Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace prosinec 2006

Imunitní paměť u dětí očkovaných s experimentální čtyřvalentní meningokokovou polysacharidovou vakcínou konjugovanou na difterický anatoxín
Immune memory in children previously vaccinated with an experimental quadrivalent meningococcal polysaccharide diphtheria toxoid conjugate vaccine.

Pediatr Infect Dis J. 2006 Nov;25(11):995-1000
Authors: Pichichero M, Papa T, Blatter M, Mitchell D, Kratz R, Sneed J, Bassily E, Casey J, Gilmet G

Princip: Předchozí studie s meningokokovou vakcínou konjugovanou na difterický anatoxín (MCV-4) prokázala robustní imunitní odpověď reprezentovanu baktericidními protilátkami vůči séroskupinám A, C, Y a W135 u 2-10 letých dětí. U části těchto očkovaných dětí ve věku 2-3 roky byla hodnocena perzistence protilátek, imunitní paměti a protilátkové avidity.
Metody: Zařazené děti byly zdravé, původně očkované před 23-36 měsíci s vakcínou MCV-4 (základní očkování) nebo nově zařazené ve věku 4 let bez předešlého očkování. Subjekty v obou skupinách byly střídavě rozděleny k odběru séra 8 nebo 28 dní po podání jedné desetiny doporučené dávky tradiční polysacharidové vakcíny (PSV-4). Imunitní odpověď byla hodnocena v sérech získaných před podáním této dávky a buď po 8 nebo 28 dnech po podání redukované dávky PSV4 vakcíny. Byla sledována bezpečnost vakcíny.
Výsledky: Před podáním PSV-4 byly titry sérových baktericidních protilátek (SBA GMTs) vyšší pro všechny 4 séroskupiny u skupiny původně imunizované s vakcínou MCV-4 ve srovnání s původně neočkovanou skupinou. Geometrické průměrné titry SBA, geometrické průměrné titry IgG a geometrické průměrné indexy avidity pro všechny 4 séroskupiny byly významně vyšší u primoočkovaných dětí s vakcínou MCV-4 vzhledem k původně neočkovaným koherentně v hodnocených časech 8 dní a 28 dní po podání PSV-4 vakcíny. Nežádoucí účinky byly obecně mírné, omezené a srovnatelné v obou skupinách dětí.
Závěr: Perzistence baktericidních protilátek byla prokazatelná po 23-36 měsících po primovakcinaci s MCV-4 u malých dětí. Imunitní odpověď na booster a zrání avidity byly průkazné po podání redukované dávky tradiční polysacharidové vakcíny.

BACKGROUND: In a previous study, a meningococcal diphtheria toxoid conjugate vaccine (MCV-4) triggered robust bactericidal antibody responses against serogroups A, C, Y, and W-135 in 2- to 10-year-old children. A subset of participants, 2 to 3 years of age at the initial vaccination, was evaluated for persistence of antibody, immune memory, and antibody avidity. METHODS: Participants were healthy children vaccinated 23 to 36 months earlier with MCV-4 (primed) or newly recruited meningococcal vaccine-naive 4-year-olds. Participants in both groups were alternately allocated to provide sera 8 or 28 days after administration of one tenth of the recommended dose of a meningococcal polysaccharide vaccine (PSV-4). Immune responses were assessed in sera obtained at baseline and either 8 or 28 days after reduced-dose PSV-4 administration. Safety was monitored. RESULTS: Before PSV-4 challenge, serum bactericidal antibody geometric mean titers (SBA GMTs) were higher for all 4 serogroups in the MCV-4-primed group than in the vaccine-naive group. SBA GMTs, geometric mean concentrations of immunoglobulin G (IgG) and geometric mean avidity indices for all 4 serogroups were significantly higher among MCV-4-primed versus vaccine-naive participants in the cohorts evaluated at 8 or 28 days after PSV-4 challenge. Adverse events were generally mild, self-limited, and comparable in all groups of children. CONCLUSIONS: Persistence of bactericidal antibody was seen for 23 to 36 months after a primary dose of MCV-4 in young children. Booster responses and avidity maturation were evident after a challenge with reduced-dose polysaccharide vaccine.


Vyšší relativní účinnost živé atenuované vakcíny proti chřipce vzhledem k inaktivované chřipkové vakcíně u malých dětí s rekurentními respiračními nákazami
Superior relative efficacy of live attenuated influenza vaccine compared with inactivated influenza vaccine in young children with recurrent respiratory tract infections.

Pediatr Infect Dis J. 2006 Oct;25(10):870-9
Authors: Ashkenazi S, Vertruyen A, Arístegui J, Esposito S, McKeith DD, Klemola T, Biolek J, Kühr J, Bujnowski T, Desgrandchamps D, Cheng SM, Skinner J, Gruber WC, Forrest BD,

Princip: U malých dětí je incidence chřipky vysoká podobně jako s chřipkou související komplikace. Tato studie srovnávala účinnost a bezpečnost za studena adaptované chřipkové trivalentní vakcíny (CAIL-T) s trivalentní inaktivovanou chřipkovou vakcínou (TIV) u malých dětí s anamnézou rekurentních respiračních onemocnění (RTIs).
Metoda: Ve studii byly randomizovány děti ve věku od 6 do 71 měsíců, kterým byly podány 2 dávky CAIV-T (n=1101) nebo TIV (n=1086), 35 +/- 7 dní před zahájením chřipkové sezóny v letech 2002-2003 a u kterých byl sledován výskyt chřipky (potvrzena na buněčné kultuře), účinnost očkování, rektogenita a nežádoucí účinky po očkování.
Výsledky: Celkem až o 52,7% (95% interval spolehlivosti CI = 21,6-72,2%) méně případů chřipky vyvolané virovými kmeny antigennově podobným vakcinačním kmenům bylo zaznamenáno ve skupině očkované vakcínou CAIV-T ve srovnání se skupinou očkovanou s vakcínou TIV. Vyšší relativní účinnost vakcíny CAIV-T byla zjištěna u antigennově podobného kmene A/H1N1 (100.0%; 95% CI = 42.3%-100.0%) a B (68.0%; 95% CI = 37.3%-84.8%) ale ne pro antigennově podobný kmen A/H3N2 (-97.1%; 95% CI = -540.2% to 31.5%).
Vzhledem k TIV, vakcína CAIV-T snížila počet RTI vyžadující zdravotní péči u lékaře o 8,9% (90% CI = 1.5%-15.8%) a snížila počet dní absence ve škole o 16,2% (90% CI = 10.4%-21.6%).
Rhinitida a rhinorrhea, otitis media a snížená chuť k jídlu byly jediné nežádoucí příhody , které se častěji objevovaly u osob očkovaných s vakcínou CAIV-T. Nebyl pozorován žádný rozdíl mezi oběma skupinami v incidenci zadýchání po očkování.
Závěr: Vakcína CAI|V-T bla velmi dobře tolerována u dětí s RTI a vykazovala vyšší relativní účinnost vzhledem k očkování s vakcínou TIV.

BACKGROUND: Young children have a high incidence of influenza and influenza-related complications. This study compared the efficacy and safety of cold-adapted influenza vaccine, trivalent (CAIV-T) with trivalent inactivated influenza vaccine (TIV) in young children with a history of recurrent respiratory tract infections (RTIs). METHODS: Children 6 to 71 months of age were randomized to receive 2 doses of CAIV-T (n = 1101) or TIV (n = 1086), 35 +/- 7 days apart before the start of the 2002-2003 influenza season and were followed up for culture-confirmed influenza, effectiveness outcomes, reactogenicity, and adverse events. RESULTS: Overall, 52.7% (95% confidence interval [CI] = 21.6%-72.2%) fewer cases of influenza caused by virus strains antigenically similar to vaccine were observed in CAIV-T than in TIV recipients. Greater relative efficacy for CAIV-T was observed for the antigenically similar A/H1N1 (100.0%; 95% CI = 42.3%-100.0%) and B (68.0%; 95% CI = 37.3%-84.8%) strains but not for the antigenically similar A/H3N2 strains (-97.1%; 95% CI = -540.2% to 31.5%). Relative to TIV, CAIV-T reduced the number of RTI-related healthcare provider visits by 8.9% (90% CI = 1.5%-15.8%) and missed days of school, kindergarten, or day care by 16.2% (90% CI = 10.4%-21.6%). Rhinitis and rhinorrhea, otitis media, and decreased appetite were the only events that were reported more frequently in CAIV-T subjects. There was no difference between groups in the incidence of wheezing after vaccination. CONCLUSIONS: CAIV-T was well tolerated in these children with RTIs and demonstrated superior relative efficacy compared with TIV in preventing influenza illness.


Bezpečnost a imunogenita dvou kandidátů na živou atenuovanou rotavirovou vakcínu, 116E a I321, u dětí: výsledky randomizované kontrolované studie
Safety and immunogenicity of two live attenuated human rotavirus vaccine candidates, 116E and I321, in infants: results of a randomised controlled trial.

Vaccine. 2006 Jul 26;24(31-32):5817-23
Authors: Bhandari N, Sharma P, Glass RI, Ray P, Greenberg H, Taneja S, Saksena M, Rao CD, Gentsch JR, Parashar U, Maldonado Y, Ward RL, Bhan MK

Hodnotili jsme bezpečnost a imunogenitu dvou perorálních lidských rotavirových vakcín 116E a I321. 90 zdravým dětem ve věku 8 týdnů byla podána jediná dávka vakcíny 116E (10*5 FFu - florescence focus units)) a vakcíny I321 (10*5 FFu) nebo placebo. Nebyl zaznamenán žádný významný rozdíl v počtu nežádoucích účinků. Horečka byla pozorována u 6/30, 1/30 a 5/30 ve skupině 116E, I321 a placebové skupině; odpovídající počty diarei byl 5/30, 8/29 a 3/30. Sérokonverze měřená sérovými IgA byly 73%, 39% a 20% ve skupině s vakcínou 116E, I321 a placebové skupině. Vakcinační virus se vylučoval 3, 7 nebo 28 dní u 11/30 dětí očkovaných s vakcínou 116E zatímco ve zbývajících skupinách vylučování viru nebylo zjištěno. Kmen 116E je atenuovaný, klinicky bezpečný a vysoce imunogenní po očkování jednou dávkou.

We evaluated safety and immunogenicity of two orally administered human rotavirus vaccine candidates 116E and I321. Ninety healthy infants aged 8 weeks received a single dose of 116E (10(5)FFu (florescence focus units)), I321 (10(5)FFu) or placebo. There were no significant differences in the number of adverse events. Fever was reported by 6/30, 1/30 and 5/30 in the 116E, I321 and placebo groups; the corresponding figures for diarrhoea were 5/30, 8/29 and 3/30. Serum IgA seroconversion rates were 73%, 39% and 20% in the 116E, I321 and placebo groups, respectively. Vaccine virus was shed on days 3, 7 or 28 in 11/30 infants of the 116E and none in the other two groups. The 116E strain is attenuated, clinically safe and highly immunogenic with a single dose.


Glykokonjugovaná meningokoková vakcíny vůči nákazám skupiny C u dospívajících osob: perzistence baktericidních protilátek a kinetika imunitní odpovědi vůči booster dávce po více než 3 letech po očkování
Serogroup C meningococcal glycoconjugate vaccine in adolescents: persistence of bactericidal antibodies and kinetics of the immune response to a booster vaccine more than 3 years after immunization.

Clin Infect Dis. 2006 Dec 1;43(11):1387-94
Authors: Snape MD, Kelly DF, Salt P, Green S, Snowden C, Diggle L, Borkowski A, Yu LM, Moxon ER, Pollard AJ

Princip: Perzistence protekce vůči meningokokovým onemocněním vyvolaná imunizací s glykokonjugovanou meningokokovou vakcínou (MenC) skupiny C u dětí je přechodná (krátkodobá). Trvání protektivní imunity zajištěné těmito vakcínami u dalších věkových skupin (např. dospívajících a mladých dospělých osob) není známá. Hodnotili jsme perzistenci baktericidních protilátek po očkování s glykokonjugovanou vakcínou (MencV) u dospívajících osob a kinetiku imunitní odpovědi vůči meningokokové polysacharidové vakcíně skupin A a C (MenPS), podané jako booster nebo po podání opakované dávky vakcíny MenCV.
Metoda: Provedli jsme randomizovanou srovnávací studii, do které bylo zařazeno 274 zdravých dětí ve věku 13-15 let a kterým bylo odebráno celkem 4 krevní vzorky, před podáním dávky MenPS nebo MenCV, opět 2krát při další příležitosti v období 2-7 dní po očkování a naposled 28 dní po očkování. Protekce byla stanovena s pomocí sérové baktericidního titru, který byl definován jako >= 8 (zkouška za použití lidského komplementu).
Výsledky: Sérové baktericidní zkoušky s lidským komplementem při titru >=8 byly pozorovány na počátku u 75% zařazených subjektů (průměrný věk 14,5 let; při průměrném intervalu od předešlého očkování s vakcínou MenCV 3,7 let). Žádné zvýšení průměrného geometrického titru sérových baktericidních protilátek nebyl zjištěn do 5 dní po očkování s MenPS. Geometrické průměrné titry po očkování s vakcínou MenCV byly významně vyšší než titry po očkování s vakcínou MenPS ve dnech 5, 7 a 28 dní po očkování.
Závěr: Tato studie ukázala, že hladiny baktericidních protilátek přetrvávají minimálně 3 roky po očkování s vakcínou MenCV u dospívajících osob. Po nové výzvě (posílením) očkovaných dospívajících osob s MenPS, nebylo pozorované žádné zvýšení baktericidních protilátek, minimálně po dobu 5 dní po očkování, což naznačuje to, že by imunologické paměť mohla být příliš pomalá pro generování protekce vůči potenciálně rychlému invazivnímu mikroorganismu.

BACKGROUND: The persistence of protection from meningococcal disease following immunization with serogroup C meningococcal (MenC) glycoconjugate vaccines in infancy is short-lived. The duration of protective immunity afforded by these vaccines in other at-risk age groups (i.e., adolescents and young adults) is not known. We evaluated the persistence of bactericidal antibodies following immunization with a MenC glycoconjugate vaccine (MenCV) in adolescents and the kinetics of immune response to a meningococcal AC plain polysaccharide vaccine (MenPS) challenge or a repeat dose of MenCV. METHODS: We conducted a randomized comparative trial of 274 healthy 13-15-year-olds from whom a total of 4 blood samples were obtained (prior to administration of a dose of MenPS or MenCV, again on 2 further occasions at varying times from days 2-7 after vaccination, and finally on day 28 after vaccination. The correlate of protection was a serum bactericidal assay titer > or = 8 (with a serum bactericidal assay using human complement). RESULTS: A serum bactericidal assay using human complement titer > or = 8 was observed in 75% of participants at baseline (mean age, 14.5 years; mean time since routine MenCV vaccination, 3.7 years). No increase in serum bactericidal assay geometric mean titers was detected until day 5 after administration of MenPS. Geometric mean titers following administration of MenCV were significantly higher than those observed following administration of MenPS, at days 5, 7, and 28. CONCLUSIONS: This study showed sustained levels of bactericidal antibodies for at least 3 years after immunization of adolescents with MenCV. After challenge of immunized adolescents with MenPS, there was no increase in serum bactericidal assay observed until day 5 after vaccination, indicating that immunological memory may be too slow to generate protection against this potentially rapidly invasive organism.


Časný výskyt baktericidních protilátek po výzvě s polysacharidovou vakcínou u batolat primárně očkovaných meningokokovou konjugovanou vakcínou skupiny C: jaká je role uchování protekce?
Early appearance of bactericidal antibodies after polysaccharide challenge of toddlers primed with a group C meningococcal conjugate vaccine: what is its role in the maintenance of protection?

Clin Vaccine Immunol. 2006 Aug;13(8):854-61
Authors: Tsai TF, Borrow R, Gnehm HE, Vaudaux B, Heininger U, Desgrandchamps D, Aebi C, Balmer P, Pedersen RD, Fritzell B, Siegrist CA

Protekční příspěvek paměťové odpovědi po očkování proti meningokokovým nákazám může záviset na rychlosti odpovědi. Batolatům byla podána po 1 roce po očkování s jednou dávkou meningokokové konjugované vakcíny skupiny C (C-CRM197) (MCC), ve věku 12-15 měsíců, jedna dávka registrované polysacharidové vakcíny (PS) jako výzva. Baktericidní protilátky a imunoglobulín G (IgG) protilátky detekované metodou ELISA byly měřeny před výzvou a 4, 7, 14 nebo 21 dní později. Do studie bylo zařazeno 281 subjektů a jen 173 z nich bylo dále očkováno s 10 µg PS antigenu a 103 z nich bylo očkováno s 50 µg PS vakcinačního antigenu. Kapsulární PS specifické ELISA IgG titry, které byly zanedbatelné ve vzorcích před podáním výzvy a zvýšily jen 4krát během 4 dní po podání PS. Naopak ve vzorcích těch subjektů, jejichž (SBA) titry byly >=8 nebo >=128 se zvýšily ze 41% a 16% subjektů před podání výzvy až na 84% a 74% subjektů v den 4 po očkování s PS a na 100% a 97% subjektů v den 7. Subjekty očkované s vysokou dávkou (50 µg) vykazovali stejnou kinetiku, ale jejich trend byl ve směru vyšších hladin protilátek. Neočekávaně 69% subjektů dosahovalo SBA titry >=8 již 2. nebo 3. den po výzvě. Většina batolat očkovaných v minulosti s vakcínou MCC si po výzvě po 1 roce po očkování vytvořilo protektivní hladiny baktericidních protilátek během 2-4 dní.

The contribution of memory responses after meningococcal vaccination to protection may depend on the rapidity of the response. Toddlers were challenged with a licensed polysaccharide (PS) vaccine 1 year after vaccination with a single dose of meningococcal group C-CRM(197) conjugate (MCC) vaccine at the age of 12 to 15 months. Bactericidal antibodies and immunoglobulin G (IgG) antibodies detected by an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) were measured before challenge and 4, 7, 14, or 21 Days later ("Days" refer to treatment groups, "days" to sampling days). Among 281 subjects in the intent-to-treat population, 173 per-protocol (PP) subjects were challenged with 10 microg PS antigen and 103 others with a 50-microg PS vaccinating dose. Capsular PS-specific ELISA IgG titers were negligible in baseline samples and increased only twofold within 4 days of PS administration. In contrast, the proportion of PP subjects with serum bactericidal antibody (SBA) titers of >or=1:8 or >or=1:128 increased, respectively, from 41% and 16% before challenge to 84% and 74% at Day 4 and to 100% and 97% at Day 7. Recipients of 50 microg PS responded with similar kinetics but showed a trend toward higher antibody levels. Unexpectedly, 69% of subjects bled on days 2 to 3 already had achieved SBA titers of >or=1:8. The majority of toddlers previously immunized with MCC and challenged 1 year later with PS antigen mounted protective levels of bactericidal antibody within 2 to 4 days.


Použití perorální difterické vakcíny u člověka
Use of an oral diphtheria vaccine in human.

Vaccine. 2006 Aug 14;24(33-34):5928-30
Authors: Rydell N, Stertman L, St?lenheim G, Sjöholm I

Škrobové mikročástice ukázaly schopnost být účinné jako adjuvantní částicové nosiče pro perorální očkování. Na myších formulace s bakteriáními antigeny vyvolaly jak celkovou tak slizniční imunitní odpověď poskytující protekci po čelendži se živou bakterií. Formulace vakcíny s křížově reagujícím materiálem formaldehydem detoxikovaným difterickým toxinem, CRM197, optimalizovaná na myších, byla zkoušena na zdravých dobrovolnících jako booster. Specifické protilátky stejně jako toxin neutralizující protilátky na Vero buňkách ukázaly, že vakcína nebyla u člověka účinná. Je tedy zřejmé, že delší přechodná doba v lidské trávicím traktu, nepříznivá distribuce v Peyerových plátech a M buňky nezbytné pro záchyt škrobových částic vyžadují stabilnější formulaci. Navrhuje se tedy potahovaní částic chránící před střevním působení což by mohlo být účinnější formulace vakcíny.

Starch microparticles have been shown to be effective as a particulate adjuvant carrier in oral vaccination. In mice, formulations with bacterial antigens have elicited both systemic and mucosal immune responses providing protection upon challenge with live bacteria. A vaccine formulation with formaldehyde-treated diphtheria toxin cross-reacting material, CRM197, optimised in mice, was tested in healthy volunteers in a booster design. Specific antibodies as well as toxin-neutralising antibodies in a Vero cell analysis indicated that the vaccine was not effective in man. It is obvious that the longer transit time in the human GI tract and possible unfavourable distribution of Peyer's patches and M-cells necessary for the uptake of the starch particles require a more stable formulation. It is proposed that enteric coating of the particles or particles in a gastro-resistant capsule could be a more efficacious vaccine formulation.

Vydáno / Aktualizováno: 22.01.2007
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit