Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

VZP: Očkování proti pneumokokovým nákazám

Finanční příspěvek na očkování vakcínou Prevenar
Všeobecná zdravotní pojišťovna využije finančních prostředků z Fondu prevence na podporu očkování dětí proti pneumokokovým nákazám, které není hrazeno ze základního fondu zdravotního pojištění.

Z hlediska zdravotního prospěchu je nutné očkovat děti nejpozději do 5. roku věku, přičemž dávkovací schéma (počet dávek) se liší podle věku dítěte. Cena očkovací látky (Prevenar) je cca 1900 Kč na každou dávku.

VZP poskytuje od 1. srpna 2006 příspěvek na očkování vakcínou Prevenar do hodnoty předložených dokladů, max. do výše Kč 1900 Kč, a to pojištěncům, kteří jsou u VZP registrováni nejméně 1 rok (dětem mladším 1 roku je příspěvek poskytnut, pokud jsou u VZP registrovány od narození). Podmínkou je, že konečná dávka byla aplikována nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém pojištěnec dovršil 5 let.

Příspěvek je jednorázový na celé očkování s tím, že zákonní zástupci mohou využít nároku na výplatu příspěvku již po aplikaci první dávky. Pokud bylo očkování zahájeno před 1. srpnem 2006, mohou požádat o příspěvek po druhé či třetí aplikaci dávky. Za předpokladu, že bylo očkování zcela ukončeno před 1. srpnem 2006, mohou požádat zákonní zástupci dítěte také o příspěvek, jejich žádost však bude postoupena na Ústředí a výplata bude provedena na základě zhodnocení rozpočtového opatření.

Indikace pro očkování
O očkování rozhoduje v souladu se schválenými indikacemi zpravidla registrující praktický lékař pro děti a dorost v rámci preventivní péče.

Pro uvedené očkování jsou stanoveny zdravotní indikace:

 • primární defekty imunity s klinickým projevem poruchy tvorby imunoglobulinů, T lymfocytů, fagocytózy a komplementu
 • závažné sekundární imunodeficity (hemato-onkologická a onkologická onemocnění po léčbě, transplantace orgánů, HIV)
 • asplenie funkční i anatomické (děti mladší 2 let)
 • transplantace kmenových hemopoetických buněk
 • chronická plicní onemocnění (vrozené vady a poruchy respiračního traktu, bronchopulmonální dysplazie)
 • recidivující otitidy (4 ataky a více za 1 rok)
 • pacienti s kochleárními implantáty nebo likvoreou, případně obě indikace najednou.

Rodiče očkovací látku zakoupí buď přímo v ordinaci ambulantního lékaře, nebo na základě receptu v lékárně. S úhradou očkovací látky hradí rodiče i aplikaci očkovací látky, neboť očkování proti pneumokokovým nákazám není očkováním hrazeným ze základního fondu zdravotního pojištění.

Postup při uplatňování nároku na úhradu
Příspěvek proplácí územní pracoviště VZP, zpravidla podle místa trvalého bydliště dítěte. Zákonnému zástupci pojištěnce bude poskytnut příspěvek na základě předložení:

 • žádosti o poskytnutí příspěvku na očkování
 • průkazu pojištěnce VZP (dítěte)
 • očkovacího průkazu, výjimečně jiného dokladu s údaji o provedení očkování
 • dokladů o zaplacení očkovací látky a její aplikace.


Dokladem o zaplacení za očkovací látku a její aplikaci je:

 • v případě zakoupení očkovací látky přímo v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost příjmový pokladní doklad při platbě v hotovosti (případně ústřižek složenky nebo výpis z účtu dokládající platbu na účet praktického lékaře pro děti a dorost).
 • v případě zakoupení očkovací látky na základě receptu v lékárně pokladní blok potvrzený lékárnou, která očkovací látku vydala, a potvrzení o úhradě aplikace očkovací látky praktickému lékaři pro děti a dorost.
Vydáno / Aktualizováno: 04.09.2006
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit