Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace březen 2008

Účinnost pentavaletnní rotavirové vakcíny v redukci zdravotní péče v souvislosti s rotavirovými nákazami ve třech regionech (11 zemí).
Efficacy of a pentavalent rotavirus vaccine in reducing rotavirus-associated health care utilization across three regions (11 countries).

Int J Infect Dis. 2007 Nov;11 Suppl 2:S29-35.
Vesikari T, Itzler R, Matson DO, Santosham M, Christie CD, Coia M, Cook JR, Koch G, Heaton P.

Cíl: Zhodnocení účinnosti lidské-hovězí přetříděné pentavaletnní rotavirové vakcíny (PRV) ve zdravotní péči u téměř 70.000 subjektů randomizovaných ve třech regionech - v Evropě, USA a Latinské Americe/Karibiku - v účinnostní a bezpečnostní studii rotavirové vakcíny (REST).
Metody: Zdravým dětem ve věku 6-12 týdnů se podávaly 3 dávky vakcíny PRV nebo placeba v intervalu 4-13 týdnů. Účinnost PRV vakcíny byla hodnocena četností hospitalizace z důvodu rotavirové nákazy a četností návštěv na pohotovosti (ED) z důvodu rotavirových nákaz typu 1-4, které se objevily po více než 14denním podání třetí dávky vakcíny po dobu až 2 let.
Výsledky: U kompletně očkovaných dětí se snížila četnost hospitalizací a ED návštěv z důvodu rotavirových infekcí o 94,7% (95%CI: 90,9 - 96,9) v Evropě, o 94,9% (95%CI: 84-98,9) v USA a o 90,0% (95%CI: 29,4-99,8) v latinské Americe/Karibiku.
Závěr: PRV očkování snižuje četnost hospitalizací a návštěv na pohotovosti ve všech třech sledovaných regionech. Výsledky byly ve shodě napříč všemi sledovanými regiony.

OBJECTIVE: To evaluate the effect of a human-bovine reassortant pentavalent rotavirus vaccine (PRV) on health care encounters in nearly 70 000 subjects randomized in three regions - Europe, the United States, and Latin America/the Caribbean - in the Rotavirus Efficacy and Safety Trial (REST). METHODS: Healthy 6- to 12-week-old infants received 3 doses of PRV or placebo at 4- to 10-week intervals. The exact binomial method for ratios of Poisson counts was used to evaluate the effect of PRV on the rate of rotavirus-related hospitalizations and emergency department (ED) visits involving rotavirus G-types 1-4 occurring > or =14 days after the third dose of vaccine for up to 2 years. RESULTS: In fully vaccinated infants, reductions in rotavirus-associated hospitalizations and ED visits were 94.7% (95% CI: 90.9, 96.9) in Europe, 94.9% (95% CI: 84.0, 98.9) in the United States, and 90.0% (95% CI: 29.4, 99.8) in the Latin American/Caribbean regions. CONCLUSIONS: PRV reduced hospitalizations and ED visits within each region in REST. Results were consistent across regions and across the overall study cohort.


Zhodnocení bezpečnosti a imunogenity vakcíny s Langat/dengue 4 chimerickým virem jako živé oslabené vakcíny proti klíšťové encefalitidě u zdravých dospělých dobrovolníků
Evaluation of the Langat/dengue 4 chimeric virus as a live attenuated tick-borne encephalitis vaccine for safety and immunogenicity in healthy adult volunteers.

Vaccine. 2008 Feb 13;26(7):882-90. Epub 2008 Jan 4. Wright PF, Ankrah S, Henderson SE, Durbin AP, Speicher J, Whitehead SS, Murphy BR, Pletnev AG.

Trvale zvýšené riziko klíšťové encefalitidy (TBEV) v Evropě vedl k vývoji živé oslabené vakcíny, která by vyvolávala dlouhodobou imunitu. Chimerický flavivirus, navržený jako LGT/DEN4, obsahující genom s prM a E genovými proteiny Langat viru (LGT), přirozeně oslabený člen TBEV komplexu, zachovává genetickou sekvenci odvozenou z viru horečky dengue typu 4 (DEN4). LGT/DEN4 byl vysoce oslaben na hlodavcích a primátech. 28 zdravým séronegativním dospělým dobrovolníkům bylo náhodně podáno v poměru 4:1 vakcína LGT/DEN4 o velikosti 10(3) PFU (plaque forming units) nebo placebo. U dobrovolníků byla sledována klinická odpověď, biochemické a hematologické změny, hladina virémie, velikost a trvání neutralizační protilátkové odpovědi. LGT/DEN4 vakcína byla bezpečná a virémie byla pozorována jen u jednoho očkovance. Infekce vyvolala neutralizační protilátkovou odpověď vůči divokému typu LGT u 80% dobrovolníků s geometrickým průměrným titrem (GMT) 1:63 stanoveným 42.den po imunizaci; nicméně protilátková odpověď vůči TBEV byla jak méně častá (35%) tak nízká (GMT=1:9). Aby bylo možné zhodnotit odpověď po podání booster dávky bylo 21 dobrovolníků z původních 28 znovu randomizováno podle toho, zda jim byla podána booster dávka vakcíny o velikosti 10(3) PFU nebo placebo po 6-18 měsících po podání první dávky. Po podání druhé dávky však nedošlo k významnému zesílení imunogenity jak vůči LGT tak TBEV. Chimerizace LGT a DEN4 poskytla vakcinační virus, který je vysoce atenuován a infekční u člověka. Hladina replikace byla dostatečně omezená tak, aby indukovala jen slabou zkříženě reagující protilátkovou odpověď vůči TBEV. Aby se vytvořila dostatečná hladina imunity vůči divokým kmenům, vysoce neurolovirulentním kmenům TBEV u lidí, bude třeba pravděpodobně vakcínu vytvořit na základě TBEV strukturálních genových proteinech.

With the steady rise in tick-borne encephalitis virus (TBEV) infections in Europe, development of a live attenuated vaccine that will generate long-lasting immunity would be of considerable benefit. A chimeric flavivirus, designated LGT/DEN4, was previously constructed to have a genome containing the prM and E protein genes of Langat virus (LGT), a naturally attenuated member of the TBEV complex, and the remaining genetic sequences derived from dengue 4 virus (DEN4). LGT/DEN4 was highly attenuated in rodents and non-human primates, and clinical trials in humans were initiated. Twenty-eight healthy seronegative adult volunteers were randomly assigned in a 4:1 ratio to receive 10(3) plaque-forming units (PFU) of LGT/DEN4 or placebo. Volunteers were closely monitored for clinical responses and for blood chemistry and hematological changes, and the level of viremia and the magnitude and duration of the neutralizing antibody response were determined. The LGT/DEN4 vaccine was safe and viremia was seen in only one vaccinee. Infection induced a neutralizing antibody response to wild-type LGT in 80% of volunteers with a geometric mean titer (GMT) of 1:63 present on day 42 post-immunization; however the antibody response against TBEV was both much less frequent (35%) and lower in magnitude (GMT=1:9). To assess the response to a booster dose, 21 of the original 28 volunteers were re-randomized to receive a second dose of either 10(3) PFU of vaccine or placebo given 6-18 months after the first dose. The immunogenicity against either LGT or TBEV was not significantly enhanced after the second dose of vaccine. Thus, chimerization of LGT with DEN4 yielded a vaccine virus that was highly attenuated yet infectious in humans. The level of replication was sufficiently restricted to induce only a weak cross-reactive antibody response to TBEV. To provide a sufficient level of immunity to widely prevalent, highly neurovirulent strains of TBEV in humans, vaccine candidates will likely need to be based on the TBEV structural protein genes.


Imunogenita a bezpečnost pentavalentní lidské-hovězí (WC3) přetříděné rotavirové vakcíny u zdravých dobrovolníků
Immunogenicity and safety of a pentavalent human-bovine (WC3) reassortant rotavirus vaccine in healthy infants in Korea.

Pediatr Infect Dis J. 2008 Feb;27(2):177-8.
Kim DS, Lee TJ, Kang JH, Kim JH, Lee JH, Ma SH, Kim SY, Kim HM, Shin SM.

Hodnotili jsme imunogenitu a bezpečnost pentavalentní lidské-hovězí přetříděné rotavirové vakcíny u 178 Korejců. Séroodpověď sérových IgA titrů dosahovala 94,7% u 94 očkovanců na rozdíl od 13,5% u 52 osob, kterým bylo podáno placebo. Séroodpověď v neutralizačních protilátkách specifických pro každý sérotyp lidského rotaviru, obsaženého ve vakcíně byla významně vyšší ve skupině očkovaných než v placebové skupině. Vakcína byla obecně dobře tolerována a imunogenní.

We evaluated the immunogenicity and safety of pentavalent human-bovine reassortant rotavirus vaccine in 178 Korean healthy infants. Seroresponse rate for serum antirotavirus IgA titers was 94.7% among 94 vaccine recipients, as compared with 13.5% among 52 placebo recipients. Seroresponse rates in serum neutralizing antibody to each human rotavirus serotype in the vaccine were significantly higher in the vaccine group than in the placebo group. This vaccine was generally well tolerated and immunogenic.


Bezpečnost malarické vakcíny RTS, S/AS02A u Mozambických dětí ve fázi IIb klinické studie
Safety of the RTS,S/AS02A malaria vaccine in Mozambican children during a Phase IIb trial.

Vaccine. 2008 Jan 10;26(2):174-84. Epub 2007 Nov 26. Sacarlal J, Aponte JJ, Aide P, Mandomando I, Bassat Q, Guinovart C, Leach A, Milman J, Macete E, Espasa M, Ofori-Anyinam O, Thonnard J, Corachan S, Dubois MC, Lievens M, Dubovsky F, Ballou WR, Cohen J, Alonso PL.

RTS, S/AS02A je pre-erytrocytární kandidát vakcíny, založený na circumsporozoitárním povrchovém proteinu (CSP) Plasmodium falciparum, který patří mezi nejpokročilejší prototypy možné vakcíny proti malárii. Studie fáze IIb s vakcínou RTS,S/AS02A, provedená u mozambických dětí ve věku 1-4 roky, stanovila účinnost vakcíny vůči riziku klinické malárie na 35,3% (95%CI: 21,6-46,6; p<0,0001) a vůči těžkým klinickým projevům malárie na 48,6% (95%CI: 12,3-71,0; p=0,02). Hodnotili jsme bezpečnost vakcíny RTS, S/AS02A. Do hodnocení bezpečnosti bylo zařazeno 2022 dětí, kterým byla podána minimálně jedna dávka vakcíny nebo kontrolní vakcíny. Bezpečnost vakcíny byla hodnocena za použití aktivního a pasivního sledování. Očkovanci byli sledovaní minimálně 1 hodinu po podání každé dávky. Pověřený zdravotní personál navštěvoval děti doma denně po dobu následujících 3 dní a zaznamenával lokální a systémové nežádoucí účinky. V případě těžkých nežádoucích účinků bylo sledování prováděno až do 21. dne po očkování. Celkem jsme zaznamenali 1712 nežádoucích účinků po očkování, 53% v očkované skupině a 47% v kontrolní skupině Většina nežádoucích účinků po očkování se RTS, S/AS02A spontánně odezněla bez následků. Lokální reaktogenita se zvýšila s počtem dávek. Počet dětí se závažnými nežádoucími účinky byl ve skupině očkovaných s vakcínou RTS, S/AS02A nižší než v kontrolní skupině. Souhrnně tyto výsledky naznačují, že RTS,S/AS02A vakcína má dobrý bezpečnostní profil a je dobře tolerována, je-li podávána ve třech dávkách částečně imunním dětem, žijícím v endemických oblastech malárie.

RTS,S/AS02A is a pre-erythrocytic vaccine candidate based on the Plasmodium falciparum circumsporozoite surface antigen and is currently the most advanced malaria vaccine candidate in development. A proof of concept phase IIb trial of the RTS,S/AS02A in Mozambican children aged 1-4 years determined a vaccine efficacy against risk of clinical malaria of 35.3% (95% CI 21.6-46.6; p<0.0001) and against severe malaria of 48.6% (95% CI 12.3-71.0; p=0.02). We evaluated the safety of the RTS,S/AS02A vaccine. 2022 children that received at least one vaccine dose of RTS,S/AS02A or control vaccines were included in the intention to treat safety analysis. Vaccine safety was evaluated using active and passive follow-up. Participants were observed for at least 1h after each dose. Trained field workers visited children at home daily for the next 3 days to record solicited and unsolicited local and general symptoms. Investigators followed-up participants with severe adverse events until month 21. Overall, we recorded 1712 unsolicited adverse events after vaccination, 53% in the intervention and 47% in the control group. Most unsolicited adverse events reported with RTS,S/AS02A were self-limited, and participants recovered without sequelae. Local reactogenicity increased with the number of doses. The proportion of children experiencing serious adverse events was lower in the RTS,S/AS02A recipients compared to the control group (Engerix-Btrade mark or Prevnartrade mark and Hiberixtrade mark). Overall, these results indicate that the RTS,S/AS02A vaccine has a good safety profile and well tolerated when given in three doses to semi-immune children living in malaria-endemic areas.


Booster očkování s vakcínou dTap-IPV se sníženým množstvím antigenu a 1leté sledování 4-8letých dětí
Booster vaccination and 1-year follow-up of 4-8-year-old children with a reduced-antigen-content dTpa-IPV vaccine.

Eur J Pediatr. 2007 Dec;166(12):1229-36. Epub 2007 Jan 18.
Sanger R, Behre U, Krause KH, Loch HP, Soemantri P, Herrmann D, Schmitz-Hauss E, Wolter J, Hoet B.

Snížené množství antigenu acelulární pertusové složky původně navrhované pro booster vakcinaci dospívajících a dospělých osob, lze rovněž využít při očkování předškolních dětí. Kombinované vakcíny, které snižují počet podávaných injekcí, mohou obsahovat i mimo jiné inaktivovanou složku vůči dětské přenosné obrně, která je v některých zemích v tomto věku vyžadována. Randomizovaná, kontrolovaná studie srovnávající kombinovanou vakcínu proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské přenosné obrně, dTpa-IPV (Boostrix Polio, n=822) s odděleně podávanými vakcínami dTpa (Boostrix) a IPV (n=136) u 4-8letých dětí, které byly dříve očkovány 4 dávkami DTPa. Dodatečné sérologické hodnocení se provedlo po 1 roce po podání boosteru. Jeden měsíc po očkování, séroprotekce/vakcinační odpověď si byly podobné v obou skupinách. Minimálně 99,9% subjektů mělo protektivní protilátky vůči záškrtu, tetanu a dětské přenosné obrně a minimálně 90,1% odpovídalo na vakcinační složku vůči dávivému kašli po podání dTap-IPV. Reaktogenita dTpa-IPV byla srovnatelná s dTpa+IPV. Horečka a nechutenství stupně 3 se objevovalo častěji po očkování s dTpa-IPV, zatímco otok a bolest stupně 3 se častěji vyskytovaly ve skupině dTpa + IPV (P<0,05 pro všechny). Velké otoky po očkování s dTpa-IPV se vyskytly méně často než zaznamenané reakce po podání 5. dávky DTPa. Jeden rok po imunizaci, 98,6% subjektů si uchovalo protektivní protilátky vůči záškrtu, tetanu a dětské přenosné obrně a alespoň 81,2% bylo séropozitivních vůči acelulárním pertusovým složkám. Snížený antigenní obsah dTpa-IPV vakcíny byl imunogenní, dobře tolerovaný a bezpečný u předškolních dětí. Poskytuje imunitu vůči čtyřem chorobám v jedné dávce s výhodou snížené reaktogenity z důvodu redukovaného antigenního obsahu.

Reduced-antigen-content pertussis vaccines designed initially for booster vaccination of adolescents and adults can also be used to vaccinate pre-school age children. Combination vaccines, which reduce the number of administered injections, combine multiple antigens including inactivated poliovirus (IPV), which is recommended in this age group in some countries. This randomised, controlled study compared a combined diphtheria-tetanus-acellular pertussis-inactivated polio-containing booster vaccine, dTpa-IPV (Boostrix Polio, n=822), to separately administered dTpa (Boostrix) and IPV (IPV Merieux, n=136) in 4-8-year-old children who had previously received four doses of DTPa. Additional serological assessment was performed 1 year after the booster dose. One month after vaccination, seroprotection/vaccine response rates were similar for both groups. At least 99.9% of the subjects had protective antibodies against diphtheria, tetanus and polio, and at least 90.1% had a vaccine response to pertussis antigens after dTpa-IPV. Reactogenicity of dTpa-IPV was comparable to dTpa + IPV. Fever and grade 3 loss of appetite occurred more commonly after dTpa-IPV, whereas swelling and grade 3 pain occurred more frequently after separately administered dTpa + IPV (P<0.05 for all). However, 95% CIs overlapped in all cases. Large swelling reactions after dTpa-IPV occurred less commonly than have been reported after a fifth dose of DTPa. One year after the booster, 98.6% of the subjects tested continued to have protective antibodies against diphtheria, tetanus and polio, and at least 81.2% were seropositive for pertussis components. The reduced-antigen-content dTpa-IPV vaccine was immunogenic, well tolerated and safe in pre-school age children. It provides immunity against four diseases in a single injection, with the potential reactogenicity benefit of a reduced-antigen dose.

Vydáno / Aktualizováno: 14.04.2008
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit