Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace květen 2006

Imunogenita a bezpečnost virosomální vakcíny proti hepatitidě typu A (Epaxal) u starších osob
Immunogenicity and safety of a virosomal hepatitis A vaccine (Epaxal) in the elderly.

J Travel Med. 2006 Mar-Apr;13(2):78-83
Authors: D'Acremont V, Herzog C, Genton B

Princip: Ochrana starších osob vůči virové hepatitidě typu A (HAV) bývá velmi důležitá zejména tehdy, pokud takové osoby cestují do oblastí s vysokým výskytem HAV a mají jen nízkou imunitu vůči HAV získanou např. v dětství. Tato studie hodnotí imunogenitu a bezpečnost vakcíny proti virové hepatitidě typu A u starších osob ve srovnání s mladými dospělými osobami.
Metoda: Do této otevřené nekontrolované studii byly zařazeny osoby ve věku od 18 do 45 let nebo starší 50 let, kterým byly podávány dvě dávky virosomální HAV vakcíny, Epaxal (Berna Biotech Ltd, dříve Swiss Serum and Vaccine Institut, Švýcarsko) v intervalu 12 měsíců.
Výsledky: Po podání obou dávek, základní a booster dávce, geometrický průměrný titr (GMT) anti-HAV protilátek byl 1,7 krát vyšší u osob mladších 45 let ve srovnání s titrem dosaženým u osob starších 50 let. Po podání booster dávky došlo k úměrnému nárůstu GMT u starších osob podobně jako u mladších. Séroprotekce (< nebo = 20mIU/ml) byla dosažena ve 100% u mladých a v 65% u starších osob po podání první dávky a ve 100% u mladších a v 97% u starších osob po podání booster dávky. Systémové a lokální nežádoucí účinky byly převážně mírné a krátkodobé.
Závěr: Tyto údaje ukazují, že HAV virosomální vakcína (Epaxal) je velmi dobře tolerována a imunogenní u starších osob. Klinická významnost snížené sérokonverze po podání první dávky je neznámá.

BACKGROUND: Protection against hepatitis A virus (HAV) in the elderly is becoming more important as more senior travelers visit areas of high HAV endemicity, and less have protective antibodies acquired after natural infection during childhood. This study assessed the immunogenicity and safety of hepatitis A vaccine in elderly compared to young adults. METHODS: In this open, uncontrolled study, subjects of 18 to 45 years or < or = 50 years of age received two doses of aluminum-free, virosomal HAV vaccine, Epaxal (Berna Biotech Ltd, formerly Swiss Serum and Vaccine Institute, Bern, Switzerland) 12 months apart. RESULTS: After both the basic and the booster doses, geometric mean titers (GMT) for anti-HAV antibodies were 1.7-fold higher in subjects younger than 45 years compared with those < or = 50 years of age. The proportional increase in GMT after the booster dose, however, was similar in younger and older subjects. Seroprotection (< or = 20 mIU/mL) rates in the younger and older subjects were 100 and 65%, respectively, after the first vaccination and 100 and 97%, respectively, after the booster dose. Systemic and local adverse events were mainly mild and short-lived. CONCLUSION: These data show that HAV virosomal vaccine (Epaxal) is well tolerated and immunogenic in elderly subjects. The clinical relevance of lower seroconversion rates after the primary dose is unknown in this population of travelers.


Nová kombinovaná vakcína DTwP-HB/Hib pro primární i booster imunizaci dětí v Latinské Americe
A new DTPw-HB/Hib combination vaccine for primary and booster vaccination of infants in Latin America.

Rev Panam Salud Publica. 2006 Mar;19(3):179-88
Authors: Tregnaghi M, López P, Rocha C, Rivera L, David MP, Rüttimann R, Schuerman L

Cíl: V roce 1998 SZO doporučila zařadit konjugovanou vakcínu proti hemofilovým nákazám typu b (Hib) do dětského očkovacího kalendáře v závislosti na národních podmínkách. GlaxoSmithKline Biologicals vyvinula novou pentavalentní kombinovanou vakcínu s difterickou, tetanickou celobuněčnou pertussovou vakcínou, s vakcínou proti virové hepatitidě typu B a proti hemofilovým nákazám typu b obsahující 5 mikrogramů polyribosylribitolfosfátu (PRP) u níž jsme hodnotili imunogenitu a reaktogenitu základního očkování a boosteru u zdravých dětí ve srovnání s dosud registrovanou DTwP-HB (Tritanrix) a Hib (Hiberix) vakcínou podávanými současně.
Metody: Provedli jsme randomizovanou, dvojitě zaslepenou studii v době od září 1998 až srpen 1999, abychom stanovili imunogenitu a reaktogenitu primární a booster vakcinace u zdravých dětí této nové pentavalentní vakcíny podávané v jedné dávce ve srovnání s referenčním očkováním.
Výsledky: Oba vakcinační režimy vyvolaly výbornou imunitní odpověď u všech očkovanců v obou skupinách, u kterých byla dosažena séroprotektivní hladina anti-PRP > nebo = 0,15 µg/ml jeden měsíc po základním očkování. Kombinovaná vakcína DTwP-HB/Hib vakcína nebyla inferiorní vzhledem k výsledkům dosaženým registrovanou vakcínou z pohledu séroprotekce/séropozitivity/imunitní odpovědi na vakcínu pro všechny vakcinační složky. Perzistence protilátek vůči všem vakcinačním antigenům až do doby podání boosteru byla srovnatelná mezi oběma skupinami a po podání boosteru došlo k významnému nárůstu koncentrace protilátek. Oba vakcinační režimy byly podobné z pohledu celkové reaktogenity.
Závěr: Naše výsledky ukazují, že nová DTwP-HB/Hib kombinovaná vakcína poskytuje účinný a spolehlivý způsob, jak splnit doporučení SZO, tj. kontrolu nad hepatitidou typu B a Hib nákaz.

OBJECTIVES: In 1998 the World Health Organization (WHO) recommended the inclusion of Haemophilus influenza type B (Hib) conjugate vaccines in infant immunization programs, whenever in accordance with national priorities. GlaxoSmithKline Biologicals has developed a new pentavalent combined diphtheria-tetanus-whole cell pertussis-hepatitis B/Hib (DTPw-HB/Hib) vaccine containing 5 microg of polyribosylribitol phosphate (PRP), and we assessed the immunogenicity and reactogenicity of primary and booster vaccination of healthy children with this new vaccine compared with a reference regimen consisting of the licensed DTPw-HB (Tritanrix) and Hib (Hiberix) vaccines given as simultaneous concomitant injections. METHODS: We performed a randomized, double-blind study from September 1998 to August 1999 to establish the immunogenicity and reactogenicity of primary and booster vaccination of healthy children with the new pentavalent combined DTPw-HB/Hib vaccine given as a single injection, compared with the reference regimen. RESULTS: Both vaccination regimens elicited excellent immune responses, with all subjects in both groups achieving seroprotective anti-PRP antibody concentrations of > or = 0.15 microg/mL one month after primary vaccination. The combined DTPw-HB/Hib vaccine was non-inferior to the licensed vaccines in terms of seroprotection/seropositivity/vaccine response rates for all antigen components. Persistence of antibodies against all study vaccine antigens up to the time of booster vaccination was comparable between groups, and a marked increase of all antibody concentrations was observed after the booster dose. Both vaccine regimens were similar in terms of their overall reactogenicity profiles. CONCLUSIONS: Our results indicate that the new DTPw-HB/Hib pentavalent combination vaccine provides an efficient and reliable way of implementing WHO recommendations for controlling hepatitis B and Hib infections on a worldwide basis.


Bezpečnost a imunogenita proteosomální trivalentní inaktivované chřipkové vakcíny, podávané intranazálně zdravým dospělým osobám
Safety and immunogenicity of a Proteosome -trivalent inactivated influenza vaccine, given nasally to healthy adults.

Vaccine. 2006 Mar 6;24(10):1601-8
Authors: Langley JM, Halperin SA, McNeil S, Smith B, Jones T, Burt D, Mallett CP, Lowell GH, Fries L

Studovali jsme bezpečnost a imunogenitu nazálně podávané vakcíny obsahující tři monovalentní inaktivované chřipkové antigeny, (A/New Caledonia/20/99 (H1N1), A/Panama/2007/99 (H3N2) a B/Guangdong/120/2000) nekovalentně spojené s vnějším membránovým proteinem Neisseria meningitidis (proteosom), u zdravých dospělých osob. V randomizované, dvojitě zaslepené studii subjekty (n=78) byly rozděleny do skupin, kterým se podávalo placebo nebo jedna intranazální dávka vakcíny obsahující 15, 30 nebo 45 µg každého ze tří HA antigenů, nebo dvě intranazální dávky obsahující 30 µg každého HA antigenu v intervalu 2 týdnů. Vakcína byla obecně dobře snášena ve všech testovaných dávkách v obou dvou jedno i dvou dávkovém schématu. Byla pozorována jen mírná reaktogenita vakcinační dávky. Nejčastější reakcí bylo lokální ucpání nosu, které se objevovalo do 48,3% očkovanců během prvních 6 dní po podání vakcíny. Reakce byla ale mírná a samovolně odezněla; tato reakce nebyla významně častější u očkovanců ve srovnání s placebovou skupinou. Mírná až průměrná bolest hlavy byla nejčastější zaznamenanou systémovou reakcí ve všech očkovaných skupinách a byla významně častější po podání druhé dávky vakcíny. Žádná vážná systémová reakce se neobjevila. Pozitivní a statisticky významně zvyšující se imunitní protilátková odpověď byla pozorována v séru a nazálních sekretech se zvyšující se dávkou všech tří vakcinačních antigenů. Sérum Sérová HAI protilátková imunitní odpověď a nazální sektretorické IgA imunitní odpověď byla vyvolána vůči všem třem antigenům. Další zkoušení této nazální chřipkové vakcíny by měly zaručit její bezpečnost a imunogenitu v populaci a účinnost v prevenci onemocnění.

We studied the safety and immunogenicity of a nasally administered vaccine comprising three monovalent inactivated influenza antigens (A/New Caledonia/20/99 (H1N1), A/Panama/2007/99 (H3N2), and B/Guangdong/120/2000) non-covalently associated with outer membrane proteins of Neisseria meningitidis (Proteosome) in normal, healthy adults. In a randomized, double-blind trial participants (n = 78) were allocated to placebo or a single nasal dose of vaccine containing 15, 30, or 45 microg of each of the three HA antigens, or two nasal doses containing 30 microg of each HA, separated by 2 weeks. The vaccine was generally well tolerated in all doses tested, and in a one or two-dose schedule. A shallow vaccine reactogenicity dose-response was seen. The most common local reaction was nasal congestion, which occurred in up to 48.3% of vaccine recipients in days 0-6 after vaccine but was mild and self-limiting; this reaction was not significantly more common among active vaccine recipients than placebo recipients. Mild to moderate headache was the most commonly reported systemic reactogenicity complaint in all treatment groups, and was the only solicited complaint to increase significantly in frequency after a second active dose. No severe systemic reactions occurred. A positive and statistically significant antibody response was observed, in serum and in nasal secretions, to increasing dose for all three antigens. Serum HAI titre responses and nasal secretory IgA immune responses were elicited against all three antigens. Further testing of this nasal influenza vaccine is warranted to determine its safety and immunogenicity in these populations and its efficacy in the prevention of clinical illness.


Redukovaná dávka perorální subjednotkové vakcíny obsahující cholerový toxin a usmrcené enterotoxigenní Escherichia coli je bezpečná a imunogenní u bangladéšských dětí ve věku 6-17 měsíců: dávkovací studie u různých věkových skupin
Reduced doses of oral killed enterotoxigenic Escherichia coli plus cholera toxin B subunit vaccine is safe and immunogenic in Bangladeshi infants 6-17 months of age: dosing studies in different age groups.

Vaccine. 2006 Mar 6;24(10):1726-33
Authors: Qadri F, Ahmed T, Ahmed F, Begum YA, Sack DA, Svennerholm AM,

Perorální formalínem inaktivovaná celobuněčná enterotoxigenní vakcína s Escherichia coli (ETEC) je třeba dále testovat v rozvojových zemích tak, aby možné stanovit takovou dávku, při které je bezpečná a imunogenní u dětí, které jsou cílovou skupinu pro toto očkování. Stanovení imunogenity redukované dávky byla nejprve zkoušena u dětí ve věku 2-12 let (n=60). Plná, poloviční a čtvrtinová dávka vakcíny byla v imunogenitě srovnatelná s obdobnou četností imunitní odpovědi pro různé antigeny (P=NS). Další výsledky pilotní studie provedené u dětí ve věku 6-17 měsíců (n=50) ukázaly, že četnost nežádoucích příhod jako je zvracení byla nižší u čtvrtinové dávky vzhledem k plné dávce. Imunitní odpověď byla u dětí srovnatelná bez ohledu na použitou velikost dávky (P=NS). Na základě těchto výsledků byla provedena randomizovaná dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze II u 158 dětí ve věku 6-17 měsíců, u nichž byla testována čtvrtinová dávka ETC vakcíny. Nežádoucí účinky mírné zvracení byly pozorovány jen u 4% očkovaných dětí a u 2,5% dětí, kterým bylo podáváno placebo. Sekretorické IgA protilátky (ASC) vůči CFA/I (GM:28.1 ASC/10(7) PBMC) a BS (GM: 55,7 ASC/10(7) PBMC) byly hodnoceny ve srovnání s placebovou skupinou (CFA/I-2,0; BS-4,8 ASC/10(7) PBMC) (=0,01 až <0,001). Plazmatické IgA protilátkové titry u očkovanců byly významně vyšší vůči CFA/I (GM-93,00), CS1 (GM-62,0), CS2 (GM-55.0), CS4 (GM-66.0) a BS (1057.0) ve srovnání s hladinou před očkováním nebo s hladinou u dětí s placebem (P<=0,05-0,001). Tato studie ukazuje, že redukovaná dávka ETEC vakcíny je imunogenní u dětí a je rovněž bezpečná i u dětí od 6 měsíců.

The oral-formalin inactivated whole cell enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) vaccine needs to be further tested in developing countries in order to determine the dose at which it will be safe and immunogenic for infants who are the target population for the vaccine. To determine the immunogenicity of reduced doses, studies were first carried out in children, 2-12 years of age (n = 60). The full, half or a quarter doses of the vaccine were comparable in immunogenicity with similar frequency of responses seen to the different antigens (P = NS). Following this result, a pilot study carried out in infants, 6-17 months of age (n = 50), showed that the frequency of episodes of vomiting was lowest when a quarter of the full dose was used. The infants however showed comparable immune responses to the half and quarter dose of vaccine that was tested (P = NS). Based on these results in the infants, a randomized double blind placebo-controlled Phase II study was carried out in 158 children, 6-17 months of age, where a quarter dose of the ETEC vaccine was tested. Adverse events of mild vomiting were seen in only 4% of vaccinees and in 2.5% of placebo recipients. The IgA-antibody secreting cell (ASC) responses to CFA/I (GM: 28.1 ASC/10(7) PBMC) and BS (GM: 55.7 ASC/10(7) PBMC) were elevated compared to placebo recipients (CFA/I-2.0; BS-4.8 ASC/10(7) PBMC) (P = 0.01 to < 0.001). The plasma-IgA antibody titers in vaccinees were also significantly elevated to CFA/I (GM-93.00), CS1 (GM-62.0), CS2 (GM-55.0), CS4 (GM-66.0) and BS (1057.0) compared to preimmune levels or responses or levels in placebo recipients (P < or = 0.05-0.001). This study thus demonstrates that reduced doses of the ETEC vaccine is immunogenic in children and infants as well as safe in infants down to 6 months of age.


Účinek doplňkového zinku a vitamínu A na protilátkovou odpověď vůči pneumokokové konjugované vakcíně u HIV pozitivních narkomanů: randomizovaná studie
Effect of zinc and vitamin A supplementation on antibody responses to a pneumococcal conjugate vaccine in HIV-positive injection drug users: a randomized trial.

Vaccine. 2006 Mar 6;24(10):1670-9
Authors: Deloria-Knoll M, Steinhoff M, Semba RD, Nelson K, Vlahov D, Meinert CL

HIV nakažení jedinci mívají sníženou imunitní odpověď vůči vakcínám a zvýšené riziko pneumokokové nákazy. Byl proto hodnocen účinek doplňkového vitamínu A a zinku na imunogenitu sedmivalentní pneumokokové vakcíny konjugované na CRM-197 u 118 HIV pozitivních narkomanech. Osoby byly randomizovány do skupin, kterým se podával perorálně 400.000 IU vitamínu A, 300 mg zinku, vitamínu A a zinku nebo placebo. Všechny skupiny byly imunizovány. Geometrický průměrný titr se zvýšil 1,3-3,3 krát pro všechny pneumokokové sérotypy. PC-7 vyvolala imunitní odpověď u HIV pozitivních dospělých osob, ale ani vitamín A ani zinek nezměnily imunogenitu hodnocené vakcíny.

HIV-infected individuals have impaired immune responses to vaccines and high rates of pneumococcal disease. The effect of vitamin A and zinc supplementation on the immunogenicity of a 7-valent pneumococcal CRM-197 conjugate vaccine (PC-7) was evaluated in 118 HIV+ injection drug users. Subjects were randomized to oral 400,000 IU vitamin A, 300 mg zinc, vitamin A + zinc, or placebo, then immunized. Geometric mean titer increased 1.3-3.3-fold for all pneumococcal serotypes. PC-7 elicited an immune response in HIV-infected adults but neither vitamin A nor zinc altered the immunogenicity of the evaluated vaccines.


Booster acelulární pertusové vakcíny v kombinaci s difterickým a tetanickým anatoxínem pro dospívající osoby
Acellular pertussis vaccine booster combined with diphtheria and tetanus toxoids for adolescents.

Pediatrics. 2006 Apr;117(4):1084-93
Authors: Pichichero ME, Blatter MM, Kennedy WA, Hedrick J, Descamps D, Friedland LR

Princip: Incidence dávivého kašle je rostoucí zejména u adolescentů zejména v souvislosti s ubývající imunitou po imunizaci v dětském věku. Nedávno registrované vakcíny v USA určené pro dospívající osoby, které obsahují acelulární vakcínu proti dávivému kašli, poskytují imunogenní a bezpeční posilující očkování proti dávivému kašli.
Metody: Tato prospektivní randomizovaná pozorovatelem zaslepená multicentrická komparativní studie zhodnotila bezpečnost a imunogenitu vakcíny obsahující tetanický anatoxín, sníženou dávku difterického anantoxínu a sníženo dávku acelulární pertusovou vakcínu (Tdap) vzhledem k vakcíně s tetanickým anatoxínem a sníženou dávkou difterického anatoxínu (Td) při booster imunizaci u dospívajících osob. Do studie bylo zařazeno 4114 zdravých adolescentů ve věku 10-18 let, kteří dokončili kompletní očkování proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli v dětství.
Výsledky: Lokální a systémové nežádoucí účinky byly srovnány mezi skupinami očkovanými Tdap a Td. Imunitní odpověď po Tdap byla srovnatelná s Td u obou vakcinačních antigenů. Navíc geometrický průměr koncentrací protilátek vůči pertussovým antigenům (pertusový anatoxín, filamentózní hemaglutin a pertaktin) převyšoval protilátkovou odpověď vyvolanou po dětském očkování (DTaP) a prokázal účinnost vůči dávivému kašli.
Závěr: U adolescentů bylo potvrzeno, že vakcína Tdap je bezpečná i imunogenní a indukuje protilátky ve vyšší hladině, než je tomu v dětství.

BACKGROUND: The incidence of pertussis is increasing, especially in adolescents, attributed in part to waning of immunity after childhood immunization. Recently licensed in the United States for use in adolescents, acellular pertussis vaccines will provide an immunogenic and safe option for booster immunization against pertussis. METHODS: This prospective, randomized, observer-blinded, multicenter, comparative study evaluated the safety and immunogenicity of a vaccine formulated with tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, and acellular pertussis antigens (Tdap) compared with tetanus and diphtheria toxoids vaccine (Td) for booster immunization in adolescents. There were 4114 healthy adolescents aged 10 to 18 years who completed childhood vaccination against diphtheria, tetanus, and pertussis who were enrolled, randomized, and received study vaccine. RESULTS: Local and general symptoms were comparable between the Tdap and Td groups. The immune response of Tdap was comparable with Td vaccine for tetanus and diphtheria seroprotection and booster responses. In addition, geometric mean concentrations of antibody to pertussis antigens, pertussis toxoid, filamentous hemagglutinin, and pertactin exceeded the antibody response elicited after infant immunization with diphtheria and tetanus toxoids and acellular pertussis antigens (DTaP) that had proven efficacy against pertussis. CONCLUSIONS: In adolescents, the studied Tdap was safe and immunogenic and induced pertussis antibodies that were higher than those associated with efficacy in infants.


Jak brzo po základním očkování proti tetanu a záškrtu lze podávat dospělým vakcínu proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli s acelulární složkou?
How soon after a prior tetanus-diphtheria vaccination can one give adult formulation tetanus-diphtheria-acellular pertussis vaccine?

Pediatr Infect Dis J. 2006 Mar;25(3):195-200
Authors: Halperin SA, Sweet L, Baxendale D, Neatby A, Rykers P, Smith B, Zelman M, Maus D, Lavigne P, Decker MD

Princip: Formulace vakcíny proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli s acelulární složkou (Tdap) určenou pro dospělé osoby byla vyvinuta pro očkování dospělých i dospívajících osob. Hodnocení se týká skutečnosti vzniku nepřijatelných těžkých lokálních reakcí v místě vpichu včetně typu Arthusovy reakce, které se mohou objevit po podání Tdap, je-li vakcína podána příliš brzy po předešlém očkování proti tetanu a záškrtu s vakcínou určenou pro dětské očkování (TD) nebo pro dospělé (Td).
Metody: Pro zhodnocení nežádoucích účinků po podání Tdap, které mohou být v souvislosti s předešlým podáním vakcín TD/Td, jsme zvolili otevřené klinické hodnocení v jedné provincii. Srovnávali jsme reaktogenitu Tdap podané po 18 měsících až 9 letech ve srovnání k podání Tdap po více než 10 letém intervalu od podání TD/Td.
Výsledky: 7156 dětí a dospívajících bylo zařazeno do této studie (464-936 osob do jedné skupiny) a 7001 z nich mělo dokumentovanou předešlo imunizaci včetně imunizačního schématu; Nežádoucí účinky byly poskytnuty od 5931 (84,7%) osob. Nebyl hlášen žádný nežádoucí účinek jako otok celé končetiny, reakce podobná Arthusově reakci nebo vážný nežádoucí účinek v souvislosti se sledovaným očkováním. Nebyl zaznamenán, žádný rozdíl ve výskytu horečky vzhledem k intervalu od předešlého očkování. Lokální reakce, zarudnutí a otok v místě vpichu byl lehce a statisticky významně vyšší u očkovaných osob, u kterých bylo předešlé očkování TD/Td provedeno v kratším intervalu. Skupina osob očkovaných po méně než 10 letech od předešlého očkování TD/Td měla maximum nárůstu vzhledem k ostatním skupinám <=8,6% pro jakýkoli erytém v místě vpichu, <=6% pro erytém >10mmm, <=10,3% pro jakýkoli otok, <=6,9% pro otok >10mm, <=5,2% pro jakoukoli bolestivost, <=3,7% pro průměrnou až těžkou bolestivost v místě vpichu.
Závěr: I když mírný nárůst lokálních nežádoucích účinků se snižujícím se intervalem od předešlého očkování je pozorován, lze Tdap považovat za bezpečnou i při intervalech >=18 měsíců od předešlého očkování TD/Td.

BACKGROUND: Adult formulation tetanus and diphtheria toxoids and acellular pertussis vaccines (Tdap) have been developed to prevent pertussis in adolescents and adults. There are concerns that unacceptable rates of severe injection site reactions, including Arthus-type reactions might occur if Tdap is administered too soon after a previous tetanus and diphtheria toxoid-containing vaccine formulated for infants and younger children (TD) or older children and adults (Td). METHODS: To evaluate whether adverse reactions after Tdap might be related to time since last receipt of TD/Td, we performed an open label, province-wide, clinical trial comparing the reactogenicity of Tdap given 18 months-9 years versus > or = 10 years after a previous TD/Td. RESULTS: Seven thousand one hundred fifty-six children and adolescents were enrolled in the study (464-963 subjects per cohort), and 7001 had documented dates of the previous immunization within the specified intervals; adverse event data were provided by 5931 (84.7%). No whole limb swelling, Arthus-like reactions or serious adverse events related to vaccination were reported. No differences in reports of fever were found by interval since last immunization. Injection site erythema and swelling were slightly and statistically significantly increased among those participants with most recent prior TD/Td. Compared with the 10-year interval group, the maximum increase for any other group was < or = 8.6% for any erythema, < or = 6% for erythema > 10 mm, < or = 10.3% for any swelling, < or = 6.9% for swelling > 10 mm, < or = 5.2% for any pain and < or = 3.7% for moderate/severe pain. CONCLUSION: Although there is a slight increase in injection site events with decreasing interval since a previous immunization, Tdap can be safely administered at intervals of > or = 18 months since a previous TD/Td vaccine.


Slizniční protilátky vyvolané sedmivalentní PncOMPC konjugovanou vakcínou u finské vakcíny proti otitis media, klinická studie
Salivary antibodies induced by the seven-valent PncOMPC conjugate vaccine in the Finnish Otitis Media Vaccine Trial.

BMC Infect Dis. 2005;5:41
Authors: Nurkka A, Lahdenkari M, Palmu AA, Käyhty H,

Princip: Předpokládá se, že slizniční protilátky mají význam v obraně proti pneumokokovým nákazám. Zkoumali jsme schopnost sedmivalentní pneumokokové vakcíny, PncOMPC, vyvolat slizniční imunitní odpověď.
Metody: Zdravé finské děti (n=111) byly zařazeny do studie zkoušející finskou vakcínu proti otitis media, z nichž 56 bylo imunizováno PnCOMPC ve věku 2, 4 a 6 měsíců. Ve věku 12 měsíců bylo 49 z nich podáno PncOMPC a 7 bylo očkováno tradiční polysacharidovou pneumokokovou vakcínou (PncPS) jako booster. Kontrolní skupina 55 dětí byla očkována vakcínou proti hepatitidě typu B ve stejném očkovacím schématu. Byly změřeny slizniční anti-Pnc IgG, IgA, IgA1 a IgA2 protilátky ve slinách vůči sérotypům 6B, 14, 19F a 23F v obou skupinách ve věku 7 a 13 měsíců.
Výsledky: Slizniční anti-Pnc IgG a IgA byly stanoveny častěji u PncOMPC než u kontrolní skupiny. Nicméně rozdíl byl statisticky významný jen u 19F a 23F IgA ve věku 7 měsíců. Ve věku 13 měsíců nebyly rozdíly v koncentracích protilátek mezi oběma skupinami rozdílné. Nárůst IgA koncentrace protilátek mezi 7. a 13. měsícem věku byl pozorován převážně u podtřídy IgA1. Navíc je zřejmé, že PncPS booster vyvolává vyšší hladiny anti-PncPS protilátek ve slinách než PncOPMC.
Závěr: Zjistili jsme, že PncOPMC mže indukovat mukózní IgA imunitní odpověď. Přesto vliv slizničních protilátek na ochranu před pneumokokovými nákazami není jasný.

BACKGROUND: Mucosal antibodies have been suggested to have a role in defence against pneumococcal infections. We investigated here the ability of a seven-valent pneumococcal conjugate vaccine, PncOMPC, to induce mucosal immune response. METHODS: Healthy Finnish children (n = 111), a subcohort of the Finnish Otitis Media Vaccine Trial, were recruited and 56 of them were immunised with the PncOMPC at the age of 2, 4, and 6 months. At 12 months of age, 49 of them received the PncOMPC and 7 were vaccinated with the pneumococcal polysaccharide vaccine (PncPS) as a booster. The control group of 55 children received a hepatitis B vaccine at the same ages. Salivary anti-Pnc IgG, IgA, IgA1, and IgA2 antibodies to serotypes 6B, 14, 19F, and 23F were measured in both groups at the age of 7 and 13 months. RESULTS: Salivary anti-Pnc IgG and IgA were detected more often in the PncOMPC than in the control group. However, the difference between groups was significant only for 19F and 23F IgA concentrations at the age of 7 months. At the age of 13 months, antibody concentrations did not differ between PncOMPC and control groups. The rises in IgA concentrations between 7 and 13 months of age were mainly of subclass IgA1. Further, there is a clear trend that PncPS booster induces higher salivary anti-Pnc PS antibody concentrations than the PncOMPC. CONCLUSION: We found that PncOMPC can induce a mucosal IgA response. However, the actual impact of mucosal antibodies in protection against pneumococcal infections is not clear.


Imunogenita místně vyráběné vakcíny proti virové hepatitidě typu B u dětí po narození, nesprávně skladované vakcíny na venkově ve Vietnamu
Immunogenicity of a locally produced hepatitis B vaccine with the birth dose stored outside the cold chain in rural Vietnam.

Am J Trop Med Hyg. 2006 Feb;74(2):255-60
Authors: Hipgrave DB, Tran TN, Huong VM, Dat do T, Nga NT, Long HT, Van NT, Maynard JE, Biggs BA

Tepelná stabilita virové hepatitidy typu B by měla umožnit její skladování mimo chladový řetězec (OCC), což zvyšuje dostupnost tohoto očkování i lokalitách s nedostatkem lednic. Srovnávali jsme imunogenitu lokálně vyráběné vakcíny u dětí, kterým byly podávány tři dávky vakcíny skladované mimo rámec chladového řetězce (n=358) nebo alespoň první dávka skladovaná po dobu 1 měsíce mimo chladový řetězec. Sérum bylo shromažďováno u dětí ve věku 9-18 měsíců. Vakcína byla protektivní u 80,3% všech dětí. Nebyl zaznamenán žádný rozdíl v prevalenci protektivních hladin protilátek nebo protilátkových titrů mezi skupinami u dětí v závislosti na skladovací strategii. Rozdíly v protilátkových titrech mezi skupinami dětí lze přičítat různých vakcinačním schématům. Vakcínu proti hepatitidě typu B lze minimálně 1 měsíc skladovat mimo chladový řetězec bez vlivu na její imunogenitu, což zajistí vyšší pokrytí očkování.

The heat stability of hepatitis B vaccine (HepB vaccine) should enable its storage outside the cold chain (OCC), increasing access to the birth dose in areas lacking refrigeration. We compared the immunogenicity of a locally produced vaccine among infants who received three doses stored within the cold chain (n = 358) or for whom the first dose was stored OCC for up to one month (n = 748). Serum was collected from these infants at age 9-18 months. The vaccine was protective in 80.3% of all infants. There were no differences in the prevalence of a protective level of antibody or antibody titer among groups of infants according to storage strategy. Differences in antibody titer between certain groups of infants could be explained by different vaccination schedules. Where birth dose coverage will be improved, HepB vaccine can be taken OCC for up to one month without affecting its immunogenicity.

Vydáno / Aktualizováno: 05.06.2006
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit