Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace prosinec 2007

Bezpečnost a imunogenita inaktivované vakcíny proti japonské encefalitidě připravené na VERO buňkách: fáze III, randomizovaná kontrolovaná studie
Safety and immunogenicity of a Vero-cell-derived, inactivated Japanese encephalitis vaccine: a non-inferiority, phase III, randomised controlled trial.

Lancet. 2007 Dec 1;370(9602):1847-53.
Tauber E, Kollaritsch H, Korinek M, Rendi-Wagner P, Jilma B, Firbas C, Schranz S, Jong E, Klingler A, Dewasthaly S, Klade CS.

Cíl: Virové onemocnění japonskou encefalitidou (JEV) je hlavní příčinou virové encefalitidy v jihovýchodní Asii. Přestože neexistuje žádná kauzální léčba, je k dispozici účinné preventivní očkování. Cílem naší studie bylo srovnat bezpečnost a imunogenitu nové inaktivované vakcíny druhé generace s původní vakcínou připravovanou na myším mozku.
Metody: Do multicentrické mezinárodní zaslepené studie fáze III bylo zahrnuto 867 dospělých dobrovolníků. Klinická centra byla v USA Německu a Rakousku. Dobrovolníkům byla podávána buď nová JEV vakcína intramuskulárně ve schématu dvou dávek (0 a 28. den; n=430) nebo registrovaná vakcína subkutánně podle doporučeného dvoudávkového schématu (0,7 a 28. den; n=437). Základní sledovanou veličinou byla imunogenita s ohledem na neutralizující JEV specifické protilátky stanovované plaque redukčním neutralizačním testem, který byl proveden u 725 dobrovolníků.
Výsledky: bezpečnostní profil nové vakcíny byl dobrý, lokální snášenlivost byla příznivější než už registrované vakcíny. Četnost nežádoucích účinků byla podobná mezi oběma skupinami, nežádoucí účinky související s očkováním byly obecně mírné. Sérokonverze nové vakcíny byla 98% vzhledem k 95% registrované vakcíny 56.den po očkování (95% CI: -1.33 až 3.43). Průměrný geometrický titr nové vakcíny dosahoval 244 (v rozpětí 5-19.783) ve srovnání se 102 (5-1864) po podání registrované vakcíny (poměr 2.3; 95%CI: 1.967-2.75).
Závěr: Nová JEV vakcína poskytuje příznivý profil imunogenity a i bezpečnosti.

BACKGROUND: Japanese encephalitis virus (JEV) is the leading cause of viral encephalitis in southeast Asia. Although no treatment is currently available, vaccination effectively prevents the disease. In a non-inferiority study, we aimed to compare the safety and immunogenicity of a novel, second-generation, inactivated candidate vaccine for JEV with a licensed, mouse-brain-derived vaccine. METHODS: We included 867 adults in a multicentre, multinational, observer-blinded, randomised controlled phase III trial. Study sites were located in the USA, Germany, and Austria. Volunteers received either the JEV test vaccine intramuscularly on a two-dose schedule (on days 0 and 28; n=430) or the licensed vaccine subcutaneously according to its recommended three-dose schedule (on days 0, 7, and 28; n=437). The primary endpoint was immunogenicity, with respect to neutralising JEV-specific antibodies assessed by a plaque-reduction neutralisation test, which was assessable in 725 patients in the per-protocol population. This trial is registered as a clinical trial, EudraCT number 2004-002474-36. FINDINGS: The safety profile of the test vaccine was good, and its local tolerability profile was more favourable than that of the licensed vaccine. Frequency of adverse events was similar between treatment groups, and vaccine-related adverse events were generally mild. The seroconversion rate of the test vaccine was 98% compared with 95% for the licensed vaccine on day 56 (95% CI for the difference -1.33 to 3.43). Geometric mean titre for recipients of the test vaccine was 244 (range 5-19 783), compared with 102 (5-1864) for the licensed vaccine (ratio 2.3 [95% CI 1.967-2.75]). INTERPRETATION: The test JEV vaccine has a promising immunogenicity and safety profile.


Imunogenita a bezpečnost pneumokokové konjugované 7valentní vakcíny u dětí se srpkovitou anémií
Immunogenicity and safety of a pneumococcal conjugate 7-valent vaccine in infants with sickle cell disease.

Pediatr Infect Dis J. 2007 Dec;26(12):1105-9.
Reinert P, Benkerrou M, de Montalembert M, Lesprit E, Abadie I, Bernaudin F, Doit C, Bingen E, Tetelboum R, Bonnet E.

Cíl: Cílem bylo zhodnotit bezpečnost a imunogenitu pneumokokové 7valentní konjugované vakcíny (PCV7) po podání dětem se srpkovitou anémií (SCD) ve věku 2,3 a 4 měsíců a s boosterem 23valentní polysacharidové vakcíny (PS-23) ve věku 15 až 18 měsíců.
Metody: Otevřená multicentrická studie provedená ve Francii zahrnovala děti ve věku 2 měsíců se srpkovitou anémií. Vzorky krve pro stanovení hladin protilátek specifických vůči vakcinačním sérotypům se odebíraly před a 1 měsíc po základním očkování a před a 1 měsíc po podání booster dávky 23valentní vakcíny (PS-23). Lokální a systémové reakce se zaznamenávaly do deníku.
Výsledky: Z 51 zařazených dětí bylo primárně imunizovaných 49 a 46 dostalo booster dávku. Po primární imunizaci nebo = 95% osob mělo hladiny protilátek =0.35 µg/ml pro všech 7 vakcinačních sérotypů. Po podání boosteru, průměrný geometrický titr se zvýšil pro všechny sérotypy od 6.32 µg/ml (sérotyp 18C) do 29.49 µg/ml (sérotyp 4). Kromě jednoho případu byla zaznamenaná teplota po očkování nižší než 39°C. V souvislosti s očkováním nebyl zjištěn žádný závažný nežádoucí účinek.
Závěr: Vakcína PCV7 podávaná ve věku 2,3 a 4 měsíců dětem s SCD byla velmi dobře snášena, vysoce imunogenní a vedoucí k tvorbě dostatečné imunitní paměti, jak potvrdila dramaticky rostoucí imunitní odpověď po podání booster dávky PS-23 vakcíny ve věku 15-18 měsíců. Přesto stávající doporučení je podávat booster dávku PCV7 vakcíny ve věku 12-15 měsíců a u vysoce ohrožených dětí rozšířit ochranu podáním dávky vakcíny PS-23 ve dvou letech.

OBJECTIVES: To evaluate safety and immunogenicity of the pneumococcal 7-valent conjugate vaccine (PCV7) when administered to infants with sickle cell disease (SCD) at 2, 3, and 4 months of age with a booster dose of a 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine (PS-23) at 15 to 18 months of age. METHODS: This open-label multicenter study in France enrolled 2-month-old infants with SCD. Blood samples for the determination of antibody concentrations to vaccine serotypes were obtained immediately before and 1 month after the primary immunization, and before and 1 month after the PS-23 booster. Local and systemic reactions were recorded on diary cards. RESULTS: Of the 51 infants enrolled, 49 received primary immunization and 46 received the booster dose. After primary immunization > or =95% of the subjects had antibody titers > or =0.35 microg/mL for the 7 serotypes. After boosting, geometric mean concentrations were high for all serotypes, ranging from 6.32 microg/mL (serotype 18C) to 29.49 microg/mL (serotype 4). Except for 1 case after administration of the booster dose, all fevers reported were less than 39 degrees C. No vaccine-related serious adverse events were reported. CONCLUSIONS: PCV7 administered at 2, 3, and 4 months of age in infants with SCD was well-tolerated, highly immunogenic, and primed for immune memory as indicated by the dramatic response to the PS-23 dose administered at 15-18 months in this study. However, the current recommended schedule is to boost with the PCV7 at 12-15 months of age and for these high-risk children, to enlarge the protection with a subsequent PS-23 dose at 2 years of age.


Zhodnocení imunity a alergie po očkování s lyofilizovanou kombinovanou vakcínou proti antraxu
Assessment of immunity and allergy after vaccination with dry combined anthrax vaccine

Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol. 2007 Sep-Oct;(5):51-3.
Shevtsov AN, Darmov IV, Saitseva GA, Borovskoi DV, Menovshchikov VA, Kunof VK, Gracheva TA.

Provedli jsme studie humorální imunitní odpovědi a alergie u očkovanců s lyofilizovanou kombinovanou vakcínou proti antraxu. Imunitní dopověď byla hodnocena titry ochranných protilátek a indexem preventivních vlastností krevního séra (PPS). Byl stanoven vztah mezi indexem PPS a titry protilátek v sérech očkovanců. Rozložení erytrocytárních antigenů u očkovanců se živou lyofilizovanou kombinovanou vakcínou proti antraxu závisí na krevní skupině, Rh-faktoru a věku očkovance. Ukázalo se, že 80% očkovanců si vytvořilo účinnou imunitu s vysokými titry protilátek přetrvávající 8 měsíců. Studie alergických vlastností této kombinované antraxové vakcíny za použití záznamu neutrofilní chemiluminiscence in vivo ukázala nízké hladiny senzitivity očkovanců.

Study of humoral immune response and allergy in recipients of dry combined anthrax vaccine was performed. Immune response was assessed by antibody titers to protective antigen and by index of preventive properties of blood serum (PPS) of recipients. Relation of index of PPS and antibody titers in blood serum of the donors was established. Distribution of erythrocyte antigens in recipients of live dry and combined anthraxvaccines depending on blood group, Rh-factor, and age was studied. It has been shown that 80% of recipients of dry combined anthrax vaccine formed potent immunity with its high level lasted for 8 months. Study of allergenic properties of the combined anthrax vaccine using registration of neutrophils chemiluminescence in vivo showed low level of sensitization of vacinees.


Nová kombinovaná vakcína proti Haemophilus inluenzae typu b a proti nákazám Neisseria meningitidis séroskupiny C konjugované na tetanickém anatoxinu pro zákaldní očkování dětí
A new combination haemophilus influenzae type B and Neisseria meningitidis serogroup C-tetanus toxoid conjugate vaccine for primary immunization of infants.

Pediatr Infect Dis J. 2007 Nov;26(11):1057-9.
Pace D, Snape M, Westcar S, Hamaluba M, Yu LM, Begg N, Wysocki J, Czajka H, Maechler G, Boutriau D, Pollard AJ.

Provedli jsme randomizovanou kontrolovanou studii fáze 3 s cílem stanovení imunogenity a bezpečnosti nové kombinované vakcíny proti Haemophilus inluenzae typu b a proti nákazám Neisseria meningitidis séroskupiny C konjugované na tetanickém anatoxinu, Hib-MenC-TT, podávané ve schématu 2,3 a 4 měsíci věku v zákaldním očkování dětí. SBA MenC titry =1:8 a koncentrace anti-PRP protilátek =0.15 µg/ml byly zjištěny u 99.2% a u 100% očkovaných dětí s Hib-MenC-TT.

We conducted a phase 3 randomized controlled trial looking at the immunogenicity and safety of a novel combined Haemophilus influenzae type b and Neisseria meningitidis serogroup C tetanus toxoid conjugate vaccine, Hib-MenC-TT in a 2-, 3-, and 4-month primary infant immunization schedule. SBA MenC titers > or =1:8 and anti-PRP concentrations > or =0.15 microg/mL were measured in 99.2% and 100%, respectively, of the infants receiving Hib-MenC-TT.


Účinek vysoké dávky vitamínu A na imunitní odpověď po očkování s BCG vakcínou
Effect of high-dose vitamin A supplementation on the immune response to Bacille Calmette-Guerin vaccine.

Am J Clin Nutr. 2007 Oct;86(4):1152-9.
Diness BR, Fisker AB, Roth A, Yazdanbakhsh M, Sartono E, Whittle H, Nante JE, Lisse IM, Ravn H, Rodrigues A, Aaby P, Benn CS.

Cíl: Dodatečné podávání vitamínu A (VAS) po narození bylo přiřazeno se snížením smrtnosti v Asii. BCG vakcína se podávána po narození v zemích s endemickým výskytem tuberkulózy. Předešlá studie naznačila, že VAS může ovlivňovat imunitní odpověď vakcíny. Naším cílem bylo zhodnotit, zda VAS ovlivňuje imuntiní odpověď při současném podávání BCG vakcíny.
Uspořádání studie: V randomizované studii provedené u 2710 dětí v Guinea-Bissau byl současně s BCG vakcínou podáván vitamín A v dávce 50.000 IU nebo placebo. BCG vakcína se podávala skarifikací a DTH (opožděný typ hypersenzitivity) vůči purifikovanému proteinu odvozeného z Mycobacterium tuberculosis (PPD) byla stanovena ve 2 a 6 měsících věku dítěte. Odpověď na ex vivo cytokíny vůči PPD byla měřena u 607 dětí.
Výsledky: Ve věku 2 měsíců odpovídalo na PPD 39% dětí (43% chlapců a 34% dívek). Převažující měřitelná PPD reakce pro VAS ve srovnání s placebem byla 0,90 (95%CI: 0,80-1,02) pro všechny děti a 0,81 (95%CI: 0,69-0,95) pro chlapce a 1,04 (95%CI: 0,86-1,26) pro dívky. Ve věku 6 měsíců odpovídalo na PPD 42% dětí. Rozdíl mezi oběma skupinami (VAS a placebo) nebyl zjištěn. BCG skarifikace nebyla podáváním vitamínu A ovlivněna. Odpověď ex vivo interferon-gama vůči PPD se zvýšila u dětí se současným podáním vitamínu A (VAS) (průměrný poměr: 1,4; 95%CI: 1,03-1,91).
Závěr: Ukazuje se, že společné podávání VAS neovlivňuje BCG očkování. Nicméně dočasně VAS pozměňuje DTH reakci na PPD u chlapců ve věku 2 měsíců, což naznačuje pohlavní vliv na imunitní odpověď BCG očkování.

BACKGROUND: Vitamin A supplementation (VAS) at birth has been associated with decreased mortality in Asia. Bacille Calmette-Guerin (BCG) vaccine is given at birth in tuberculosis-endemic countries. Previous studies suggest that VAS may influence the immune response to vaccines. OBJECTIVE: Our objective was to examine whether VAS influences the immune response to simultaneously administered BCG vaccine. DESIGN: Within a randomized trial of 50,000 IU vitamin A or placebo given with BCG vaccine at birth in Guinea-Bissau, 2710 infants were examined for BCG scar formation and delayed-type hypersensitivity (DTH) to purified protein derivative of Mycobacterium tuberculosis (PPD) at 2 and 6 mo of age. The ex vivo cytokine response to PPD was measured in 607 infants. RESULTS: At 2 mo of age, 39% (43% of the boys and 34% of the girls) responded to PPD. The prevalence ratio of a measurable PPD reaction for VAS compared with placebo recipients was 0.90 (95% CI: 0.80, 1.02) for all infants, 0.81 (95% CI: 0.69, 0.95) for boys, and 1.04 (95% CI: 0.86, 1.26) for girls. At 6 mo of age, 42% of the infants responded to PPD. No difference was observed between VAS and placebo recipients. The prevalence of BCG scar was not affected by VAS. The ex vivo interferon-gamma response to PPD was increased by VAS (means ratio: 1.40; 95% CI: 1.03, 1.91). CONCLUSIONS: VAS with BCG vaccination does not appear to interfere with the long-term immune response to BCG. However, VAS temporarily altered the DTH reaction to PPD in boys at 2 mo of age, suggesting sex differences in the immunologic response to VAS given with BCG.


Imunitní odpověď na konjugovanou meningokokovou vakcínu vůči nákazám skupiny C u onkologicky nemocných dětí
Immune response to conjugated meningococcal C vaccine in pediatric oncology patients.

Pediatr Blood Cancer. 2007 Dec;49(7):918-23.
Yu JW, Borkowski A, Danzig L, Reiter S, Kavan P, Mazer BD.

Cíl: Po propuknutí meningokokových onemocnění v Quebecu v letech 1991-1993 a 2000-2001 bylo zavedeno celoplošné očkování. V letech 2001-2002 byly osoby starší 2 měsíců až 20 let očkovány vakcínou Menjugate. Sledovali jsme imunitní odpověď po očkování s meningokokovou vakcínou C u onkologicky nemocných pediatrických pacientů během udržovací chemoterapie a po transplantaci kostní dřeně.
Postup: Jednalo se o otevřenou studii u pacientů z onkologické kliniky v Montrealu. Pozitivní imunitní odpověď byla definována jako 4násobný nárůst specifických IgG protilátek vzhledem k hladině těchto protilátek před očkováním a baktericidní titr >1:4 za použití lidského komplementu (hBCA).
Výsledky: Z celkem 25 pacientů mělo sérologickou odpověď 13 (průměrné zvýšení bylo 60násobné). Respondeři dosahovali vyššího průměrného počtu B buněk (0,262) ve srovnání s nonrespondery 0,068x10.9/l [t(23) = 2.843 (P < 0.05)]. Jedenáct ze 12 nonresponderů a 4 ze skupiny responderů měli udržující chemoterapii. Navíc dva z pěti pacientů po transplantaci kostní dřeně si vytvořili imunitní odpověď. 15 z 34 pacientů (44%) mělo dostatečnou hBCA odpověď (průměrný titr 61). Skupina zahrnovala 14/18 sérologických responderů s hBCA odpovědí (P<0,001) a 16/17 nesérologických responderů bez hBCA odpovědi (P<0,001).
Závěr: meningokoková konjugovaná C vakcína vyvolává proměnlivou imunitní odpověď u dětí s onkologickým onemocněním. Vliv chemoterapie a celkového počtu B buněk může napomoci předurčit kvalitu imunitní odpovědi.

BACKGROUND: Following outbreaks of meningococcal disease in Quebec in 1991-1993 and 2000-2001, a mass vaccination campaign was performed. In 2001-2002, children aged 2 months to 20 years were immunized with the Meningococcal CRM197 vaccine (Menjugate). We examined the response of pediatric oncology patients during or following maintenance chemotherapy and post-bone-marrow transplantation to Meningococcal C vaccine. PROCEDURE: This was an open label descriptive study of a cohort of patients from the oncology clinic at the Montreal Children's Hospital. A positive vaccine response was defined as a fourfold increase in specific IgG from baseline and a bactericidal assay using human complement (hBCA) titer >1:4. RESULTS: Of the 25 patients with ALL, 13 had a serologic response (average 60-fold increase). The serologic responders had a higher mean B cell count (0.262) compared to non-responders 0.068 x 10.9/L [t(23) = 2.843 (P < 0.05)]. Eleven of the 12 non-responders and 4 of the responders were on maintenance chemotherapy. In addition, two of the five patients post-bone-marrow transplant, responded. Fifteen of the 34 patients (44%) had an adequate hBCA response (mean titer 61). The group included 14/18 serologic responders with hBCA response (P < 0.001) and 16/17 non-serologic responders with no hBCA response (P < 0.001). CONCLUSIONS: Meningococcal C-conjugate vaccine produced variable responses in children with common cancers. Proximity to chemotherapy and total B cell number may help predict likelihood of response.

Vydáno / Aktualizováno: 31.12.2007
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit