Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace březen 2012

Účinek čtyřvalentní vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV) v podskupině žen s cervikálním a vulvárním onemocnění: retrospektivní poolovaná analýza dat klinické studie
Effect of the human papillomavirus (HPV) quadrivalent vaccine in a subgroup of women with cervical and vulvar disease: retrospective pooled analysis of trial data.

BMJ. 2012;344:e1401
Authors: Joura EA, Garland SM, Paavonen J, Ferris DG, Perez G, Ault KA, Huh WK, Sings HL, James MK, Haupt RM,

Cíl: Ke stanovení účinku čtyřvalentní vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV) na riziko následného vzniku onemocnění po excizi cervikální intraepiteliální neoplazie nebo diagnóze genitálních bradavic, vulvární intraepiteliální neoplazie nebo vaginální intraepiteliální neoplazie.
Uspořádání: Retrospektivní analýza dat ze dvou mezinárodních, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných, randomizovaných, účinnostních studií se 4valentní HPV vakcínou (protokol 013 (FUTURE I) a protokol 015 (FUTURE II)).
Centra primární péče a univerzitní nebo nemocniční centra ve 24 zemí a území ve světě.
Účastníci: Z celkem 17.622 žen ve věku 15-26 let, které podstoupily randomizaci 1:1 očkování nebo placebo, podstoupilo 2.054 žen cervikální zákrok nebo jim byly diagnostikované genitální bradavice, vulvární intraepiteliální neoplazie nebo vaginální intraepiteliální neoplazie.
Intervence: Tři dávky 4valentní HPV vakcíny nebo placeba v den 1, měsíc 2 a měsíc 6.
Hlavní veličiny měření: Incidence onemocnění v souvislosti s HPV od 60 dní po zákroku nebo diagnóze, vyjádřená jako počet žen s dosaženou veličinou na 100 osoba rok.
Výsledek: Celkem 587 očkovaných a 763 placebových příjemců podstoupilo chirurgický zákrok. Incidence jakéhokoli následného onemocnění v souvislosti s HPV byla 6,6 u očkovaných a 12,2 v placebové skupině (46,2% redukce (95% Cl: 22,5-63,2%)). Očkování bylo přiřazeno statisticky významnému snížení rizika jakéhokoli cervikálního onemocnění vysokého stupně o 64,9 % (20,1-86,3%). Celkem 229 očkovaným a 475 neočkovaným byly diagnostikovány genitální bradavice, vulvární nebo vaginální intraepiteliálním neoplazie a incidence jakéhokoli následného onemocnění v souvislosti s HPV byla 20,1 u očkovaných a 31 u neočkovaných (35,2% redukce (13,8-51,8%).
Závěr: Předešlé očkování se 4valentní HPV vakcínou žen, které podstoupily chirurgický zákrok v důsledku HPV onemocnění, významně snížilo incidenci následného HPV onemocnění, včetně vysoce stupňových onemocnění.

OBJECTIVES: To determine the effect of human papillomavirus (HPV) quadrivalent vaccine on the risk of developing subsequent disease after an excisional procedure for cervical intraepithelial neoplasia or diagnosis of genital warts, vulvar intraepithelial neoplasia, or vaginal intraepithelial neoplasia. DESIGN: Retrospective analysis of data from two international, double blind, placebo controlled, randomised efficacy trials of quadrivalent HPV vaccine (protocol 013 (FUTURE I) and protocol 015 (FUTURE II)). SETTING: Primary care centres and university or hospital associated health centres in 24 countries and territories around the world. PARTICIPANTS: Among 17?622 women aged 15-26 years who underwent 1:1 randomisation to vaccine or placebo, 2054 received cervical surgery or were diagnosed with genital warts, vulvar intraepithelial neoplasia, or vaginal intraepithelial neoplasia. INTERVENTION: Three doses of quadrivalent HPV vaccine or placebo at day 1, month 2, and month 6. MAIN OUTCOME MEASURES: Incidence of HPV related disease from 60 days after treatment or diagnosis, expressed as the number of women with an end point per 100 person years at risk. RESULTS: A total of 587 vaccine and 763 placebo recipients underwent cervical surgery. The incidence of any subsequent HPV related disease was 6.6 and 12.2 in vaccine and placebo recipients respectively (46.2% reduction (95% confidence interval 22.5% to 63.2%) with vaccination). Vaccination was associated with a significant reduction in risk of any subsequent high grade disease of the cervix by 64.9% (20.1% to 86.3%). A total of 229 vaccine recipients and 475 placebo recipients were diagnosed with genital warts, vulvar intraepithelial neoplasia, or vaginal intraepithelial neoplasia, and the incidence of any subsequent HPV related disease was 20.1 and 31.0 in vaccine and placebo recipients respectively (35.2% reduction (13.8% to 51.8%)). CONCLUSIONS: Previous vaccination with quadrivalent HPV vaccine among women who had surgical treatment for HPV related disease significantly reduced the incidence of subsequent HPV related disease, including high grade disease.


Účinek délky jehly na odpověď na očkování proti hepatitidě typu B u makrosomních novorozenců: Prospektivní randomizovaná studie
Effect of needle length for response to hepatitis B vaccine in macrosomic neonates: A prospective randomized study.

Vaccine. 2012 Mar 21;
Authors: Ozdemir R, Canpolat FE, Yurttutan S, Oncel MY, Erdeve O, Dilmen U

Cíl: Cílem této studie bylo stanovit, zda použití delší (>1 palec) než standardní (5/8 palce) jehly při očkování makrosomních novorozenců (porodní hmotnost vyšší než 4.000 g) může ovlivnit titr protilátek po očkování vůči hepatitidě typu B (HBV).
Metody: 59 zdravých dětí bylo očkování po narození, a ve věku 1 a 6 měsíců vakcínou proti hepatitidě typu B a dále sledováno až do věku 7 měsíců. Děti byly randomizovány do dvou skupin podle použité jehly při očkování po narození. První skupina byla očkována standardní jehlou a druhé skupině byla podána vakcíny s delší jehlou.
Výsledek: Makrosomní děti, které byly imunizované s delší jehlou, měly významně vyšší titry protilátek vůči povrchovému antigenu hepatitidy typu B než očkované standardní jehlou (medián 3890,2 vs 1311,7 mIU/ml; p=0,001).
Závěr: Makrosomní novorozenci měli prospěch z použití delší jehly vyššími hladinami protilátek po HBV očkování.

OBJECTIVES: The objective of this study was to determine whether use of a longer (1in.) rather than a standard (5/8in.) needle used for macrosomic neonates (birthweight over 4000g) may affect antibody titers after immunization against hepatitis B virus (HBV). METHODS: Fifty nine healthy infants were vaccinated at birth, 1, and 6 months of age with hepatitis B vaccine, with follow up to 7 months of age. Infants were randomized into two groups according to needle length of first vaccine at birth. First group vaccinated with standart needle length and other group received vaccine by longer needle length. RESULTS: Macrosomic infants who were immunized with a longer needle achieved significantly higher antibody titers to hepatitis B surface antigen than standart needle length (median, 3890.2 vs 1311.7mIU/mL, respectively; p=0.001). CONCLUSIONS: Macrosomic neonates benefit from longer needle length with higher levels of antibody titers after HBV vaccination.


Imunogenita Infanrix hexa podávaná ve věku 3, 5 a 11 měsíců
Immunogenicity of Infanrix™ hexa administered at 3, 5 and 11 months of age

Source:Vaccine, Volume 30, Issue 17
Olivier Van Der Meeren, Sherine Kuriyakose, Devayani Kolhe, Karin Hardt

Poolovaná analýza dat ze 4 vakcinačních studií v Evropě se provedla, aby se zhodnotila imunogenita Infanrix hexa (DTPa-HBV-IPV/Hib, GlaxoSmithKline Biologicals), když byla podávána celkem 702 zdravým dětem ve věku 3, 5 a 11-12 měsíců. Jeden měsíc po dávce 2 mělo 96,3 % a 100 % subjektů séroprotektivní hladiny protilátek vůči záškrtu, tetanu, hepatitidě B a polioviru typu 1, 2 a 3; 91,7 % vůči Hib a >=99,0 % bylo séropozitivních na všechny pertusové antigeny. Jeden měsíc po třetí dávce bylo 98,9-100 % subjektů séroprotektivních/séropozitivních vůči všem vakcinačním antigenům. Geometrické průměry koncentrací/titrů protilátek specifických vůči každému vakcinačnímu antigenu vzrostl 6,7-52,9kráít po podání 3. dávky vakcíny. Žádná závažná nežádoucí příhoda nebyla v souvislosti s vakcínou u očkovaných DTPa-HBV-IPV/Hib. Infanrix hexa indukuje odpovídající imunitní odpověď po 2 základních dávkách a booster dávce, je-li podávána ve schématu 3, 5 a 11 měsíců.

A pooled analysis of data from four vaccination studies conducted in Europe was undertaken to assess the immunogenicity of Infanrix™ hexa (DTPa-HBV-IPV/Hib, GlaxoSmithKline Biologicals) when administered in a total of 702 healthy infants at 3, 5 and 11-12 months of age. One month after dose 2, between 96.3% and 100% of subjects had seroprotective antibodies against diphtheria, tetanus, hepatitis B and poliovirus types 1, 2 and 3; 91.7% against Hib and ?99.0% were seropositive for each pertussis antigen. One month after the third dose, 98.9-100% of subjects were seroprotected/seropositive for all vaccine antigens. Geometric mean antibody concentrations/titres for each vaccine antigen increased by 6.7-52.9 fold after the third vaccine dose. No serious adverse events in DTPa-HBV-IPV/Hib recipients were vaccine related. Infanrix™ hexa induces an adequate immune response after 2-dose primary plus booster doses when administered according to a 3, 5 and 11 months schedule.


Důkaz účinnosti očkování proti lidským papilomavirovým nákazám v redukci genitálních bradavic: analýza z databáze veřejného rodinného plánování v Kalifornii, 2007-2010
Evidence of Human Papillomavirus Vaccine-Effectiveness in Reducing Genital Warts: An Analysis of California Public Family Planning Administrative Claims Data, 2007-2010.

Am J Public Health. 2012 Mar 15;
Authors: Bauer HM, Wright G, Chow J

Díky rychlému rozvoji genitálních bradavic (GW) po infekci, může monitorování GW trendu poskytnout časný důkaz o účinnosti HPV vakcíny v populaci. Trendy GW diagnózy byly hodnoceny za použití administrativních dat z veřejného rodinného plánování. Mezi lety 2007 a 2010 se tato diagnóza snížila u žen mladších 21 let o 35 % z 0,94 % na 0,61 % (P(trendu) <0,001). Snížení bylo rovněž pozorované u mužů mladších 21 let (19 %); a u žen a mužů ve věku 21-25 let (o 10 % a 11 %). Počet diagnóz zůstal stejný, nebo se zvýšil u starších věkových skupin. HPV vakcína může být prevencí GW u mladých osob.

Because of the rapid development of genital warts (GW) after infection, monitoring GW trends may provide early evidence of population-level human papillomavirus (HPV) vaccine effectiveness. Trends in GW diagnoses were assessed using public family planning administrative data. Between 2007 and 2010, among females younger than 21 years, these diagnoses decreased 35% from 0.94% to 0.61% (P(trend)?<?.001). Decreases were also observed among males younger than 21 years (19%); and among females and males ages 21-25 (10% and 11%, respectively). The diagnoses stabilized or increased among older age groups. HPV vaccine may be preventing GW among young people. (Am J Public Health. Published online ahead of print March 15, 2012: e1-e3. doi:10.2105/AJPH.2011.300465).


Chronická HBV infekce u 2leté dívky i přes správné HBV očkování po narození
Chronic HBV infection in a two year-old girl in spite of correct HBV vaccination after birth.

Ugeskr Laeger. 2012 Mar 5;174(10):655-656
Authors: Smedegaard H, Harder K

Náš příběh je o 2leté holčičce, která i přestože byla po narození plně očkována společně s imunoglobulinem specifickým vůči hepatitidě typu B a vakcínou proti hepatitidě typu B a revakcinována následně ve věku 1, 2 a 12 měsíců se stala chronicky nemocnou díky intrauterinnímu přenosu z matky na dítě. Její matka byla HBsAg a HBeAg pozitivní genotypem C a s virovou náloží 10 na 6 IU/ml. Je důležité, že dítě s HBV infekcí bylo diagnostikováno a dále léčeno na specializovaném pracovišti. Stále by měl být prováděn postvakcinační skríning dětí HBsAg pozitivních matek.

Our case story is about a two year-old girl who, despite full vaccination with neonatal hepatitis B immunoglobulin and hepatitis B vaccination and revaccination with hepatitis B vaccine at one, two and 12 months of age, got chronic hepatitis B presumably due to intrauterine mother-to-child transmission. Her mother was known to be HBsAg and HBeAg positive with genotype C and a viral load of one billion IU/ml. It is important that children with HBV infection are detected and seen in a special department. Post-vaccination screening of children from HBsAg positive mothers should be considered.


Účinnost vakcíny proti příušnicím na základních školách a v domácnostech, Holandsko 2008
Mumps vaccine effectiveness in primary schools and households, the Netherlands, 2008.

Vaccine. 2012 Feb 27;
Authors: Snijders BE, Lier EA, van de Kassteele J, Fanoy EB, Ruijs WL, Hulshof F, Blauwhof A, Schipper M, van Binnendijk R, Boot HJ, de Melker HE, Hahné SJ

Aby se vyhodnotila účinnost očkování proti příušnicím (VE) během velkého propuknutí příušnic genotypu D, provedli jsme průřezovou studii v 8 základních školách a odpovídajících rodinách v Holandsku. Pro sběr informací ohledně výskytu příušnic byly použity dotazníky. Ke stanovení VE byly použity multivariantní analýzy. U žáků jsme odhadli VE vůči příušnicím. Mezi domácími kontakty, ve kterých byl školák indexovým případem, jsme odhadli VE vůči příušnicím a vůči infekčnosti příušnic. Studie se účastnilo celkových 1175 dětí a 2281 domácích kontaktů. Riziko příušnic u žáků bylo 17 %. Účinnost vůči příušnicím u žáků dosahovala 92 % (95 % Cl: 83-96 %) po očkování 1 dávkou a 93 % (85-97 %) po očkování 2 dávkami vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zaděnkám. Adjustovaná účinnost (VE) u domácího kontaktu byla 67 % (65-95 %) vůči příušnicím a 11 % (-4 až 88 %) vůči infekčnosti příušnic. Naše studie zjistila, že příušnicová složka MMR vakcíny poskytuje odpovídající ochranu vůči příušnicím mezi školáky. Relativně nízká VE v domácím kontaktu zůstává znepokojující.

To estimate the mumps vaccine effectiveness (VE) during a large genotype D mumps outbreak, we conducted a cross-sectional study in eight primary schools and associated households in the Netherlands. Questionnaires were used to collect information on the occurrence of mumps. Multivariate analyses were used to estimate VE. Among schoolchildren we estimated the VE against mumps. Among household contacts where the schoolchild was the index case we estimated the VE against mumps and against mumps infectiousness. In total 1175 children and 2281 household contacts participated in the study. The mumps attack rate among schoolchildren was 17%. The mumps VE in schoolchildren was 92% [95% confidence interval (CI) 83-96%] and 93% [85-97%] for one and two doses of the measles, mumps, rubella (MMR) vaccine, respectively. The adjusted mumps VE among household contacts was 67% [65-95%] and 11% [-4 to 88%] against mumps and mumps infectiousness, respectively. Our study indicates that the mumps component of the MMR vaccine offered adequate protection against mumps among schoolchildren. The relatively low VE among household contacts is of concern.

Vydáno / Aktualizováno: 30.04.2012
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit