Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace leden a únor 2011

Sérologická odpověď na trivalentní chřipkovou vakcínu u HIV-infikovaných dětí s rozdílným imunostavem
Serological response to trivalent inactive influenza vaccine in HIV-infected children with different immunologic status.

Vaccine. 2011 Feb 21;
Authors: Kosalaraksa P, Srirompotong U, Newman RW, Lumbiganon P, Wood JM

Očkování proti chřipce je obvykle doporučované HIV-infikovaným dětem. Bylo celkem zařazeno 127 HIV-infikovaných a 21 neinfikovaných dětí ve věku 6 měsíců až 18 let, které nebyly v minulosti očkované proti chřipce. Ve skupině HIV postvakcinační imunitní odpověď (geometrický průměr titrů, sérokonverze a séroprotekce) korelovala s imunologickým stavem před očkováním. HIV-infikované děti bez imunosupresivní léčby měly srovnatelnou sérologickou odpověď s HIV-neinfikovanými dětmi. U průměrně a silně imunosuprimovaných HIV poskytly 2 dávky TIV větší sérologickou odpověď a měly by jim být obecně doporučovány.

Influenza vaccination is usually recommended for HIV-infected children. One hundred and twenty seven HIV-infected and twenty-one HIV-uninfected children aged ?6 months to <18 years, all of whom were na?ve to influenza vaccine, were enrolled to receive an influenza Trivalent Inactivated Vaccine (TIV). In the HIV group, the post-vaccination immune response (geometric mean titer, seroconversion and seroprotection rates) correlated with their immunological status before vaccination. The HIV-infected children with no immunosuppression had comparable serological response to HIV-uninfected children. For moderately and severely immunosuppressed HIV groups, two doses of TIV resulted in greater serological responses and should be recommended in these groups.


Dlouhodobá imunogenita a imunitní paměť po dvou dávkách dospělé formulace kombinované vakcíny proti hepatitidě typu A a B u dětí ve věku 1-11 let.
LONG-TERM IMMUNOGENICITY AND IMMUNE MEMORY AFTER TWO DOSES OF THE ADULT FORMULATION OF A COMBINED HEPATITIS A AND B VACCINE IN CHILDREN 1 TO 11 YEARS OF AGE.

Pediatr Infect Dis J. 2011 Feb 21;
Authors: Van Damme P, Kafeja F, Van Der Wielen M, Leyssen M, Jacquet JM


Dlouhodobá perzistence protilátek vůči hepatitidě typu A a B (anti-HAV a anti-HBs) byla hodnocena u 1-11letých dětí po očkování 2 dávkami (0-6 měsíců) vakcíny proti hepatitidě typu A a B. Deset let po očkování všechny subjekty byly anti-HAV séropozitivní (?15 mIU/mL) a 81.7% mělo koncentrace anti-HBs protilátek ?10 mIU/mL. Všem subjektům s koncentracemi anti-HBs protilátek nižšími než 10 mIU/mL se výrazně zvýšila anamnestická odpověď po podání nové čelendžní dávky HBV vakcíny, což indikovalo přítomnost imunologické paměti vůči hepatitidě typu B.

Long-term persistence of antibodies against hepatitis A and B (anti-HAV and anti-HBs) were evaluated in 1- to 11-year-old children following 2 doses (0, 6 months) of hepatitis A and B vaccine. Ten years postvaccination, all subjects were anti-HAV seropositive (?15 mIU/mL), 81.7% had anti-HBs antibody concentrations ?10 mIU/mL. All subjects with anti-HBs concentrations <10 mIU/mL, mounted a vigorous anamnestic response to an HBV vaccine challenge dose indicating the presence of immunologic memory against hepatitis B.


Přítomnost mateřských anti-HBs protilátek neovlivňuje odpověď na vakcínu proti HBV u Brazilských novorozenců
Presence of maternal anti-HBs antibodies does not influence hepatitis B vaccine response in Brazilian neonates.

Mem Inst Oswaldo Cruz. 2011 Feb;106(1):113-6
Authors: Junqueira AL, Tavares VR, Martins RM, Frauzino KV, Costa E Silva AM, Rodrigues IM, Minamisava R, Teles SA

Nedávno bylo diskutováno, že mateřské protilátky specifické vůči povrchovému antigenu hepatitidy typu B (anti-HBs), přenášené transplacentárně, by mohly negativně ovlivnit imunitní odpověď na HBV očkování novorozenců. Srovnávali jsme odpověď na HBV vakcínu u novorozenců matek, které byly dříve očkovány proti HBV (n=91) s novorozenci, jejichž matky nebyly očkovány (n=221). Všichni novorozenci byli očkováni 3 intramuskulárními dávkami (10 ?g) HBV vakcíny (Butang) v 0, 1 a 6 měsících. První dávka se podávala v porodnici do 12 hodin po porodu. Geometrický průměr titr anti-HBs se nelišil mezi novorozenci matek, které byly anti-HBs-negativní (492,7 mIU/ml) a které byly anti-HBs-pozitivní (578,7 mIU/ml) (p=0,38). Osm dětí na HBV očkování neodpovědělo. Z nich 6 se narodilo anti-HBs-negativním matkám a 2 anti-HBs-pozitivním matkám s titrem nižším než 50 mIU/ml. Bez ohledu na anti-HBs stav matky, naše data ukazují dobrou imunogenitu brazilské rekombinační vakcíny u novorozenců.

Recently, it was suggested that maternal hepatitis B surface antigen antibodies (anti-HBs) acquired transplacentally could play a negative role in newborn infants' immune response to the hepatitis B vaccine. We compared the hepatitis B virus (HBV) vaccine response in infants born to mothers previously vaccinated against HBV (n = 91) to infants born to mothers who were not previously vaccinated (n = 221). All newborn infants received three intramuscular doses (10 ?g) of HBV vaccine (Butang®) at 0,1 and six months. The first dose was administered at the maternity hospital within 12 h of birth. The geometric mean titres of anti-HBs were not different among newborn infants born to mothers who were anti-HBs-negative (492.7 mIU/mL) and anti-HBs-positive (578.7 mIU/mL) (p = 0.38). Eight infants did not respond to the HBV vaccine. Of them, six were born to anti-HBs-negative mothers and two were born to mothers with anti-HBs titres less than 50 mlU/mL. Despite the mother's anti-HBs-positive status, our data show a good immunogenicity of the Brazilian HBV recombinant vaccine in neonates.


Účinnost, bezpečnost a imunogenita bivalentní chřipkové vakcíny kultivované na VERO buňkách: multicentrická, dvojitě zaslepená, randomizovaná placebem kontrolovaná studie
Efficacy, safety, and immunogenicity of a Vero-cell-culture-derived trivalent influenza vaccine: a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled trial.

Lancet. 2011 Feb 15;
Authors: Barrett PN, Berezuk G, Fritsch S, Aichinger G, Hart MK, El-Amin W, Kistner O, Ehrlich HJ

Princip: Použití technologií buněčných kultur pro výrobu chřipkové vakcín by mohly přispět ke zlepšení výběru kmene a k vyšším dodávkám vakcíny. Hodnotily jsme bezpečnost, imunogenitu a protektivní účinnost chřipkové vakcíny kultivované na Vero buňkách a hodnotily jsme vztah mezi účinností vakcíny a titrem protilátek stanovených hemaglutinační inhibicí. Metody: Ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii fáze 3, prováděné ve 36 centrech USA byli zdraví dospělí dobrovolníci (ve věku 18-49 let) náhodně rozděleni v poměru 1:1 do skupiny očkované vakcínou nebo placebem během sezóny 2008-09. Randomizace byla prováděna v blocích za použití algoritmu generace náhodných čísel a účastníci byli rozděleni centrálně, telefonicky. Primární veličinou byla účinnost vakcíny v prevenci chřipky potvrzené kultivací a způsobené virem antigenně odpovídajícím vakcinačnímu. Analýza byla provedena v souboru intention-to-treat. Zjištění: 7250 účastníků bylo náhodně rozděleno na očkované (n=3617) a placebové (n=3624). 7236 bylo analyzováno pro primární veličinu (n=3619 očkovaných a n=3617 placebových). Celková protektivní účinnost pro antigenně vyrovnané chřipkové onemocnění byla 78,5 % (95%Cl: 60,8-88,2). Vakcína byla velmi dobře tolerována bez závažných nežádoucích příhod vyžadujících léčbu. Nežádoucí příhody byly hlavně mírné a přechodné. HI titr byl minimálně 1:15, což poskytovalo odpovídající korelaci s postvakcinační protekcí; nebyl zjištěn žádný další prospěch těch, kteří měli titr vyšší než 1:30. Interpretace: Údaje naznačují, že existující korelát protekce poskytované chřipkovou vakcínou kultivovanou na vejcích lze aplikovat i na tuto vakcínu.

BACKGROUND: The use of cell-culture technologies for the manufacture of influenza vaccines might contribute to improved strain selection and robust vaccine supplies. We investigated the safety, immunogenicity, and protective efficacy of a Vero-cell-culture-derived influenza vaccine, and assessed the correlation between vaccine efficacy and haemagglutination inhibition antibody titre. METHODS: In a double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial undertaken in 36 centres in the USA, healthy adults (aged 18-49 years) were randomly assigned in a 1:1 ratio to one injection of either placebo or Vero-cell-culture-derived influenza vaccine during the 2008-09 season. Randomisation was done in blocks by use of the random number generator algorithm, and participants were allocated by use of a centralised telephone system. The primary objective was the efficacy of the vaccine in preventing cell-culture-confirmed influenza infection with viruses that were antigenically matched to one of the vaccine strains. Analysis was by intention to treat. The study is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT00566345. FINDINGS: 7250 participants were randomly assigned to vaccine (n=3626) and placebo (n=3624). 7236 were analysed for the primary outcome (n=3619 and n=3617, respectively). Overall protective efficacy for antigenically matched influenza infection was 78·5% (95% CI 60·8-88·2). The vaccine was well tolerated with no treatment-related serious adverse events. Adverse events were mainly mild and transient. An HI titre of at least 1:15 provided a reliable correlate of cell-culture-derived influenza vaccine-induced protection; no additional benefit was noted with titres greater than 1:30. INTERPRETATION: The data indicate that existing correlates of protection afforded with egg-derived seasonal influenza vaccines also apply to this vaccine. FUNDING: Federal (US Government) funds from the Office for Preparedness and Response, Biomedical Advanced Research and Development Authority, under contract to DynPort Vaccine Company.


Mateřská HIV infekce a protilátkou odpověď vůči onemocněním prevetabilním očkováním u neinfikovaných dětí
Maternal HIV Infection and Antibody Responses Against Vaccine-Preventable Diseases in Uninfected Infants.

JAMA. 2011 Feb 9;305(6):576-84
Authors: Jones CE, Naidoo S, De Beer C, Esser M, Kampmann B, Hesseling AC


Změněná imunitní dopověď by mohla přispívat k vyšší smrtnosti a úmrtnosti pozorované u HIV exponovaných negativních dětí. Cíl: Ke studii vztahu mateřské HIV infekci s hladinami mateřských a dětských protilátek specifických vůči Hib, pneumokokovým nákazám, antigenům dávivého kašle, tetanickému anatoxinu a povrchovému antigenu hepatitidy typu B. Uspořádání, podmínky a účastníci: Kohortní studie založená na komunitě probíhala v Khayelitsha, v provincii Western Cape v Jižní Africe od 3.března 2009 do 28.dubna 2010 u 109 HIV infikovaných a neinfikovaných žen a jejich dětí. Vzorky sér od 104 žen a 100 dětí se získaly po narození a 93 vzorků 16 týdnů po narození dětí. Hlavní veličina: Hladiny specifických protilátek v páru matka-dítě po porodu a dětí ve věku 16 týdnů, stanovené metodou ELISA. Výsledky: Po narození HIV-exponované neinfikované děti (n=46) měly nižší hladiny specifických protilátek než neexponované děti (n=54) - vůči Hib (0.37 [rozsah kvartilů {IQR}, 0.22-0.67] mg/L vs 1.02 [IQR, 0.34-3.79] mg/L; P < .001), vůči dávivému kašli (16.07 [IQR, 8.87-30.43] Food and Drug Administration [FDA] U/mL vs 36.11 [IQR, 20.41-76.28] FDA U/mL; P < .001), vůči pneumokokovým nákazám (17.24 [IQR, 11.33-40.25] mg/L vs 31.97 [IQR, 18.58-61.80] mg/L; P = .02), a tetanu (0.08 [IQR, 0.03-0.39] IU/mL vs 0.24 [IQR, 0.08-0.92] IU/mL; P = .006). Ve srovnání s HIV-neinfikovanými ženami (n=58), HIV-infikované ženy (n=46) měly nižší hladiny specifických protilátek vůči Hib (0.67 [IQR, 0.16-1.54] mg/L vs 1.34 [IQR, 0.15-4.82] mg/L; P = .009) a pneumokokovým nákazám (33.47 [IQR, 4.03-69.43] mg/L vs 50.84 [IQR, 7.40-118.00] mg/L; P = .03); přesto nebyl pozorován rozdíl mezi hladinami protilátek specifických vůči dávivému kašli a tetanu. HIV-exponované neinfikované děti (n=38) měly ve srovnání s HIV-neexponovanými (n=55) robustní odpovědi na následné očkování, s vyšší protilátkovou odpovědí na dávivý kašel (270.1 [IQR, 84.4-355.0] FDA U/mL vs 91.7 [IQR, 27.9-168.4] FDA U/mL; P = .006) a pneumokokové nákazy (47.32 [IQR, 32.56-77.80] mg/L vs 14.77 [IQR, 11.06-41.08] mg/L; P = .001). Závěr: U jihoafrických dětí byla prenatální HIV expozice přiřazena k nižší specifické protilátkové odpovědi u exponovaných neinfikovaných dětí na rozdíl od neexponovaných dětí po narození, ale k robustní odpovědí po rutinním očkování.

Context Altered immune responses might contribute to the high morbidity and mortality observed in human immunodeficiency virus (HIV)-exposed uninfected infants. Objective To study the association of maternal HIV infection with maternal- and infant-specific antibody levels to Haemophilus influenzae type b (Hib), pneumococcus, Bordetella pertussis antigens, tetanus toxoid, and hepatitis B surface antigen. Design, Setting, and Participants A community-based cohort study in Khayelitsha, Western Cape Province, South Africa, between March 3, 2009, and April 28, 2010, of 109 HIV-infected and uninfected women and their infants. Serum samples from 104 women and 100 infants were collected at birth and samples from 93 infants were collected at 16 weeks. Main Outcome Measure Level of specific antibody in mother-infant pairs at delivery and in infants at 16 weeks, determined by enzyme-linked immunosorbent assays. Results At birth, HIV-exposed uninfected infants (n = 46) had lower levels of specific antibodies than unexposed infants (n = 54) did to Hib (0.37 [interquartile range {IQR}, 0.22-0.67] mg/L vs 1.02 [IQR, 0.34-3.79] mg/L; P < .001), pertussis (16.07 [IQR, 8.87-30.43] Food and Drug Administration [FDA] U/mL vs 36.11 [IQR, 20.41-76.28] FDA U/mL; P < .001), pneumococcus (17.24 [IQR, 11.33-40.25] mg/L vs 31.97 [IQR, 18.58-61.80] mg/L; P = .02), and tetanus (0.08 [IQR, 0.03-0.39] IU/mL vs 0.24 [IQR, 0.08-0.92] IU/mL; P = .006). Compared with HIV-uninfected women (n = 58), HIV-infected women (n = 46) had lower specific antibody levels to Hib (0.67 [IQR, 0.16-1.54] mg/L vs 1.34 [IQR, 0.15-4.82] mg/L; P = .009) and pneumococcus (33.47 [IQR, 4.03-69.43] mg/L vs 50.84 [IQR, 7.40-118.00] mg/L; P = .03); however, no differences were observed for antipertussis or antitetanus antibodies. HIV-exposed uninfected infants (n = 38) compared with HIV-unexposed infants (n = 55) had robust antibody responses following vaccination, with higher antibody responses to pertussis (270.1 [IQR, 84.4-355.0] FDA U/mL vs 91.7 [IQR, 27.9-168.4] FDA U/mL; P = .006) and pneumoccocus (47.32 [IQR, 32.56-77.80] mg/L vs 14.77 [IQR, 11.06-41.08] mg/L; P = .001). Conclusion Among South African infants, antenatal HIV exposure was associated with lower specific antibody responses in exposed uninfected infants compared with unexposed infants at birth, but with robust responses following routine vaccination.


Perzistence imunitní odpovědi po podání jedné dávky meningokokové vakcíny séroskupiny A,C,W-135 a Y, konjugované na CRM-197 (Menveo, Novartis) nebo Menactra zdravým dospívajícím
Persistence of immune responses after a single dose of Novartis meningococcal serogroup A, C, W-135 and Y CRM-197 conjugate vaccine (Menveo®) or Menactra® among healthy adolescents.

Hum Vaccin. 2010 Nov 1;6(11)
Authors: Gill CJ, Baxter R, Anemona A, Ciavarro G, Dull P


Perzistence lidské baktericidní aktivity (hSBA) odpovědi u dospívajících byla hodnocena 22 měsíců po očkování jednou dávkou vakcíny Menveo (MenACYW-CRM; Novartix) nebo Menactra (MCV4; Sanofi Pasteur). Poměr subjektů s hSBA titry >=8 byl významně vyšší u očkovanců MenACWY-CRM než MCV4 pro séroskupiny A,W-135 a Y.

The persistence of human bactericidal activity (hSBA) responses in adolescents was assessed 22 months after vaccination with one dose of Menveo® (MenACWY-CRM; Novartis) or Menactra® (MCV4) (sanofi pasteur). The proportion of subjects with hSBA titers ?8 was significantly higher among recipients of MenACWY-CRM than MCV4 for serogroups A, W-135 and Y.

Vydáno / Aktualizováno: 20.02.2011
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit