Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace únor 2007

Sérologická odpověď na inaktivovanou vakcínu proti dětské přenosné obrně
Serologic response to inactivated poliovirus vaccine: a randomized clinical trial comparing 2 vaccination schedules in Puerto Rico.

J Infect Dis. 2007 Jan 1;195(1):12-20
Authors: Dayan GH, Thorley M, Yamamura Y, Rodríguez N, McLaughlin S, Torres LM, Seda A, Carbia M, Alexander LN, Caceres V, Pallansch MA

Cíl: Světová zdravotnická organizace doporučuje pozastavit používání perorální živé poliovakcíny po dosažení eradikace divokého polioviru. Studie hodnotící imunogenitu inaktivované poliovakcíny (IPV) v tropických zemích pod programem EPI poskytují jen omezené údaje.
Metoda: Provedli jsme randomizovanou klinickou studii v Ponce, Puerto Rico. Děti byly zařazeny do jedné ze dvou studijních skupin: jedné označené EPI bylo do paže aplikováno IPV ve věku 6,10 a 14 týdnů a druhé skupině US byla IPV podávána do paže ve věku 2,4 a 6 měsíců. Titry neutralizačních protilátek vůči polioviru typu 1, 2 a 3 byly měřeny v sérech získaných před podáním první dávky a 28-45 dní po podání poslední dávky IPV.
Výsledky: Sérokonverze u skupiny EPI (n=225) a US (n=230) byly 85,8% a 99,6% pro poliovirus typu 1 (P<0,001), 86,2% a 100% pro poliovirus typu 2 (P<0,001) a 96,9% a 99,1% pro poliovirus typu 3 (P=0,08). Sérokonverze byla nižší u dětí ve skupině EPI, u nichž byly vysoké hladiny mateřských protilátek vůči všem třem typům polioviru (P<0,001).
Závěr: Očkování podle schématu EPI vykazuje nižší sérokonverzi pro typy 1 a 2 polioviru. Tyto výsledky jsou klinicky významní pro tropické země, kde se plánuje zavedení očkování s IPV vakcínou po celosvětové eradikaci divokého polioviru.

BACKGROUND: The World Health Organization (WHO) recommends the discontinuation of oral poliovirus vaccine after eradication of wild poliovirus. Studies assessing inactivated poliovirus vaccine (IPV) immunogenicity in tropical countries, using the WHO Expanded Programme on Immunization (EPI) schedule, have been limited. METHODS: We conducted a randomized clinical trial in Ponce, Puerto Rico. Infants were assigned to 1 of 2 study arms: those in the EPI arm received IPV at 6, 10, and 14 weeks of age, and those in the US arm received IPV at 2, 4, and 6 months of age. Neutralizing antibody titers against poliovirus types 1, 2, and 3 were tested on serum specimens obtained before administration of the first dose of IPV and 28-45 days after administration of the last dose of IPV. RESULTS: Seroconversion rates for the EPI (n=225) and US (n=230) arms, respectively, were 85.8% and 99.6% for poliovirus type 1 (P<.001), 86.2% and 100% for poliovirus type 2 (P<.001), and 96.9% and 99.1% for poliovirus type 3 (P=.08). Seroconversion rates were lower among infants in the EPI arm who had high maternal antibody levels for all 3 poliovirus types (P<.001). CONCLUSIONS: The EPI schedule resulted in lower seroconversion rates for poliovirus types 1 and 2. These results are relevant for tropical countries planning to use IPV in a posteradication environment.


Epidemiologie hospitalizovaných dětí pro nákazu planými neštovicemi: jednoleté prospektivní sledování v předvakcinačním období
Epidemiology of hospital admissions for paediatric varicella infections: a one-year prospective survey in the pre-vaccine era.

Epidemiol Infect. 2007 Jan;135(1):131-8
Authors: Dubos F, Grandbastien B, Hue V, Martinot A

Jednoletá prospektivní multicentrická studie byla provedena v severní Francii v předvakcinačním období, aby se zhodnotila epidemiologie hospitalizovaných dětí z důvodu planých neštovic. Do studie bylo zařazeno 405 dětí madších 16 let umístěných do místních nemocnic z důvodu planých neštovic nebo herpes zoster. Mezi nimi bylo 143 dětí, které měly plané neštovice a byly hospitalizovány v místě bydliště. Hospitalizační incidence byla 28/100.000 dětí ve věku <16 let (149/100.000 dětí ve věku mladším 1 roku, 69/100.000 dětí ve věku 1-4 let a 2/100.000 děti ve věku 5-15 let). Většina hospitalizace (57%) byla z důvodu komplikací, obvykle kožní infekce (47%). Nezávislé rizikové faktory pro hospitalizaci byly v místě bydliště mimo město (adjust odd ratio - aOR - "nastavený koeficient nerovnosti" =8,7, komplikace při hospitalizaci - aOR=5,8, recidivující horečka aOR=4,0, předešlá návštěva u lékaře ze stejného důvodu aOR=2,0.

To evaluate the epidemiology of hospital admissions for varicella in children, a 1-year prospective multicentre study was done in Northern France in the pre-varicella vaccine era. The 405 children aged <16 years seen at local hospitals for varicella or herpes zoster were included. Among them, 143 who had varicella and resided in the district were admitted. Admission incidence rates were 28/100000 children aged <16 years (149/100000 infants aged <1 year, 69/100000 children aged 1-4 years, and 2/100000 children aged 5-15 years). Most admissions (57%) were related to complications, usually skin infection (47%). Independent risk factors for admission were place of residence outside the district [adjusted odds ratio (aOR) 8.7], complication at admission (aOR 5.8), recurrent fever (aOR 4.5), recent varicella in a sibling (aOR 4.0), and previous physician visit for the same condition (aOR 2.0).


Vliv interferonu alfa-2b na účinnost vakcíny proti virové hepatitidě typu B u pacientů s chronickou hepatitidou typu C
The influence of interferon-alpha-2b on the effectiveness of the hepatitis B vaccine in patients suffering from chronic hepatitis C]

Przegl Epidemiol. 2006;60(2):193-7
Authors: Koślińska-Berkan E, Kuydowicz J

Cílem naší studie bylo vyhodnotit imunogenitu vakcíny proti virové hepatitidě typu B ve skupině pacientů s chronickou hepatitidou typu C. Bylo vybráno 37 pacientů s chronickou hepatitidou typu C (anti-HCV+, HCV-RNA+, histologický nález). Očkovány byli jen ti pacienti, kteří neměli sérologické markery na HBV nákazu (HBsAg-, anti-HBcT-, anti-HBs-). Rekombinantní vakcína (Engerix-B SKB 20 µg) byla podávána ve schématu 0,1,2 měsíce. Očkovanci byli rozděleni do 2 skupin. Skupina A-12 pacientům s HCV byl podáván interferon alfa 2b během vakcinace. Skupina B-25 pacientům nebyl interferon podáván. Sérokonverze byla stanovována na základě koncentrace anti-HBs protilátek ze sér odebraných 1,2 a 3 měsíce po podání první dávky.
Výsledky: U pacientů s chronickou hepatitidou typu C dochází mnohem hůře k imunitní odpovědi po očkování proti hepatitidě typu B než u zdravých osob. Podávání vakcíny společně s interferonem-alfa vedlo ke statisticky významnému zlepšení imunologické odpovědi na vakcínu.

The aim of our study was to investigate the immunogenicity of hepatitis B vaccine in a group of patients suffering from chronic heaptitis C. Thirthy seven patients with chronic hepatitis C (anti-HCV+, HCV-RNA+, histological findings) were selected. Only those patients without serological markers for HBV infection (HBsAg (-), anti-HBcT(-), anti-HBs (-)) were vaccinated the hepatitis B vaccine. The recombinant vaccine (Engerix-B SKB 20 microg) was used according to a 0, 1,2 month regime. The vaccinees were divided into two groups. Group A-12 patients with HCV infection, were treated with interferon alpha 2b during vaccination. Group B-25 patients did not recive the interferon. The seroconversion rates and the concentrations of anti-HBs were taken at month 1, 2 and 3 after the first injection. Results: Patients suffering from chronic hepatitis C react much less favorably to the hepatitis B vaccine than healthy subjects. Administration of the hepatitis B vaccine coupled with interferon-alpha treatment resulted in statistically significant improvement of the immunological response to the vaccine.


Zoster vakcína jako prevence postherpetické neuralgie
Zoster vaccine to prevent postherpetic neuralgia.

J Pain Palliat Care Pharmacother. 2006;20(4):41-2
Authors: Sederholm B, Peterson D

V roce 2006, US FDA schválila první vakcínu na prevenci akutních neuralgií (pásový opar) způsobených herpes zoster. Tato vakcína je důležitá pro snížení incidence a závažnosti běžný neuropatických bolestí v souvislosti s postherpetickou neuralgií. Tato nová vakcína je zde popsána.

In 2006, the U.S. Food and Drug Administration approved the first vaccine for the prevention of acute herpes zoster neuralgia (shingles). This vaccine has important implications in reducing the incidence and severity of the common neuropathic pain condition postherpetic neuralgia. The new vaccine is described.


Acelulární pertussová vakcína jako booster v kombinaci se difterickým a tetanickým anatoxínem pro dospívající: hodnocení bezpečnosti a imunogenity po podání 5 dávek různých vakcín DTaP/DTwP v minulosti
Acellular pertussis vaccine boosters combined with diphtheria and tetanus toxoid boosters for adolescents: safety and immunogenicity assessment when preceded by different 5-dose DTaP/DTwP schedules.

Clin Pediatr (Phila). 2006 Sep;45(7):613-20
Authors: Pichichero ME, Casey JR, Francis AB, Marsocci SM, Murphy M, Hoeger W, Cleary C

Šestá dávka vakcíny (Tdap) vakcíny proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli u dospívajících osob by mohla mít různou reaktogenitu a/nebo imunogenní odpověď v závislosti na složení pěti předešlých dávek DTaP nebo DTwP. Reakce a imunitní odpověď po podání Tdap vakcín firmy Sanofi Pasteur (Adacel) a GlaxoSmithKline (Boostrix) byly hodnoceny u 229 adolescentů. Žádný rozdíl nebyl pozorován u obou vakcín bez ohledu na imunizační historii (DTaP/DTwP). Séroprotektivní hladiny a koncentrace protilátek byly srovnatelné bez ohledu na předešlé očkování DTaP/DTwP. Šestá následující dávka Tdap po 5 předešlých dávkách DTaP se jeví jako bezpečná a imunogenní.

A sixth dose of tetanus, diphtheria, acellular pertussis (Tdap) vaccine in adolescents might produce a differing reactogenicity and/or immunogenicity response depending on the composition of the 5 prior doses of DTaP or DT-whole cell pertussis (DTwP) vaccine. Reactions and immune responses following receipt of the Sanofi Pasteur (Adacel) and GlaxoSmithKline (Boostrix) Tdap vaccines were assessed in 229 adolescents. No differences were observed for reactions to either Tdap vaccine regardless of the prior DTaP/DTwP vaccination history. Seroprotective levels and antibody concentrations were comparable regardless of prior DTaP/DTwP vaccine history. A sixth sequential dose of Tdap after 5 doses of DTaP appears safe and immunogenic.


Imunogenita a bezpečnost experimentální adjuvantní vakcíny proti hepatitidě typu B jako kandidátu na vakcínu pro pacienty po transplantaci jater
Immunogenicity and safety of an experimental adjuvanted hepatitis B candidate vaccine in liver transplant patients.

Liver Transpl. 2006 Oct;12(10):1489-95
Authors: Nevens F, Zuckerman JN, Burroughs AK, Jung MC, Bayas JM, Kallinowski B, Rivas EF, Duvoux C, Neuhaus P, Saliba F, Buti M, Zarski JP, Pons F, Vanlemmens C, Hamtiaux V, Stoffel M

Pacienti s chronickým onemocnění jater mívají zvýšené riziko infekce hepatitidy typu B (HB) před i po transplantaci jater a často mají sníženou imunitní odpověď na běžnou HB vakcínu. V této randomizované studii jsme srovnávali imunogenitu primární vakcinace se 2 dávkami experimentální adjuvantní HB vakcíny (adjuvantní systém 04 obsahující hliník a monofosforyl lipid A (HB-AS04)) vzhledem k 3 dvojnásobným dávkám registrované HB vakcíny u 93 kandidátů na transplantaci jater. V závislosti na čekacím listu na transplantaci jater, byla podávána booster dávka HB-AS04 nebo dvojnásobná dávka registrované vakcíny před a po zákroku, od 6 do 12 měsíců po zahájení vakcinace. Procento těch subjektů, u nichž séroprotektivní hladina anti-HB protilátek byla měřena po 1 měsíci po podání boosteru, byla dvakrát vyšší ve skupině očkované HB-AS04 (60%) vzhledem k pacientům očkovaných srovnávací vakcínou (32%) (P=0,035). U subjektů, kterým byl booster podán ještě před transplantací, byl výsledek imunogenity lepší: 80% subjektů bylo séroprotektivních po očkování s HB-AS04 vzhledem k 60% ve srovnávací skupině (P=0,2302). I přes mírně vyšší reaktogenitu, bezpečnostní profil HB-AS04 vakcíny byl klinicky akceptovatelný. Na závěr, zlepšená protilátková odpověď byla pozorována u pacientů očkovaných 3 dávkami HB-AS04, ve srovnání s pacienty očkovanými 4 dávkami srovnávací vakcíny. Pacienti s transplantací jater by mohli mít prospěch z očkování touto experimentální adjuvantní HB vakcínou, která zvyšuje jejich protekci vůči HB nákaze.

Patients with chronic liver disease are at higher risk of hepatitis B (HB) virus infection before and after liver transplantation, and they commonly have a suboptimal immune response to HB vaccines. In this randomized trial, we compared the immunogenicity of primary vaccination with 2 doses of an experimental adjuvanted HB vaccine (adjuvant system 04 containing aluminium and monophosphoryl lipid A [HB-AS04]) to that of 3 double doses of a licensed HB vaccine in 93 liver transplant candidates. Depending on the waiting list for liver transplantation, a booster dose of HB-AS04 or double booster dose of the licensed HB vaccine was given before or after surgery, at 6 to 12 months after initiation of the vaccination course. The percentage of subjects with seroprotective anti-HB surface antibody concentrations 1 month after booster was twice as high in the HB-AS04 group (60.0%), vs. patients in the comparator group (32.0%) (P = 0.035). In subjects who did not undergo liver transplantation before administration of the booster, better immunogenicity results were obtained: 80% of subjects were seroprotected after HB-AS04 vaccination vs. 60% with the comparator (P = 0.2302). Despite a slightly higher reactogenicity, the safety profile of the HB-AS04 vaccine was clinically acceptable. In conclusion, an improved antibody response was observed in liver transplant candidates with 3 doses of HB-AS04, as compared to 4 double doses of a comparator. Liver transplant candidates could benefit from the use of this experimental adjuvanted HB vaccine to further increase their protection against HB infection.

Vydáno / Aktualizováno: 05.03.2007
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit