Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace říjen 2006

Protektivní účinek 23-valentní pneumokokové polysacharidové vakcíny u starší populace: studie EVAN-65
Protective effects of the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine in the elderly population: the EVAN-65 study.

Clin Infect Dis. 2006 Oct 1;43(7):860-8
Authors: Vila-Córcoles A, Ochoa-Gondar O, Hospital I, Ansa X, Vilanova A, Rodríguez T, Llor C,
Princip: 23-valentní polysacharidová pneumokoková vakcína (PPV) je v současné době doporučována pro očkování starších osob a osob, které mohou být exponovány vysokému riziku této nákazy. Přesto účinnost 23-valentní vakcíny PPV zůstává kontroverzní. Hodnotili jsme účinnost této vakcíny u starších dospělých osob.
Metoda: Prospektivní kohortní studie byl provedena od ledna 2002 až do dubna 2005, zahrnovala všechny osoby starší 65 let, které žily v jednom z 8 zdravotnických zařízení v Tarragona, ve Španělsku (11.241 osob). Primárním cílem byly invazivní pneumokokové choroby, pneumokokový zápal plic, poměr všech pneumonií a úmrtí v důsledku pneumonií. Všechny případy byly hodnoceny na základě kontroly klinických záznamů. Vztah mezi očkováním proti pneumokokovým nákazám a rizikem každého sledovaného cíle byl hodnocen pomocí multivariantního "Cox proportional hazard" modelu, který byl přizpůsoben věku, pohlaví, imunokompetenci a stavu očkování proti chřipce.
Výsledky: Pneumokoková vakcinace vedla statisticky významně k redukci rizika hospitalizace z důvodu pneumonie (hazard ratio HR 0,74; 95% interval spolehlivosti (CI), 0,59-0,92) a celkový poměr pneumonií (HR 0,79; 95% CI 0,64-0,98). Incidence invazivních pneumokokových chorob byla nízká (64 případů na 100.000 osob/rok) a významný protektivní účinek vůči invazivních pneumokokovým nemocem nedosáhl statistické významnosti (HR 0,60; 95% CI 0,22-1,65). Nicméně, vakcína vykázala statisticky významnou 45% účinnost v prevenci pneumokokové pneumonie (HR 0,55; 95% CI 0,34-0,88). Celkově očkování vedlo ke statisticky významnému 59% snížení rizika úmrtí díky pneumonii u očkovaných osob (HR 0,41; 95% CI 0,23-0,72).
Závěr: Výsledky naznačují, že 23-valentní vakcína PPV účinně zabraňuje pneumokokové pneumonii (s nebo bez bakteriemie a snižuje poměr všech pneumonií a smrtnosti pneumonií u starších osob, což podporuje systémové provádění imunizace starších osob.

BACKGROUND: The 23-valent polysaccharide pneumococcal vaccine (PPV) is currently recommended for elderly persons and persons who are at high risk of infection. However, the effectiveness of the 23-valent PPV remains controversial. We assessed the effectiveness of this vaccine in older adults. METHODS: A prospective cohort study was conducted from January 2002 through April 2005; it included all community-dwelling individuals aged >or=65 years who were assigned to 1 of 8 primary health care centers in Tarragona, Spain (11,241 subjects). The primary outcomes were invasive pneumococcal disease, pneumococcal pneumonia, overall pneumonia rate, and death due to pneumonia. All cases were validated by a check of the clinical records. The association between pneumococcal vaccination and the risk of each outcome was evaluated by means of multivariate Cox proportional hazard models, adjusted for age, sex, comorbidity, immunocompetence, and influenza vaccine status. RESULTS: Pneumococcal vaccination was associated with significant reductions in the risk of hospitalization for pneumonia (hazard ratio [HR], 0.74; 95% confidence interval [CI], 0.59-0.92) and in the overall pneumonia rate (HR, 0.79; 95% CI, 0.64-0.98). The incidence of invasive pneumococcal disease was low (64 cases per 100,000 person-years), and a considerable protective effect against invasive pneumococcal disease did not attain statistical significance (HR, 0.60; 95% CI, 0.22-1.65). However, the vaccine showed a significant effectiveness of 45% to prevent pneumococcal pneumonia (HR, 0.55; 95% CI, 0.34-0.88). Finally, vaccination was associated with a significant 59% reduction in the risk of death due to pneumonia among vaccinated subjects (HR, 0.41; 95% CI, 0.23-0.72). CONCLUSIONS: These results indicate that the 23-valent PPV effectively prevented pneumococcal pneumonia (with or without bacteremia) and decreased the rates of overall pneumonia and of mortality due to pneumonia in older adults, providing new arguments for systematic vaccination in the elderly population.


Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli u dospělých osob při riziku po zranění
Combined diphtheria-tetanus-pertussis vaccine for tetanus-prone wound management in adults.

Eur J Emerg Med. 2006 Apr;13(2):67-71
Authors: Hoel T, Wolter JM, Schuerman LM

Úvod: Boosterující imunizace proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli je doporučovaná během celého života. U dospělých bývá velmi obtížné dosáhnout vysoké proočkovanosti. Použití vakcíny proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli (acelulární složka) se sníženým obsahem antigenů ("dospělá" dTpa) při tetanové profylaxi po poranění na pohotovosti poskytuje příležitost jak boosterovat imunitu vůči všem třem nákazám současně, a tím se optimalizuje účinnost lékařských zákroků u dospělých.
Metoda: Jednoduše zaslepená, randomizovaná, kontrolovaná studie u 320 zdravých dospělých dobrovolníků sledovala imunitní odpověď (antitetanické protilátky) po 10 dnech po očkování s vakcínou Boostrix (acelulární vakcína proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli s redukovaným množstvím antigenů).
Výsledky: Anti-tetanická protilátková imunitní odpověď na snížený obsah difterického a acelulárních pertussových antigenů společně s tetanickým antigenem odpovídala odpovědi po očkování vakcínou Tetavax, registrovaná monovakcína proti tetanu.
Závěr: Použití této kombinované vakcíny je bezpečný a účinný způsob, jak poskytnou očkování dospělým vůči těmto třem nákazám během návštěvy na pohotovosti při některém z poranění.

INTRODUCTION: Booster vaccination against tetanus, diphtheria and pertussis is recommended throughout life. Adults are difficult to reach and vaccination coverage in this group is often inadequate. The use of a reduced-antigen content combined diphtheria-tetanus-acellular pertussis ('adult' dTpa) vaccine for tetanus prophylaxis in emergency room wound management provides an opportunity to boost immunity against three infections simultaneously, thereby optimizing the efficiency of medical interventions with adults assessed. METHODS: A single-blind, randomized, controlled study of 320 healthy adults, the anti-tetanus antibody response within 10 days following vaccination with Boostrix (reduced-antigen diphtheria-tetanus-acellular pertussis). RESULTS: The anti-tetanus antibody response to the reduced-antigen diptheria-tetanus-acellular pertussis vaccine was equivalent to Tetavax, a licensed monovalent tetanus-toxoid vaccine. CONCLUSION: The use of diphtheria-tetanus-acellular pertussis is a safe and effective way to provide vaccination to adults against three diseases during emergency room visits for wound management.


Imunologická odpověď po podání vakcíny cíleně zaměřené na lidské papillomaviry typu 6, 11, 16 a 18
Immunologic responses following administration of a vaccine targeting human papillomavirus Types 6, 11, 16, and 18.

Vaccine. 2006 Jul 7;24(27-28):5571-83
Authors: Villa LL, Ault KA, Giuliano AR, Costa RL, Petta CA, Andrade RP, Brown DR, Ferenczy A, Harper DM, Koutsky LA, Kurman RJ, Lehtinen M, Malm C, Olsson SE, Ronnett BM, Skjeldestad FE, Steinwall M, Stoler MH, Wheeler CM, Taddeo FJ, Yu J, Lupinacci L, Railkar R, Marchese R, Esser MT, Bryan J, Jansen KU, Sings HL, Tamms GM, Saah AJ, Barr E

Lidské papillomaviry (HP) způsobují nádorové onemocnění děložního čípku a bradavice na genitáliích. Mladé ženy (1106) byly randomizovány tak, aby jim byla podána jedna ze tří čtyřvalentních vakcín HPV (typ 6/11/16/18) s L1 viru podobnými částicemi (VLP) nebo placebo. Cílem bylo zhodnotit bezpečnost vakcíny a imunogenitu na základě HPV 6/11/16 nebo 18 u subjektů bez předešlé nákazy nebo s předešlou nákazou. Všechny tři vakcíny byly vysoce imunogenní. Ve druhém měsíci (po podání 1 dávky) byly hladiny protilátek vůči vakcinačním typům vůči základní hladině u očkovaných žen s předešlou nákazou přibližně 12-26 krát vyšší než u očkovaných žen bez předešlé nákazy, což potvrzuje vliv anamnestické odpovědi. Postupně tato hladina anti-HPV protilátek klesala až k plato, kde servala až do konce klinického sledování (3 roky). Žádný závažný nežádoucí účinek nebyl zaznamenán.

Human papillomavirus (HPV) infection causes cervical cancer and genital warts. Young women (1106) were randomized to receive one of three formulations of a quadrivalent HPV (Types 6/11/16/18) L1 virus-like particle (VLP) vaccine or one of two placebo formulations. The goal was to assess vaccine safety and immunogenicity in baseline HPV 6/11/16 or 18-na?ve and previously infected subjects. All three formulations were highly immunogenic. At Month 2 (postdose 1), among women with vaccine-type antibodies at baseline, vaccine-induced anti-HPV responses were approximately 12- to 26-fold higher than those observed in baseline-na?ve women, suggesting an anamnestic response. Following an initial, similar sized decline, anti-HPV responses plateaued and remained stable through end-of-study (3.0 years). No vaccine-related serious adverse experiences were reported.


Zhodnocení nepřímých účinků pneumokokové vakcíny v komunitě randomizované studii
Evaluation of the indirect effects of a pneumococcal vaccine in a community-randomized study.

J Biopharm Stat. 2006;16(4):453-62
Authors: Moulton LH, O'Brien KL, Reid R, Weatherholtz R, Santosham M, Siber GR

Je-li dostatečně vysoký stupeň proočkovanosti populace, dochází sekundárně ke snížení přenosu onemocnění, což může vést k významné protekci neočkované části populace. Navrhujeme přímé metody odhadu stupně tohoto nepřímého účinku očkování v kontextu v komunitě randomizované studie. Je zde popsán podmíněně logistický regresní model, který vysvětluje uvnitř randomizačních jednotek časovou korelaci a vyjadřuje riziko onemocnění jako funkci kovariance společenské úrovně. Přiblížení je aplikováno na příkladu dat ze studie s pneumokokovou konjugovanou vakcínou, kde studijním větve a imunizační úrovně tvoří kovarianty pro zhodnocení nepřímých účinků.

When a sufficiently high proportion of a population is immunized with a vaccine, reduction in secondary transmission of disease can confer significant protection to unimmunized population members. We propose a straightforward method to estimate the degree of this indirect effect of vaccination in the context of a community-randomized vaccine trial. A conditional logistic regression model that accounts for within-randomization unit correlation over time is described, which models risk of disease as a function of community-level covariates. The approach is applied to an example data set from a pneumococcal conjugate vaccine study, with study arm and immunization levels forming the covariates of interest for the investigation of indirect effects.


Imunogenita a bezpečnost inaktivované vakcíny proti virové hepatitidě typu A podávané současně s vakcínou proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli (acelulární) a Haemophilus influenzae nákazám typu b u zdravých dětí mladších 2 let
Immunogenicity and safety of an inactivated hepatitis A vaccine administered concomitantly with diphtheria-tetanus-acellular pertussis and haemophilus influenzae type B vaccines to children less than 2 years of age.

Pediatrics. 2006 Sep;118(3):e602-9
Authors: Nolan T, Bernstein H, Blatter MM, Bromberg K, Guerra F, Kennedy W, Pichichero M, Senders SD, Trofa A, Collard A, Sullivan DC, Descamps D

Cíl: Dostupnost vakcíny proti hepatitidě typu A u dětí a novorozenců by mohla snížit přenos viru hepatitidy typu A ve Spojených státech. Tato studie hodnotila imunogenitu a bezpečnost vakcíny proti virové hepatitidě typu A (Havrix, GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Belgium) podávanou současně s vakcínou proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli (acelulární) a Haemophilus influenzae nákazám typu b dětem mladším 2 let.
Metody: V této otevřené srovnávací multicentrické studii, 1084 zdravých dětí ve věku 11 až 25 měsíců bylo rozděleno do 5 skupin (v poměru 4:4:3.3.4) v závislosti na věku a předešlém očkování. Subjektům ve věku 11 až 13 měsíců byly podány 2 dávky vakcíny proti hepatitidě typu A v intervalu 6 měsíců (N=246). Subjektům ve věku 15 až 18 měsíců byly podány 2 dávky této vakcíny v intervalu 6 měsíců (N=241); nebo vakcíny proti virové hepatitidě typu A, vakcíny proti záškrtu-tetanu-(acelulární) dávivému kašli a H.influenzae typu b v měsíci é a druhá dávka hepatitidy typu A po 6 měsících (N=183); nebo vakcína proti záškrtu-tetanu-(acelulární) dávivému kašli a H.influenzae typu b v 0. měsíci a virová hepatitida typu A v měsíci 1 a 7 (N=175). Subjektům ve věku 23 až 25 měsíců byla podána vakcíny proti virové hepatitidě typu A v měsíci 0 a 6 (N=242). Imunitní odpověď byla měřená po 30 dnech po podání dávky vakcíny a byly zaznamenány nežádoucí příhody.
Výsledky: Po dvou dávkách vakcíny proti virové hepatitidě typu A byly všechny subjekty ve všech skupinách séropozitivní. Současné podávání vakcíny proti virové hepatitidě typu A společně s vakcínou proti záškrtu-tetanu-(acelulární) dávivému kašli a H.influenzae typu b neovlivnilo imunogenitu všech tří vakcín s výjimkou imunitní odpovědi vůči pertussovému anatoxínu, která byla mírně snížena. Vakcíny proti virové hepatitidě typu A byla velmi dobře snášena u dětí ve věku 11 až 25 měsíců.
Závěr: Podávání dvou dávek vakcíny proti virové hepatitidě typu A v 0. a 6. měsíci počínaje 11 až 13. měsícem věku nebo 15. až 18. měsícem věku byla imunogenní a velmi dobře tolerována podobně jako je tomu u dětí starších 2 let. Imunitní odpověď po podání vakcíny proti záškrtu-tetanu-(acelulární) dávivému kašli a H.influenzae typu b podané samostatně nebo společně s vakcínou proti virové hepatitidě typu A byla obdobná s výjimkou odpovědi vůči pertussovému anatoxinu.

OBJECTIVE: The availability of a hepatitis A virus vaccine for infant and early childhood immunization could reduce the transmission of hepatitis A virus in the United States. This study evaluated the immunogenicity and safety of a hepatitis A virus vaccine (Havrix, GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Belgium) administered concomitantly with diphtheria-tetanus-acellular pertussis and Haemophilus influenzae type b vaccines to children < 2 years. METHODS: In this open, comparative, multicenter study, 1084 healthy children aged 11 to 25 months were allocated (4:4:3:3:4 ratio) to 5 treatment groups based on age and previous vaccination history. Subjects 11 to 13 months of age received 2 doses of hepatitis A virus vaccine 6 months apart (N = 243). Subjects aged 15 to 18 months received 2 doses of hepatitis A virus vaccine 6 months apart (N = 241); or hepatitis A virus vaccine, diphtheria-tetanus-acellular pertussis, and H influenzae type b at month 0 and the second dose of hepatitis A virus vaccine 6 months later (N = 183); or diphtheria-tetanus-acellular pertussis and H influenzae type b at month 0 and hepatitis A virus vaccine at months 1 and 7 (N = 175). Subjects 23 to 25 months of age received hepatitis A virus vaccine at months 0 and 6 (N = 242). Immune responses were measured at baseline and 30 days after vaccine doses, and solicited and unsolicited adverse events were collected. RESULTS: After 2 doses of hepatitis A virus vaccine, all of the subjects in all of the groups were seropositive. Coadministration of hepatitis A virus vaccine with diphtheria-tetanus-acellular pertussis and H influenzae type b vaccines did not impact the immunogenicity of the 3 vaccines, except for the antipertussis toxoid vaccine response, which was slightly decreased. Hepatitis A virus vaccine was well tolerated in children 11 to 25 months of age. CONCLUSION: The administration of 2 doses of hepatitis A virus vaccine on a 0- and 6-month schedule starting at 11 to 13 months of age or at 15 to 18 months of age was as immunogenic and well tolerated as the administration of 2 doses in children 2 years of age. Immune responses to diphtheria-tetanus-acellular pertussis and H influenzae type b either given alone or coadministered with hepatitis A virus vaccine were similar except for antipertussis toxoid response.


Krátká zpráva o hlavních námětech celosvětového zavedení RIX4414: hodnocení severoamarické zkušenosti bezpečnosti a imunogenity dvou dávek perorální živé atenuované lidské rotavirové vakcíny (RIX4414) u dětí v USA a Kanadě.
A short report on the highlights of world-wide development of RIX4414: a North American experience comparative evaluation of safety and immunogenicity of two dosages of an oral live attenuated human rotavirus vaccine (RIX4414) in infants in the United States and Canada.

Vaccine. 2006 May 1;24(18):3780-1
Authors: Dennehy PH,

Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená klinická studie uspořádaná v USA a Kanadě byla provedena, aby se srovnala bezpečnost a imunogenita dvoudávkového schématu podávání živé atenuované perorální monovalentní G1 lidské rotavirové (HRV) vakcíny ve 2 měsíčních intervalech společně s rutinním dětským očkováním u zdravých dětí v věku 5-15 týdnů. Žádný závažný nežádoucí účinek nebyl zaznamenán. Incidence hlášených symptomů byla podobná mezi všemi léčebnými skupinami během 15 dní po očkování. Mezi vakcinačními skupinami nebyl zaznamenán žádný statisticky významný rozdíl ve vakcínách po podání 2 dvou dávek (88% u vysokokoncentrované dávky vakcíny a 81,5% u nízkokoncentrované dávky vakcíny). Obě dávky obou různých koncentrací HRB vakcíny byly podávány souběžně s rutinním dětským očkováním zdravým dětem, u nichž byly velmi dobře tolerovány a vyvolá výbornou vakcinační odezvu.

This randomized, double-blind trial conducted in the US and Canada was conducted to compare the safety and immunogenicity of two dosages of live attenuated oral monovalent G1 human rotavirus (HRV) vaccine administered orally at a 2-month interval concomitantly with routine childhood vaccines to healthy infants 5-15 weeks of age. No SAEs considered related to vaccine were reported. The incidence of solicited symptoms was similar among treatment groups during the 15-day post-vaccination surveillance periods. No significant difference in vaccine take after 2 doses (88.0% in high dose group and 81.5% in low dose group) was seen between vaccine groups. Two doses of either dosage level of HRV vaccine administered concurrently with routine childhood vaccines to healthy infants were well tolerated and elicited excellent vaccine takes.


Randomizovaná, kontrolovaná studie reaktogenity acelulární pertusové pentavalentní dětské vakcíny porovnaná s čtyřvalentní celobuněčnou pertusovou vakcínou a perorálně podávanou vakcínou proti dětské přenosné obrně, při současném podávání meningokokové konjugované vakcíny skupiny C zdravým dětem ve věku 2, 3 a 4 měsíců ve Velké Británii
A randomised controlled study of the reactogenicity of an acellular pertussis-containing pentavalent infant vaccine compared to a quadrivalent whole cell pertussis-containing vaccine and oral poliomyelitis vaccine, when given concurrently with meningococcal group C conjugate vaccine to healthy UK infants at 2, 3 and 4 months of age.

Vaccine. 2006 May 1;24(18):3964-70
Authors: Kitchin N, Southern J, Morris R, Hemme F, Cartwright K, Watson M, Miller E

241 zdravých dětí bylo zařazeno do otevřené randomizovaní kontrolované studie se třemi dávkami FTaP-IPVHib (Skupina 1) nebo DTwP/Hib+OPV (Skupina 2) ve věku 2,3 a 4 měsíců podávané současně s konjugovanou vakcínou proti meningokokovým nákazám skupiny C. Po každé dávce byly lokální reakce (jakéhokoli stupně) méně časté ve skupině 1 ve srovnání se skupinou A (p<0,03). Stejně tak byly ve skupině 1 méně častěji pozorované axilární teplota >37,5°C, snížená aktivita, podrážděnost, neutišitelný pláč než ve skupina 2 (p<0,05 pro každý symptom po všech dávkách). Těžké lokální a systémové reakce nebyly běžné a objevily se shodně v obou skupinách. Pentavalentní vakcína DTaP-IPV-Hib byla méně reaktogenní než čtyřvalentní DTwP-Hib vakcína v souladu s očekáváním při změně celobuněčné vakcíny proti dávivému kašli za acelulární vakcinační složky proti dávivému kašli.

Two hundred forty-one healthy infants were enrolled in an open randomised controlled study of three doses of DTaP-IPV-Hib (Group 1) or DTwP/Hib+OPV (Group 2) at 2, 3 and 4 months of age given concurrently with a meningitis C conjugate vaccine. After each dose, local reactions (any grade) were less common in Group 1 than Group 2 (p<0.03). Axillary temperature >37.5 degrees C, decreased feeding, reduced activity, irritability and crying in the week after vaccination were also less common in Group 1 than Group 2 (p<0.05 for each symptom, all doses combined). Severe local reactions and systemic symptoms were uncommon and occurred equally in both groups. The pentavalent DTaP-IPV-Hib vaccine was less reactogenic than the quadrivalent DTwP-Hib vaccine, as expected when changing from whole cell pertussis (wP) to an acellular pertussis (aP) component.


Imunogenita a bezpečnost nové terapeutické peptidové vakcíny proti virové hepatitidě typu C (HCV)
Immunogenicity and safety of a novel therapeutic hepatitis C virus (HCV) peptide vaccine: a randomized, placebo controlled trial for dose optimization in 128 healthy subjects.

Vaccine. 2006 May 15;24(20):4343-53
Authors: Firbas C, Jilma B, Tauber E, Buerger V, Jelovcan S, Lingnau K, Buschle M, Frisch J, Klade CS

Vzhledem k tomu, že léčba interferonem/ribavirinem je léčivá jen u zhruba poloviny pacientů nakažených HCV, zůstává nadále potřeba najít alternativní řešení včetně vakcín. Nová peptidová vakcína IC41 se skládá z pěti syntetických peptidů ukotvující HCV na T-buněčných epitopech a poly-L-argininu jako syntetického adjuvans. V této randomizované, placebem kontrolované studii bylo zařazeno 128 HLA-A2 pozitivních zdravých dobrovolníků, kteří byli imunizováni každé 4 týdny čtyřmi subkutánními dávkami vakcíny obsahující 7 různých dávek IC41, HCV peptidy samotné, poly-I-arginin samotný nebo fyziologický roztok. IC41 byl bezpečný a velmi dobře tolerovaný. Mírné a průměrné lokální reakce byly přechodné. Imunogenita byla odhadnuta zkouškami proliferace T-buněčných epitopů specifických na 3H-thymidin, IFN-gama ELIspot a HLA tetramer. IC41 vyvolal odpověď ve všech dávkách. Vyšší odpověď byla jištěna u skupiny s vyššími koncentracemi dávek a vyšší počet dávek vedl k vyšším odpovědím a významně silnějším odpovědím. Poly-L-arginin byl požadován pro zacílení na Th1/Tc1-typ imunity (IFN-gama vylučující T-buňky).

As interferon/ribavirin-based standard therapy is curative in only about half of HCV patients, there remains an important need for alternatives including vaccines. The novel peptide vaccine IC41 consists of five synthetic peptides harboring HCV T cell epitopes and poly-L-arginine as synthetic adjuvant. In this randomized, placebo-controlled trial, 128 HLA-A2 positive healthy volunteers received four s.c. vaccinations of seven different doses IC41, HCV peptides alone, poly-l-arginine alone or saline solution, every 4 weeks. IC41 was safe and well tolerated. Mild to moderate local reactions were transient. Immunogenicity was assessed using T cell epitope specific [3H]-thymidine proliferation, IFN-gamma ELIspot and HLA-tetramer assays. IC41 induced responses in all dose groups. Higher responder rates were recorded in higher dose groups and increasing number of vaccinations were associated with higher responder rates and more robust responses. Poly-L-arginine was required for the aimed-for Th1/Tc1-type immunity (IFN-gamma secreting T cells).


Zaměnitelnost boosterujících dávek vakcín proti virové hepatitidě typu A vakcín Avaxim a Vaqta u zdravých dospělých po primární dávce kombinované vakcíny proti břišnímu tyfu a virové hepatitidě typu A Viatim
Interchangeability of Hepatitis A boosters, Avaxim and Vaqta, in healthy adults following a primary dose of the combined typhoid/Hepatitis A vaccine Viatim.

Vaccine. 2006 May 15;24(20):4450-7
Authors: Ekwall E, Ulgemo A, Watson M, Boisnard F, Thomas S, Goullet F

Tato studie zkoušela vhodnost Avaximu a Vaqty jako vakcín proti virové hepatitidě typu A podávané jako booster po 6 měsících po základním očkování s kombinovanou vakcínou proti virové hepatitidě typu A a břišnímu tyfu, Viatim. 120 dospělých osob bylo náhodně rozděleno do jedné ze tří skupin. Skupina A (referenční skupina) obdržela Avaxima pak znovu Avaxim (n=40), skupině B byla podána vakcína Viatim a pak Avaxim /n=41) a skupině C byla podána vakcína Viatim a pak Vaqta (n=39). Jeden měsíc po boosteru dosáhl průměrný geometrický titr protilátek specifických vůči virové hepatitidě typu A (anti-HAV) u subjektů původně očkovaných vakcínou Viatim podobné hladiny jako ve skupině primoočkované a boosterované monovalentní vakcínou Avaxim. Protilátky vůči Salmonella typhi po podání kapsulární polysacharidové vakcinační složky dosahovaly GMC v obou skupinách srovnatelný, byly protektivní a vakcína byla velmi dobře tolerována. Proto lze podávat vakcínu Viatim pro primární imunizaci a dále jako bosoter aplikovat buď Avaxim nebo Vaqtu, které poskytnou stejně ochranný účinek jako celé očkování monovalentní vakcínou Avaxim.

This study investigated the suitability of Avaxim and Vaqta as Hepatitis A booster vaccines 6 months after priming with the combined Hepatitis A/typhoid vaccine, Viatim. One hundred and twenty adults were randomly assigned to one of the three groups. Group A (reference group) received Avaxim then Avaxim (n = 40), Group B received Viatim then Avaxim (n = 41) and Group C received Viatim then Vaqta (n = 39). One month after booster vaccination, anti-Hepatitis A virus (anti-HAV) antibodies geometric mean concentrations (GMC) of subjects primed with Viatim were non-inferior to the group primed and boosted with the monovalent Hepatitis A vaccine Avaxim. Anti-Salmonella typhi capsular polysaccharide virulence antigen (anti-Vi) GMCs in groups primed with Viatim were protective and all vaccines were well-tolerated. Therefore, Viatim may be used as a primary HAV vaccine with either Avaxim or Vaqta as Hepatitis A boosters and it will provide the same protection as two doses of Avaxim.

Vydáno / Aktualizováno: 06.11.2006
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit