Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Výsledky některých posledních studií s vakcínou proti nádorovým onemocněním děložního čípku (proti HPV)

Poslední klinická hodnocení vakcín proti HPV nákazám přinesly velmi příznačné výsledky a závěry. Je tedy jen otázkou času, kdy se objeví první komerční vakcíny na trhu. Je pravda, že zbývá doplnit ještě některé údaje tak, aby bylo možné tyto vakcíny bezpečně a spolehlivě používat v praxi. Podle stávajících informací lze očekávat, že by se mohly objevit nejdříve za 5 let.

Účinnost monovalentní vakcíny
Účinnost monovalentní (L1 kapsidový protein) vakcíny VLP (virus-like particle) HPV 16 byla ověřována na souboru 1533 žen z původního počtu 2392 zařazených žen, ve věku 16 až 23 let, které nebyly těhotné a v minulosti byly bez manifestace papilomavirové nákazy. Zařazené ženy měly v minulosti maximálně 5 sexuálních partnerů a užívaly antikoncenpci. Byly rozděleny do dvou skupin. Vakcína se 40 µg účinné látky a adjuvans byla podávána 768 ženám, zatímco placebo dostávalo 765 žen. Vakcína byla podávána intramuskulárně (nitrosvalově) ve schématu: 0., 2. a 6. měsíc.
Primární cíl studie bylo stanovení možného rizika přenosu perzistentní HPV 16 infekce vedoucí k nádorovému onemocnění. Sekundární cíl bylo zhodnocení tolerability vakcíny.
Vakcíny byla v této studii velmi dobře snášena. Pokud jde o perzistentní HPV nákazu, ta byla prokázána ve 41 případech v placebové skupině a žádná ve skupině očkovaných touto vakcínou. Pokud jde o příhody cervikální intraepiteliální neoplasie, bylo zjištěno 9 případů v placebové skupině a žádný případ ve skupině očkované touto vakcínou. Obdobně i krátkodobé přechodné HPV nákazy, které s největší pravděpodobností nevedou k nádorovému onemocnění, byly pozorovány jen u 6 žen ve skupině očkované, zatímco ve skupině placebové bylo těchto případů 68.
Po celou dobu 4-letého pozorování po očkování byly zjištěny podobné výsledky. Celkem bylo zjištěno u 111 žen v placebové skupině perzistentní nákazy, zatímco u očkovaných žen jen v 7 případech. Naopak u žádné očkované ženy nedošlo ke vzniku cervikální intraepiteliální neoplasie (CIN) ve srovnání s 24 případy v placebové skupině. Tyto výsledky potvrzují velmi dobrou účinnost, dosahující až 94% po dobu více než 4 let.

Účinnost bivalentní vakcíny
Druhý typ studie byl proveden s multivalentními vakcínami, poskytujícími ochranu vůči několika typům HPV. Další typ vakcíny obsahoval L1 kapsidový protein VLP proti HPV typů 16 a 18. Do této studie bylo zařazeno 1113 žen ve věku 15-25 let. Vstupní podmínkou bylo více než 6 sexuálních partnerů v minulosti, bez historie předchozí papilomavirové nákazy, bez léčby vnějšího kondylomu a bez přítomnosti HPV nákazy. Pacientky byly randomizovány do dvou skupin. Očkované skupině byla podávána vakcína s 20 µg každého L1 typu 18 a typu 16 (včetně adjuvans). Obou skupinám byla podávána vakcína či placebo podle schématu 0., 1. a 6. měsíc. Hlavním cílem bylo zhodnotit účinnost vakcíny při prevenci perzistentní nákazy obou typů 18 a 16. Jako sekundární cíl bylo zhodnocení snášenlivosti očkování touto vakcínou.
Výsledky studie ukázaly výbornou účinnost této vakcíny při prevenci HPV nákaz. Vakcína byla účinná ve 100% případů při prevenci perzistentní nákazy a v 91,6% při prevenci přechodných nákaz. Komplexní analýza výsledků této studie vede k závěru, že vakcína je velmi dobrá pro prevenci HPV onemocnění.
Dokonce se ukazuje, že vakcína zabránila vzniku cytologických abnormalit u více než 92%.
Jak v očkované skupině tak v placebové skupině nebyl pozorován žádný závažný nežádoucí účinek. Pouze u 22 očkovaných žen a 19 žen v placebové skupině byl pozorován nežádoucí účinek. Rozdíl mezi oběma skupinami nebyl statisticky významný.

Účinnost čtyřvalentní vakcíny
Dalším typem vakcíny, která byla klinicky hodnocena, byla čtyřvalentní L1 vakcína VLP. Uspořádání studie bylo dvojitě slepé, placebem kontrolované. Cílem studie byla imunogenita a tolerabilita vakcíny. Kromě kapsidových proteinů L1 HPV typu 18 a 16 (které zodpovídají za většinu abnormálních papilomavirových skvrn a za nádorové onemocnění děložního čípku) byly zahrnuty ještě L1 typu 6 a 11, které zodpovídají za většinu vnějších genitálních bradavic. Kromě uvedeného záměru bylo dalším cílem stanovit (zhodnotit) velikost dávky vakcíny. Proto byla čtyřvalentní vakcína formulována následovně: Skupina A: typ 6-11-16-18: 80-80-40-80 µg/dávku; skupina B typ 6-11-16-18: 40-40-40-40 µg/dávku; skupina C: typ 6-11-16-18: 20-40-40-20 µg/dávku.
Do této studie byly zařazeny ženy ve věku 16-23 let, nebyly těhotně a byla před předchozí papilomavirové manifestace (skvrny apod.) a v minulosti měly maximálně 4 sexuální partnery. V případě, že do té doby byly bez sexuálních partnerů, byla zvolena taková antikoncepce, aby bylo možné v budoucnu očekávat expozici HPV nákazy.
Celkem bylo do studie zařazeno 1158 žen, které byly rozděleny do 4 skupin. Prvním třem skupinám byly podávány různé velikosti dávek čtyřvalentní vakcíny. Poslední skupina obdržela placebo. Cílem bylo porovnat imunogenitu a tolerabilitu různých dávek čtyřvalentní vakcíny ve srovnání s placebovou skupinou.
Do skupiny C (tj. velikost dávky podle typu byla typ 6-11-16-18: 20-40-40-20 µg/dávku) bylo zařazeno celkem 277 žen a do placebové skupiny 275 žen. Oběma skupinám byl přípravek podáván v 0., 2. a 6. měsíci. Ve studii byly ženy sledovány minimálně 30 měsíců po posledním podání přípravku. Na konci studie byl proveden HPV test, fyzikální a gynekologické vyšetření.
Výsledky studie prokázaly, že i nižší velikost dávky účinné látky poskytují stejnou imunogenitu jako vyšší dávky. Proto do další studie se plánuje formulace vakcíny při nižších vakcinačních dávkách.
Primární veličina byla hodnocena na zákaldě následujícího vyšetření:
- perzistentní nákaza minimálně jedním typem HPV (použitým ve vakcíně)
- VIN, VaIN, CIN
- Cervikální, vulvární nebo vaginální nádorové onemocnění
- Léze na vnějších genitáliích
- Detekce HPV DNA v lézích
Pokud jde o perzistentní nákazu došlo v 89% případů k redukci HPV infekce u očkovaných žen ve srovnání s placebovou skupinou. U očkovaných žen byla dokonce dosažena 100% účinnost hodnocení klinickými projevy HPV onemocnění.
Vysoké účinnosti bylo dosaženo i pro jednotlivé typy HPV obsažené ve čtyřvalentní vakcíně: pro HPV typ 16 byla účinnost 100%, pro typy 16 a 18 byla účinnost 86% a 89%. Pro HPV typ 11 nebylo možné účinnost stanovit z důvodu malého zastoupení.
Tato vakcína dosáhla 88% účinnost v prevenci perzistentní HPV infekce. Dále bylo zjištěno, že kompletně chrání před klinickou manifestací HPV infekce a kompletně eliminuje cervikální intraepiteliální neoplasii. Celková účinnost tedy osahuje 89%.
Dosažená imunita přetrvávala minimálně 36 měsíců.
Vakcína byla dobře tolerována. Byly pozorovány nežádoucí účinky v mírně vyšší četnosti u očkovaných žen než u žen v placebové skupině. Jednalo se o běžné očekávané nežádoucí účinky.

V současné době probíhá klinická studie čtyřvalentní vakcíny u více než 11500 žen ve věku 19-23 let. Schéma podání je 0. 2 a 6. měsíc. Studie je dvojitě slepá placebem kontrolovaná. Plánovaná doba klinického zkoušení je 5 let.

Vydáno / Aktualizováno: 12.09.2005
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit