Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace říjen 2007

Vakcíny proti hepatitidě typu A vzhledem k imunoglobulínu pro postexpoziční profylaxi
Hepatitis A vaccine versus immune globulin for postexposure prophylaxis.

N Engl J Med. 2007 Oct 25;357(17):1685-94.
Victor JC, Monto AS, Surdina TY, Suleimenova SZ, Vaughan G, Nainan OV, Favorov MO, Margolis HS, Bell BP.

Princip: Vakcíny proti virové hepatitidě typu A podávaná osobám po expozici hepatitidy typu A nebyly přímo srovnávány s podáváním imunoglobulínu, který je vysoce účinný v prevenci hepatitidy typu A během prvních 2 týdnů po virové expozici.
Metody: Náhodně jsem přiřadili podávání vakcíny proti hepatitidě typu A a imunoglobulínu osobám v domácím kontaktu ve věku 2 až 40 let v Almatě a Kazachstánu během 14 dní po expozici hepatitidy typu A. Po laboratorním potvrzení symptomatické hepatitidy typu A během 15 až 56 dní po expozici se provedlo další sledování všech vnímavých kontaktů.
Výsledek: Z 4524 kontaktů, které byly randomizovány, bylo 1414 (31%) vnímavých k hepatitidě typu A a 1090 bylo vhodných pro protokolární analýzu. Mezi těmito kontakty bylo 568 osob očkováno proti hepatitidě typu A a 522 bylo imunizováno imunoglobulínem. Většina kontaktů byly děti (průměrný věk 12 let) a většina byla očkována během druhého týdne po expozici (průměrný interval po expozici bylo 10 dní). Základní charakteristiky kontaktů si byly v obou skupinách podobné. Symptomatická hepatitida typu A byla potvrzena u 25 kontaktů, které byly očkovány (4,4%) a u 17 kontaktů imunizovaných imunoglobulínem (3,3%), (relativní riziko 1,35; 95% limit spolehlivosti: 0,7 až 2,67).
Závěr: Nízký výskyt hepatitidy typu A v obou skupinách potvrzuje dobrou ochranu očkovaných i imunizovaných po expozici. I když bylo splněno kritérium non-inferiority výskytu hepatitidy typu A u očkované skupiny vzhledem k imunizované skupině imunoglobulínem, mírně vyšší výskyt byl zjištěn u očkovaných osob, což může mít význam ve specifických podmínek. Naopak to, že očkování zajistí i postexpoziční ochranu vůči hepatitidě typu A, přináší i další výhody jako je dlouhodobá ochrana a někdy snadnější dostupnost vakcíny než imunoglobulínu.

BACKGROUND: Hepatitis A vaccine administered to persons after exposure to the hepatitis A virus has not been compared directly with immune globulin, which is known to be highly effective in preventing hepatitis A when given within 2 weeks after exposure to the virus. METHODS: We randomly assigned household and day-care contacts, 2 to 40 years of age, in Almaty, Kazakhstan, to receive one standard age-appropriate dose of hepatitis A vaccine or immune globulin within 14 days after exposure to patients with hepatitis A. Instances of laboratory-confirmed, symptomatic hepatitis A infection occurring between 15 and 56 days after exposure were then assessed during active follow-up of all susceptible contacts. RESULTS: Of 4524 contacts who underwent randomization, 1414 (31%) were susceptible to hepatitis A virus and 1090 were eligible for the per-protocol analysis. Among these contacts, 568 received hepatitis A vaccine and 522 received immune globulin. Most contacts were children (average age, 12 years), and most received prophylaxis during the second week after exposure (average interval after exposure, 10 days). The baseline characteristics of the contacts were similar in the two groups. Symptomatic infection with hepatitis A virus was confirmed in 25 contacts receiving vaccine (4.4%) and in 17 contacts receiving immune globulin (3.3%) (relative risk, 1.35; 95% confidence interval, 0.70 to 2.67). CONCLUSIONS: Low rates of hepatitis A in both groups indicate that hepatitis A vaccine and immune globulin provided good protection after exposure. Although the study's prespecified criterion for noninferiority was met, the slightly higher rates of hepatitis A among vaccine recipients may indicate a true modest difference in efficacy and might be clinically meaningful in some settings. Vaccine has other advantages, including long-term protection, and it may be a reasonable alternative to immune globulin for postexposure prophylaxis in many situations.


Imunogenita a bezpečnost pediatrické dávky virosomální adjuvantní vakcíny proti hepatitidě typu A: kontrolovaná klinická studie u dětí ve věku 1-16 let.
Immunogenicity and safety of a pediatric dose of a virosome-adjuvanted hepatitis A vaccine: a controlled trial in children aged 1-16 years.

Pediatr Infect Dis J. 2007 Aug;26(8):705-10.
Van Der Wielen M, Vertruyen A, Froesner G, Ibanez R, Hunt M, Herzog C, Van Damme P.

Princip: Použitelnost pediatrické formulace vakcíny proti hepatitidě typu A (HAV) by mohlo usnadnit zavedení obecného masivního očkování proti HAV. Cílem této studie bylo srovnat pediatrickou dávku (0,25 ml) vakcíny Epaxal, virosolmální bez hliníkové HAV vakcíny s dávkou 0,5 ml standardní dávky na hliníku adsorbované HAV vakcíny.
Metody: Subjekty ve věku 1-16 let byly uspořádány a randomizována podle věku (2:2:1) do skupiny A (0,25 ml Epaxal), skupiny B (0,5 Epaxal) nebo skupiny C (Havrix Junior). Vakcíny se podávaly v 0. a 6. měsíci. Séroprotekce (> nebo = 10 mIU/ml protilátek anit-HAV) byla hodnocena za noninferioritu a byla považována za spodní limit protekce jednostranné 97,5% CI >-10%. Byl zaznamenáván výskyt lokálních a systémových nežádoucích účinků.
Výsledky: Průměrný věk 308 zařazených subjektů byl 8,9 let (v rozmezí 1-17 let). Všechny tři vakcíny byly vysoce imunogenní. Noninferiorita skupiny A vůči skupině B a skupině C s ohledem na séroprotekci byla prokázána po podání obou dávek u všech studijních skupin a pro všechny věkové kategorie (11-23 měsíců, 2-4, 5-7, 8-10, 11-13, 14-16 let). Jeden měsíc po podání první dávky dosahoval geometrický průměr protilátek 69, 83,5 a 50,5 mIU/ml pro všechny tři skupiny (A vůči B, P=0,0208; A vůči C, P=0,0015). Lokální bolest v místě vpichu byla častěji zaznamenána ve skupině C než ve skupinách A a B. Žádný ze subjektů nemusel být vyřazen ze studie z důvodu závažných nežádoucích účinků.
Závěr: U dětí ve věku 1-16 let, byla dávka 0,25 ml vakcíny Epaxal stejně imunogenní jako standardní dávka 0,5 ml vakcíny Havrix Junior. Vakcíny bez hliníkového nosiče příznivě snižují lokální reaktogenitu.

BACKGROUND: The availability of pediatric formulations of hepatitis A virus (HAV) vaccines would facilitate the introduction of universal mass vaccination against HAV. The objective of this study was to compare a pediatric dose (0.25 mL) of Epaxal, a virosomal, aluminum-free HAV vaccine, to 0.5 mL standard dose, and to alum-adsorbed HAV vaccine. METHODS: Subjects aged 1-16 years, stratified for age, were randomized (2:2:1) into group A (0.25 mL Epaxal), group B (0.5 mL Epaxal), or group C (Havrix Junior). Vaccines were administered at months 0, 6. Seroprotection rates (>or=10 mIU/mL anti-HAV antibodies) were assessed for noninferiority, defined as lower limit of 1-sided 97.5% CI >-10%. Incidence of local solicited adverse events and unsolicited adverse events were recorded. RESULTS: Mean age of 308 enrolled subjects was 8.9 years (range, 1.0-17.0 years). All 3 vaccines were highly immunogenic. Noninferiority of group A versus group B and group C with regard to seroprotection was demonstrated after both vaccine doses for the entire study group and for all age subgroups (11-23 months, 2-4, 5-7, 8-10, 11-13, 14-16 years). One month after first vaccination, geometric mean antibody concentrations were 69.0, 83.5, and 50.5 mIU/mL for the 3 groups, respectively (A versus B, P = 0.0208; A versus C, P = 0.0015). Local injection site pain occurred more frequently in group C than in groups A and B. No subjects withdrew from study or reported any vaccine-related serious adverse event. CONCLUSION: In children aged 1-16 years, 0.25 mL dose of Epaxal is as immunogenic as standard 0.5 mL dose and Havrix Junior. The aluminum-free vaccine compares favorably to comparator vaccine regarding local reactogenicity.


Bezpečnost trivalentní meningokokové vakcíny ACW135 u malých dětí v Ethiopii
Safety of a trivalent meningococcal ACW135 vaccine among young children in Ethiopia.

Vaccine. 2007 Sep 3;25 Suppl 1:A79-82.
Aseffa A, Bedru A, Yamuah L, Arga D, Worku A, Chandramohan D, Nelson CB, Engers HD.

Fáze II otevřené studie sledující paralelní reaktogenitu, imunogenitu a bezpečnost trivalentní meningokokové vakcíny (Mencevax) byla provedena u 413 dobrovolníků ve věku 2-29 let, žijících na venkově v Ethiopii v období listopad/prosinec 2005. Nežádoucí účinky byly sledovány 1 hodinu, 1, 2, 4, 7 a 28 dní po očkování. Žádný závažný nežádoucí účinek nebyl pozorován vyjma popálení (jeden subjekt) a těžké malárie (jeden subjekt) po 28 dnech. Přecitlivělosti (45/411), nechutenství (27/411), bolest v místě vpichu (26/412), závratě (18/409), neutišitelný pláč (14/411), nespavost, bolest hlavy a průjem (13/411) byly nejčastějšími nežádoucími účinky. Celkově lze hodnotit vakcíny jako bezpečnou ve všech věkových skupinách.

A phase II open and parallel reactogenicity, immunogenicity and safety trivalent meningitis vaccine (Mencevax) trial was conducted on 413 volunteer 2-29-year-old rural residents in Ethiopia in November/December 2005. Adverse events (AE) were monitored at 1h, 1, 2, 3, 7 and 28 days after vaccination. No serious AE occurred except for burn injury (one) and severe malaria (one) after day 28. Irritability (45/411), loss of appetite (27/411), pain at injection site (26/412), dizziness (18/409), crying (14/411), insomnia, headache and diarrhoea (13/411) were the most frequent AEs. Overall, the vaccine is safe in the age groups studied.


Bezpečnost, imunogenita a protilátková perzistence nové konjugované meningokokové vakcíny skupiny A u zdravých indických dospělých osob
Safety, immunogenicity, and antibody persistence of a new meningococcal group A conjugate vaccine in healthy Indian adults.

Vaccine. 2007 Sep 3;25 Suppl 1:A101-7.
Kshirsagar N, Mur N, Thatte U, Gogtay N, Viviani S, Preziosi MP, Elie C, Findlow H, Carlone G, Borrow R, Parulekar V, Plikaytis B, Kulkarni P, Imbault N, LaForce FM.

Provedli jsme dvojitě zaslepenou, randomizovanou kontrolovanou studii fáze I, abychom zhodnotili bezpečnost, imunogenitu a protilátkovou perzistenci nové konjugované meningokokové vakcíny skupiny A (PsA-TT) u zdravých dobrovolníků ve věku 18-35 let. Ze 74 mužů bylo očkováno 24 vakcínou PsA-TT (Skupina 1), 25 bylo očkováno meningokokovou polysacharidovou vakcínou A+C, Pasteur, Lyon, Francie (Skupina 2) a 25 dostalo tetanickou vakcínu, SIIL, Pune Indie (Skupina 3). Bezprostřední reakce nebyla zjištěna. Lokální a systémové reakce během 7 dní po očkování byly jen mírné a podobné ve všech třech skupinách bez následků. Nebyla pozorována žádná závažná nežádoucí příhoda po 1 roce po očkování. 4 týdny po očkování došlo k lehce zvýšenému až 4násobnému nárůstu SBA titrů ve skupině 1 ve srovnání se skupinou 2 (83% vůči 72%, P>0,05). SBA průměrné geometrické titry byly ve skupině 1 a 2 vyšší než ve skupině 3 (p<0,05). IgG specifické vůči séroskupině A dosahovaly průměrné geometrické titry významně vyšší ve skupině 1 než ve skupině 2 (p<0,05) a skupině 3 (p<0,05). Po jednom roce SBA titry byly významně vyšší ve skupině 1 než ve skupině 2 (p<0,05). Nová PsA-TT vakcína prokázala, že je bezpečná, imunogenní a schopná vyvolat perzistující funkční protilátky u dospělých osob. Výsledky poskytují budoucí možnosti vyvinout a registrovat tuto vakcínu k eliminaci epidemické meningitidy v oblastech sub-Saharní Afriky.

We performed a double-blind, randomized, controlled phase I study to assess safety, immunogenicity, and antibody persistence of the new meningococcal group A conjugate vaccine (PsA-TT) in healthy volunteers aged 18-35 years. Of the 74 male subjects enrolled, 24 received the PsA-TT vaccine (Group 1), 25 received the Meningococcal Polysaccharide Vaccine A+C, Pasteur, Lyon, France (Group 2), and 25 received the Tetanus Toxoid Vaccine Adsorbed, SIIL, Pune India (Group 3). No immediate reactions were observed. Local and systemic solicited reactions within 7 days post-vaccination and unsolicited adverse events (AEs) were mild and similar among the three groups and resolved without sequelae. No serious AEs were notified up to 1 year post-vaccination. Four weeks post-vaccination, a slightly higher proportion of Group 1 subjects had a four-fold increase in SBA titers compared to Group 2 subjects (83% versus 72%, p>0.05). SBA GMTs in Groups 2 and 3 were higher than in Group 3 (p<0.05). Serogroup A-specific IgG GMCs were significantly higher in Group 1 than in Groups 2 (p<0.05) and 3 (p<0.05). After 1 year SBA titers were significantly higher in Group 1 than in Group 2 (p<0.05). The new PsA-TT vaccine was shown to be safe, immunogenic, and able to elicit persistent functional antibody titers in adults. This opens the prospective for further development and licensure of this vaccine to eliminate epidemic meningitis in sub-Saharan Africa.


Zhodnocení imunogenity a bezpečnosti nové trivalentní meningokokové polysacharidové vakcíny
An evaluation of the immunogenicity and safety of a new trivalent meningococcal polysaccharide vaccine.

Vaccine. 2007 Sep 3;25 Suppl 1:A83-91
Chandramohan D, Hodgson A, Coleman P, Baiden R, Asante K, Awine E, Owusu-Agyei S, Boutriau D, Nelson CB, Greenwood B.

Imunogenita a bezpečnost meningokokové trivalentní polysacharidové vakcíny A/C/W135 byla srovnávána s tetravalentní polysacharidovou vakcínou A/C/Y/W135 v randomizované, dvojitě zaslepené studii. Do studie bylo zařazeno 360 dospělých dobrovolníků, kterým byla podána buď trivalentní nebo tetravalentní polysacharidová meningokoková vakcína. Protilátková odpověď se stanovovala zkouškou na sérové baktericidní protilátky (rSBA) před očkováním a po 28 dnech a po 11 měsících po očkování. Procento očkovanců ve skupině očkovaných s trivalentní vakcínou s rSBA titrem >= 8 28 dní po očkování bylo 99% pro séroskupinu A, 98% pro séroskupinu C a 91% pro séroskupinu W135. Ve skupině očkované s tetravalentní vakcínou byly procentuální počty osob 99%, 99% a 90%. Procentuální poměry v obou sledovaných očkovaných skupinách dosahovaly rSBA vůči séroskupinám A, W135 a C po 28 dnech a 11 měsíců po očkování statisticky nevýznamné odchylky stejně jako incidence nežádoucích účinků.

The immunogenicity and safety of a meningococcal trivalent A/C/W135 polysaccharide vaccine was compared with that of a tetravalent A/C/Y/W135 polysaccharide vaccine in a randomised, double blind trial. The study included 360 adults, who received either a trivalent or tetravalent polysaccharide meningococcal vaccine. Antibody responses were determined by serum bactericidal antibody (rSBA) assays prior to vaccination and on day 28 and month 11 after vaccination. The percentage of participants in the trivalent vaccine group who had rSBA titres >or=8 on day 28 post-vaccination against serogroups A, C and W135 meningococci were 99, 98 and 91%, respectively. The corresponding figures in the tetravalent vaccine group were 99, 99 and 90%. The percentage of participants with various cut off levels of rSBA against serogroups A, W135 and C meningococci on day 28 and 11-month post-vaccination and the incidence of adverse events did not differ significantly between the two groups.


Imunogenita různého dávkování 7valentní pneumokokové konjugované vakcíny u seniorů dříve očkovaných s 23valentní polysacharidovou pneumokokovou vakcínou
Immunogenicity of varying dosages of 7-valent pneumococcal polysaccharide-protein conjugate vaccine in seniors previously vaccinated with 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine.

Vaccine. 2007 May 16;25(20):4029-37.
Jackson LA, Neuzil KM, Nahm MH, Whitney CG, Yu O, Nelson JC, Starkovich PT, Dunstan M, Carste B, Shay DK, Baggs J, Carlone GM.

V této studii s různě velkou dávkou vakcíny bylo zařazeno 220 seniorů, kterým byla minimálně před 5 lety podána 23valentní polysacharidová pneumokoková vakcína (PnPS) a kterým se následně podávalo jedna ze 4 studijních dávek (0,1, 0,5, 1,0 nebo 2,0 ml) 7valentní konjugované pneumokokové vakcíny (PnC) nebo 0,5 ml 23valentní PnPS vakcíny. Všem zařazeným osobám byla podána čelendžní dávka 0,1 ml PnPS vakcíny 1 rok po zařazení. Imunitní odpověď na PnC vakcínu a hladiny protilátek ve skupině očkované 1,0 ml PnC vedla k významně vyšším hodnotám než ve skupině očkované vakcínou PnPS. Booster odpověď na čelendžní dávku nebyla zjištěna. Podávání 1,0 ml dávky PnC vakcíny je více imunogenní než 0,5 ml PnPS vakcíny u starších osob dříve očkovaných s vakcínou PnPS.

In this dose-ranging study 220 seniors who had received the 23-valent pneumococcal polysaccharide (PnPS) vaccine at least 5 years prior to enrollment were assigned to receive one of four volumes (0.1, 0.5, 1 or 2 ml) of 7-valent pneumococcal conjugate (PnC) vaccine or a 0.5 ml dose of 23-valent PnPS vaccine. All participants received a reduced challenge dose of 0.1 ml of PnPS vaccine 1 year after enrollment. There was evidence of a dose response to PnC vaccine and antibody levels in the 1 ml PnC group tended to be significantly higher than in the PnPS group. A booster response to the challenge vaccination was not observed. Administration of a 1 ml dose of PnC vaccine is more immunogenic than 0.5 ml of PnPS vaccine in elderly adults previously vaccinated with PnPS vaccine.

Vydáno / Aktualizováno: 19.11.2007
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit