Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace duben 2007

Revakcinace s BCG vakcínou nesnižuje nemocnost malárie u afrických dětí
Revaccination with Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccine does not reduce morbidity from malaria in African children.

Trop Med Int Health. 2007 Feb;12(2):224-9
Authors: Rodrigues A, Schellenberg JA, Roth A, Benn CS, Aaby P, Greenwood B

Princip: Studie v Západní Africe a dalších oblastech předpovídaly, že BCG vakcína podaná po narození zvyšuje u dětí přežití. Je možné, že tento efekt je zprostředkovaný částečně i účinkem vůči malárii, jak přinesla hypotéza provedená na zvířecím modelu. Prováděli jsem revakcinaci s BCG vakcínou u dětí ve věku 19 měsíců a zjišťovali jsme, zda nedochází k redukci počtu onemocnění malárií.
Metoda: V hlavním městě Guinea-Bissau byly v období leden až listopad 2003 náhodně rozřazeny děti, které neměly po primovakcinaci s BCG vakcínou silnou tuberkulínovou zkoušku, buď do skupiny revakcinovaných dětí ve věku 19 měsíců nebo do kontrolní skupiny. Příhody malárie byly zaznamenávány během roku 2003 v období malarické sezóny jak na poliklinikách tak v nemocnicích v regionu, kde se studie prováděla. Průřezový průzkum byl proveden na počátku a na konci období dešťů.
Výsledky: Poměr incidence prvních epizod malárie v souvislosti s jakoukoli hladinou parazitémie byl 0,16 příhody na jedno dítě za rok u 713 revakcinovaných dětí a 0,12 u dětí v kontrolní skupině (Incidenční poměr (IRR) = 1,37; 95% interval spolehlivosti: 0,84-2,25). Výsledky byly podobné i v případě, kdy diagnóza malárie byla určena parazitémickou přítomností >5000 parazitů/µl (IRR=1,3; 95% CI: 0,61-2,77). Incidence všech hospitalizovaných případů byla vyšší u BCG revakcinovaných dětí než u u dětí v kontrolní skupině (IRR=2,13; 95% CI: 1,1-4,13). Mezi oběma skupinami dětí nebyl zjištěn významný rozdíl v prevalenci parazitémie při průřezovém průzkumu.
Závěr: Nezjistili jsme žádný důkaz o tom, že by BCG revakcinace snižovala nemocnost malárií.

BACKGROUND: Studies in West Africa and elsewhere have suggested that Bacillus Calmette-Gu?®rin (BCG) vaccine given at birth is beneficial for child survival. It is possible that this effect is mediated partly through an effect on malaria, a hypothesis supported by animal studies. We investigated whether revaccination with BCG at 19 months of age reduced morbidity from malaria. METHOD: In the capital of Guinea-Bissau, between January and November 2003, children who had previously received BCG vaccination and who did not have a strong reaction to tuberculin were individually randomised to either receive revaccination with BCG at the age of 19 months or to be a control. Episodes of malaria were recorded during the 2003 malaria transmission season through passive case detection at health centres in the study area and at the national hospital. Cross-sectional surveys were carried out at the beginning and at the end of the rainy season. RESULTS: Incidence rates of first episodes of malaria associated with any level of parasitaemia were 0.16 episodes per child-year among 713 revaccinated children and 0.12 among 720 control children [incidence rate ratio (IRR) = 1.37; 95% confidence intervals (CI): 0.84-2.25]. Results were similar when the diagnosis of malaria was based on the presence of parasitaemia >5000 parasites/microl (IRR = 1.30; 95% CI: 0.61-2.77). The incidence of all-cause hospitalisation was higher among BCG-revaccinated children than among controls (IRR = 2.13; 95% CI: 1.10-4.13). There were no significant differences in the prevalence of parasitaemia between the two groups of children at cross-sectional surveys. CONCLUSION: We found no evidence that BCG revaccination reduces morbidity from malaria."


Imunogenita a bezpečnost druhé dávky vakcíny proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím u zdravých dětí ve věku 5 až 6 let
Immunogenicity and safety of a second dose of measles-mumps-rubella-varicella vaccine in healthy children aged 5 to 6 years.

Pediatr Infect Dis J. 2007 Feb;26(2):153-8
Authors: Vesikari T, Baer M, Willems P

Princip: K celoplošné imunizaci proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám se doporučují dvě dávky vakcíny (MMR) ve většině zemí; dvoudávkové schéma je rovněž pravděpodobné i pro eliminaci planých neštovic v dětském období a nedávno bylo toto schéma dokonce dočasně přijato v USA. Spojení obou vakcín, tj. MMR vakcíny a vakcíny proti planým neštovicím, do jedné kombinované vakcíny se stejným schématem očkování se zdá být logické a usnadňuje zavedení 2 dávek očkování proti palným neštovicím u zdravých dětí bez potřeby zvyšovat počet injekcí.
Metoda: Imunogenita a bezpečnost 2 dávky experimentální vakcíny MMR s varicelou (MMRV) byla odhadována v této otevřené studii fáze III (208136/017) u zdravých dětí ve věku 5 až 6 let, kterým v minulosti byla podána buď MMRV (N=48) nebo registrovaná MMR vakcína (N=45) ve druhém roce života.
Výsledky: Po podání MMRV ve věku 5 až 6 let byla zjištěna u všech dětí séropozitivita vůči spalničkám, zarděnkám a planým neštovicím a jen u jednoho subjektu ve skupině MMRV byla zjištěna séronegativita vůči příušnicím. Poměr před revakcinačních geometrických průměrných titrů protilátek vůči spalničkám, příušnicím a zarděnkám se mezi oběma skupinami nelišil. Protilátky vůči planým neštovicím vzrostly 5,2x (95% CI: 3,5-7,8) ve skupině očkované MMRV po podání 2. dávky. Lokální symptomy po podání druhé dávky MMRV vakcíny byly běžnější ve skupině MMRV než ve skupině s původní MMR. Incidence teploty byla nízká pro obě skupiny ve srovnání s pozorovanou teplotou po podání první dávky MMR nebo MMRV vakcíny.
Závěr: tato experimentální tetravalentní MMRV vakcína se zdá být velmi dobře vhodná pro užití při národním celoplošném očkování, která by nahradila druhou dávku MMR a nebo MMR s varicelovou vakcínou u dětí, které byly již v minulosti očkovány s první dávkou MMR vakcíny.

BACKGROUND: Two doses of measles-mumps-rubella (MMR) vaccine are recommended for elimination of these diseases in countries with universal mass vaccination; a 2-dose program is also likely to be required for elimination of childhood varicella and has recently been provisionally recommended in the United States. Given the overlap in MMR and varicella vaccination schedules, development of a combined vaccine appears logical and would facilitate the introduction of 2 doses of varicella vaccination in healthy children with no additional injections. METHODS: The immunogenicity and safety of a second dose of an experimental MMR-varicella (MMRV) vaccine was assessed in an open-label phase III study (208136/017) in healthy children aged 5 to 6 years who had previously received a first dose of either MMRV (N = 48) or a licensed MMR vaccine (N = 45) in the second year of life. RESULTS: After administration of MMRV at 5 to 6 years of age, all subjects were seropositive for measles, rubella and varicella antibodies and only one subject in the MMRV group remained seronegative for mumps antibodies. Ratios of postover prevaccination geometric mean titers for antibodies against measles, mumps and rubella did not differ between the 2 study groups. A 5.2-fold increase (95% confidence interval: 3.5-7.8) in antivaricella antibody geometric mean titers was seen in initially seropositive subjects in the MMRV group after administration of the second vaccine dose. Local symptoms after the second dose of MMRV were more common in the MMRV group than in the MMR group. The incidence of fever was low in both groups compared with that usually seen after a first dose of MMR or MMRV vaccine. CONCLUSION: This experimental tetravalent MMRV vaccine appears well suited for use in national immunization programs in place of a second dose of MMR or MMR plus varicella in children who have already received a first dose of MMR."


Imunogenita inaktivované vakcíny proti virové hepatitidě typu A u dětí a malých dětí
Immunogenicity of an inactivated hepatitis A vaccine in infants and young children.

Pediatr Infect Dis J. 2007 Feb;26(2):116-22
Authors: Bell BP, Negus S, Fiore AE, Plotnik J, Dhotre KB, Williams J, Shapiro CN, McMahon BJ

Princip: Děti s pasivními mateřskými protilátkami, které se narodily matkám se specifickou imunitou vůči virové hepatitidě typu A (HAV), mají oslabenou imunitní odpověď po očkování s vakcínou proti virové hepatitidě typu A (HA). Srovnávali jsme imunogenitu HA vakcíny u dětí narozené ženám s imunitou a vnímavostí vůči HAV, které byly očkovány s různými očkovacími schématy.
Metody: Děti byly randomizovány ve 3 skupinách, kterým byly podány 2 dávky 720 EL.U. vakcíny HA (Havrix; Glaxo SmithKline): skupina 1 ve věku 6 až 12 měsíců, skupina 2 ve věku 12 až 18 měsíců a skupina 3 ve věku 15 až 21 měsíců. Stanovovali jsme protilátky vůči HAV (anti-HAV) u matek a dětí před podáním první dávky vakcíny (základna) a pak 1, 7 a 12 měsíců později. Všechny děti byly testovány ve věku 13 měsíců na odpověď vůči běžnému očkování prováděnému v dětství.
Výsledky: Z 248 zařazených dětí, bylo 140 narozených HA vnímavým matkám a 108 matkám s imunitou vůči HAV. Před podáním první dávky bylo 34 ze 36 (94%) dětí imunních matek ve skupině 1, 5 z 34 (15%) ve skupině 2 a 1 z 38 (3%) ve skupině 3 byly séropozitivní. V 7 měsíci byly všechny zařazené děti ve všech skupinách séropozitivní kromě skupiny 1, děti imunních matek (34 z 36, 94%, séropozitivní). Ve skupině 1 vrchol geometrické průměrné koncentrace mezi dětmi narozenými imunním matkám (794 mIU/ml) a vnímavým matkám (2083 mIU/ml) prokázal statisticky významný rozdíl. U dalších skupin byl tento vrchol v obou skupinách podobný mezi dětmi imunních a vnímavých matek (3166 mIU/ml), skupina 2; a 3153 mIU/ml, skupina 3). U dětí narozených imunním matkám byl rozdíl mezi skupinou 1 a 3 (2715 mIU/ml), významný. Nebyl zjištěn žádný rozdíl v imunitní odpovědi na rutinní očkování.
Závěr: HA vakcína je imunogenní u dětí narozených HA vnímavým matkám i imunním matkám, je-i očkování zahájeno od 12. měsíce věku. Pasivně přenesené mateřské protilátky perzistují minimálně 6 měsíců, což vyvolává oslabenou imunitní odpověď na HA očkování.

BACKGROUND: Infants with passively transferred maternal antibody, born to mothers immune to hepatitis A virus (HAV), have a blunted response to hepatitis A (HA) vaccine. We compared HA vaccine immunogenicity among infants born to immune and susceptible mothers, vaccinated on different schedules. METHODS: Infants were randomized into 3 groups, each receiving 2 doses of 720 EL.U. of HA vaccine (HAVRIX; Glaxo SmithKline): group 1 at ages 6 and 12 months, group 2 at ages 12 and 18 months and group 3 at ages 15 and 21 months. We determined mothers' antibody to HAV (anti-HAV) status and infants' anti-HAV concentrations at the first vaccine dose (baseline) and at 1, 7 and 12 months thereafter. All were tested at age 13 months for responses to recommended routine vaccinations administered during infancy. RESULTS: Of 248 participants, 140 were born to HA-susceptible mothers and 108 to immune mothers. At baseline, 34 of 36 (94%) group 1, 5 of 34 (15%) group 2 and one of 38 (3%) group 3 infants born to immune mothers were seropositive. By month 7, all participants in all groups were seropositive except group 1 infants born to immune mothers (34 of 36 [94%], seropositive). In group 1, peak geometric mean concentrations between infants born to immune (794 mIU/mL) and susceptible (2083 mIU/mL) mothers were significantly different. Across groups, peak geometric mean concentrations were similar among infants born to susceptible mothers (3166 mIU/mL, group 2; 3153 mIU/mL, group 3). Among infants born to immune mothers, the difference between groups 1 and 3 (2715 mIU/mL) was significant. There were no differences in responses to routine vaccinations. CONCLUSIONS: HA vaccine is immunogenic among infants born to HA-susceptible mothers and those born to immune mothers and vaccinated beginning > or =12 months old. Passively transferred maternal antibody persists for at least 6 months and results in a blunted response to HA vaccination."


Dopad na nákazy respiračního traktu po podání 3 dávek heptavalentní konjugované vakcíny proti pneumokokovým nákazám ve věku 3,5 a 11 měsíců
Impact on respiratory tract infections of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine administered at 3, 5 and 11 months of age

Respir Res. 2007;8:12
Authors: Esposito S, Lizioli A, Lastrico A, Begliatti E, Rognoni A, Tagliabue C, Cesati L, Carreri V, Principi N

Princip: Lékařský význam a dopad pneumokokových infekcí ve veřejném zdraví ospravedlňují míru zavádění očkování schopnou snižovat jejich incidenci a závažnost a vysvětlují, proč nedávno uvedená heptavalentní konjugovaná vakcína (PCV-7), tak široce zaujala dětské lékaře. Tato studie byla uspořádaná pro zhodnocení dopadu PCV-7 podávané v 3,5, a 11 měsících u velmi malých dětí s nákazami respiračního traktu.
Metody: Do této prospektivní kohortní studie bylo celkem zařazeno 1.571 zdravých dětí (910 mužů) ve věku 75-105 dní (průměr 82 dní), kterým byla podávána hexavalentní vakcína (DTaP/IPV/HBV/Hib) a PCV-7 (n=819) nebo jen hexavalentní vakcína (n=752) ve 3,5 a 11 měsících života. Nemocnost byla zaznamenávána po dobu 24 měsíců od podání 2. dávky a to každý měsíc, telefonicky zkoušejícímu, který vyplňoval standardizovaný dotazník. Během tohoto rozhovoru byl vyplňován dotazník týkající se onemocnění, užívání antibiotik v době od posledního telefonátu. Všechna data byla analyzována za použití SAS Windows v.12.
Výsledky: U 1555 subjektů (98,9%), které úspěšně dokončily studii, analýza shromážděných údajů ukázala, že radiologicky potvrzená pneumonie získaná v komunitě (CAP) byla významně nižší u očkovanců s PCV-7 během doby sledování a následujícího dosledování. Navíc byl statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami v incidenci akutního zánětu středouší (AOM) během každého půl roku v době dosledování, vyjma prvního půl roku, a incidence byla významně nižší u dětí očkovaných s PCV-7 než v kontrolní skupině. Dále preskripce antibiotik ukázala, že pravděpodobnost užívání antibiotik byla významně nižší u očkovanců s PCV-7 než v kontrolní skupině.
Závěr: Naše zjištění ukazuje efektivnost zjednodušeného schématu očkování s PCV-7 (tři dávky podané ve 3,5 a 11-12 měsících věku) v prevenci CAP a AOM onemocnění, ve kterém hraje velkou etiologickou roli Streptococus pneumoniae. Další benefitem je, že použití PCV-7 snižuje počet atibiotické preskrice. Všechny tyto výhody mohou rovněž být důležité z ekonomického hlediska.

BACKGROUND: Medical and public health importance of pneumococcal infections justifies the implementation of measures capable of reducing their incidence and severity, and explains why the recently marketed heptavalent pneumococcal conjugate vaccine (PCV-7) has been widely studied by pediatricians. This study was designed to evaluate the impact of PCV-7 administered at 3, 5 and 11 months of age on respiratory tract infections in very young children. METHODS: A total of 1,571 healthy infants (910 males) aged 75-105 days (median 82 days) were enrolled in this prospective cohort trial to receive a hexavalent vaccine (DTaP/IPV/HBV/Hib) and PCV-7 (n = 819) or the hexavalent vaccine alone (n = 752) at 3, 5 and 11 months of age. Morbidity was recorded for the 24 months following the second dose by monthly telephone interviews conducted by investigators blinded to the study treatment assignment using standardised questionnaires. During these interviews, the caregivers and the children's pediatricians were questioned about illnesses and the use of antibiotics since the previous telephone call. All of the data were analysed using SAS Windows v.12. RESULTS: Among the 1,555 subjects (98.9%) who completed the study, analysis of the data by the periods of follow-up demonstrated that radiologically confirmed community-acquired pneumonia (CAP) was significantly less frequent in the PCV-7 group during the follow-up as a whole and during the last period of follow-up. Moreover, there were statistically significant between-group differences in the incidence of acute otitis media (AOM) in each half-year period of follow-up except the first, with significantly lower number of episodes in children receiving PCV-7 than in controls. Furthermore, the antibiotic prescription data showed that the probability of receiving an antibiotic course was significantly lower in the PCV-7 group than in the control group. CONCLUSION: Our findings show the effectiveness of the simplified PCV-7 schedule (three doses administered at 3, 5 and 11-12 months of age) in the prevention of CAP and AOM, diseases in which Streptococcus pneumoniae plays a major etiological role. A further benefit is that the use of PCV-7 reduces the number of antibiotic prescriptions. All of these advantages may also be important from an economic point of view.


Rychlá a přetrvávající imunitní odpověď vůči hepatitidě typu A a B dosažená po očkování s kombinovanou vakcínou při zrychleném schématu očkování
Rapid and sustained immune response against hepatitis A and B achieved with combined vaccine using an accelerated administration schedule.

J Travel Med. 2007 Jan-Feb;14(1):9-15
Authors: Connor BA, Blatter MM, Beran J, Zou B, Trofa AF

Princip: Kombinovaná vakcína proti hepatitidě typu A a B podávaná při zrychleném schématu očkování poskytuje rychlou imunitní odpověď vůči oběma hepatitidám typu A a B, což může být velmi důležité pro ty, kteří potřebují získat rychlou ochranu.
Metoda: Prospektivní, otevřená, randomizovaná studie srovnávala imunogenitu a reaktogenitu kombinované vakcíny proti hepatitidě typu A a B (vakcína Twinrix, GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Belgie) (>=720 EL.U./ml inaktivovaného antigenu hepatitidy typu A a 20 µg/ml rekombinantního povrchového antigenu hepatitidy typu B - HBsAg) podávaná ve schématu 0,7,21-30 dní a 12 měsíců ve srovnání se souběžným podáváním vakcíny Havrix (>=1440 EL.U./ml inaktivovaného antigenu hepatitidy typu A) při schématu 0 a 12 měsíců a vakcíny Engerix-B (20 µg/ml, rekombinantního HBsAg) ve schématu 0,1,2 a 12 měsíců u séronegativních zdravých dospělých osob.
Výsledky: Ve 13. měsíci dosahovala séroprotekce anti-hepatitidy B (>10 mIU/ml) po očkování s kombinovanou vakcínou ve srovnání s monovalentní vakcínou 96,4% (95% CI: 92,7-98,5) a 93,4% (95% CI: 89,0-96,4). Sérokonverze anti-hepatitidy typu A byla 100% v obou skupinách (95%CI: 98,1-100). 37 dní po zahájení očkování byla sérokonverze anti-hepatitida typu A podobná v obou skupinách (98,5% pro kombinovanou vakcínu a 98,6% pro monovalentní vakcínu), zatímco kombinovaná vakcína poskytla statisticky významně (p<0,001) lepší séroprotekci vůči hepatitidě typu B vzhledem k monovalentní vakcíně, 63,2% versus 43,5%. Profil reaktogenity byl podobný v obou skupinách.
Výsledek: Kombinovaná vakcína proti hepatitidě typu A a B podávána ve zrychleném schématu byla při nejmenším stejně imunogenní a stejně dobře tolerována jako odpovídající monovakcíny.

BACKGROUND: Combined hepatitis A and B vaccine administered on an accelerated schedule provides a rapid immune response against both hepatitis A and B viruses, which might be especially relevant for individuals who need protection quickly. METHODS: A prospective, open-label, randomized study to compare the immunogenicity and reactogenicity of the combined hepatitis A and B vaccine Twinrix (GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Belgium) (>or=720 EL.U/mL inactivated hepatitis A antigen and 20 microg/mL recombinant hepatitis B surface antigen [HBsAg]) administered at 0, 7, 21 to 30 days, and 12 months compared with concurrent administration of Havrix [GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Belgium (>or=1440 EL.U/mL inactivated hepatitis A antigen)] at 0 and 12 months, and Engerix-B [GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Belgium (20 microg/mL recombinant HBsAg)] at 0, 1, 2, and 12 months in seronegative healthy adults. RESULTS: At month 13, the anti-hepatitis B seroprotection rates (>10 mIU/mL) for the combined vaccine compared to the monovalent hepatitis B vaccine were 96.4% (95% CI: 92.7-98.5) and 93.4% (95% CI: 89.0-96.4), respectively. The anti-hepatitis A seroconversion rates were 100% in both groups (95% CI: 98.1-100). At day 37, the anti-hepatitis A seroconversion rates were similar in both groups (98.5% for combined vaccine, 98.6% for the monovalent vaccine group), but the combined vaccine resulted in a statistically significantly ( p < 0.001) better anti-hepatitis B seroprotection compared to monovalent hepatitis B vaccine, 63.2% versus 43.5%, respectively. The reactogenicity profile was similar in both study groups. CONCLUSIONS: The combined hepatitis A and B vaccine administered on an accelerated schedule was at least as immunogenic and as well tolerated as the corresponding monovalent vaccines.


Imunogenita a bezpečnost tří dávek bivalentní (B:4:p1.19,15 a B:4:p1.7-2,4) meningokokové vakcíny založené na vnějším membránové proteinu u zdravých dospívajících
Immunogenicity and safety of three doses of a bivalent (B:4:p1.19,15 and B:4:p1.7-2,4) meningococcal outer membrane vesicle vaccine in healthy adolescents.

Clin Vaccine Immunol. 2007 Jan;14(1):65-73
Authors: Boutriau D, Poolman J, Borrow R, Findlow J, Domingo JD, Puig-Barbera J, Baldó JM, Planelles V, Jubert A, Colomer J, Gil A, Levie K, Kervyn AD, Weynants V, Dominguez F, Barberá R, Sotolongo F

Byla vyvinuta experimentální bivalentní meningokoková vakcína s vnějším membránovým vesikulárním proteinem (OMV) (B:4:P1.19,15 a B:4:P1.7-2,4) tak, aby poskytovala široké pokrytí cirkulujících kmenů v Evropě. Randomizovaná, kontrolovaná studie fáze II hodnotila imunogenitu a bezpečnost podání tří dávek OMV vakcíny u zdravých osob ve věku 12 až 18 let, ve schématu 0-2-4 měsíce (n=162) nebo 0-1-6 měsíců (n=159). Kontrolní skupině byly podávány 2 dávky vakcíny proti hepatitidě typu A a jedna z konjugovaných vakcín proti meningokokovým nákazám skupiny C ve schématu 0-1-6 měsíců (n=157). Imunitní odpověď definovaná jako čtyřnásobný nárůst sérového baktericidního titru za použití homologních vakcinační nebo PorA podobných kmen a heterologních kmenů pro stanovení ze vzorků získaných před a 1 měsíc po očkování; zkoušky byly prováděny ve dvou laboratořích. Podle měření v laboratoři GlaxoSmithKline (GSK), OMV vakcína indukovala imunitní odpověď vůči homologním nebo PorA podobným kmenům (minimálně u 51% subjektů vůči kmenům sérosubtypu P1.19,15 a minimálně u 66% subjektů vůči kmenům P1.7-2,4) a vůči sadě tří heterologním kmenům (u 28%-48% subjektů). Obě laboratoře ukázaly konzistenci výsledků v imunitní odpovědi. OMV vakcína má podobný profil reaktogenity pro obě schémata očkování. Bolest běžné intenzity se objevila u zhruba jedné pětiny subjektů; to bylo významně více než v kontrolní skupině. Imunitní odpovědi vyvolané bivalentní OMV vakcínou vykázaly indukci baktericidních protilátek vůči homologním vakcinačním kmenům nebo PorA podobným kmenům stejně jako proti heterologním kmenům, což naznačuje přítomnost protektivních antigenů v OMV vakcíně a potvrzuje vznik možné křížové protekce.

An experimental bivalent meningococcal outer membrane vesicle (OMV) vaccine (B:4:P1.19,15 and B:4:P1.7-2,4) has been developed to provide wide vaccine coverage particularly of the circulating strains in Europe. A randomized, controlled phase II study (study identification number, 710158/002; ClinicalTrials.gov identifier number, NCT00137917) to evaluate the immunogenicity and safety of three doses of the OMV vaccine when given to healthy 12- to 18-year-olds on a 0-2-4 month (n = 162) or 0-1-6 month schedule (n = 159). A control group received two doses of hepatitis A and one of conjugated meningococcal serogroup C vaccine on a 0-1-6 month schedule (n = 157). Immune response, defined as a fourfold increase in serum bactericidal titer using a range of vaccine-homologous or PorA-related and heterologous strains, was determined for samples taken before and 1 month after vaccination; assays were performed at two laboratories. As measured at the GlaxoSmithKline (GSK) laboratory, the OMV vaccine induced an immune response against homologous or PorA-related strains (in at least 51% of subjects against strains of serosubtype P1.19,15 and at least 66% against strains of serosubtype P1.7-2,4) and against a set of three heterologous strains (in 28% to 46% of subjects). Both laboratories showed consistent results for immune response rates. The OMV vaccine had a similar reactogenicity profile for each schedule. Pain preventing normal activities occurred in approximately one-fifth of the subjects; this was significantly higher than in the control group. The immune responses induced by the bivalent OMV vaccine demonstrated the induction of bactericidal antibodies against the vaccine-homologous/PorA-related strains but also against heterologous strains, indicating the presence of protective antigens in OMVs and confirming the potential of clinical cross-protection.

Vydáno / Aktualizováno: 07.05.2007
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit