Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Základní právní aspekty odmítnutí očkování

Na minulý článek navazují pravní aspekty odmítnutí očkování. V tomto článku přinášíme odkazy a platnou legislativu týkající se tohoto tématu. Zdrojem byla Pediatrie pro praxi 2003; 4: 248-249.

Základní právní rámec očkování je vymezen ustanovením § 45 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zdravotnická zařízení jsou povinna zajistit a provést pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými lékařskými výkony, popřípadě masivní imunizaci fyzických osob, které mají v péči v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.

Fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky a cizincům, kterým byl zde povolen dlouhodobý pobyt, je uložena povinnost podrobit se v určených termínech stanovenému druhu pravidelného očkování. Nejedná se tedy o právo být očkován, ale o povinnost podrobit se očkování.

Neprovedení očkování je možno jen ze zákonem vymezených důvodů. Důvodem může být zejména důvod zdravotní, kdy je zjištěna imunita vůči infekci, nebo při zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace). O těchto skutečnostech musí zdravotnické zařízení vystavit fyzické osobě potvrzení a daný důvod se zapíše do zdravotnické dokumentace.

Nepodrobí-li se zletilá osoba povinnému očkování, tak tento zákon nestanovuje žádné sankce. Sankci lze však najít v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, konkrétně v ustanovení § 29. Dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. f) se přestupku dopustí ten, kdo nesplní povinnost stanovenou nebo uloženou k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Za tento přestupek lze uložit fyzické osobě pokutu až do výše 10 000 Kč.

Dle ustanovení § 46 odst. 3 zákona zjistí-li příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, kde se zdržuje nezletilá fyzická osoba, která se nepodrobila povinnému očkování, stanoví ji rozhodnutím zdravotnické zařízení, které očkování provede. Podle § 94 je tato nezletilá osoba účastníkem správního řízení. Je-li tato nezletilá osoba mladší 15 let, musí být zastoupena svým zákonným zástupcem.

Tento zákonný zástupce může být sankciován obdobně jako v případě, že by se sám nepodrobil povinnému očkování. U osob starších 15 let může být tato osoba samostatně postižena v řízení o přestupku.

Odpovědnost zdravotnického zařízení je uvedena v § 85. Za nesplnění povinného očkování může uložit orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu do výše 2 000 000 Kč.

Došlo-li však nesplněním nebo porušením povinnosti k ohrožení nebo poškození zdraví fyzických osob, nebo dokonce ke vzniku epidemie, může orgán ochrany veřejného zdraví uložit fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu až do výše 3 000 000.

Vydáno / Aktualizováno: 07.03.2005
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit