Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace leden 2007

Vysoká perzistující profylaktická účinnost čtyřvalentní L1 (částice podobný virus) vakcíny proti lidským papillomavirům typu 6/11/16/18 po dobu 5 let po očkování
High sustained efficacy of a prophylactic quadrivalent human papillomavirus types 6/11/16/18 L1 virus-like particle vaccine through 5 years of follow-up.

Br J Cancer. 2006 Dec 4;95(11):1459-66
Authors: Villa LL, Costa RL, Petta CA, Andrade RP, Paavonen J, Iversen OE, Olsson SE, H?ye J, Steinwall M, Riis-Johannessen G, Andersson-Ellstrom A, Elfgren K, Krogh G, Lehtinen M, Malm C, Tamms GM, Giacoletti K, Lupinacci L, Railkar R, Taddeo FJ, Bryan J, Esser MT, Sings HL, Saah AJ, Barr E

Lidské papillomaviry (HPV) způsobují cervikální, vulvovaginální karcinom, prekancerózní dysplazii a genitální bradavice. Shrnuli jsme dosavadní údaje hodnocení dlouhodobé účinnosti profylaktické HPV vakcíny. Celkem 552 žen (16-23 let) bylo zařazeno do randomizované, placebem kontrolované studie čtyřvalentní HPV 6/11/16/18 L1 vakcíny založené na částici podobné viru, které byly očkovány v 0., 2: a 6. měsíci. V pravidelných intervalech po dobu 3 let ženy podstoupily gynekologické vyšetření, odběr cervikovaginálních vzorků pro HPV DNA, osběr sér na anit-HPV, a Pap testy s následující biopsií. Část žen (241) pokračovala ve studii další 2 roky. PO 5 letech po zařazení do studie se kombinovaná incidence HPV 6/11/16/18 perzistujících nákaz nebo onemconění snížila u očkované skupiny o 96% (2 případy versus 46 případů v placebové skupině). Nebyl zaznamenán žádný případ HPV 6/11/16/18 prekancerózní cervikální dyspalzie nebo genitálních bradavic v očkované skupině, zatímco v placebové skupině bylo zaznamenáno 6 případů (účinnost = 100%; 95% CI: 12-100%). Během 5 let zůstal nebo byl vyšší průměrný geometrický průměr vakcínou indukovaných anti-HPV protilátek nad hladinou odpovídající množství anti-HPV po přirozené infekci. Závěrem profylaktická čtyřvalentní HPV vakcína byla účinná po dobu 5 let v prevenci perzistující infekce a onemocnění způsobené HPV 6/11/16/18. Tato doba trvání podporuje očkování dospívajících a mladých dospělých osob, u nichž lze očekávat snížení výskytu cervikálních a genitálních karcinomů, prekancerózní dysplazie a genitálních bradavic.

Human papillomavirus (HPV) causes cervical, vulvar, and vaginal cancers, precancerous dysplasia, and genital warts. We report data for the longest efficacy evaluation to date of a prophylactic HPV vaccine. In total, 552 women (16-23 years) were enrolled in a randomised, placebo-controlled study of a quadrivalent HPV 6/11/16/18 L1 virus-like-particle vaccine with vaccination at months 0, 2, and 6. At regular intervals through 3 years, subjects underwent gynaecologic examination, cervicovaginal sampling for HPV DNA, serum anti-HPV testing, and Pap testing, with follow-up biopsy as indicated. A subset of 241 subjects underwent two further years of follow-up. At 5 years post enrollment, the combined incidence of HPV 6/11/16/18-related persistent infection or disease was reduced in vaccine-recipients by 96% (two cases vaccine versus 46 placebo). There were no cases of HPV 6/11/16/18-related precancerous cervical dysplasia or genital warts in vaccine recipients, and six cases in placebo recipients (efficacy = 100%; 95% CI:12-100%). Through 5 years, vaccine-induced anti-HPV geometric mean titres remained at or above those following natural infection. In conclusion, a prophylactic quadrivalent HPV vaccine was effective through 5 years for prevention of persistent infection and disease caused by HPV 6/11/16/18. This duration supports vaccination of adolescents and young adults, which is expected to greatly reduce the burden of cervical and genital cancers, precancerous dysplasia, and genital warts.


Virosomální chřipková vakcína Invivac: imunogenita a tolerabilita ve srovnání s adjuvantní chřipkovou vakcínou (Fluad) u starších osob
The virosomal influenza vaccine Invivac: immunogenicity and tolerability compared to an adjuvanted influenza vaccine (Fluad in elderly subjects.

Vaccine. 2006 Nov 10;24(44-46):6629-31
Authors: de Bruijn IA, Nauta J, Gerez L, Palache AM

Bylo již provedeno několik přístupů pro zlepšení účinnosti chřipkových vakcín u starších osob a dalších osob, jejichž imunitní odpověď na konvenční vakcíny je snížená. K dispozici jsou dvě chřipkové vakcíny pro očkování starších soob: Fluad (Chiron) a Invivac (Solvay Pharmaceuticals). Tato klinická studie byla randomizována, zaslepená u paralelních skupin, kam byly zařazeny starší osoby ve věku 61 let a starší, aby se zhodnotila bezpečnost a imunogenita těchto vakcín ve srovnání se standardní chřipkovou vakcínou Invivac (Solvay Pharmaceuticals). Všchny tři vakcíny poskytovaly podobnou imunogenitu, zatímco profil tolerability vakcíny Invivac byla lepší ve srovnání s Fluadem.

Several approaches are currently being pursued in order to improve the efficacy of influenza vaccines in elderly individuals and others who have impaired immune responses to conventional influenza vaccines. There are two influenza vaccines available for elderly subjects: Fluad (Chiron) and Invivac (Solvay Pharmaceuticals). The present clinical study was a randomized, endpoint-blind, parallel group study in elderly subjects aged 61 years and older to investigate the safety and immunogenicity of these vaccines as compared to a standard influenza vaccine Invivac (Solvay Pharmaceuticals). The three vaccines had similar immunogenicity results, whereas the tolerability profile of Invivac was better as compared to Fluad.


Zhodnocení imunogenita a tolerability živé atenuované vakcíny proti virové hepatitidě typu A u indických dětí
Evaluation of immunogenicity and tolerability of a live attenuated hepatitis a vaccine in Indian children.

Indian Pediatr. 2006 Nov;43(11):983-7
Authors: Bhave S, Bavdekar A, Madan Z, Jha R, Bhure S, Chaudhari J, Pandit A

Otevřená nekomparativní studie živé atenuované vakcíny proti virové hepatitidě typu A kmene H2 vyrobená v Číně byla podána 143 zdravým indickým dětem ve věku 1-12 let (průměrný věk 4,87 a 2,76 let; 88 chlapců, 55 dívek). Před očkováním byly všechny děti negativní na IgG HAV protilátky a měly normální hematologické a biochemické vyšetření. Dva měsíce po podání jedné dávky vakcíny (subkutánně aplikovaná), 137 dětí (tj. 95,8%) si vytvořilo protektivní protilátky IgG>20 mIU/ml. Hematologické a biochemické parametry zůstaly v limitu normálních hodnot. Nebyl zaznamenán žádný nežádoucí účinek, vyjma jednoho dítěte, u které ho byla zaznamenána mírně zvýšená teplota. Živá atenuovaná vakcína kmene H2 aplikovaná v jedné dávce byla imunogenní a bezpečná u indických dětí.

An open non comparative study of a live attenuated H2 strain Hepatitis A vaccine of Chinese origin was carried out in 143 healthy Indian children aged 1 to 12 years (mean age 4.87 2.76 years; 88 boys, 55 girls). At baseline, all were negative for IgG HAV antibodies and had normal hematological and biochemical indices. Two months after a single dose of the vaccine (given subcutaneously), 137 children (i.e. 95.8 %) developed protective antibodies of IgG > 20 mIU / mL. The hematological and biochemical parameters remained within normal limits. There were no adverse events in any except mild fever in one child. In conclusion, live attenuated H2 strain Hepatitis A vaccine in a single dose was found to be immunogenic and safe in Indian children.


Bezpečnost a imunogenita vakcíny proti žluté zimnici 17D u starších osob
Yellow fever 17D vaccine safety and immunogenicity in the elderly.

Hum Vaccin. 2005 Sep-Oct;1(5):207-14
Authors: Monath TP, Cetron MS, McCarthy K, Nichols R, Archambault WT, Weld L, Bedford P

Incidence závažných multisystémových nežádoucích účinků (AEs) po očkování s vakcínou proti žluté zimnici (YF) 17D je vyšší u starších osob. Jedna hypotéza vysvětlující výskyt těchto AEs u starších osob je založena na imunologickém stárnutí a redukované schopnosti vakcinačního virového clearens. Ve dvou velkých klinických studiích jsme stanovili věkově specifické poměry vážných a nevážných AEs po aplikaci dvou vakcín proti žluté zimnici od dvou různých výrobců. Navíc jsme analyzovali AEs zaznamenané ve velké obecné databázi používané ve Velké Británii. Byla srovnána imunitní odpověď reprezentovaná neutralizačními protilátkami u mladých a starších osob. Do klinických studií bylo celkem zařazeno 4,532 osob. Nebyla zaznamenána žádná neurologická a viscerotropní AEs. Bylo pozoruhodné, že běžné lokální reakce v místě vpichu a systémové AEs byly častější u mladších osob než u starších. Neutralizační protilátková imunitní odpověď a kvantitativní imunitní odpovědi byly shodné u obou věkových skupin. Naopak větší retrospektivní analýza 43,555 osob, kterým byla podána YF 17D ve Velké Británii, odhalila vyšší incidenci významných neurologických a multisystémových AEs u starších osob. Věkově specifický poměr hlášení (RRR) byl zhruba dvakrát vyšší u věkové skupiny 45-64 let než u osob věkové skupiny 25-44 let (RRR 1,82; 95%CI 0,88-3,77) a třikrát vyšší pro věkovou skupinu 65-74 let (RRR 2,82; 95%CI 0,81-9,81). Tyto výsledky jsou konzistentní s předešlými poznatky ohledně bezpečnosti YF vakcíny. U starších osob je častější výskyt významných AEs po podání YF 17D, ale nižší incidence běžných nevážných lokálních reakcí po očkování. Neutralizační protilátková imunitní odpověď, která zprostředkovává protektivní imunitu YF, není nižší ani u zdravých ani u starších osob.

The incidence of serious and severe multisystem adverse events (AEs) following yellow fever (YF) 17D vaccine is higher in persons of advanced age. One hypothesis for the occurrence of these AEs in the elderly is immunological senescence and a reduced ability to clear the vaccine virus infection. We determined age-specific rates of serious and nonserious AEs in two large clinical trials of two YF 17D vaccines from different manufacturers. In addition, we analyzed AEs reported in a large general practice data base in the United Kingdom. Neutralizing antibody responses were compared in young and elderly subjects. In the clinical trials, involving a total of 4,532 subjects, there were no neurological and viscerotropic AEs; interestingly, the incidence of common injection site and systemic AEs was significantly lower in elderly than in younger subjects. The neutralizing antibody categorical and quantitative responses were equivalent across younger and elderly subjects. In contrast, the larger retrospective analysis of 43,555 persons receiving YF 17D in the UK general practice database revealed a higher incidence of significant neurologic and multisystem AEs with advancing age. The age-specific reporting rate ratio (RRR) was approximately twice that in the 25-44 year-old reference group for subjects in the 45-64 year age group (RRR 1.82; 95% CI 0.88,3.77) and 3-fold higher for the 65-74 year-old age group (RRR 2.82; 95% CI 0.81, 9.81). These results are consistent with previous reports on YF vaccine safety in the US (Martin M, et al. Emerg Infect Dis 2001;6:945-51; Khromova et al., Vaccine 2005;23:3256-63). In elderly persons, YF 17D vaccine is associated with a higher frequency of significant AEs in the elderly but a lower incidence of common nonserious side-effects. The neutralizing antibody response, which is the mediator of protective immunity to YF, is not diminished in healthy, elderly persons.


Bezpečnost redukovaného množství antigenu vakcíny proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli (acelulární) u adolescentů jako 6. následující dávka očkování s acelulární pertusovou vakcínou
Safety of reduced-antigen-content tetanus-diphtheria-acellular pertussis vaccine in adolescents as a sixth consecutive dose of acellular pertussis-containing vaccine.

J Pediatr. 2006 Nov;149(5):603-610
Authors: Zepp F, Knuf M, Habermehl P, Mannhardt-Laakmann W, Howe B, Friedland LR

Cíl: Bezpečnost booster dávky s redukovaným množstvím vakcinačního antigenu acelulární pertuse a diftérie (Tdap) byla hodnocena u adolescentů očkovaných v minulosti 5 dávkami vakcíny s acelulární pertusovou složkou.
Uspořádání studie: Adolescenti (n=319) očkovaní v minulosti s buď 5 dávkami DTaP (n=193) nebo 4 dávkami DTaP a další dávkou vakcíny obsahující acelulární pertusovou složku byli očkováni jednou dávkou Tdap a vakcínou proti virové hepatitidě typu A ve dvojitě zaslepené, randomizované a křížové klinické studii. Byl hodnocen poměr nežádoucích účinků po očkování s Tdap vzhledem k virové hepatitidě typu A a poměr lokálních nežádoucích účinků u očkovaných s Tdap (6 dávka acelulární pertusové vakcíny) jako u osob očkovaných jen s původně 5 dávkami DTaP.
Výsledky: Po podání Tdap byly nejčastěji zaznamenány bolest (63,6%), zarudnutí (51,7%) a otok (41,4%). Velké otoky v místě vpichu (otok> 100 mm, zvětšení paže v průměru >50 mm nebo difúzní otok ovlivňující denní aktivitu) se objevily u tří adolescentů a odeznněly bez následků. Po podání 6. dávky acelulární pertusové vakcíny adolescenti zaznamenávali častěji bolest a méně zarudnutí a otok ve rovnání s těmi, kterým bylo aplikováno jen 5 dávek DTaP.
Závěr: Tyto výsledky naznačují, že Tdap je dobře snášena jako 6. dávka vakcíny obsahující acelulární pertusovou složku.

OBJECTIVE: The safety of a booster dose of a reduced-antigen-content tetanus-diphtheria-acellular pertussis (Tdap) vaccine was evaluated in adolescents previously vaccinated with five doses of acellular pertussis-containing vaccine. STUDY DESIGN: Adolescents (n = 319) previously vaccinated with either 5 doses of diphtheria-tetanus-acellular pertussis (DTaP) (n = 193) or 4 doses of DTaP plus another acellular pertussis-containing vaccine received one dose each of Tdap and hepatitis A vaccine in a double-blinded, randomized, crossover trial. Rates of adverse events (AEs) after vaccination with Tdap versus hepatitis A and rates of local AEs among adolescents vaccinated with Tdap (sixth acellular pertussis-containing vaccine dose) versus rates in these same individuals after vaccination with their fifth DTaP dose were assessed. RESULTS: After Tdap, pain (63.6%), redness (51.7%), and swelling (41.4%) were the most frequently reported AEs. Large injection site swelling (swelling > 100 mm, arm circumference increase > 50 mm or diffuse swelling interfering with daily activities) occurred in three adolescents and resolved without sequelae. After the sixth dose of acellular pertussis-containing vaccine, adolescents reported more pain and less redness and swelling compared with incidences of these AEs reported when these same individuals received their fifth DTaP dose. CONCLUSIONS: These results suggest that Tdap is well tolerated as a sixth consecutive dose of acellular pertussis-containing vaccine.


Bezpečnost, tolerabilita a imunogenita dvou-dávkového schématu varicelové vakcíny s vysokým titrem u subjektů > nebo = 13 let
Safety, tolerability, and immunogenicity of a two-dose regimen of high-titer varicella vaccine in subjects > or =13 years of age.

Vaccine. 2006 Nov 17;24(47-48):6875-85
Authors: Diaz C, Dentico P, Gonzalez R, Mendez RG, Cinquetti S, Barben JL, Harmon A, Chalikonda I, Smith JG, Stek JE, Robertson A, Caulfield MJ, Biasio LR, Silber JL, Chan CY, Vessey R, Sadoff J, Chan IS, Matthews H, Wang W, Schlienger K, Schödel FP,

Nový výrobní postup, známý jako aktualizovaný postup výroby varicelové vakcíny (PUVV), byl vyvinut pro výrobu chlazené formulace varicelové vakcíny a pro výzkum vakcíny proti zoster. Bezpečnost a tolerabilita dvou-dávkového schématu s vysokým titrem (zhruba 50.000 PFU) PUUV vakcíny byly srovnávány s nízkotitrovou formulací (zhruba 5400 PFU) vakcíny Varivax; u 1366 zdravých osob starších 13 let. Byl zaznamenán jen jeden klinicky závažný nežádoucí účinek (pruritus bez hospitalizace) u skupiny očkované vakcínou Varivax. Lokální nežádoucí účinky po podání první nebo druhé dávce byly mírně ale častější u skupiny očkované PUVV v 70% než u skupiny očkované vakcínou Varivax (56,2%). Imunogenita byla podobná v obou skupinách původně séronegativních osob. PUVV byla obecně dobře tolerována a vyvolávala imunitní odpověď podobnou té, kterou poskytuje registrovaná vakcína Varivax.

A new manufacturing process, known as process upgrade varicella vaccine (PUVV) was developed for a refrigerated formulation of varicella vaccine and for an investigational zoster vaccine. Safety and tolerability of a two-dose regimen of high-titered (approximately 50,000 PFU) PUVV were compared to a lower-titer formulation (approximately 5400 PFU) of VARIVAX; in 1366 healthy subjects > or =13 years old. Only one vaccine-related clinical serious adverse experience (pruritus; no hospitalization) was reported, in the VARIVAX group. Injection-site adverse experiences following any dose were higher in the PUVV group, 70.0%, than in the VARIVAX group, 56.2%, but generally were mild. Immunogenicity were similar in both groups in seronegative subjects. PUVV was generally well tolerated, and elicited an immune response similar to that induced by the marketed formulation of VARIVAX.

Vydáno / Aktualizováno: 05.02.2007
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit