Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace prosinec 2008

Účinnost RTS,S/AS01E vakcíny proti malárii u dětí ve věku 5-17 měsíců
Efficacy of RTS,S/AS01E vaccine against malaria in children 5 to 17 months of age.

N Engl J Med. 2008 Dec 11;359(24):2521-32
Bejon P, Lusingu J, Olotu A, Leach A, Lievens M, Vekemans J, Mshamu S, Lang T, Gould J, Dubois MC, Demoitie MA, Stallaert JF, Vansadia P, Carter T, Njuguna P, Awuondo KO, Malabeja A, Abdul O, Gesase S, Mturi N, Drakeley CJ, Savarese B, Villafana T, Ballou WR, Cohen J, Riley EM, Lemnge MM, Marsh K, von Seidlein L.

Princip: Plasmodium falciparum malaria představuje celosvětový problém. Předešlá studie malarické vakcíny RTS,S (která se zaměřuje na circumsporozoitární proteiny) konstruovaná s adjuvantním systémem (AS02A) vykazovala 30% protekci vůči klinicky manifestující malárii u dětí ve věku 1 až 4 roky. Hodnotily jsme účinnost RTS,S podávané s imunogennějším adjuvantním systémem (AS01E) u dětí ve věku 5 až 17 měsíců, tj. ve skupině indikované pro tuto vakcínu.
Metoda: Provedli jsme dvojitě zaslepenou, randomizovanou studii s RTS,S/AS01E a jako kontrolu jsme použili vzteklinovou vakcínu u dětí v Kilifi, Keňa a Korogwe,Tanzánie. Primární veličinou byla teplota v souvislosti s parazitémií falciparum v množství 2500 parazitů na mikrolitr a průměrná doba sledování byla 7,9 měsíců (rozsah 4,5 až 10,5).
Výsledek: Celkem bylo ve studii randomizováno 894 dětí ve skupině očkované s RTS,S/AS01E a v kontrolní skupině (vzteklinová vakcína). Studii dokončilo celkem 809 dětí. Kumulativní počet dětí s klinicky manifestující malárií bylo 32 ze 402 dětí ve skupině očkované s RTS,S/AS01E a 66 ze 407 dětí v kontrolní skupině; stanovená účinnost vakcíny RTS,S/AS01E dosahovala 53% (95%CI 28-69; P<0,001) na základě Cox regrese. Celkově ze 38 příhod klinické malárie u dětí očkovaných RTS,S/AS01E ve srovnání s 86 příhody u dětí v kontrolní skupině (vzteklinová vakcína) dosahovala stanovená účinnost 56% (95% CI, 31-72; P<0,001). V analýze intention to treat, tj. celkem v souboru všech zařazených dětí (894) dosahovala tato účinnost 49% (95%CI:26-65; P<0,001). Bylo zjištěno méně závažných nežádoucích účinků u dětí očkovaných s RTS,S/AS01E a toto snížení nebylo jen díky rozdílu v počtu expozice přímo související s malárií.
Závěr: RTS,S/AS01E dává příslib kandidáta na malarickou vakcínu.

BACKGROUND: Plasmodium falciparum malaria is a pressing global health problem. A previous study of the malaria vaccine RTS,S (which targets the circumsporozoite protein), given with an adjuvant system (AS02A), showed a 30% rate of protection against clinical malaria in children 1 to 4 years of age. We evaluated the efficacy of RTS,S given with a more immunogenic adjuvant system (AS01E) in children 5 to 17 months of age, a target population for vaccine licensure. METHODS: We conducted a double-blind, randomized trial of RTS,S/AS01E vaccine as compared with rabies vaccine in children in Kilifi, Kenya, and Korogwe, Tanzania. The primary end point was fever with a falciparum parasitemia density of more than 2500 parasites per microliter, and the mean duration of follow-up was 7.9 months (range, 4.5 to 10.5). RESULTS: A total of 894 children were randomly assigned to receive the RTS,S/AS01E vaccine or the control (rabies) vaccine. Among the 809 children who completed the study procedures according to the protocol, the cumulative number in whom clinical malaria developed was 32 of 402 assigned to receive RTS,S/AS01E and 66 of 407 assigned to receive the rabies vaccine; the adjusted efficacy rate for RTS,S/AS01E was 53% (95% confidence interval [CI], 28 to 69; P<0.001) on the basis of Cox regression. Overall, there were 38 episodes of clinical malaria among recipients of RTS,S/AS01E, as compared with 86 episodes among recipients of the rabies vaccine, with an adjusted rate of efficacy against all malarial episodes of 56% (95% CI, 31 to 72; P<0.001). All 894 children were included in the intention-to-treat analysis, which showed an unadjusted efficacy rate of 49% (95% CI, 26 to 65; P<0.001). There were fewer serious adverse events among recipients of RTS,S/AS01E, and this reduction was not only due to a difference in the number of admissions directly attributable to malaria. CONCLUSIONS: RTS,S/AS01E shows promise as a candidate malaria vaccine.


Účinnost chřipkové vakcíny vůči laboratorně potvrzeným případům chřipky u dětí ve věku 6 až 59 měsíců během chřipkové sezóny 2003-2004 a 2004-2005
Vaccine effectiveness against laboratory-confirmed influenza in children 6 to 59 months of age during the 2003-2004 and 2004-2005 influenza seasons.

Pediatrics. 2008 Nov;122(5):911-9.
Eisenberg KW, Szilagyi PG, Fairbrother G, Griffin MR, Staat M, Shone LP, Weinberg GA, Hall CB, Poehling KA, Edwards KM, Lofthus G, Fisher SG, Bridges CB, Iwane MK

Cíl: Cílem bylo zhodnotit účinnost chřipkového očkování vůči laboratorně potvrzeným případům chřipky během chřipkových sezón 2003-2004 a 2004-2005 u dětí ve věku 6 až 59 měsíců.
Metoda: Provedli jsme případovou kontrolovanou studii u dětí s klinicky prokázaným akutním respiračním infektem, které byly hospitalizované, navštívily pohotovost nebo ambulanci během 2 po sobě následujících chřipkových sezón. Všechny děti žijící v okrese Monroe, New York, v okrese Davidson, Tennessee nebo v okrese Hamilton, Ohio byly zařazovány do studie v době výskytu akutního onemocnění a byly jim provedeny nosní a krční stěry kvůli laboratornímu vyšetření buď kultivací, nebo PCR zkouškou. Děti s laboratorně prokázanou chřipkou byly případovými subjekty a děti s negativním nálezem byly jako kontrolní subjekty. K potvrzení očkování proti chřipce se použily záznamy o očkování od rodičů a dětských lékařů. Účinnost chřipkové vakcíny byla vypočtena jako (1-relativní pravděpodobný poměr nákazy) x 100.
Výsledek: Zařadili jsme 288 případových subjektů a 744 kontrolních subjektů během sezóny 2003-2004 a 197 případových subjektů a 1305 kontrolních subjektů v sezóně 2004-2005. Šest procent a 19% všech dětí zařazených do studie bylo plně očkovaných v souladu s pravidly očkování v příslušné sezóně. Kompletní očkování odpovídalo významně nižšímu výskytu chřipky u dětí hospitalizovaných, na pohotovosti či ambulancích v sezóně 2004-2005 (účinnost vakcíny: 57%) ale ne v sezóně 2003-2004 (účinnost:44%). Částečné očkování nebylo dostatečně účinné v obou dvou sezónách.
Závěr: Podání všech doporučených dávek chřipkové vakcíny souviselo se snížením laboratorně potvrzených případů chřipky v souvislosti s vyhledáním lékařské pomoci u dětí ve věku 6 až 59 měsíců v jednom ze 2 studiních let a to i přes subotpimální shodu mezi vakcinačními a cirkulujícími chřipkovými viry v obou letech.

OBJECTIVE: The goal was to estimate the effectiveness of influenza vaccination against laboratory-confirmed influenza during the 2003-2004 and 2004-2005 influenza seasons in children 6 to 59 months of age. METHODS: We conducted a case-control study with children with medically attended, acute respiratory infections who received care in an inpatient, emergency department, or outpatient clinic setting during 2 consecutive influenza seasons. All children residing in Monroe County, New York, Davidson County, Tennessee, or Hamilton County, Ohio, were enrolled prospectively at the time of acute illness and had nasal/throat swabs tested for influenza with cultures and/or polymerase chain reaction assays. Children with laboratory-confirmed influenza were case subjects and children who tested negative for influenza were control subjects. Child vaccination records from the parent and the child's physician were used to determine and to validate influenza vaccination status. Influenza vaccine effectiveness was calculated as (1 - adjusted odds ratio) x 100. RESULTS: We enrolled 288 case subjects and 744 control subjects during the 2003-2004 season and 197 case subjects and 1305 control subjects during the 2004-2005 season. Six percent and 19% of all study children were fully vaccinated according to immunization guidelines in the respective seasons. Full vaccination was associated with significantly fewer influenza-related inpatient, emergency department, or outpatient clinic visits in 2004-2005 (vaccine effectiveness: 57%) but not in 2003-2004 (vaccine effectiveness: 44%). Partial vaccination was not effective in either season. CONCLUSIONS: Receipt of all recommended doses of influenza vaccine was associated with halving of laboratory-confirmed influenza-related medical visits among children 6 to 59 months of age in 1 of 2 study years, despite suboptimal matches between the vaccine and circulating influenza strains in both years.


Současné podávání perorální rotavirové vakcíny RIX4414 neovlivňuje imunitní odpověď na antigeny rutinního dětského očkování v USA
Coadministration of RIX4414 oral human rotavirus vaccine does not impact the immune response to antigens contained in routine infant vaccines in the United States.

Pediatrics. 2008 Nov;122(5):e1062-6.
Dennehy PH, Bertrand HR, Silas PE, Damaso S, Friedland LR, Abu-Elyazeed R.

Cíl: Tato studie byla provedena tak, aby se potvrdila absence imunitní interference 2 dávek RIX4414 (Rotarix) s rutinním dětským očkováním ve Spojených státech.
Uspořádání studie: Celkem 484 zdravých dětí ve věku 6 až 12 týdnů bylo náhodně přiřazeno do 1. nebo 2. skupiny, které byla podávána vakcína Pediarix (kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hepatitidě typu B a dětské přenosné obrně: DTaP-HBV-IPV), Prevenar (7valentní pneumokoková konjugovaná vakcína: PCV7) a ActHib (konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b: Hib) ve věku 2,4 a 6 měsíců buď současně s vakcínou RIX4414 ve věku 2 a 4 měsíců (Co-ad) nebo odděleně ve věku 3 a 5 měsíců (Sep-ad). Sérové protilátky byly měřeny 1 měsíc po podání 3. dávky DTaP-HBV-IPV, PCV7 a Hib vakcíny.
Výsledky: Protilátková odpověď na všechny antigeny byla podobná u dětí obou skupin: Co-ad a Sep-ad. Séroprotektivní hladiny protilátek vůči záškrtu, tetanu, hepatitidě typu B a polioviru typu A, 2 a 3 byly dosaženy u >= 97,9% dětí obou skupin. Hladiny protilátek anti-PRP >= 1,0 µg/ml byly dosaženy u 88,3% až 89,4% v obou skupinách. V obou skupinách >=97,8% dětí bylo séropozitivních vůči pertusovým antigenům a antigenům 7 pneumokokových sérotypů. Předem definovaná kritéria noninferiority mezi oběma skupinami byla dosažena pro všechny sledované antigeny.
Závěr: Dvě dávky vakcíny RIX4414 současně podané s rutinními dětskými vakcínami (DTaP-HBV-IPV, PCV7 a Hib) nesnižují imunitní odpověď na jednotlivé vakcinační antigeny.

OBJECTIVE: This study was conducted to confirm the absence of immune interference of 2 doses of RIX4414 (Rotarix) on routine infant vaccinations in the United States. STUDY DESIGN: A total of 484 healthy infants aged 6 to 12 weeks were randomly assigned to 1 of 2 groups to receive 3 doses of Pediarix (combined diphtheria-tetanus-acellular pertussis-hepatitis B-poliovirus vaccine [DTaP-HBV-IPV]), Prevnar (7-valent pneumococcal conjugate vaccine [PCV7]), and ActHIB (Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine [Hib]) at 2, 4, and 6 months of age with RIX4414 either coadministered at 2 and 4 months (Co-ad) or administered separately at 3 and 5 months (Sep-ad). Serum antibodies were measured 1 month after dose 3 of the DTaP-HBV-IPV, PCV7, and Hib vaccines. RESULTS: Antibody responses to all antigens were similar in infants in both the Co-ad and Sep-ad groups. Seroprotective antibody concentrations against diphtheria, tetanus, hepatitis B, and poliovirus types 1, 2, and 3 were achieved by >or=97.9% of the infants in both groups. Antipolyribosyl ribitol phosphate antibody levels of >or=1.0 microg/mL were achieved by 88.3% to 89.4% of infants in both groups. In both groups, >or=97.8% of the infants were seropositive for antipertussis antibodies and the 7 pneumococcal serotypes. Predefined criteria for noninferiority between groups were reached for all antigens. CONCLUSIONS: Two doses of RIX4414 coadministered with routine infant vaccines as recommended in the United States (DTaP-HBV-IPV, PCV7, and Hib) did not impair the immune response to any of the coadministered antigens.


Imunologická účinnost třídávkového schéma očkování vakcínou proti hepatitidě typu A u HIV infikovaných dospělých osob: HEPAVAC studie
Immunological efficacy of a three-dose schedule of hepatitis A vaccine in HIV-infected adults: HEPAVAC study.

J Acquir Immune Defic Syndr. 2008 Nov 1;49(3):272-5.
Launay O, Grabar S, Gordien E, Desaint C, Jegou D, Abad S, Girard PM, Belarbi L, Guerin C, Dimet J, Williams V, Krivine A, Salmon D, Lortholary O, Rey D

Princip: Imunogenita vakcín, včetně vakcíny proti hepatitidě typu A (HAV), bývá horší u pacientů s HIV nákazou, vyžadující revizi schématu očkování.
Metody: Hodnotili jsme imunologickou účinnost a bezpečnost 3dávkového schématu očkování vakcínou proti hepatitidě typu A u HIV pacientů. HAV séronegativní HIV infikované dospělé osoby byly randomizovány do skupin, které byla podávána vakcína HAVRIX ve schématu 0., 4. a 24. týden (46 pacientů), a které byly podávány 2 dávky v intervalu 24 týdnů (49 pacientů).
Výsledky: Ve 28. týdnu dosahovala sérokonverze definovaná při hladině anti-HAV protilátek >= 20 mIU/ml, 82,6% ve skupině očkované 3 dávkami a 69,4% ve skupině očkované 2 dávkami (P=0,13) v souboru ITT a 88,4% a 72,3% v obou skupinách na souboru per protokol (P=0,06). Pouze u 37,9% pacientů byla zjištěna sérokonverze po podání jedné dávky vakcíny (soubor ITT). Geometrický průměr titrů anti-HAV protilátek byl 323 a 132 mIU/ml ve 3dávkové skupině a 138 a 67 mIU/ml ve 2dávkové skupině 28 týdnů (P=0,03) a 72 týdnů (P=0,05) po zahájení očkování. Nebyl zjištěn žádný závažný nežádoucí účinek. Vícerozměrná analýza neprokázala žádný vliv léčby na očkování, ale ukázala, že absence kouření (pravděpodobnost = 2,92, 95%CI: 1,07-7,97; P=0,04) je nezávislým předpokladem pro odpověď na HAV očkování.
Závěr: Imunogenita HAV vakcíny bývá slabá u HIV infikovaných dospělých osob. Tři dávky vakcíny jsou bezpečné a zvyšují hladiny protilátek.

BACKGROUND: The immunogenicity of vaccines, including vaccine against hepatitis A virus (HAV), is impaired in patients with HIV infection, requiring revised immunization regimens. METHODS: We evaluated the immunological efficacy and safety of a 3-dose schedule of hepatitis A vaccine in HIV-infected adults. HAV-seronegative HIV-infected adults were randomized to receive either 3 doses of 1440 UI of hepatitis A vaccine (HAVRIX; GlaxoSmithKline, Marly le Roi, France) at weeks 0, 4, and 24 (46 patients) or 2 doses 24 weeks apart (49 patients). RESULTS: At week 28, seroconversion, defined as an anti-HAV antibody >or=20 mIU/mL, occurred in 82.6% and 69.4% of patients in the 3-dose and the 2-dose group, respectively (P = 0.13, intent-to-treat analysis, missing data = nonresponder), and in 88.4% and 72.3% of patients in the 3-dose and the 2-dose group, respectively (P = 0.06, observed analysis). Only 37.9% of patients experienced seroconversion after 1 vaccine dose (intent-to-treat analysis). Anti-HAV antibody geometric mean titers were 323 and 132 mIU/mL in the 3-dose group and 138 and 67 mIU/mL in the 2-dose group, respectively, 28 (P = 0.03) and 72 weeks (P = 0.05) after the first vaccine dose. There were no serious adverse events associated with the vaccine. Multivariate analysis showed no treatment group effect but indicated that absence of tobacco smoking (odds ratio = 2.92, 95% confidence interval: 1.07 to 7.97; P = 0.04) was an independent predictor of response to HAV vaccine. CONCLUSIONS: In HIV-infected adults, immunogenicity of hepatitis A vaccine is poor. Three doses of vaccine were safe and increased antibody titers.


Zkušenosti klinické studie s profylaktickou vakcínou HPV 6/11/16/18 VLP u mladých žen v regionu Asie-Pacifik
Clinical trial experience with prophylactic HPV 6/11/16/18 VLP vaccine in young women from the Asia-Pacific region.

Int J Gynaecol Obstet. 2008 Sep;102(3):275-83.
Tay EH, Garland S, Tang G, Nolan T, Huang LM, Orloski L, Lu S, Barr E.

Cíl: Zhodnotit fázi 3 klinických studií 4valentní HPV 6/11/16/18 očkování u mladých žen v Asii-Pacifiku.
Metody: Celkem 814 žen v regionu Asie-Pacifik (ve věku 16-26 let) bylo očkováno nebo jim bylo podáváno placebo. Analýzy se zaměřily na účinnost, bezpečnost a imunogenitu vakcíny a prožití HPV onemocnění.
Výsledky: Vakcinační účinnost vůči onemocnění způsobené HPV typem 6,11,16 nebo 18 byla 100% pro cervikální intraepiteliální neoplasii (0 vs 12 případů; 95% CI: 63,1-100%) a 100% pro vulvární a vaginální intraepiteliální neoplasii nebo kondylomata (0 vs 5 případů; 95%CI: -11,8 - 100%). Očkování bylo vysoce imunogenní. Očkovanci vykazovali významně více nežádoucích účinků v místě vpichu (P=0,0002). Na rozdíl od zbývajících světových regionů je analyzovaný region s nižším poměrem kouření a pozitivity vůči 14 typům HPV (včetně vakcinačním).
Závěr: Profylaktické 4valentní HPV 6/11/16/18 očkování mladých žen v regionu Asie-Pacifik prokázalo vysokou účinnost, bezpečnost a snášenlivost. Společně s pozorovanou nízkou HPV pozitivitou je místní populace vhodná pro toto očkování.

OBJECTIVE: To evaluate results of three phase 3 clinical trials of quadrivalent HPV 6/11/16/18 vaccination of young Asia-Pacific women. METHODS: A total of 814 women from the Asia-Pacific region (aged 16 to 26 years) received vaccine or placebo in 1 of 3 protocols. Descriptive analyses focused on the efficacy, safety, and immunogenicity of the vaccine and the natural history of HPV disease. RESULTS: Vaccine efficacy against disease caused by HPV types 6, 11, 16, or 18 was 100% for cervical intraepithelial neoplasia (0 vs 12 cases; 95% confidence interval [CI], 63.1%-100%) and 100% for vulvar and vaginal intraepithelial neoplasia or condylomata accuminata (0 vs 5 cases; 95% CI, -11.8% to 100%). The vaccination was highly immunogenic. Vaccine recipients experienced a significantly higher injection site adverse event rate (P=0.002). Compared with other world regions, lower rates of smoking and baseline positivity to 14 HPV types (including the vaccine types) were observed among Asia-Pacific participants. CONCLUSION: Prophylactic quadrivalent HPV 6/11/16/18 vaccination of young Asia-Pacific women demonstrated high efficacy, safety, and tolerability. Together with an observed low baseline HPV positivity rate, the Asia-pacific population is potentially an important cohort to benefit from vaccination.

Vydáno / Aktualizováno: 12.01.2009
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit