Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace únor 2008

Rekombinantní vakcína gp350 určená k prevenci infekční mononukleózy: randomizovaná dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie fáze 2 hodnotící bezpečnost, imunogenitu a účinnost Epstein-Barr virové vakcíny u zdravých mladých dospělých osob.
Recombinant gp350 vaccine for infectious mononucleosis: a phase 2, randomized, double-blind, placebo-controlled trial to evaluate the safety, immunogenicity, and efficacy of an Epstein-Barr virus vaccine in healthy young adults.

J Infect Dis. 2007 Dec 15;196(12):1749-53.
Sokal EM, Hoppenbrouwers K, Vandermeulen C, Moutschen M, Leonard P, Moreels A, Haumont M, Bollen A, Smets F, Denis M.

Cíl: Dosud není k dispozici žádná komerční vakcína k prevenci infekční mononukleózy, často způsobené virem Epstein-Barr (EBV) u dospívajících nebo dospělých osob, které postrádají imunitu vůči tomuto viru.
Metoda: Celkem 181 EBV séronegativních zdravých mladých dobrovolníků bylo randomizováno ve dvojitě zaslepené studii, aby jim bylo podáváno buď placebo nebo rekombinantní EBV subjednotková vakcína s glykoproteinem 350 (gp350) adsorbovaným na hydroxidu hlinitém a 3-O-desacyl-4-monofosforyl lipidu A (AS04) ve 3dávkovém schématu.
Výsledky: Vakcína prokázala účinnost (průměrná účinnostní míra 78% při 95% limitu spolehlivosti 1-96%) v prevenci vzniku infekční mononukleózy vyvolané EBV nákazou, ale nevykázala žádnou účinnost v prevenci asymptomatické EBV nákazy. Po jednom měsíci po podání 3. dávky vakcíny gp350 došlo u 98,7% subjektů k sérokonverzi protilátek specifických vůči gp350 (95% CI: 85,5-97,9%) a protilátky u nich přetrvávaly po dobu delší než 18 měsíců. Navíc nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky v souvislosti s podáváním této vakcíny.
Závěr: Výsledky této studie poukazují na možné klinické použití této EBV vakcíny v prevenci infekční mononukleózy.

BACKGROUND: To date, there is no commercially available vaccine to prevent infectious mononucleosis, a disease frequently induced by Epstein-Barr virus (EBV) infection in adolescents or adults devoid of preexisting immunity to the virus. METHODS: A total of 181 EBV-seronegative, healthy, young adult volunteers were randomized in a double-blind fashion to receive either placebo or a recombinant EBV subunit glycoprotein 350 (gp350)/aluminum hydroxide and 3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (AS04) candidate vaccine in a 3-dose regimen. RESULTS: The vaccine had demonstrable efficacy (mean efficacy rate, 78.0% [95% confidence interval {CI}, 1.0%-96.0%]) in preventing the development of infectious mononucleosis induced by EBV infection, but it had no efficacy in preventing asymptomatic EBV infection. One month after receipt of the final dose of gp350 vaccine, 98.7% of subjects showed seroconversion to anti-gp350 antibodies (95% CI, 85.5%-97.9%), and they remained anti-gp350 antibody positive for >18 months. Furthermore, there were no concerns regarding the safety or reactogenicity of the gp350/AS04 vaccine. CONCLUSION: These data support the clinical feasibility of using an EBV vaccine to prevent infectious mononucleosis.


Imunogenita a bezpečnost nové vakcíny proti vzteklině na Vero buňkách vyráběná za použití média bez séra
Immunogenicity and safety of a new Vero cell rabies vaccine produced using serum-free medium.

Vaccine. 2007 Nov 23;25(48):8140-5.
Costa WA, Cunha RS, Bolzan VL, Silva Ade C, Caporale GM, Chaves LB, Oselka GW, Junqueira DA, Panacho MR, Dias RA, Takaoka NY.

V této studii byla hodnocena imunogenita a bezpečnost nové lidské vakcíny proti vzteklině, vyráběné na Vero buňkách procesem, který nevyžaduje přísady z lidských nebo zvířecích derivátů. Cílem bylo vyrobit bezpečnější vakcínu s nižšími náklady. Celkový počet 296 zdravých dobrovolníků byl rozdělen do dvou skupin: Skupině 1, které byla podávána studijní vakcína a Skupině 2, které byla podávána registrovaná vakcína výrobce Sanofi Pasteur, vyráběná na VERO buňkách. Celkem se podávalo 5 dávek ve schématu 0,3,7,14 a 28 dní. Krevní vzorky pro stanovení neutralizačních antirabických protilátek se odebíraly ve dnech 0,14,38 a 90 dní. Geometrický průměr titrů (GMT) byl mnohem vyšší než 0,5 IU/ml v obou skupinách ve dnech 14,38 a 90, což potvrzuje sérokonverzi požadovanou SZO. Ve skupině 1 byly GMT vyšší než ve skupině 2 a rozdíl byl statisticky významný ve dvou posledních vzorcích (den 38 a 90). Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v počtu očkovaných osob v obou dvou skupinách, které měly titry >=0,5 IU/ml. Nejběžnějším nežádoucím účinkem byla bolest v místě vpichu a byla častější ve skupině 1 (p<0,001). Všechny případy měly příznivý výsledek. Nebyl pozorován žádný závažný nežádoucí účinek. Závěrem lze považovat novou vakcínu za bezpečnou a imunogenní.

The immunogenicity and safety of a new human rabies vaccine, produced in Vero cells by a process that does not require supplementation with human or animal derived components in production, were assessed. Thus, the objective is to produce a safer vaccine at a lower cost. A total of 296 volunteers was divided into two groups: Group 1, which received the study vaccine, and Group 2, which received the Vero cells vaccine produced by Sanofi Pasteur. Five doses were given on days 0, 3, 7, 14 and 28. Blood samples for determination of rabies virus neutralizing antibodies were collected on days 0, 14, 38 and 90. The geometric mean titers (GMT) were much higher than 0.5 IU/ml in both groups on days 14, 38 and 90, indicating seroconversion according to the World Health Organization. In Group 1, however, the GMTs were higher than in Group 2, the difference being statistically significant in the two last samples. There was no statistical difference between the groups in the ratio of individuals with titers > or =0.5 IU/ml in each sample. Pain at the injection site was the most common adverse reaction and occurred most often in Group 1 (p < 0.001). All cases had a favorable evolution. There were no severe adverse reactions. It was concluded that the new vaccine is safe and immunogenic.


Primární vakcinace dětí proti hepatitidě typu B může být dokončená s kombinovanou šestivalentní vakcínou (záškrt, tetanu, acelulární pertuse, hepatitida typu B, dětská přenosná obrna, Haemophilus influenzae typu b).
Primary vaccination of infants against hepatitis B can be completed using a combined hexavalent diphtheria-tetanus-acellular pertussis-hepatitis B-inactivated poliomyelitis-Haemophilus influenzae type B vaccine.

Ann Acad Med Singapore. 2007 Oct;36(10):801-6.
Lim FS, Han HH, Jacquet JM, Bock HL.

Úvod: Děti v Singapuru jsou očkovány proti hepatitidě typu B (HBV) ve věku 0., 1. a v 5. nebo 6. měsíci a dále jsou očkovány proti dávivému kašli, záškrtu, tetanu a dětské přenosné obrně ve 3.,4. a 5. měsíci věku. Rodiče často volí kombinovanou vakcínu (DTaP IPV/Hib). Sledovali jsme, zda kombinovaná šestivalentní vakcína DTaP-HBV-IPV/Hib by mohla nahradit oddělené očkování s vakcínami DTaP-IPV/Hib a HBV ve věku 5 měsíců.
Materiál a metody: V otevřené studii bylo celkem 150 dětí randomizováno tak, aby dokončilo své očkování s DTaP-IPV/Hib+HBV nebo DTaP-HBV-IPV/Hib.
Výsledky: Jeden měsíc po podání poslední vakcíny nebyl zjištěn žádný rozdíl v séroprotekci a koncentraci anti-HBV protilátek mezi oběma skupinami. Séroprotekce vůči záškrtu, tetanu, Hib a poliu stejně jako vůči pertusovým antigenům byly v obou dvou skupinách podobné. Lokální a celkové příznaky se objevily v podobném poměru po podání třetí dávky každé vakcíny.
Závěr: Imunogenita a reaktogenita šestivalentní vakcíny DTaP-HBV-IPV/Hib (Infanrix hexa, GSK) je srovnatelná s vakcínami podávanými odděleně DTaP-IPV/Hib a HBV. Kombinovaná vakcína DTaP-HBV-IPV/Hib by mohla nahradit oddělené očkování s vakcínami DTaP-IPV/Hib a HBV v 5. měsíci věku, což by vedlo ke snížení počtu injekcí.

INTRODUCTION: Children in Singapore receive vaccination against hepatitis B virus (HBV) at 0, 1 and 5 or 6 months of age, and vaccination against pertussis, diphtheria, tetanus, and polio at 3, 4 and 5 months of age. Parents often choose to vaccinate with the combined acellular-pertussis-inactivated polio-Hib vaccine (DTPa-IPV/Hib). We investigated whether a combined hexavalent vaccine, DTPa-HBV-IPV/Hib, could replace the separate administration of DTPa-IPV/Hib and HBV for the final vaccination at 5 months of age (Trial DTPa-HBV-IPV-075). MATERIALS AND METHODS: In an open study, 150 children were randomised to complete their vaccination schedule with DTPa-IPV/Hib + HBV or DTPa-HBV-IPV/Hib. RESULTS: One month after the final vaccination, there was no difference between groups in seroprotection rates or antibody concentrations against HBV. Seroprotection rates against diphtheria, tetanus, Hib and polio, as well as vaccine response rates to pertussis antigens were also similar between groups. Local and general symptoms occurred at a similar rate after the third dose of either vaccine. CONCLUSION: The immunogenicity and reactogenicity of the hexavalent vaccine DTPa-HBV-IPV/Hib (Infanrix hexa, GSK) group is comparable to that of separately administered DTPa-IPV/Hib and HBV vaccines. Combined hexavalent vaccine, DTPa-HBV-IPV/Hib, could replace the separate administration of DTPa-IPV/Hib and HBV for vaccination at 5 months of age, thereby reducing the number of injections required.


Současné podávání vakcíny proti hepatitidě typu A a hexavalentní vakcíny (DTaP-IPV-PRP+T-HBs) ve věku 6 a 12 měsíců.
Administration of hepatitis A vaccine at 6 and 12 months of age concomitantly with hexavalent (DTaP-IPV-PRP approximately T-HBs) combination vaccine.

Vaccine. 2007 Oct 23;25(43):7549-58. Epub 2007 Sep 4.
Stojanov S, Liese JG, Belohradsky BH, Vandermeulen C, Hoppenbrouwers K, Van der Wielen M, Van Damme P, Georges B, Dupuy M, Scemama M, Watson M, Fiquet A, Stek JE, Golm GT, Schodel FP, Kuter BJ; HEXAVAC/VAQTA Study Group.

Cíl: Podávání dvou dávek vakcíny proti hepatitidě typu A (HA) dětem starším 2 let bylo prokázáno jako ochranné. Tato studie hodnotila, zda HA vakcína může být podávána již ve věku 6 měsíců společně s hexavalentní vakcínou (HV).
Metody: V otevřené randomizované paralelní klinické studii byla podávána tekutá HV vakcína (Hexavac) (difterická, tetanická, dvou-acelulární pertussová vakcína společně s inaktivovanou poliovakcínou, Hib vakcínou a vakcínou proti hepatitidě typu B) ve věku 2,4,6 a 12 měsíců všem zařazeným dětem. HA vakcína (Vaqta) byla podávána ve věku 7 a 13 měsíců jedné skupině dětí (skupina 1) a ve věku 6 a 12 měsíců společně s uvedeným očkováním druhé skupině (skupina 2). Vzorky séra byly odebírány ve věku 2, 7,12 a 14 měsíců ve skupině 1 a ve věku 2,7,12 a 13 měsíců ve skupině 2. Primární imunogenita byla výsledkem sérokonverze pro HA 1 měsíc po podání 2. dávky HA vakcíny u původně séronegativních dětí a dále výsledkem sérokonverze pro každý HV antigen 1 měsíc po podání 3: dávky HV vakcíny (obě skupiny v 7. měsíci věku).
Výsledky: Séropozitivita vůči HA byla po 1 měsíci po podání 2. dávky vakcíny v obou skupinách 100% bez ohledu na počáteční sérologický status. Imunitní odpověď na každý HV antigen byla po jednom měsíci po podání 3. dávky v obou skupinách podobná. Vakcíny byly obecně dobře tolerovány v obou skupinách bez ohledu na vakcínu.
Závěr: Schéma podání 2 dávek HA vakcíny od věku 6 měsíců je vysoce imunogenní a velmi dobře tolerováno ať už je vakcína podána odděleně nebo současně s HV vakcínou ve věku 6 a 12 měsíců.

BACKGROUND: Administration of two doses of hepatitis A (HA) vaccine to children > or = 2 years of age has been shown to be protective. The present study assessed whether HA vaccine can be administered as early as 6 months of age and whether it can be administered concomitantly with a hexavalent (HV) vaccine at this age. METHODS: In an open label, randomized, parallel group study, the liquid HV vaccine (HEXAVAC) (diphtheria, tetanus, 2-component acellular pertussis, inactivated poliomyelitis vaccine, Haemophilus influenzae type b conjugated to tetanus protein and hepatitis B) was administered at 2, 4, 6, and 12 months of age to all children. HA vaccine (VAQTA) was given at 7 and 13 months in the separate administration group (Group 1) and at 6 and 12 months in the concomitant administration group (Group 2). Serum samples were obtained at 2, 7, 12, and 14 months in Group 1 and at 2, 7, 12, and 13 months in Group 2. The primary immunogenicity outcomes were the seroconversion rates for HA 1 month after the second dose of HA vaccine in initially seronegative subjects, and the seroconversion rates for each HV antigen 1 month after the third dose of the HV vaccine (both at 7 months of age). RESULTS: HA seropositivity rates 1 month after the second dose were 100% in both groups, regardless of initial serostatus. The responses to each HV antigen 1 month after the third dose were similar in both groups. The vaccines were generally well tolerated in both groups regardless of vaccine(s) administered. CONCLUSIONS: A schedule of two doses of HA vaccine, 6 months apart beginning at 6 months of age is highly immunogenic and well tolerated when administered alone or concomitantly with HV vaccine at 6 and 12 months of age.


Současné podávání virosomální vakcíny proti hepatitidě typu A společně s rutinním dětským očkováním ve věku mezi 12-15 měsíci: randomizovaná kontrolovaná studie.
Concomitant administration of a virosome-adjuvanted hepatitis a vaccine with routine childhood vaccines at age twelve to fifteen months: a randomized controlled trial.

Pediatr Infect Dis J. 2007 Sep;26(9):787-93.
Dagan R, Amir J, Livni G, Greenberg D, Abu-Abed J, Guy L, Ashkenazi S, Foresner G, Tewald F, Schatzl HM, Hoffmann D, Ibanez R, Herzog C.

Princip: Cílem této studie bylo zjistit noninferioritu virosomální vakcíny proti hepatitidě typu A (HAV) (Epaxal), která se podává společně s rutinním dětským očkováním, vedle odděleného očkování s touto vakcínou (Epaxal) ve srovnání se stejným simultánním očkováním za použití na hliník vázanou HAV vakcínou (Havrix).
Metoda: Zdravé děti ve věku 12-15 měsíců byly randomizovány podle toho, zda ji byla podána buď pediatrická dávka (0,25 ml) vakcíny Epaxal společně s vakcínou DTaPHibIPV, perorální vakcína proti dětské přenosné obrně a vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (n=109; skupina A) nebo jen samotná vakcína Epaxal (n=105; skupina B) nebo vakcína Havrix Junior společně s vakcínou DTaPHibIPV, perorální vakcínou proti dětské přenosné obrně a vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (n=108; skupina C). Po 6 měsících byla podána booster dávka HAV. Anti-HAV protilátky byly měřeny před a 1 měsíc po každém očkování. Bezpečnost byla hodnocena po dobu 1 měsíce po každém očkování. Očekávané nežádoucí účinky byly hodnoceny po dobu 4 dní po každém očkování.
Výsledky: HAV séroprotekce (>=20 mIU/ml) po 1 a 6 měsících po podání první dávky byly: A: 94.2% a 87.5%, B: 92.6% a 80.0%, C: 78.2% a 71.3%, (A versus C: P < 0.001 a P = 0.017 v měsíci 1 a 6). Odpovídající geometrické průměry titrů protilátek byly: A: 51 a 64 mIU/mL, B: 49 a 59 mIU/mL, C: 33 a 37 mIU/mL (A versus C: P < 0.001 v obou případech). Po podání boosteru byly ve všech skupinách zjištěna 100% sérokonverze. Geometrický průměr koncentrace protilátek po podání booster dávky byl 1758, 1662 a 1414 pro skupinu A, B a C (A versus C: P = 0.15). Žádné klinicky významné snížení imunitní odpovědi nebylo zjištěno pro všechny ostatní současně podané vakcinační antigeny. Všechny vakcíny byly dobře tolerované.
Závěr: Současné podávání pediatrické dávky vakcíny Epaxal společně s běžným dětským očkováním vykazovalo imunogenitu a bezpečnost ve shodě s odděleným očkováním s vakcínou Epaxal a simultánním očkováním s vakcínou Havrix Junior. Po podání rpvní dávky vakcína Epaxal dosahovala výzanmně vyšší imungoenity než vakcína Havrix Junior.

BACKGROUND: The objectives of this trial were to test for noninferiority of a virosomal hepatitis A virus (HAV) vaccine (Epaxal) coadministered with routine childhood vaccines compared with Epaxal given alone and to an alum-adjuvanted HAV vaccine (Havrix Junior) coadministered with routine childhood vaccines. METHODS: Healthy children 12- to 15-month-old were randomized to receive either a pediatric dose (0.25 mL) of Epaxal coadministered with DTPaHibIPV, oral polio vaccine, and measles-mumps-rubella vaccine (n = 109; group A), or Epaxal given alone (n = 105; group B), or Havrix Junior coadministered with DTPaHibIPV, oral polio vaccine, and measles-mumps-rubella vaccine (n = 108; group C). A booster dose was given 6 months later. Anti-HAV antibodies were tested before and 1 month after each vaccination. Safety was assessed for 1 month after each vaccination. Solicited adverse events were assessed for 4 days after each vaccination. RESULTS:: HAV seroprotection rates (> or =20 mIU/mL) at 1 and 6 months after first dose were: A: 94.2% and 87.5%, B: 92.6% and 80.0%, C: 78.2% and 71.3%, respectively (A versus C: P < 0.001 and P = 0.017 at month 1 and 6, respectively). The respective geometric mean concentrations were: A: 51 and 64 mIU/mL, B: 49 and 59 mIU/mL, C: 33 and 37 mIU/mL (A versus C: P < 0.001 at both time points). All groups achieved 100% seroprotection after the booster dose. The geometric mean concentrations after the booster dose were 1758, 1662, and 1414, for groups A, B and C, respectively (A versus C: P = 0.15). No clinically significant reduction in immune response to all concomitant vaccine antigens was seen. All vaccines were well tolerated. CONCLUSIONS: Coadministration of pediatric Epaxal with routine childhood vaccines showed immunogenicity and safety equal to Epaxal alone as well as to Havrix Junior. After first dose, Epaxal was significantly more immunogenic than Havrix Junior.


Imunogenita 23valentní pneumokokové polysacharidové vakcíny u starších obyvatel umístěných do zařízení s pečovatelskou službou.
Immunogenicity of a 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine in elderly residents of a long-term care facility.

Braz J Infect Dis. 2007 Jun;11(3):322-6.
Valenzuela MT, Altuzarra RH, Trucco OA, Villegas RR, Inostroza JS, Granata PS, Fleiderman JV, Maggi LC.

S.pneumoniae bývá významnou příčinou zápalu plic u starších osob žijících v komunitě a stává se u nich rovněž hlavní příčinou úmrtí na zápal plic. Provedli jsme randomizovanou dvojitě zaslepenou studii, abychom zhodnotili imunitní odpověď po očkování s 23valentní polysacharidovou pneumokokovou vakcínou a perzistenci protilátek po 2 letech po očkování u starší populace v Santiago, v Chile. Celkem byla 118 starším obyvatelům sanatoria podána buď pneumokoková, nebo jako kontrolní tetanová vakcína. Vzorky séra byly odebírány bezprostředně před očkováním, po 2 měsících a po dvou letech po očkování. Geometrický průměr anti-pneumokokových protilátek byl v obou skupinách na počátku studie podobný. Pouze hladiny protilátek vůči sérotypu 14 byly zvýšené. Pneumokoková vakcína byla vysoce imunogenní, jak ukázaly hladiny protilátek po 2 měsících po očkování a titry protilátek vůči 10 sérotypům přetrvávaly vysoké po dobu 2 let po očkování. Výsledky podporují výhodu tohoto očkování u starší populace, která žije v zvýšeném riziku těchto pneumokokových nákaz.

S. pneumoniae is a significant cause of community-acquired pneumonia in the elderly, and accounts for the majority of the pneumonia deaths among the elderly. We conducted this randomized double-blind study to evaluate the immune response to a 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine and the persistence of antibodies two years after the vaccination in an elderly population in Santiago, Chile. A total of 118 elderly nursing home residents received either the pneumococcal or a tetanus control vaccine. Serum samples were taken at enrollment, at two months, and at two years post-vaccination. Pre-vaccination anti-pneumococcal antibody geometric mean concentrations (GMC) were similar in both study groups, with increased levels of antibodies found only against serotype 14. The pneumococcal vaccine was highly immunogenic at 2 months, and titers remained high two years after the vaccination for the 10 serotypes studied in this elderly population. The results thus support the benefits of this pneumococcal vaccine in this elderly population who are at increased risk of invasive pneumococcal disease.

Vydáno / Aktualizováno: 10.03.2008
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit