Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace září 2016


Epidemiologie invazivních pneumokokových onemocnění u českých dětí mladších 5 let po zavedení pravidelného očkování
Epidemiology of Invasive Pneumococcal Disease in Czech Children under 5 Years of Age after Routine Immunisation.

Cent Eur J Public Health. 2016 Jun;24(2):133-136
Authors: Petráš M, Adámková V

Princip: Zavedení surveillance invazivních pneumokokových onemocnění (IPD) v roce 2007 napomohlo monitorovat změny ve výskytu sérotypů v české populaci a zhodnotit dopad pravidelného očkování proti IPD na dětské populaci mladších 5 let.
Metoda: Observační studie ID u dětí v České republice založená na datech surveillance při srovnání období před očkováním (2007-2008) a po očkování (2012-2013).
Výsledky: U dětské populace byl pozorován pokles výskytu IPD o 46,6 % (95% CI 63,4-21,9 %) během období po zavedení očkování. Pokles o 71,6 % (95% CI 50,5-83,8 %) byl vyšší u očkovaných dětí. V období po očkování přispívalo očkování s vakcínou Prevenar 13 (PCV13) k redukci IPD vakcinačních typů o 95,4 % (95% CI 67,0-99,4 %) a s vakcínou Synflorix (PCV10) o 76,9 % (95% CI 36,0-91,7 %) oproti neočkovaným dětem. Výskyt 10 sérotypů obsažených v obou komerčních vakcínách se rovněž snížil u neočkovaných dětí o 61,4 % (95% CI 14,5-82,6 %). Nicméně byl zjištěn nárůst rizika nevakcinačních a nespecifikovaných sérotypů až o 153 % u neočkovaných dětí v období po očkování oproti období před očkováním.
Závěr: Zjištění naznačuje posun v IPD způsobenými jak vakcinačními tak nevakcinačními sérotypy mezi očkovanými a neočkovanými dětmi, což by mohlo vést ke zvýšení výskytu IPD nevakcinačních sérotypů. Proto pravidelné očkování s použitím pouze jedné vakcíny se širším sérotypovým pokrytím a vyšší proočkovanost by mohly zvýšit naději na další snížení IPD v dětské populaci.

BACKGROUND: The introduction of the surveillance of invasive pneumococcal diseases (IPD) in 2007 has helped to monitor changes in serotype occurrence in the Czech population and assess the impact of routine immunisation against IPD on the child population under 5 years of age.?METHODS: Observational study of childhood IPD in the Czech Republic based on the state public health surveillance data comparing pre-immunisation (2007-2008) and post-immunisation (2012-2013) periods.?RESULTS: In the child population there was an overall decline in IPD occurrence of 46.6% (95% CI 63.4-21.9) observed during the post-immunisation period. There was even greater decrease of 71.6% (95% CI 50.4-83.8) in vaccinated children. In the post-immunisation period, Prevenar 13 (PCV13) and Synflorix (PCV10) contributed to a vaccine-type IPD reduction of 95.4% (95% CI 67.0-99.4) and 76.9% (95% CI 36.0-91.7), respectively, compared to unimmunised children. The occurrence of 10 serotypes contained in both commercial vaccines also decreased in unvaccinated children by 61.4% (95% CI 14.5-82.6). However, a rise in the risk of non-vaccine and unspecified serotype acquisition by up to 153% was revealed in unimmunised children when comparing post-immunisation and pre-immunisation periods.?CONCLUSIONS: The findings suggest a shift in IPD caused either by vaccine or non-vaccine serotypes between immunised and unimmunised populations of children, which could result in increased incidence of IPD caused by non-vaccine serotypes. Therefore, routine immunisation using only one vaccine with broader serotype coverage together with a higher vaccination rate could raise hopes of further decrease in IPD in the child population.


Hodnocení imunogenity chřipkové vakcíny na základě buněčné imunity
Evaluation of influenza vaccine-immunogenicity in cell-mediated immunity.

Cell Immunol. 2016 Sep 7;
Authors: Otani N, Shima M, Ueda T, Ichiki K, Nakajima K, Takesue Y, Okuno T

Imunologický účinek vakcín proti chřipce není možné vyhodnotit přesně na základě titru protilátek. Z tohoto důvodu jsme použili novou metodu, která měří imunitu zprostředkovanou buňkami, abychom zkoumali změny množství interferonu-gama (IFN-y) produkovaného antigeny vakcíny po očkování. Studie byla provedena v chřipkové sezóně 2014-2015 u 23 dospělých s vakcínou, která obsahovala tři typy antigenů. Hladina IFN-γ se zvýšila nejméně 1,5 krát v 65% (15/23) případů v odpovědi na antigen H1N1, v 57% (13/23) případů v odpovědi na antigen H3N2 a v 57% ( 13/23) případů na antigen B. V průběhu sledovaného období u 4 subjektů došlo k onemocnění chřipkou typu A. Naše data ukázala, že hladina IFN-γ se u těchto subjektů nezvýšila 1,5 krát. Navrhujeme, že účinnost vakcín proti chřipce může být hodnocena měřením změn hladin IFN-y produkovaného odpovídajícím vakcinačním antigenem po očkování proti chřipce.

The immunological effect of influenza vaccines cannot be evaluated accurately using an antibody titer. Therefore, we used a new method that measures cell-mediated immunity to investigate changes in the amount of interferon-gamma (IFN-γ) produced after vaccination in response to the vaccine antigen. The study was conducted during the 2014-2015 influenza season in 23 adults, using a vaccine that contained three types of antigen. The IFN-γ level increased by at least 1.5 times in 65% (15/23) of cases in response to the H1N1 antigen, in 57% (13/23) of cases in response to the H3N2 antigen, and in 57% (13/23) of cases in response to the B antigen. During the study period, 4 subjects developed type A influenza. Our data showed that the IFN-γ level did not increase by 1.5 times in these subjects. We propose that the efficacy of influenza vaccines may be evaluated by measuring changes in the level of IFN-γ produced in response to influenza vaccine.


Trvající imunitní paměť proti hepatitidě B u 12 až 13-letých adolescentů dříve očkovaných v kojeneckém věku 4 dávkami hexavalentní vakcíny DTPa-HBV-IPV / Hib.
Lasting immune memory against hepatitis B in 12-13-year-old adolescents previously vaccinated with 4 doses of hexavalent DTPa-HBV-IPV/Hib vaccine in infancy.

Hum Vaccin Immunother. 2016 Sep 21;:1-5
Authors: Behre U, Van Der Meeren O, Crasta P, Hanssens L, Mesaros N

Princip: Očkování dětí proti viru hepatitidy B (HBV) je nejúčinnějším způsobem, jak zabránit onemocnění. Nicméně, protože HBV expozice se může zvýšit v období dospívání, je nezbytné, aby protilátky perzistovaly. Hodnotili jsme přetrvávání protilátek a imunitní paměti proti hepatitidě B u 12-13letých, kteří byli kompletně primoočkováni + přeočkováni vakcínou proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hepatitidě B, dětské obrně / Haemophilus influenzae typu b (DTPa-HBV-IPV / Hib) v kojeneckém věku.
Metoda: Otevřená studie fáze-IV prováděná na 12 centrech v Německu [NCT02052661]. Mladistvým ve věku 12-13 let očkovaným 4 dávkami DTPa-HBV-IPV / Hib (Infanrix hexa ™, GSK vakcíny) v kojeneckém věku byla podána jedna čelendžní dávka monovalentní pediatrické vakcíny proti hepatitidě typu B (Engerix ™ -B Kinder; GSK Vaccines). Vzorky krve byly odebrány před podáním a 1 měsíc po aplikaci provokační dávky k měření protilátek proti hepatitidě B (anti-HBs) pomocí chemiluminiscence imunotestu (séroprotekce cut-off: ?10 mIU / ml). Po aplikaci byly sledovány nežádoucí účinky (AES).
Výsledky: 300 subjektů bylo očkováno; z 293 subjektů v kohortě imunogenity ATP mělo 60,5% před čelendží anti-HBs protilátek ?10 mIU / ml a jejich počet po aplikaci této dávky vzrostl na 97,6% (?100 mIU / ml u 94,1%). Anamnestická odpověď byla pozorována u 96,5% jedinců. Byl pozorován 150 násobný nárůst geometrického průměru koncentrace protilátek (22,4 až 3502,6 mIU / ml). Bolest (44%) a únava (24,3%) byly nejčastější očekávaných lokální a celkové nežádoucí příhody; 14,7% subjektů zaznamenalo neočekávané příhody během 31 dní po očkování období. Objevily se dvě s očkováním nesouvisející závažné nežádoucí příhody.
Závěr: Vakcinace s DTPa-HBV-IPV / Hib v dětství vyvolává u většiny setrvalou séroprotekci a imunitní paměť proti HBV, jak ukazuje silná anamnestická odpověď na čelendžní očkování proti hepatitidě B u 12 až 13-letých adolescentů.

BACKGROUND: Vaccinating infants against hepatitis B virus (HBV) is the most effective way of preventing the disease. However, since HBV exposure can increase during adolescence, it is essential that antibody persistence is maintained. We evaluated the antibody persistence and immune memory against hepatitis B, in 12-13 y olds who had received complete primary + booster vaccination with diphtheria-tetanus-acellular pertussis-hepatitis B-inactivated poliovirus/Haemophilus influenza type b (DTPa-HBV-IPV/Hib) vaccine in infancy.?METHODS: Open phase-IV study conducted at 12 centers in Germany [NCT02052661]. Adolescents aged 12-13 y, vaccinated with 4 doses of DTPa-HBV-IPV/Hib (Infanrix hexa™, GSK Vaccines) in infancy, received a single challenge dose of monovalent pediatric hepatitis B vaccine (Engerix™-B Kinder; GSK Vaccines). Blood samples were taken before and 1-month post-challenge to measure anti-hepatitis B (anti-HBs) antibodies using a chemiluminescence immunoassay (seroprotection cut-off: ?10 mIU/ml). Post-challenge adverse events (AEs) were monitored.?RESULTS: 300 subjects were vaccinated; of 293 subjects in the ATP immunogenicity cohort, 60.5% had pre-challenge anti-HBs antibodies ?10 mIU/ml, which rose to 97.6% post-challenge (?100 mIU/ml in 94.1%). An anamnestic response was seen in 96.5% subjects. A 150-fold increase in antibody geometric mean concentrations was observed (22.4 to 3502.6 mIU/ml). Pain (44%) and fatigue (24.3%) were the most frequent solicited local and general AEs, respectively; 14.7% subjects reported unsolicited symptoms during the 31-day post-vaccination period. Two vaccine-unrelated serious AEs occurred.?CONCLUSION: Vaccination with DTPa-HBV-IPV/Hib in infancy induces sustained seroprotection and immune memory against HBV, as shown by the strong anamnestic response to the hepatitis B vaccine challenge in 12-13 year-old adolescents.


Bezpečnost a imunogenita živé oslabené pentavalentní rotavirové vakcíny u HIV-exponovaných dětí s nebo bez infekce HIV v Africe.
Safety and immunogenicity of a live attenuated pentavalent rotavirus vaccine in HIV-exposed infants with or without HIV infection in Africa.

AIDS. 2016 Sep 20;
Authors: Levin MJ, Lindsey JC, Kaplan SS, Schimana W, Lawrence J, McNeal MM, Bwakura-Dangarembizi M, Ogwu A, Mpabalwani EM, Sato P, Siberry G, Nelson M, Hille D, Weinberg GA, Weinberg A

CÍL: Ačkoli mnoho nakažených virem HIV (HIV +) a HIV-exponovaných, avšak neinfikovaných (HEU) kojenců bylo očkovaných živými rotavirovými vakcínami, protože Světová zdravotnická organizace všeobecně doporučuje očkování kojenců, jsou jen limitované prospektivní informace o jejich bezpečnosti a imunogenitě v obou skupinách dětí.
Design/Metody: Provedli jsme randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii o bezpečnosti a imunogenitě perorální pentavalentní rotavirové vakcíny (RV5) podávané HIV+ a HEU kojencům ve 4 afrických zemích. Devadesát tři % HIV+ dětí dostávalo antiretrovirální terapii před vakcinací. Účastníci byli sledováni z hlediska bezpečnosti. Imunitní odpovědi byly měřeny 14 dní po třech dávkách RV5, včetně sérových anti-rotavirových neutralizačních a IgA protilátek; IgA protilátek ve stolici; a anti-rotavirových paměťových B- a T-buněk Fluorospot. Bylo sledováno vylučování RV5 virů ve stolici.
Výsledky: Bylo zařazeno 76 HIV+ a 126 HEU kojenců v období 2009-2013. Žádné významné rozdíly nebyly zjištěny v četnosti výskytu nežádoucích příhod, včetně příhod stupně 3, mezi příjemci RV5 a placeba jak u HIV+ nebo HEU dětí. Podíl respondentů s protilátkami IgA proti rotaviru (?3-násobné zvýšení oproti výchozí hodnotě) po podání RV5 byl 81 % u HIV+ a HEU dětí, což bylo přibližně 2,5 krát více než u příjemců placeba (p <0,001). Odpovědi neutralizačních protilátek vůči 3 z 5 sérotypů byly po RV5 významně vyšší bez ohledu na stav HIV, a u HIV+ dětí byly stejné nebo vyšší než tytéž odpovědi u HEU kojenců vůči všem 5 sérotypům. Pouze jeden HIV+ příjemce měl RV5 virus izolovaný ze stolice.
Závěr: RV5 vakcína byla imunogenní u obou HIV a HEU kojenců a nebyly pozorovány žádné bezpečnostní signály.

OBJECTIVE: Although many HIV-infected (HIV+) and HIV-exposed but uninfected (HEU) infants have received live rotavirus vaccines since the World Health Organization recommended universal administration of these vaccines to infants, there has been limited prospective information on their safety and immunogenicity in either group of infants.?DESIGN/METHODS: We performed a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of the safety and immunogenicity of oral pentavalent rotavirus vaccine (RV5) administered to HIV+ and HEU infants in 4 African countries. Ninety-three % of HIV+ infants were receiving antiretroviral therapy prior to vaccination. Participants were followed for safety. Immune responses were measured 14 days after three doses of RV5, including serum anti-rotavirus neutralizing and IgA antibodies; IgA antibody in stool; and anti-rotavirus memory B- and T-cell Fluorospot. Shedding of RV5 in stool was monitored.?RESULTS: 76 HIV+ and 126 HEU infants were enrolled from 2009-2013. No significant differences were found in adverse event rates, including grade 3 events, between RV5 and placebo recipients, for either HIV+ or HEU infants. The proportion of anti-rotavirus IgA responders (?3-fold increase from baseline) after RV5 administration was 81% in both HIV+ and HEU infants, which was approximately 2.5-fold higher than in placebo recipients (p?<?0.001). Neutralizing antibody responses to 3 of 5 serotypes were significantly higher after RV5 regardless of HIV status, and those of HIV+ infants were equal or greater than responses of HEU infants to all 5 serotypes. Only one HIV+ RV5 recipient had RV5 isolated from stool.?CONCLUSION: RV5 was immunogenic in both HIV+ and HEU infants and no safety signals were observed.


Výrazný pokles vakcinačních typů lidského papillomaviru (HPV) v komunitě očkovaných mladých žen v průběhu prvních 8 let po zavedení HPV očkování.
Substantial Decline in Vaccine-Type Human Papillomavirus (HPV) Among Vaccinated Young Women During the First 8 Years After HPV Vaccine Introduction in a Community.

Clin Infect Dis. 2016 Sep 20;
Authors: Kahn JA, Widdice LE, Ding L, Huang B, Brown DR, Franco EL, Bernstein DI

Princip: Účinnost vakcíny proti lidskému papillomaviru (HPV) a kolektivní ochrana nejsou dobře známy v podmínkách komunity. Naším cílem bylo zjistit trendy vakcinačních typů HPV u mladých žen v průběhu 8 let po zavedení očkování, vyhodnotit změny v prevalenci HPV a charakterizovat kolektivní ochranu v komunitě.
Metoda: Zařadili jsme 3 soubory sexuálně zkušených dívek a mladých žen ve věku 13 až 26 let (dále jen ženy, n = 1180) od 2006-2014: před zavedením očkování (vlna 1) a 3 roky (vlna 2) a 7 let (vlna 3) po zavedení očkování. Určili jsme prevalenci vakcinačních typů HPV (HPV-6, -11, -16, -18 a) mezi všemi, mezi očkovanými a neočkovanými ženami na vlnách 1, 2 a 3, adjustované podle rozdílů charakteristik účastníků, a poté se zkoumalo, zda změny výskytu HPV byly významné pomocí inverzní tendence skórem-vyvážené logistické regrese.
Výsledky: Proočkovanost se zvýšila od 0% do 71,3% napříč všemi 3 vlnami. Adjustovaná prevalence vakcinačních typů HPV se změnila z 34,8 % na 8,7 % (75,0% pokles) u všech žen, z 34,9 % na 3,2 % (90,8% pokles) u očkovaných žen, a z 32,5 % na 22,0 % (32,3% pokles) u neočkovaných ženy. U očkovaných žen se prevalence vakcinačních HPV typů významně snížila z vlny 1 do vlny 2 (adjustovaný poměr šancí 0,21; 95% interval spolehlivosti 0,13-0,34) a od vlny 1 do vlny 3 (0,06; 0,03 do 0,13 ). Stejný pokles byl rovněž významný mezi neočkovaných účastníky (adjustovaný poměr šancí 0,44; [95% interval spolehlivosti, 0,27 - 0,71] a 0,59;[0,35-0,98]).
Závěr: Prevalence vakcinačních HPV typů poklesla o >90 % u očkovaných žen, která prokazuje vysokou účinnost v komunitním prostředí, a o >30 % u neočkovaných žen, které poskytují důkazy o kolektivní ochraně.

BACKGROUND: Human papillomavirus (HPV) vaccine effectiveness and herd protection are not well established in community settings. Our objective was to determine trends in vaccine-type HPV in young women during the 8 years after vaccine introduction, to assess changes in HPV prevalence and characterize herd protection in a community.?METHODS: We recruited 3 samples of sexually experienced, 13-26-year-old adolescent girls and young women (hereafter women; N = 1180) from 2006-2014: before widespread vaccine introduction (wave 1) and 3 (wave 2) and 7 (wave 3) years after vaccine introduction. We determined the prevalence of vaccine-type HPV (HPV-6, -11, -16, and -18) among all, vaccinated, and unvaccinated women at waves 1, 2, and 3, adjusted for differences in participant characteristics, then examined whether changes in HPV prevalence were significant using inverse propensity score-weighted logistic regression.?RESULTS: Vaccination rates increased from 0% to 71.3% across the 3 waves. Adjusted vaccine-type HPV prevalence changed from 34.8% to 8.7% (75.0% decline) in all women, from 34.9% to 3.2% (90.8% decline) in vaccinated women, and from 32.5% to 22.0% (32.3% decline) in unvaccinated women. Among vaccinated participants, vaccine-type HPV prevalence decreased significantly from wave 1 to wave 2 (adjusted odds ratio, 0.21; 95% confidence interval, .13-.34) and from wave 1 to wave 3 (0.06; .03-.13). The same decreases were also significant among unvaccinated participants (adjusted odds ratios, 0.44; [95% confidence interval, .27-.71] and 0.59; [.35-.98], respectively).?CONCLUSIONS: The prevalence of vaccine-type HPV decreased >90% in vaccinated women, demonstrating high effectiveness in a community setting, and >30% in unvaccinated women, providing evidence of herd protection.


Chřipkové a pneumokokové očkování u osob s hematologickými malignitami: a systematický přehled účinnosti, efektivity a bezpečnosti.
Influenza and Pneumococcal Vaccination in Hematological Malignancies: a Systematic Review of Efficacy, Effectiveness, and Safety.

Mediterr J Hematol Infect Dis. 2016;8(1):e2016044
Authors: La Torre G, Mannocci A, Colamesta V, D'Egidio V, Sestili C, Spadea A

Princip: Riziko chřipky a pneumokokového onemocnění je vyšší u pacientů s rakovinou a hladiny protilátek v séru mají tendenci být nižší u pacientů s hematologickým maligním stavem.
Cíl: Zhodnotit účinnost, efektivitu a bezpečnost očkování proti chřipce a pneumokokům u onko-hematologických pacientů. Metoda: Dva systematické přehledy a meta-analýza byla provedena, aby shrnula výsledky všech původních studií publikovaných ve vědecké literatuře o chřipkové a pneumokokové vakcíně u onko-hematologických pacientů. Rešerše byly provedeny pomocí databází Pub-MED a Scopus. Pro analýzu byl použit StatsDirect 2.8.0.
Výsledky: Bylo zařazeno 22 studií o chřipkovém očkování a 26 studií o pneumokokovém očkování. Míra ochrany posilující dávky byla 30% (95% CI = 6-62%) pro H1N1. Sloučená míra ochrany prevalence H3N2 a B byla k dispozici pouze u první dávky, tj. 42,6% (95% CI = 23,2 - 63,3%) pro H3N2 a 39,6% (95% CI = 26% -54,1%) pro B. Četnost odpovědí na posilující dávku dosahovala 35 % (95% CI = 19,7 - 51,2%) pro H1N1, 23 % (95% CI = 16,6 - 31,5%) pro H3N2, 29% (95% CI = 21,3 - 37%) pro B.
Závěr: I přes nízký počet respondentů, chřipkové a pneumokokové očkování je velmi cenné pro pacienty s hematologickými malignitami. Pacienti, kteří podstupují chemoterapii, zejména s rituximab, splenektomii, nebo podstupují transplantaci, měli nižší a zhoršené odpovědi po očkování. Žádné závažné nežádoucí příhody nebyly u obou očkování zaznamenány.

BACKGROUND: The risk of getting influenza and pneumococcal disease is higher in cancer patients, and serum antibody levels tend to be lower in patients with hematological malignancy.?OBJECTIVE: To assess flu and pneumococcal vaccinations efficacy, effectiveness, and safety in onco-hematological patients.?METHODS: Two systematic reviews and possible meta-analysis were conducted to summarize the results of all primary study in the scientific literature about the flu and pneumococcal vaccine in onco-hematological patients. Literature searches were performed using Pub-Med and Scopus databases. StatsDirect 2.8.0 was used for the analysis.?RESULTS: 22 and 26 studies were collected respectively for flu and pneumococcal vaccinations. Protection rate of booster dose was 30% (95% CI=6-62%) for H1N1. Pooled prevalence protection rate of H3N2 and B was available for meta-analysis only for first dose, 42.6% (95% CI=23.2 - 63.3 %) and 39.6 % (95% CI=26%-54.1%) for H3N2 and B, respectively. Response rate of booster dose resulted 35% (95% CI=19.7-51.2%) for H1N1, 23% (95% CI=16.6-31.5%) for H3N2, 29% (95% CI=21.3-37%) for B.?CONCLUSION: Despite the low rate of response, flu, and pneumococcal vaccines are worthwhile for patients with hematological malignancies. Patients undergoing chemotherapy in particular rituximab, splenectomy, transplant recipient had lower and impaired response. No serious adverse events were reported for both vaccines.

Vydáno / Aktualizováno: 23.10.2016
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit