Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace červenec a srpen 2007

Srovnání imunogenity trivalentní chřipkové vakcíny podávané intradermálně nebo intramuskulárně zdravým dospělým osobám
Comparative immunogenicity of trivalent influenza vaccine administered by intradermal or intramuscular route in healthy adults.

Vaccine. 2007 Jul 26;
Authors: Belshe RB, Newman FK, Wilkins K, Graham IL, Babusis E, Ewell M, Frey SE

Tato studie byla provedena, aby zhodnotila vliv způsobu podávání inaktivované chřipkové vakcíny (intramuskulárně nebo intradermálně) na její imunogenitu. Studie byla prospektivní, randomizována, kontrolována, otevřená, prováděná u zdravých dospělých dobrovolníků za účelem srovnání účinku způsobu podání (IM vůči ID) na protilátkovou odpověď po podání chřipkové vakcíny. Dobrovolníkům byly podávány dávky o velikosti 3, 6 nebo 9 µg vakcíny buď intramuskulárně nebo intradermálně; studovala se také dávka 15 µg. Nízké dávky vakcíny, podávané jedním ze způsobů byly téměř shodně imunogenní jako standardní velikost vakcinační intramuskulární dávky 15 µg. Intradermální způsob podání nevedl ke zvýšené indukci protilátek ve srovnání s IM způsobem. ID podání vakcíny vyvolávalo významně více lokálních zánětlivých reakcí než IM způsob podání vakcíny.

The present study was undertaken with controls using equal doses ID and IM plus the standard full dose IM to assess the role of route of vaccine in immunogenicity of inactivated influenza vaccine. The study was a prospective, randomized, active-controlled, open label clinical trial conducted in healthy young adult outpatients to compare the effect of route (IM versus ID) on antibody responses to influenza vaccine. Volunteers received 3, 6 or 9mug of vaccine by ID or IM route; 15mug IM was also studied. Low doses of vaccine given by either route were almost as immunogenic as the standard 15mug IM dose of influenza vaccine. ID route was not superior to IM vaccine at inducing antibodies. ID vaccine induced significantly more local inflammatory response than IM vaccine.


Dlouhodobá perzistence protilátek po podání jedné nebo dvou dávek MMR vakcíny
Long-term persistence of antibodies after one or two doses of MMR-vaccine.

Vaccine. 2007 Jul 26;
Authors: Vandermeulen C, Mathieu R, Geert LR, Pierre VD, Karel H

Propuknutí spalniček, příušnic a zarděnek se v současnosti objevuje i přesto, že se již dlouhodobě masivně vůči nim očkuje. U 160 studentů (17-23 let) byly hodnoceny protilátkové titry vůči spalničkám, příušnicím a zarděnkám, kteří byli prokazatelně v minulosti očkování alespoň jednou dávkou MMR vakcíny. Poměr subjektů s pozitivním titrem protilátek byl významně vyšší u těch, kteří byli očkováni dvěma dávkami vakcíny než pouze jednou: spalničky 77,1% vůči 58,7%, příušnice: 67,5% vůči 55,6% a zarděnky: 99,2% vůči 71,4%. Srovnatelně významné byly i geometrické průměry hladin protilátek specifických vůči spalničkám a příušnicím. Podobný ale ne statisticky významný rozdíl byl zjištěn i u protilátek specifických vůči zarděnkám.

Outbreaks of measles, mumps and rubella have occurred recently despite long-standing mass immunization with MMR. Antibody titres for measles, mumps and rubella of 160 students (17-23 years) with proof of at least one MMR-vaccine were studied according to the number of MMR-vaccines received. The proportion of subjects with positive antibody titres was significantly higher in those who received two vaccines against measles (77.1% versus 58.7%, p=0.05), mumps (67.5% versus 55.6%, p=0.009) and rubella (99.2% versus 71.4%, p=0.008). Comparable significant trends were seen for GMTs for measles and mumps. A similar non-significant trend was noted for rubella.


Dlouhodobá imunogenita virosomální subjednotkové inaktivované chřipkové vakcíny u dětí s astmatem
Long-term immunogenicity of a virosomal subunit inactivated influenza vaccine in children with asthma.

Vaccine. 2007 Jul 27;
Authors: Zuccotti G, Amendola A, Vigan? A, Pariani E, Zappa A, Pogliani L, Giacomet V, Savarino A, Podest? A, Rottoli A, Tanzi E, Zanetti A, Radaelli G

Ke zhodnocení dlouhodobé imunogenity virosomální subjednotkové chřipkové vakcíny u dětí s astmatem byla provedena prospektivní klinická studie prováděná v chřipkové sezóně 2005-2006 na 6 dětských klinikách v Miláně a okolí, v severní Itálii. Jedna dávka (0,5 ml) virosomální subjednotkové inaktivované chřipkové vakcíny (Inflexal V) byla podána 106 dětem s astmatem ve věku 3-9 let. Titry sérových hemglutinačně inhibičních protilátek se stanovovali s použitím doporučených chřipkových kmenů A/New Caledonia (H1N1), A/California (H3N2) a B/Shanghai (B) a to před očkováním a 1 a 6 měsíců po něm. Sérokonverzní poměr (95% CI) vůči kmenům A/H1N1, A/H3N2 a B byl 78% (68.6-85.7), 57% (46.7-66.9) a 66% (55.8-71.2) po 1 měsíci. Séroprotekční titry (>=40) pro kmen A/H1N1, A/H3N2 a B byly 87% (77.8-92.2), 82% (72.6-89.7) a 90% (82.6-94.8) po 1 měsíci a 74% (64.3-82.3), 77% (67.5-84.8), a 77% (67.5-84.8) po 6 měsících po očkování. Séroprotekce byla vysoká a perzistující (>95%) u dětí, které měly před očkováním titry protilátek >=10 pro jakýkoli vakcinační kmen. U dětí, které neměly protilátky před očkováním byla séroprotekce vůči A/H1N1, A/H3N2 a B byla 67.6%, 66.7% a 74.4% po 1 měsíci a 35.1%, 56.2% a 41.0% po 6 měsících po očkování. Vakcína byla dobře tolerována. Tyto výsledky ukazují, že je jedna dávka virosomální chřipkové vakcíny velmi dobře snášena stejně jako je účinná u původně neočkovaných dětí s astmatem. Přesto však imunitní odpověď a perzistence zůstává výborná a vysoká u dětí s již existujícími protilátkami než u nativních dětí, které imunitní parametry zejména po 6 měsících ztrácí.

To evaluate long-term immunogenicity of a virosomal subunit inactivated influenza vaccine in children with asthma, a prospective study was conducted during 2005-2006 influenza season in six public pediatric clinics in Milan and surroundings, Northern Italy. A single dose (0.5ml) of a virosomal subunit inactivated influenza vaccine (Inflexal V((R))) was injected in 106 asthmatic children aged 3-9 years. Serum hemagglutinin inhibition antibody titers were determined against the recommended influenza strains A/New Caledonia (H1N1), A/California (H3N2), and B/Shanghai (B), at pre-vaccination and 1 and 6 months after vaccination. Seroconversion rate (95% CI) against the strains A/H1N1, A/H3N2 and B was, respectively, 78% (68.6-85.7), 57% (46.7-66.9) and 66% (55.8-71.2) at 1 month. Seroprotection (titer>/=40) rate for A/H1N1, A/H3N2 and B was, respectively, 87% (77.8-92.2), 82% (72.6-89.7) and 90% (82.6-94.8) at 1 month and 74% (64.3-82.3), 77% (67.5-84.8), and 77% (67.5-84.8) at 6 months. Seroprotection rate was high and persistent (>95%) in children with pre-existing antibodies (titer>/=10) at pre-vaccination for any specific strain. In children without pre-existing antibodies, seroprotection rate for A/H1N1, A/H3N2 and B was, respectively, 67.6%, 66.7% and 74.4% at 1 month, and 35.1%, 56.2% and 41.0% at 6 months after vaccination. Vaccine was well tolerated. These results indicate that in unvaccinated children with asthma vaccination with a single dose of virosomal-adjuvanted influenza vaccine is well tolerated and effective as a whole. However, while immunity response and persistence are excellently high in children with pre-existing antibodies, in children naive for the antigens the immune parameters are lower at 6 months after vaccination.


Laktoferrin zvyšuje účinnost BCG vakcíny při generování protektivní odpovědi vůči expozici virulentním Mycobacterium tuberculosis
Lactoferrin enhanced efficacy of the BCG vaccine to generate host protective responses against challenge with virulent Mycobacterium tuberculosis.

Vaccine. 2007 Jul 27;
Authors: Hwang SA, Wilk KM, Budnicka M, Olsen M, Bangale YA, Hunter RL, Kruzel ML, Actor JK

Tuberkulóza způsobená Mycobakterium tuberculosis (MTB) je onemocnění rozšířené na celém světě a postihuje téměř jednu třetinu celosvětové populace. Vakcína proti tuberkulóze založená na atenuovaném kmeni Mycobacterium bovis Calmette Guerin (BCG), který existuje již od roku 1921. Laktoferrin je protein vázající železo, který je součástí slizničních sekretů a neutrofilů, a předpokládá se, že by mohl být ideálním adjuvans, které by zvýšilo účinnost BCG vakcíny a to zejména díky poznatkům týkajícím se jeho účinku na produkci IL-12 z makrofágů infikovaných BCG. Byly připraveny různé studijní protokoly zamřené na hodnocení tvorby hostitelské protektivní odpovědi na MTB infekci při použití laktoferrinu s BCG vakcínou. Z výsledků vyplývá, že BCG/laktoferrin zvýšil hostitelskou protekci vůči MTB infekci snížením bakteriálního orgánového zatížení a redukcí plicní histopatologie; významné snížení počtu CFU v tkáni a redukce patologie byla zjištěna po čelendži srovnání při imunizaci v kombinaci s laktoferrinem než samotnou BCG vakcínou. Navíc laktoferin s vakcínou vedl k redukci patologického poškození po následné infekci s virulentní MTB, s pozitivními výsledky, byl-li podáván ve směsi na bázi oleje (neúplné Freundovo adjuvans, IFA) nebo ve fyziologickém roztoku s BCG. Po čelendži bylo dále zjištěno, že dochází ke zvýšené tvorbě IFN-gama a IL-6, ale jen k omezené tvorbě zánětlivých mediátorů jako je TNF-alfa nebo IL-1beta, které se uvolňují z splenocytů BCG imunizací. Souhrnně tyto studie ukazují, že laktoferrin je užitečné a účinné adjuvans, které zlepšuje účinnost BCG vakcíny a přitom má potenciál snižovat v důsledku nákazy poškození tkáně a plicní histopatologii.

Tuberculosis (TB), caused by Mycobacterium tuberculosis (MTB), is a disease with world wide consequences, affecting nearly a third of the world's population. The established vaccine for TB, an attenuated strain of Mycobacterium bovis Calmette Guerin (BCG), has existed since 1921. Lactoferrin, an iron-binding protein found in mucosal secretions and granules of neutrophils was hypothesized to be an ideal adjuvant to enhance the efficacy of the BCG vaccine, specifically because of previous reports of lactoferrin enhancement of IL-12 production from macrophages infected with BCG. Different vaccination protocols were investigated for generation of host protective responses against MTB infection using lactoferrin admixed to the BCG vaccine. Resulting effects demonstrate that BCG/lactoferrin increased host protection against MTB infection by decreasing organ bacterial load and reducing lung histopathology; significant reduction in tissue CFUs and pathology were observed post-challenge compared to those seen with BCG alone. Addition of lactoferrin to the vaccine led to reduced pathological damage upon subsequent infection with virulent MTB, with positive results demonstrated when admixed in oil-based vehicle (incomplete Freund's adjuvant, IFA) or when given with BCG in saline. The observed post-challenge results paralleled increasing production of IFN-gamma and IL-6, but only limited changes to proinflammatory mediators TNF-alpha or IL-1beta from BCG-stimulated splenocytes. Overall, these studies indicate that lactoferrin is a useful and effective adjuvant to improve efficacy of the BCG vaccine, with potential to reduce related tissue damage and pulmonary histopathology.


Perzistence protilátek vyvolaných MMR vakcínou u indických dětí
PERSISTENCE OF ANTIBODIES INDUCED BY MMR VACCINE IN INDIAN CHILDREN.

Clin Vaccine Immunol. 2007 Aug 15;
Authors: Raut SK, Kulkarni PS, Phadke MA, Jadhav SS, Kapre SV, Dhere RM, Dhorje SP, Godse SR

Hladiny protilátek byly měřeny 6 let po podání MMR vakcíny u 41 dívek. Séropozitivita dosahovala 88% (spalničky), 95% (příušnice) a 100% (zarděnky). MMR imunizace vedla k dlouhodobé imunitě u většiny očkovaných; přesto vzhledem k séronegativitě je metodicky doporučované podávat druhou dávku MMR vakcíny.

Antibody levels were measured 6 years after MMR vaccination in 41 Indian girls. Seropositivity was 88% (measles), 95% (mumps) and 100% (rubella). MMR vaccine induces long term immunity in a majority of vaccinees; however, due to some seronegatives, the policy of second dose of MMR vaccine seems appropriate.


Imunogenita po podání čtvrté dávky konjugované vakcíny vůči nákazám Haemophilus influenzae typu b (Hib) a protilátková perzistence u dětí ve Velké Británii ve věku 6 měsíců až 4 let, které byly dříve očkovány kombinovanou vakcínou s acelulární nebo celobuněčnou složkou vůči dávivému kašli a Hib
Immunogenicity of a fourth dose of Haemophilus influenzae type b (Hib) conjugate vaccine and antibody persistence in UK children aged six months to four years, primed with acellular or whole cell pertussis containing Hib-combinations in infancy.

Clin Vaccine Immunol. 2007 Aug 15;
Authors: Southern J, McVernon J, Gelb D, Andrews N, Morris R, Crowley-Luke A, Goldblatt D, Miller E

Úvod: V důsledku zvýšené incidence onemocnění vyvolaného Haemophilus influenzae typu b (Hib) ve Velké Británii, byl přijat národní program pro podání booster dávky monovalentní konjugované vakcíny Hib u dětí ve věku 6 měsíců až 4 roky v roce 2003.
Metoda: Byly zařazeny vhodné děti pro toto očkování v počtu n=386. Koncentrace Hib protilátek byla stanovena před očkováním a 1 měsíc a 6 měsíců a dále 1 a 2 roky po podání boosteru a výsledky byly analyzovány podle věku příjemce boosteru a zda původní Hib kombinovaná vakcína obsahovala acelulární nebo celobuněčnou vakcínu proti dávivému kašli (aP nebo wP).
Výsledky: Geometrická průměrná hladina protilátek (GMCs) před podáním boosteru se snížila několikanásobně v závislosti na čase od dovršení základního očkování (p<0,001) a byla 3krát vyšší u dětí očkovaných celobuněčnou pertusovou (wP) vakcínou než u dětí původně očkovaných s acelulární pertusovou složkou (p<0,001). Průměrná hladina (GMCs) se po jednom měsíci po podání boosteru zvýšila v závislosti na věku (p<0,001) následovně: 6-11 měsíců 30 µg/ml (95% CI 22-40), 12-17 měsíců 68 µg/ml (95% CI 38-124) a 2-4 roky 182 µg/ml (151-220) bez rozdílu, zda děti byly původně očkování s acelulární nebo celobuněčnou pertusovou vakcínou. Povakcinační booster protilátky však do 2 let klesly a byly > 1,0 µg/ml pro všechny věkové skupiny. Extrapolací poklesu hladin protilátek by GMCs dosáhl po 4 letech po podání boosteru 0,6, 1,4 a 2,6 µg/ml podle věkové skupiny 6-11 měsíců, 12-17 měsíců a 2-4 roky a u zhruba 90% očkovanců by byl titr >= 0,15 µg/ml.
Závěr: Jedna booster dávka Hib vakcíny podaná po 1. roce života by měly zajistit dlouhodobou ochranu.

Introduction In response to the rising incidence of Haemophilus influenzae type b (Hib) disease in the United Kingdom, a national campaign to give a booster dose of single antigen Hib conjugate vaccine for those aged 6 months to 4 years was undertaken in 2003. Methods Children (n=386) eligible for Hib vaccine in the campaign were recruited. Hib antibody concentrations were measured before and at 1 month, 6 months, 1 year and 2 years after boosting and analysed according to age at booster dose and whether a Hib combination vaccine containing acellular or whole cell pertussis (aP or wP) components was given in infancy. Results Pre-booster geometric mean antibody concentrations (GMCs) declined with increasing time since primary immunisation (p<0.001) and were 3 fold higher in recipients of wP- than aP-Hib combination vaccines (p<0.001).GMCs 1 month post-booster increased with age (p<0.001) as follows: 6-11 months 30 microg/mL (95%CI 22-40), 12-17 months 68 microg/mL (95%CI 38-124) and 2-4 years 182 microg/mL (151-220), with no difference according to type of priming vaccine received. Post-booster antibody levels declined but 2 years later GMCs were >1.0 microg/mL for all the age groups. Extrapolating the decline in antibody levels, the GMCs 4 years after boosting were predicted to be 0.6,1.4 and 2.6 microg/mL for those boosted at 6-11 months, 12-17 months and 2-4 years respectively with levels >/=0.15microg/mL in around 90% of individuals. Conclusion A booster dose of Hib vaccine given after the first year of life should provide long lasting protection.


Krátkodobá odpověď na booster dávku vakcíny proti virové hepatitidě typu B u anti-HBs negativních adolescentů, u kterých bylo základní očkování provedeno před 16 lety.
Short-term response to a booster dose of hepatitis B vaccine in anti-HBs negative adolescents who had received primary vaccination 16 years ago.

Vaccine. 2007 Aug 1;
Authors: Wang LY, Lin HH

Provedli jsme revakcinační studii, abychom zhodnotili krátkodobou odpověď po podání boosteru anti-HBV vakcíny u séronegativních adolescentů, kteří byli primovakcinováni v dětství vůči hepatitidě typu B. Booster dávka rekombinantní HB vakcíny byla podána 395 dospívajícím ve věku 15-18 let, jejichž haldiny protilátek specifických vůči HBsAg byly nižší než 10 mIU/ml. 77% očkovanců po boosteru si obnovilo titry specifických protilátek nad hladinu >= 10mIU/ml. Ve srovnání s těmi dospívajícími, kteří měli před podáním boosteru hladiny protilátek nedetekovatelné (<0,1mIU/ml), došlo významně vyšším séropozitivním poměrům a vyšším geometrickým průměrným titrům po 2 měsících a 1 roce po booster vakcinaci než u těch, kteří před podáním boosteru měli hladiny 0,1-0,9 a 1,0-9,9 mIU/ml (p<0,0001). Po podání boosteru došlo významnému a rychlému poklesu hladin protilátek právě u těch dospívajících, kteří měli hladiny před podáním boosteru nedetekovatelné ve srovnání s ostatními dospívajícími. Naše pozorování ukazuje, že booster dávka HB vakcíny jež nemusí být schopná dostatečně dobře vyvolat imunologickou paměť u dospívajících, u nichž dochází k poklesu hladin protilátek pod detekovatelnou mez.

We conducted a revaccination study to investigate the short-term response to booster hepatitis B (HB) vaccination in seronegative adolescents who had received primary infantile HB vaccination. A booster dose of recombinant HB vaccine was administered to 395 adolescents 15-18 years of age whose serum titers of antibody against hepatitis B surface antigen (HBsAg) (anti-HBs) were <10mIU/mL. Seventy-seven percent of the booster recipients converted to anti-HBs seropositivity (postbooster titers>/=10mIU/mL). As compared with adolescents who had undetectable prebooster anti-HBs titers (<0.1mIU/mL), the seropositive rates and geometric mean titers (GMTs) of 2-month and 1-year postbooster were significantly higher for those of prebooster titers of 0.1-0.9 and 1.0-9.9mIU/mL (all p<0.0001). Postbooster titers declined significantly more rapidly for those with undetectable prebooster anti-HBs titers than for those with prebooster titers of 0.1-0.9 and 1.0-9.9mIU/mL. Our observations indicate that a booster dose of HB vaccine maybe unable to induce sufficient immunological response in adolescents who had undetectable residual anti-HBs titers.


Konjugovaná vakcíny vůči nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typu b snižuje purulentní meningitidu ve Rwandě
Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine impact against purulent meningitis in Rwanda.

Vaccine. 2007 Jul 5;
Authors: Muganga N, Uwimana J, Fidele N, Gahimbare L, Gessner BD, Mueller JE, Mhlanga BR, Katsande R, Herbinger KH, Rugambwa C

Rwanda zavedla očkování s konjugovanou vakcínou proti Hib nákazám v lednu 2002 a simultánně zavedla sledování výskytu bakteriální meningitidy v hlavní nemocnici v hlavním městě Kigali. Hodnotili jsme klinické a laboratorní údaje shromážděné během ledna 2002 až června 2006. Díky různorodosti laboratorních omezení bylo potvrzeno jen 8 případů Hib, které se objevily do dubna 2004. Přesto bylo zjištěno, že poměr hnisu v cerebrospinální tekutině se snížil z 26% během roku 2002 na 15,9% během 2003, 9,7% během 2004 a 8,4% v roce 2005 (p<0,001). Účinnost 2 nebo 3 dávek Hib vakcíny vůči purulentní meningitidě dosáhla 52% (95% CI: 5-75%).

Rwanda introduced Haemophilus influenzae type b (Hib) conjugate vaccine in January 2002 and simultaneously implemented pediatric bacterial meningitis surveillance at a major referral hospital in the capital Kigali. We reviewed clinical and laboratory information collected during January 2002 to June 2006. Due to a variety of laboratory limitations, only eight confirmed Hib cases were identified, all before 2004. However, the proportion of cerebrospinal fluid with purulence decreased from 26.0% during 2002, to 15.9% during 2003, 9.7% during 2004 and 8.4% in 2005 (p<0.001). Vaccine effectiveness of two or three doses of Hib vaccine against purulent meningitis was 52% (95% confidence interval, 5-75%). In an African setting with few resources and in which few confirmed Hib meningitis cases were identified, Hib vaccine impact nevertheless could be demonstrated against the outcome of purulent meningitis and was found to be high.


Imunogenita, reaktogenita a imunitní odpověď po primární vakcinaci s novou konjugovanou vakcínou vůči Haemophilus influenzae - Neisseria meningitidis séroskupiny C
Immunogenicity, reactogenicity, and immune memory after primary vaccination with a novel Haemophilus influenzae-Neisseria meningitidis serogroup C conjugate vaccine.

Schmitt HJ, Maechler G, Habermehl P, Knuf M, Saenger R, Begg N, Boutriau D.
Johannes-Gutenberg-Universitat, Langenbeckstr\. 1, 55101 Mainz, Germany.
Hodnotili jsme dvě formulace nové kombinované vakcíny vůči Heamophilus influenzae typu b (Hib) a meningokokovým nákazám skupiny C (MenC) konjugované na tetanický toxoid (TT) a dvě formulace nové konjugované vakcíny MenC-TT. Ve studii bylo randomizováno cekem 520 zdravých dětí, kterým byla v rámci základního očkování (ve věku 2,3,4 měsíců) podávána buď vakcína MenC-TT s vakcínou proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (s acelulární složkou) (DTaP), proti virové hepatitidě typu B (HBV) a proti dětské přenosné obrně (inaktivovaná vakcína - IPV) nebo Hib-MenC-TT s vakcínou DTaP-HBV-IPV nebo jako kontrolní skupina Menc-CRM(197) s DTaP-HBV-IPV/Hib. Ve věku 12-15 měsíců byla jako čelendžní vakcína dětem podána tradiční polysacharidová meningokoková vakcína skupiny C a DTaP-HBV-IPV/Hib (booster). Imunitní odpověď byla hodnocena 1 měsíc po podání 2. dávky a 1 měsíc po podání 3. dávky a před podáním boosteru a 1 měsíc po podání boosteru. Po primární vakcinaci nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi očkovanými skupinami v séroprotekci na základě stanovených titrů sérových baktericidních protilátek (SBA) vůči MenC (>= 1:8) nebo na základě koncentrace anti-polyribosyl ribitol fosfátu (PRP) protilátek (>= 0,15 µg/ml). Před podáním boosteru se neobjevil rozdíl mezi skupinami v séroprotektivním titru SBA, zatímco anti-PRP protilátky byly významně vyšší po základním očkování ve skupině očkované s Hib-MenC-TT. Booster dávka vyvolala velké zvýšení SBA a anti-PRP protilátky u primoočkovaných dětí, což naznačilo dostatečnou indukci imunitní paměti. Reaktogenita a bezpečnost byly podobné ve všech skupinách během primovakcinace a podávání boosteru. Nová kombinovaná konjugovaná Hib-MenC-TT vakcína vyvolává odpověď vůči MenC a Hib, srovnatelnou s odpovědí vyvolanou již registrovanými monovalentními vakcínami. Vakcína Hib-MenC-TT vakcína poskytuje očkování vůči dvěma hlavním patogenům v jedné dávce a je vhodným kandidátem pro primární a booster vakcinaci.

We evaluated two formulations of a new combined Haemophilus influenzae type b (Hib)-meningococcal serogroup C (MenC)-tetanus toxoid (TT) conjugated vaccine and two formulations of a new MenC-TT vaccine (trials 711202/001 and 711202/008; clinical trial register numbers NCT00135486 and NCT00135564 [www.ClinicalTrials.gov])\. A total of 520 healthy infants were randomized to receive primary vaccination (at 2, 3, and 4 months) with either MenC-TT plus diphtheria-tetanus-acellular pertussis (DTPa)-hepatitis B virus (HBV)-inactivated poliovirus (IPV)/Hib, Hib-MenC-TT plus DTPa-HBV-IPV, or MenC-CRM(197) plus DTPa-HBV-IPV/Hib (control)\. At 12 to 15 months, subjects received a polysaccharide challenge with meningococcal polysaccharide C plus a DTPa-HBV-IPV/Hib booster\. Immune responses were assessed 1 month after dose 2, 1 month after dose 3, and prior to and 1 month after the booster\. After primary vaccination, there was no difference between groups in seroprotection rates as measured by titers of serum bactericidal antibody (SBA) to MenC (> or = 1:8) or concentrations of anti-polyribosyl ribitol phosphate (PRP) antibody (> or = 0.15 microg/ml)\. Prior to the booster, there was no difference between groups in SBA seroprotection rates, whereas anti-PRP seroprotection rates were significantly higher after priming with Hib-MenC-TT\. Booster doses induced large increases in SBA and anti-PRP antibodies in primed groups, indicating successful priming with induction of immune memory\. Reactogenicity and safety were similar in all groups during the primary and booster phases\. A novel combined Hib-MenC-TT conjugate vaccine induced MenC and Hib responses comparable to those induced by licensed monovalent vaccines\. A Hib-MenC-TT conjugate vaccine provides vaccination against two major pathogens in a single injection and is a suitable candidate for use in primary or booster vaccination schedules.

Vydáno / Aktualizováno: 10.09.2007
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit