. Licence jednotlivých Produktů
Zákazník bere na vědomí, že Produkty a další obsah stažený na webových stránkách provozovatele podléhá licenčním ujednáním a tímto stvrzuje, že bude tato licenční ujednání plně respektovat.
Licenční ujednání ke každému zakoupenému Produktu si může Zákazník ve formátu .pdf stáhnout po přihlášení ke svému osobnímu účtu na webových stránkách Provozovatele v detailu příslušné objednávky. Zákazník se objednáním Produktu zavazuje toto Licenční ujednání dodržovat. V případě porušení jsou následky popsány právě v každém Licenčním ujednání.
Před objednáním produktu má Zákazník možnost Licenční ujednání shlédnout na adrese:
Vzor licenčního ujednání

9. Neautorizované užití
Je přísně zakázáno používat Produkty pro nezákonné účely stejně jako porušit copyright, obchodní nebo servisní známku. Zákazník nese plnou zodpovědnost za užití Produktů zakoupených nebo stažených z webových stránek Provozovatele a stává se zodpovědným za jakékoliv způsobené škody související s jejich neautorizovaným užitím. Zákazník je rovněž plně zodpovědný za možné peněžité požadavky třetí strany anebo Provozovatelem, zapříčiněné neautorizovaným užitím stažených nebo zakoupených Produktů.

10. Reklamace, vrácení platby
Do 7 dnů od uskutečnění nákupu (zaplacení Produktu, přesněji připsání zaplacené částky na účet Provozovatele) může Zákazník požadovat vrácení peněz za jakýkoliv zaplacený Produkt, který Provozovatel nebyl schopen ani na výzvu Zákazníka dodat. Vrácení peněz můžete požadovat také v případě, že má Produkt technické závady. Technický stav a veškeré závady budou v reklamačním řízení posouzeny a následně uznány jako opodstatněné Provozovatelem. Pokud je reklamace uznána za oprávněnou, je Zákazník povinen odstranit veškerý stažený obsah Produktu a není mu dovoleno Produkt dále jakýmkoli způsobem využívat. Je tak povinen učinit ihned poté, co obdrží zpět částku zaplacenou za reklamovaný Produkt. Nárok na vrácení peněz není možný po uplynutí sedmi dnů od uskutečnění nákupu.
V případě požadavku na reklamaci nebo v případě, že máte jakékoli otázky ohledně vrácení platby, kontaktujte Provozovatele.

11. Platby nestandardní nebo duplicitní, odchylky plateb
Pokud zákazník uhradí vyšší částku, než je uvedena na příslušné zálohové faktuře, bude mu automaticky vystavena faktura na celou zaplacenou částku. Tuto přeplacenou částku může použít na nákup Produktu v odpovídající hodnotě. Pokud Zákazník z jakéhokoliv důvodu pošle duplicitní platbu, bude na tuto částku vystavena nová faktura a tuto částku může opět použít na nákup jakéhokoliv Produktu. Provozovatel není povinen Zákazníkovi přeplatek zaslat zpět na jeho účet, ani není povinen zaslat zpět omylem provedené platby. Zaslání duplicitní nebo omylem zaslané platby zpět je možné pouze na základě zaslání požadavku na navrácení takovéto platby (tzv. storno platby) a to v písemné formě doporučeně na adresu: Marek Petráč, Za návsí 2450/11, Praha 10, 106 00. Pouze v takovém případě může být tato platba navrácena Zákazníkovi na bankovní účet Zákazníka a to do 30dnů od obdržení požadavku. Vracená částka bude ponížena o storno poplatek ve výši 100 Kč. Tento poplatek zahrnuje manuální zpracování celé transakce a také veškeré bankovní poplatky spojené s danou transakcí, které provozovateli naúčtovala banka. V případě vyšších bankovních poplatků než jsou standardní vnitrostátní poplatky za příchozí a odchozí platby bude o tyto poplatky vracená částka taktéž ponížena. Pokud částka přeplatku nebude dostačující, aby pokryla náklady s tímto spojené nemůže být tato částka navrácena.

12. Poplatky u mezinárodních plateb
U mezinárodních plateb je nutné, aby Zákazník zadal do preferencí platby že poplatky jdou na jeho vrub. V případě, že tak neučiní a bude poplatek odečten Provozovateli, bude tento poplatek po Zákazníkovi požadován, bude na něj vystavena faktura a objednaný Produkt bude Zákazníkovi dodán až ve chvíli zaplacení kompletní částky včetně doúčtovaných poplatků.

13. Závazky
Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Provozovatel nebude v žádném případě zodpovědný za škody (včetně (nejen) ztráty informací nebo peněžní ztráty) spojené přímo nebo nepřímo s užíváním webových stránek Provozovatele. Maximální peněžitá náhrada vzhledem k dohodě o Obchodních podmínkách nepřekročí 10 CZK s výjimkou zodpovědnosti, jejíž omezení je zakázáno zákonem.
Provozovatel se nemůže vyvarovat chyb na těchto stránkách ani nezaručuje, že dostupné služby budou probíhat bez přerušení.
Následně Provozovatel nemůže garantovat informace vztahující se k textům a mapám obsaženým na webových stránkách. Provozovatel nezaručuje, že užití těchto webových stránek přinese užitek nebo zisk vám nebo jakékoli třetí straně.

14. Obchodní známka, logo Provozovatele a obsah
Pokud není uvedeno jinak, nelze obchodní známku a logo Provozovatele použít bez předchozího souhlasu Provozovatele a bez jeho písemného souhlasu.
Zákazník bere na vědomí, že veškerý obsah Portálu, včetně fotografií, ilustrací, textů nebo dalších materiálů může být ošetřen zákonem na ochranu duševního vlastnictví. Provozovatel se všemi dostupnými prostředky snaží zabránit porušení podmínek copyrightu nebo obchodní značky. Návštěvníci a uživatelé těchto webových stránek nesou plnou zodpovědnost za to, že potencionální porušení copyrightu a práv třetí strany sami vyjasní. V případě nejistoty Zákazník zodpovídá za konzultaci s právním poradcem.

15. Aplikované právo
Tyto stránky jsou majetkem Marek Petráš, Za návsí 2450/11, Praha 10, 106 00 Přestože můžete získat přístup na tyto webové stránky z jiných částí světa, přístupem na ně souhlasíte s tím, že jejich užití, užití všech materiálů obsažených na těchto stránkách, podléhá zákonům České republiky bez ohledu na to, jak se liší od zákonů státu, z kterého na stránky Provozovatele přistupujete. Jakékoliv případné soudní řízení, spor nebo opatření, které vyplývá z této Dohody nebo se této Dohody týká, musí být zahájeno u soudu příslušného oboru soudní pravomoci v České republice.

16. Oddělitelnost
Pokud je některá podmínka této smlouvy neplatná, nezákonná nebo nevymahatelná, nebo je některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, všechny ostatní podmínky a ustanovení této smlouvy zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

17. Ukončení platnosti smlouvy
Platnost této smlouvy může Zákazník ukončit pouze písemným vyjádřením zaslaným Provozovateli. Provozovatel má na odstranění Zákaznického účtu 30 dní od obdržení zprávy. Provozovatel má právo ukončit platnost této smlouvy v případě kdy dojde ze strany Zákazníka k hrubému porušení této smlouvy a obchodních podmínek kdykoliv a bez náhrady. Takovéto ukončení smlouvy nemá vliv na ostatní povinnosti Zákazníka vyplývající z této smlouvy.
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky kdykoli a bez předchozího upozornění.
Kontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit