Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace říjen 2005

Bezpečnost různého dávkování 7-valentní pneumokokové konjugované vakcíny u starších osob, dříve očkovaných s 23-valentní pneumokokovou polysacharidovou vakcínou
Safety of varying dosages of 7-valent pneumococcal protein conjugate vaccine in seniors previously vaccinated with 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine.
Vaccine. 2005 May 25;23(28):3697-703
Autoři: Jackson LA, Neuzil KM, Whitney CG, Starkovich P, Dunstan M, Yu O, Nelson JC, Feikin DR, Shay DK, Baggs J, Carste B, Nahm MH, Carlone G

V klinické studii fáze I/II se různé velikost dávky (0.1 ml, 0.5 ml, 1.0 ml and 2.0 ml) 7-valentní pneumokokové konjugované vakcíny (PCV) (Prevenar) a dávka 0,5 ml 23-valentní pneumokokové polysacharidové vakcína (PPV) podávaly 220 dospělým osobám ve věku 70-79 let dříve očkovaným s 0,5 ml PPV ve věku 65 let nebo později, minimálně před 5 lety. Teplota se objevila jen zřídka a byla zaznamenána ve všech sledovaných skupinách. Poměr lokálních reakcí se zvyšoval s vyšším objemem podávané dávky PCV a při objemu 2,0 ml PCV dosahoval četnosti stejné jako po podání 0,5 ml PPV.

In a phase I/II dose escalation study, varying volumes (0.1 ml, 0.5 ml, 1.0 ml and 2.0 ml) of 7-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV) (Prevnar or 0.5 ml of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine (PPV) were administered to 220 adults 70 through 79 years of age previously vaccinated with 0.5 ml PPV at age 65 years or above and at least 5 years previously. Fever was uncommon and did not vary by study group. The rate of local reactions increased with higher volumes of PCV and the rate following 2.0 ml of PCV was comparable to that following 0.5 ml


Bezpečnost a imunogenita RTS,S/ASo2A kandidáta malarické vakcíny u dětí v Gambii
Safety and immunogenicty of RTS,S/AS02A candidate malaria vaccine in Gambian children.
Vaccine. 2005 Jul 14;23(32):4148-57
Autoři: Bojang KA, Olodude F, Pinder M, Ofori-Anyinam O, Vigneron L, Fitzpatrick S, Njie F, Kassanga A, Leach A, Milman J, Rabinovich R, McAdam KP, Kester KE, Heppner DG, Cohen JD, Tornieporth N, Milligan PJ

RTS,S/AS02A je kandidátem pre-erytrocytární malarické vakcíny, u které je část okolního sporozoitárního povrchového proteinu (circumsporozoite surface protein CSP) Plasmodium falciparum geneticky spojen s povrchovým antigenem hepatitidy typu B (HBsAg) společně expresovaným na kvasinkách s nesfúzovaným HBsAg. Výsledná antigenní částice je formulovaná s adjuvantním systémem ASo2A. Klinický vývoj této vakcíny byl proveden u dětí ve dvou po sobě jdoucích studiích fáze I: studie u starších dětí (6-11 let), následně studie u mladších dětí (1-5 let). Obě studie byly provedeny jako dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované, uspořádané střídavě. Hodnotilo se 10 µg RTS,S v dávce (10 µg RTS,S v 0.1mL AS02A), 25 µg v dávce (25 µg RTS,S v 0.25 ml AS02A) a 50 µg v dávce (50 µg RTS,S v 0.5 ml AS02A) RTS,S/AS02A malarické vakcíny podávané ve schématu 0., 1. a 3. měsíc. Bezpečnost a reaktogenita byly hodnoceny před podáváním vyšších dávek. Vakcína RTS,S/AS02A byla bezpečná při všech různých velikostech a silách podávaných dávek, u obou věkových skupin. Žádný závažný nežádoucí účinek v souvislosti s tímto očkováním nebyl zaznamenán. Četnost lokálních nežádoucích účinků stupně 3 byla nízká, ale zvyšovala se s velikostí dávky.
Systémové nežádoucí účinky stupně 3 nebyly u očkovaných osob ani četné ani dlouhodobé. Většina jak lokálních tak systémových nežádoucích účinků stupně 3 vymizely nebo oslabily během 48 hodin. Závažnost a intezita reaktogenity pozorované v těchto studiích byla obdobná s výsledky předešlé studie s touto vakcínou.
Všechny dávky byly vysoce imunogenní, vyvolávaly protilátky anti-CSP a anti-HBsAg. Udaje o protilátkách anti-CSP z obou studií ukazují, že 25 µg v dávce a 50 µg v dávce vyvolávají zhruba stejně vysoké hladiny protilátek anti-CSP. Naopak imunogenita vakcíny s 10 µg vyvolává statisticky významně nižší imunitní odpověď (anti-CSP) než u obou vyších dávek 25 a 50 µg. Dávka 25 µg byla vybrána pro další klinické studie vakcíny RTS,S/AS02A u dětské populace.

RTS,S/AS02A is a pre-erythrocytic malaria vaccine candidate in which a portion of the circumsporozoite surface protein (CSP) of Plasmodium falciparum is genetically linked to hepatitis B surface antigen (HBsAg) coexpressed in yeast with unfused HBsAg. The resulting particulate antigen is formulated with the adjuvant system AS02A. We have initiated the paediatric clinical development of this vaccine by conducting two sequential Phase I studies in children: a study in older children (6--11 years), followed by a second study in younger children (1--5 years). In each study, a double-blind, randomised controlled, staggered, dose-escalation design was used to evaluate 10 microg RTS,S dose (10 microg RTS,S in 0.1mL AS02A), 25 microg dose (25 microg RTS,S in 0.25mL AS02A) and finally a 50 microg dose (50 microg RTS,S in 0.5mL AS02A) of the RTS,S/AS02A candidate malaria vaccine administered according to a 0-, 1- and 3-month vaccination schedule. Safety and reactogenicity were evaluated before moving to a higher dose level. The RTS,S/AS02A vaccine was safe at all dose levels, in both age groups. No serious adverse events related to vaccination were reported. The frequency of local Grade 3 symptoms was low but tended to increase with increasing dose level.
Grade 3 general adverse events in the RTS,S/AS02A groups were infrequent and of short duration. The majority of local and general Grade 3 symptoms resolved or decreased in intensity within 48h. The pattern and intensity of reactogenicity seen in these studies are similar to those of previous studies with RTS,S/AS02A.
All doses were highly immunogenic for anti-CSP and anti-HBsAg antibodies. The pooled anti-CSP antibody data from the two studies showed that the 25 microg dose and 50 microg dose anti-CSP antibody response were similar at both dose levels. However, the immunogenicity of the 10 microg dose anti-CSP response was significantly lower than that of either the 50 microg or 25 microg dose. The 25 microg dose was selected for future studies of RTS,S/AS02A in paediatric populations.


Klinické hodnocení živé atenuované rotavirové vakcíny RIX4414, ve dvojitě zaslepené, randomizované a placebem kontrolované studii, fáze 2, zahrnující 2464 dětí ze Singapuru
Evaluation of RIX4414, a live, attenuated rotavirus vaccine, in a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 2 trial involving 2464 Singaporean infants.
J Infect Dis. 2005 Sep 1;192 Suppl 1:S6-S16
Autoři: Phua KB, Quak SH, Lee BW, Emmanuel SC, Goh P, Han HH, De Vos B, Bock HL

PRINCIP: V současnosti není k dispozici žádná komerční vakcína na celém světě. Byla vyvinuta atenuovaná monovalentní vakcína s lidským kmenem RIX4414 (G1P1A P[8]). Do klinické studie pro imunizaci s touto vakcínou byly zařazeny děti z rozvinutých i rozvojových zemí.
METODA: Tato studie byla randomizována, dvojitě slepá, placebem kontrolována. Prováděla se jak v nemocnicích tak pediatrických ambulancích v Singapuru, aby se zhodnotila imunogenita, reaktogenita a účinnost 2 perorálně podávaných dávek RIX4414. Celkem bylo zařazeno 2464 zdravých dětí (ve věku 11-17 týdnů, kterým byla podána první dávka v souladu s místním očkovacím kalendářem). Dětem byla podána vakcína RIX4414 se třemi různými koncentracemi živého viru (10(4.7), 10(5.2) nebo 10(6.1) focus-forming units) nebo placebo ve dvou dávkách při jednoměsíčním intervalu v souladu s běžným povinným očkováním dětí.
VÝSLEDKY: Vakcína RIX4414 byla vysoce imunogenní a prakticky u všech očkovanců (98%-100%) došlo k vyvolání imunitní odpovědi (tj. celková imunogenita po kompletním očkování založená na sérokonverzi a/nebo ubývání viru RIX4414 ve vzorcích stolice po očkování) po podání 2 dávek všech tří různých koncentrací. Sérokonverze anti-rotavirových protilátek IgA se měnila od 76% (95% interval spolehlivosti [CI], 68%-83%) do 91% (95% CI, 85%-95%) v závislosti na kocentraci viru ve vakcíně. Dvě dávky RIX4414 byly velmi dobře snášeny, bez zvýšené četnosti výskytu horečky, těžkých průjmů nebo zvracení po podání dávky bez ohledu na virovou koncentraci vakcíny vzhledem k placebu.
Nebyla pozorována interference s běžným očkováním u dětí, kterým byla vakcína RIX4414 podávána současně s ostatními dětskými vakcínami. Vypočtená účinnost vakcíny RIX4414 proti rotavirové gastroenteritidě dosahovala 82% (P=0,046); přesto je tento výsledek považován za limitovaný z důvodu nízkého počtu příhod rotavirových gastroenteritid zjištěných během následujícího sledovaného období po očkování.
ZÁVĚR: Živá atenuovaná rotavirová vakcína (RIX4414) byla velmi dobře snášena a byla vysoce imunogenní u singapurských dětí. Imunogenita běžného rutinního dětského očkování nebyla negativně ovlivněna po současném očkování s vakcínou RIX4414.

BACKGROUND: At present, no rotavirus vaccine is commercially available for use worldwide. Hence, a live, attenuated monovalent vaccine was developed with human strain RIX4414 (G1P1A P[8] specificity). Vaccination trials involving infants are ongoing in developed and developig countries.
METHODS: This study was a randomized, double-blind, placebo-controlled trial conducted at pediatric hospitals and polyclinics in Singapore for the evaluation of the immunogenicity, reactogenicity, and efficacy of 2 oral doses of RIX4414. In total, 2464 healthy infants (who were 11-17 weeks old when the first dose was administered, which is in accordance with the local immunization schedule) were enrolled to receive RIX4414 at 3 concentrations of virus (10(4.7), 10(5.2), or 10(6.1) focus-forming units) or placebo at 1-month intervals, concomitantly with routinely administered infant vaccines.
RESULTS: The RIX4414 vaccine was highly immunogenic, and virtually all vaccine recipients (98%-100%) experienced "vaccine take" (i.e., a combined immunogenicity end point based on seroconversion and/or shedding of RIX4414 in postvaccination stool samples) after receipt of 2 doses at all 3 dosage levels. Depending on the virus concentration, the anti-rotavirus IgA seroconversion rate varied from 76% (95% confidence interval [CI], 68%-83%) to 91% (95% CI, 85%-95%). Two doses of RIX4414 were well tolerated, with no increase in high fever, severe diarrhea, or vomiting after either dose or with increased viral concentration, compared with placebo. There was no observed interference with routine vaccinations of infants when RIX4414 was coadministered. The calculated efficacy of RIX4414 against rotavirus gastroenteritis was 82% (P = .046); however, this result was considered to be of limited conclusive value because of the low number of rotavirus gastroenteritis episodes identified during the follow-up period.
CONCLUSIONS: The live, attenuated rotavirus vaccine (RIX4414) was well tolerated and highly immunogenic in Singaporean infants. The immunogenicity of routinely administered infant vaccines was not impaired by concomitant administration of RIX4414 vaccine.


Hodnocení čtyřvalentní vakcíny proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím u zdravých dětí
Evaluation of a quadrivalent measles, mumps, rubella and varicella vaccine in healthy children.
Pediatr Infect Dis J. 2005 Aug;24(8):665-9
Autoři: Shinefield H, Black S, Digilio L, Reisinger K, Blatter M, Gress JO, Brown ML, Eves KA, Klopfer SO, Schödel F, Kuter BJ

PRINCIP: Čtyřvalentní vakcína proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím by měla usnadnit všeobecné očkování proti všem čtyřem nákazám, zlepšit sladění očkování a imunizační poměr, snížit počet injekcí podávaných dětem a návštěv u pediatra.
CÍL: Zhodnotit jedno a dvoudávkový režim kombinované vakcíny proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím (ProQuad, označenou jako MMRV) s varicelovou vakcinační složkou zvyšující účinnost.
METODY: V této částečně zaslepené multicentrické studie bylo randomizováno 480 zdravých dětí ve věku od 12 do 23 měsíců, kterým byla podávána vakcína MMRV a placebo nebo M-M-RII a VARIVAX. Injekce byly podávány současně do jiného místa vpichu. Subjekty byly randomizovány tak, aby jim byla podána vakcína MMRV a/nebo placebo, přitom druhá dávka MMRV byla podána po 90 dnech po podání první dávky. Subjekty se sledovaly po dobu 42 dní po každém očkování kvůli případným nežádoucím účinkům. Imunogenita byla honocena 6 týdnů po každém očkování.
VÝSLEDKY: Vyrážka podobná spalničkám a horečka během 5-12 dní po očkování byly častější po podání první dávky MMRV (vyrážka 5.9%; horečka 27.7%) než po podání vakcín M-M-RII a VARIVAX (vyrážka 1.9%; horečka 18.7%). Incidence ostatních nežádoucích účinků byly podobné ve všech sledovaných skupinách. Dosažená odpověď byla až 90% na všechny vakcinační složky u obou skupin. Geometrické průměrné titry protilátek vůči spalničkám a příušnicím byly význaně vyšší po podání první dávky MMRV než po podání M-M-RII a VARIVAX.
Druhá dávka MMRV vyvolal lehce až mírně zvýšenou hladinu protilátek proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a podstatně zvýšenou hladinu protilátek proti planým neštovicím (z 13,0 na 588,1 antigenního glykoproteinu ELISA/ ml).
ZÁVĚR: Jeden nebo dvoudávkový režim MMRV je všeobecně dobře tolerovaný u dětí ve věku 12-23 měsíců a vykazuje bezpečnostní a imunogenní profil podobný jako po současném očkování vakcínami M-M-RII a VARIVAX.

BACKGROUND: A quadrivalent measles, mumps, rubella and varicella vaccine would facilitate universal immunization against all 4 diseases, improve compliance and immunization rates and decrease the number of injections given to children and visits to physicians' offices.
OBJECTIVES: To evaluate 1- and 2-dose regimens of a combined measles, mumps, rubella and varicella vaccine (ProQuad, referred to as MMRV) manufactured with a varicella component of increased potency.
METHODS: In this partially blind, multicenter study, 480 healthy 12- to 23-month-old children were randomized to receive either MMRV and placebo or M-M-RII and VARIVAX. Injections were given concomitantly at separate sites. Subjects randomized to receive MMRV and placebo received a second dose of MMRV 90 days later. Subjects were followed for 42 days after each vaccination for adverse experiences. Immunogenicity was evaluated 6 weeks after each vaccination.
RESULTS: Measles-like rash and fever during days 5-12 were more common after the first dose of MMRV (rash, 5.9%; fever, 27.7%) than after M-M-RII and VARIVAX (rash, 1.9%; fever, 18.7%). The incidence of other adverse events were similar between groups. Response rates were >90% to all vaccine components in both groups. Geometric mean titers to measles and mumps were significantly higher after 1 dose of MMRV than after administration of M-M-RII and VARIVAX. The second dose of MMRV elicited slight to moderate increases in measles, mumps and rubella antibody titers and a substantial increase in varicella antibody titer (from 13.0 to 588.1 glycoprotein antigen-based enzyme-linked immunosorbent assay units/mL).
CONCLUSION: A 1- or 2-dose regimen of MMRV is generally well-tolerated when administered to 12- to 23-month-old children and has a safety and immunogenicity profile similar to that of M-M-RII and VARIVAX administered concomitantly.


Účinnost acelulární pertussové vakcíny u adolscentů a dospělých
Efficacy of an acellular pertussis vaccine among adolescents and adults.
N Engl J Med. 2005 Oct 13;353(15):1555-63
Autoři: Ward JI, Cherry JD, Chang SJ, Partridge S, Lee H, Treanor J, Greenberg DP, Keitel W, Barenkamp S, Bernstein DI, Edelman R, Edwards K

PRINCIP: Očkování proti pertussi u dospělých osob může být důležité pro zlepšení kontroly nad touto nákazou a její nemocností. Tato klinická studie acelulární pertussové vakcíny u adolescentů a dospělých osob hodnotila incidenci pertusse, bezpečnost vakcíny, imunogenitu a její protektivní účinnost.
METODY: Nákazy a onemocnění vyvolané Bordetella pertussis byly prospektivně hodnoceny u 2781 zdravých dobrovolníků ve věku od 15 do 65 let, kteří byli zařazeni do národních multicentrických, randomizovaných, dvojitě zaslepených klinických studií. Subjektům byla podávána buď jedna dávka trojsložkové acelulární pertussové vakcíny nebo jedna dávka vakcíny proti virové hepatitdě typu A (kontrola) a byly následně sledovány po dobu 2,5 roku především pro onemocnění kašlem přetrvávajícím po dobu 5 dní. Každé onemocnění bylo hodnoceno z nasofaryngeálních výtěrů kultivačně a PCR. Byly odebrány vzorky séra od pacientů jak v akutním tak rekonvalescentním stavu onemocnění, které se analyzovaly pro změny protilátek vůči devíti antigenům B.pertussis.
VÝSLEDKY: Z 2781 subjektů, 1391 subjektům byla podána acelulární pertussová vakcína a 1390 subjektů bylo zařazeno do kontrolní skupiny. Skupiny byly podobného věkového průměru a demografického rozložení. Průměrná doba sledování byla 22 měsíců. Acelulární pertussová vakcína byla bezpečná a imunogenní. Bylo zaznamenáno 2672 prodloužených onemocnění s kašlem, ale incidence tohoto nespecifického onemocnění se ve sledovaných skupinách nelišila a to ani v závislosti na věku, období a trvání kašle. Na základě definice primární pertusse dosahovala protekce vyvolaná vakcínou 92% (95% interval spolehlivost: 32-99%). U neimunizované kontrolní skupiny s onemocněním 0,7 až 5,7% mělo nákazu B.pertussis a procentuální poměr se zvýšil v přetrvávání kašle. Na základě dalších případových definic se incidence pertusse v kontrolní skupině pohybovala od 370 do 450 případů na 100.000 osob/rok.
ZÁVĚR: Acelulární pertussová vakcína byla protektivní u adolescentů a dospělých a její rutinní použití by mohlo snížit celkovou nemocnost a přenos na děti.

BACKGROUND: Pertussis immunization of adults may be necessary to improve the control of a rising burden of disease and infection. This trial of an acellular pertussis vaccine among adolescents and adults evaluated the incidence of pertussis, vaccine safety, immunogenicity, and protective efficacy.
METHODS: Bordetella pertussis infections and illnesses were prospectively assessed in 2781 healthy subjects between the ages of 15 and 65 years who were enrolled in a national multicenter, randomized, double-blind trial of an acellular pertussis vaccine. Subjects received either a dose of a tricomponent acellular pertussis vaccine or a hepatitis A vaccine (control) and were monitored for 2.5 years for illnesses with cough that lasted for more than 5 days. Each illness was evaluated with use of a nasopharyngeal aspirate for culture and polymerase-chain-reaction assay, and serum samples from patients in both acute and convalescent stages of illness were analyzed for changes in antibodies to nine B. pertussis antigens.
RESULTS: Of the 2781 subjects, 1391 received the acellular pertussis vaccine and 1390 received the control vaccine. The groups had similar ages and demographic characteristics, and the median duration of follow-up was 22 months. The acellular pertussis vaccine was safe and immunogenic. There were 2672 prolonged illnesses with cough, but the incidence of this nonspecific outcome did not vary between the groups, even when stratified according to age, season, and duration of cough. On the basis of the primary pertussis case definition, vaccine protection was 92 percent (95 percent confidence interval, 32 to 99 percent). Among unimmunized controls with illness, 0.7 percent to 5.7 percent had B. pertussis infection, and the percentage increased with the duration of cough. On the basis of other case definitions, the incidence of pertussis in the controls ranged from 370 to 450 cases per 100,000 person-years.
CONCLUSIONS: The acellular pertussis vaccine was protective among adolescents and adults, and its routine use might reduce the overall disease burden and transmission to children.


Klinická studie imunitní odpovědi po podání dávky čtyřvalentní vakcíny proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím u zdravých dětí
Dose-response study of a quadrivalent measles, mumps, rubella and varicella vaccine in healthy children.
Pediatr Infect Dis J. 2005 Aug;24(8):670-5
Autoři: Shinefield H, Williams WR, Marchant C, Reisinger K, Stewart T, Meissner HC, Guerrero J, Klopfer SO, Schödel F, Kuter BJ

PRICIP: Kombinovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím (MMRV) by mohla usnadnit všeobecné očkování proti 4 onemocněním při sníženém počtu injekcí a zvýšeném souladu a stupně proočkovanosti. Pokud by byla doporučena druhá dávka varicelové vakcíny, pak MMRV vakcína by mohla být použitá pro rutinní druhou dávku s přidanou výhodou boosteru titrů VZV protilátek.
METODA: Subjekty ve věku 12-23 měsíců byly imunizovány jednou dávkou jedné ze tří šarží MMRV vakcíny (ProQuad) obsahující vysokou, střední a nízkou koncentraci VZV nebo byly imunizovány vakcínou VARIVAX společně s vakcínou M-M-RII. Očkovanci s vakcínou MMRV obdrželi druhou dávku MMRV vakcíny zhruba 90 dní po první dávce.
VÝSLEDKY: Do studie bylo zařazeno 1559 subjektů. Protilátková odpověď vůči VZV byla zjišťována 6 týdnů po podání dávky a dosahovala u vysoké koncentrace VZV (88,6%) nebo po dvou dávkách MMRV při jakékoli koncentraci VZV (99,7-100%) odbobných výsledků jako po očkování současného očkování vakcínami M-M-RII a VARIVAX (93,1%). Druhá dávka MMRV vakcíny boostruje titr VZV protilátek. Protilátková odpověď vůči spalničkám, příušnicím a zarděnkám po podání 1 nebo 2 dávek MMRV byla větší nebo rovna 98%, poodobně jako u kontrolní skupiny. MMRV byla obecně velmi dobře snášena během 42 dní po očkování.
ZÁVĚR: Jedna dávka vysoce koncentrované MMRV vakcíny poskytla stejnou protilátkovou odpověď jako je tomu po simultánním očkování vakcínami M-M-RII a VARIVAX. Druhá dávka vakcíny MMRV poskytla významné posílení VZV protilátek. Tento booster se může uplatnit ve zvýšené imunogenitě vůči varicelle, která jak je známo koreluje se zvýšenou protekcí.

BACKGROUND: A combined measles, mumps, rubella and varicella (MMRV) vaccine would facilitate universal immunization against 4 diseases by decreasing the number of injections and thus enhancing compliance and coverage rates. If a second dose of varicella vaccine were to be recommended, MMRV could be used to administer a routine second dose of M-M-RII with the added advantage of boosting varicella-zoster virus (VZV) antibody titers. METHODS: Subjects 12-23 months of age received a single injection of 1 of 3 lots of an MMRV vaccine (ProQuad) containing high, middle or low VZV potency, or VARIVAX given concomitantly with M-M-RII. Recipients of MMRV received a second injection of MMRV approximately 90 days later.
RESULTS: We enrolled 1559 subjects in the study. Antibody response rates to VZV 6 wee ks after 1 injection of high potency MMRV (88.6%) or 2 injections of MMRV of any varicella potency (99.7-100%) were similar to the response rates after concomitant administration of M-M-RII and VARIVAX (93.1%). The second injection of MMRV boosted VZV antibody titers. Antibody responses to measles, mumps and rubella were >or=98%, similar to the control, after 1 or 2 injections of MMRV. MMRV was generally well-tolerated during the 42 days after vaccination.
CONCLUSIONS: One injection of high potency MMRV resulted in antibody responses to the 4 vaccine components equivalent to those found after concomitant administration of M-M-RII and VARIVAX. A second injection of MMRV resulted in a significant boost in VZV antibody. This boost may translate into enhanced immunogenicity against varicella, which is known to correlate with increased protection.


Imunitní odpověď vyvolaná sníženou slizniční imunizací ve spreji s vakcinačními proteiny podobnými virům lidských papilomavirů typu 16.
Immune responses induced by lower airway mucosal immunisation with a human papillomavirus type 16 virus-like particle vaccine.
Vaccine. 2005 May 25;23(28):3634-41
Autoři: Nardelli-Haefliger D, Lurati F, Wirthner D, Spertini F, Schiller JT, Lowy DR, Ponci F, De Grandi P

Cervikální nádorové onemocnění bývá důsledkem nákazy lidskými papilomaviry (HPV), zejména HPV16. Předešlé studie ukázaly, že intramuskulární imunizace žen s vakcínou HPV17 VLP (protein podobný virové částici) vyvolává silnou protilátkovou odpověď IgG a chrání proti genitální infekci HPV16. Nicméně existuje alternativní způsob podání, které vylučuje tuto parenterální aplikaci, a umožňuje navodit slizniční imunitu snadným očkováním a částečně překonává značnou variabilitu HPV16 protilátek v děložním čípku pozorovanou při ovulaci ženy. V této studii byly ženy očkované s postupně se zvyšující dávkou HPV16L1 VLP za pomocí nosního rozprašovače, bronchiálního rozprašovače nebo v kombinaci s intramuskulární injekcí. Alternativní způsob podání vakcíny byl velmi dobře tolerován a u většiny dobrovolníků očkované aerosolním očkováním (rozprašovačem) došlo k vyvolání titrů protilátek ve vzorcích séra v množství srovnatelném s titry po intramuskulární aplikaci. Slizniční imunitní odpověď vyvolaná po aerosolní imunizaci byla pozorována v indukci anti-HPV16 VLP IgA protilátek vylučovaných buňkách v PBMC a SIgA sekretech. Naše údaje napovídají, že aerosolní podávání HPV VLP může představovat alternativní potenciál k parenterální aplikaci.

Cervical cancer results from cervical infection by human papillomaviruses (HPV), especially HPV16. Previous studies have shown that intramuscular vaccination of women with an HPV16 virus-like particle (VLP) vaccine induced a strong IgG response and protected against genital HPV16 infection. However, an alternative route of administration that avoids parenteral injection while inducing mucosal immunity might facilitate vaccine implementation in some settings, and partially overcome the substantial variation in HPV16 antibodies at the cervix seen in ovulating women. In this study, women were vaccinated with escalating doses of HPV16L1 VLPs via nasal nebulisation, bronchial aerosolisation, or a combination of intramuscular and aerosol vaccination. The alternative routes of vaccination were well tolerated and many of the volunteers who received aerosol vaccinations exhibited serum antibody titers that were comparable to those induced by intramuscular vaccination. A mucosal immune response was induced by aerosol vaccination as demonstrated by the induction of anti-HPV16 VLP IgA secreting cells in PBMC and SIgA in secretions. Our data suggest that aerosol administration of HPV VLPs may represent a potential alternative to parenteral injection.


Kombinovaná inaktivovaná polio vakcína se sníženým obsahem difterického, tetanického a pertussového antigenu (dTpa-IPV) pro boosterující očkování v dospělosti
Combined reduced-antigen-content diphtheria-tetanus-acellular pertussis and polio vaccine (dTpa-IPV) for booster vaccination of adults.
Vaccine. 2005 May 25;23(28):3657-67
Autoři: Grimprel E, von Sonnenburg F, Sänger R, Abitbol V, Wolter JM, Schuerman LM

V mnoha zemích se doporučuje boosterurující očkování proti záškrtu, tetanu a/nebo poliomyelitidě u adolescentů nebo dospělých a často se zmiňuje potřebnost boosterujícího očkování proti dávivému kašli i přesto, že se stále více očkuje větší počet dětí proti dávivému kašli. Nová kombinovaná vakcína dTpa-IPV se ukazuje jako vhodná pro boosterující očkování proti všem čtyřem onemocněním v jedné dávce. Imunogenita a bezpečnost dTpa-IPV vakcíny byla srovnána s licencovanou dTpa + IPV nebo Td-IPV vakcínou u 806 adolescentů starších 14 let a dospělých osob s různou individuální historií očkování. Vakcína dTpa-IPV byla imunogenní a velmi dobře tolerována. Žádné klinicky významné rozdíly nebyly mezi skupinami pozorované. Kinetika anti-tetanických protilátek ukazuje, že každá z těchto vakcín by mohla být použita pro profylaxi tetanu při akutním zranění. Pro všechny vakcíny platilo, že nejnižší povakcinační hladiny protilátek byly pozorovány u osob starších 40 let, u nichž byla prokázána séronegativita před touto imunizací, a u osob, u nichž bylo poslední očkování před více než 20 lety (včetně). Na závěr dTpa-IPV očkování u osob starších 14 let bylo jak imunogenní tak dobře tolerováno stejně jako očkování s vakcínami dTpa+IPV nebo Td-IPV. Proočkovanost dospělé populace je nízká a použití kombinované jako např. dTpa-IPV během běžných návštěv u lékaře nebo při poranění by maximalizovalo příležitost k posílení proočkovanosti jinak komplikovaně dosažitelné dospělé populace.

Many countries recommend diphtheria, tetanus and/or poliomyelitis boosters in adolescents or adults and the need for pertussis booster vaccination beyond childhood is increasingly recognized. A new combined reduced-antigen-content dTpa-IPV vaccine provides booster vaccination against all four diseases in one single injection. The immunogenicity and safety of the dTpa-IPV vaccine was compared to that of licensed dTpa+IPV or Td-IPV vaccines in 806 adolescents >14 years of age and adults with a heterogeneous vaccination history. The dTpa-IPV vaccine was immunogenic and well tolerated. No clinically significant differences were observed between groups. Anti-tetanus antibody kinetics indicated that each of the vaccines could be used for tetanus prophylaxis in acute wound management. For all vaccines, the lowest post-vaccination antibody concentrations were observed in subjects >40 years of age, those seronegative prior to vaccination and those subjects whose last vaccination was > or =20 years ago. In conclusion, dTpa-IPV vaccination of subjects over 14 years of age was as immunogenic and well tolerated as the licensed dTpa+IPV or Td-IPV vaccines. Vaccination coverage of adults is poor and the use of combined vaccines such as dTpa-IPV during vaccination visits, or for wound management, maximizes opportunities for boosting in these difficult to reach age groups.


Klinická zkušenost s inaktivovanou virosomální chřipkovou vakcínou
Clinical experience with inactivated, virosomal influenza vaccine.
Vaccine. 2005 Jul 8;23 Suppl 1:S39-49
Autoři: de Bruijn IA, Nauta J, Cramer WC, Gerez L, Palache AM

Běžně dostupné chřipkové vakcíny jsou bezpečné a účinné v prevenci proti chřipce. Přesto potřeba chřipkové vakcíny se zlepšenou účinností u starších osob je stále požadována. Tato skutečnost je zdůrazněna oběma zjištěními: chřipka svou hlavní měrou postihuje klinicky i ekonomicky nejstarší osoby a stávající dostupné vakcíny jsou obecně méně účinné u starších než u mladších osob. Několik v současnosti provedených přiblíženích, která vedou ke zlepšení účinnosti chřipkových vakcín u starších osob a u osob, u kterých konvenční vakcíny poskytují sníženou imunitní odpověď. Novou strategií prezentace antigenu k překonání snížené imunitní odpovědi je použití virosomů. Již dříve byly publikované údaje o bezpečnosti a reaktogenitě podávaných virosomálních chřipkových vakcín. Údaje z posledních tří klinických studií jsou prezentovány zde. První z nich je studie srovnávací virosomální vakcínu s konvenční subjednotkovou vakcínu u rizikových dospělých osob s chronickým onemocněním. Virosomální vakcína ukázala snášenlivost srovnatelnou se subjednotkovou vakcínou, zhruba 98 pacientů hodnotilo snášenlivost této vakcíny jako dobrou nebo velmi dobrou. Významná většina zaznamenaných nežádoucích účinků byla slabé až mírné intenzity. Průměrný HI titr klesal s věkem pro oba typy A (H1N1) a B chřipkových kmenů u obou očkovaných skupin, zatímco pro typ A (H3N2) kmen (nejvirulentnější ze tří kmenů ve vakcíně) průměrné HI titry neklesaly se zvyšujícím se věkem, což napovídá, že lepší odpověď byla dosažené po očkování s virosomální vakcínou než po očkování se subjednotkovou vakcínou. Všechny tři studie zjistily dlouhodobou perzistenci protilátek po očkování s virosomální chřipkovou vakcínou. Imunogenita klesá s časem, ale zůstává ještě vysoká 4., 6. a 12. měsíc po očkování ve srovnání se základní imunitou, což potvrzuje adekvátní séroprotekci pro celé období chřipkové sezony. Virosomální vakcíny mohou vyvolat lepší imunitu u starších osob a mohou být účinnější při snížení nemocnosti a úmrtnosti v této věkové skupině.

Current available influenza vaccines are safe and effective in preventing influenza. Nevertheless, there is a need for influenza vaccines with improved efficacy in the elderly. This need is underscored by both the observation that influenza has a major clinical and economic impact in the elderly and the fact that currently available vaccines are generally less effective in elderly than in younger subjects. Several approaches are currently being pursued in order to improve the efficacy of influenza vaccines in elderly individuals and others who have impaired immune responses to conventional influenza vaccines. A novel antigen-presenting strategy to overcome impaired immune responses is the use of virosomes. Previously, data on safety and reactogenicity have been published regarding the use of virosomal influenza vaccines. Data from three recent clinical trials are presented here. The first of these was a comparative study of a virosomal vaccine and a conventional subunit vaccine in "at-risk" adults with underlying chronic illness. The virosomal vaccine demonstrated comparable tolerability to the subunit vaccine, with about 98% of patients reporting tolerability to be good or very good. The vast majority of adverse events reported were mild to moderate in severity. With both vaccine types, mean HI titres decreased with age for both the A-H1N1 and B influenza virus strains, but for the A-H3N2 strain (the most virulent of the three strains), mean HI titres did not decrease with age, suggesting a better response with the virosomal vaccine when compared to the subunit vaccine. All three studies explored the long-term persistence of antibodies after vaccination with virosomal influenza vaccines. Immunogenicity declined over time but remained high at 4, 6 and 12 months post- vaccination compared to baseline, indicating that adequate seroprotection is achievable for the duration of the influenza season. Virosomal vaccines may induce better immunity in elderly subjects and may be more effective in reducing morbidity and mortality in this age groupvaccination.

Vydáno / Aktualizováno: 14.11.2005
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit