Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace prosinec 2009

Bezpečnost a imunogenita klinicky hodnocené čtyřvalentní meningokokové vakcíny po jedné a dvou dávkách podaných dětem a batolatům
Safety and immunogenicity of an investigational quadrivalent meningococcal conjugate vaccine after one or two doses given to infants and toddlers.

Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2009 Dec 22;
Authors: Halperin SA, Diaz-Mitoma F, Dull P, Anemona A, Ceddia F

Z důvodu výskytu několika meningokokových séroskupin v různých geografických oblastech je žádoucí širokospektrá ochrana dětí. Sto sedmdesát pět dětí bylo očkováno buď dvěma dávkami meningokokové čtyřvalentní konjugované vakcíny (A,C,W135 a Y) (MenACWY CRM) ve věku 6 a 12 měsíců, jednou dávkou vakcíny MenACWY-CRM ve věku 12 měsíců nebo vakcínou MenC ve 12 měsících a MenACWY-CRM ve věku 18 měsíců. Baktericidní titry protilátek za použití lidského komplementu byly měřeny před a 1 měsíc po každém očkování. Reakce v místě vpichu byly zaznamenány u 22-45 % subjektů očkovaných MenACWY-CRM ve věku 6 a 12 měsíců. Podobné rozložení subjektů mělo reakce v místě vpichu po dvou dávkách vakcíny MenACWY-CRM (32-41%) nebo po podání jedné dávky MenC (26-44%). Incidence systémových nežádoucích příhod byla srovnatelná mezi skupinami. Po dvou dávkách vakcíny MenACWY-CRM, procento subjektů s hSBA titry >=8 byl 100% pro C, W-135 a Y a 84% pro A. Titry vůči séroskupině C byly více než 10násobně vyšší po dvou dávkách MenACWY-CRM než po podání jedné dávky MenC nebo MenACWY-CRM podané ve věku 12 měsíců. Titry vůči séroskupině C byly srovnatelné po podání jedné dávky MenACWY-CRM nebo MenC ve věku 12 měsíců. MenACWY-CRm je velmi dobře tolerována a imunogenní, podává-li se ve věku 12 měsíců nebo ve dvou dávkách ve věku 6 a 12 měsíců.

With the emergence of multiple meningococcal serogroups in different geographic areas, broad vaccine protection from infancy is desirable. One hundred and seventy-five infants received either two doses of a meningococcal quadrivalent (A, C, W-135, Y) conjugate vaccine (MenACWY-CRM) at 6 and 12 months, one dose of MenACWY-CRM at 12 months, or MenC at 12 months and MenACWY-CRM at 18 months. Bactericidal antibody titers using human complement were measured before and 1 month after each dose. Injection-site reactions were reported by 22-45% of participants following MenACWY-CRM given at 6 or 12 months. Similar proportions of subjects had injection-site reactions following two doses of MenACWY-CRM (32-41%) or one dose of MenC (26-44%). The incidence of systemic adverse events was comparable between groups. After two doses of MenACWY-CRM, the percentages of participants reporting hSBA titers >/=8 were 100% for C, W-135, and Y, and 84% for A. Serogroup C titers were more than 10-fold higher after two doses of MenACWY-CRM than after one dose of MenC or MenACWY-CRM at 12 months. Serogroup C titers were comparable following a single dose of MenACWY-CRM or MenC at 12 months. MenACWY-CRM is well tolerated and immunogenic given at 12 months, or two doses at 6 and 12 months of age.


Vakcína proti hepatitidě typu B a uveitida: pohotovostní hypotéza navržená revizí 32 zaznamenaných případů
Hepatitis B vaccine and uveitis: an emerging hypothesis suggested by review of 32 case reports.

Cutan Ocul Toxicol. 2009 Nov 30;
Fraunfelder FW, Suhler EB, Fraunfelder FT

Cíl: Zhodnotit možný vztah mezi vakcínou proti hepatitidě typu B a uveitidou. Metoda: Spontánní hlášení z Národního registru léčivy indukovaných očních nežádoucích účinků se shromáždila SZO a FDA po očkování proti hepatitidě typu B mezi lety 1982 a 2009. Navíc jsme provedli literární rešerši z Medline za použití klíčových slov uveitida, iritida nebo vitritida v kombinaci s vakcínami a vakcínou proti hepatitidě typu B. Údaje shromážděná ze spontánních hlášení zahrnují věk, pohlaví, nežádoucí reakce po podání léčiva, dočasné souvislost uveitidy s dávkami vakcíny, souběžné podávání jiných léčiv, jiná systémová onemocnění, uzdravení a recidiva po opakovaném podání dalších dávek. Výsledky: 32 případů hlášené uveitidy objevující po očkování proti hepatitidě typu B bylo hlášeno do databáze spontánních hlášení. Průměrný věk pacientů bylo 29 let (1-57 let), u 8 mužů a 24 žen. Průměrný počet dní než se uveitida objevila po očkování, byly 3 dny (1-15 dní). Uveitida byla hlášena po podání první dávky vakcíny u 15 pacientů, u 3 po druhé dávce a u 3 po podání třetí dávky vakcíny. Přetrvávání uveitidy nebylo hlášeno u 9 pacientů. Jeden pacient měl rekurentní uveitidu po podání druhé a třetí dávky vakcíny. Jeden pacient měl rekurentní uveitidu po podání první a druhé dávky vakcíny. Závěr: Vakcína proti hepatitidě typu B může souviset se vznikem uveitidy u některých pacientů. Imunokomplexy a efekty adjuvans jsou potenciálním patogenním mechanismem.

Objective: To report a possible association between hepatitis B vaccine and uveitis. Methods: Spontaneous reports from the National Registry of Drug-Induced Ocular Side Effects, the World Health Organization, and the Food and Drug Administration were collected on hepatitis B vaccine associated with uveitis between 1982 and 2009 . In addition, we performed a Medline literature search using the keywords of uveitis, iritis, or vitritis, in combination with vaccines and hepatitis B vaccine. Data garnered from the spontaneous reports included age, gender, adverse drug reaction, temporal association of uveitis with vaccine doses, concomitant drugs, other systemic disease, recovery, and recurrence after repeat dosage. Results: Thirty-two case reports of uveitis occurring after hepatitis B vaccine were reported to the spontaneous reporting databases. The mean age of the patients was 29 years ( 1-57 years), with 8 male and 24 female patients. The mean number of days until uveitis was reported after vaccination was 3 days ( 1-15 days). The uveitis was reported to occur after the first vaccination in 15 patients, after the second vaccination in 3 patients, and after the third vaccination in 3 patients; the duration of time to occurrence of uveitis was not reported for 9 patients. One patient had recurrent uveitis after both the second and third doses of vaccine. One patient had recurrent uveitis after the first and second doses of vaccine. Conclusion: Hepatitis B vaccine may have a possible association with the development of uveitis in some patients. Immune complex deposition and adjuvant effects are potential pathogenic mechanisms.


Hlášení o propuknutí planých neštovic u slabě proočkované skupině jinak zdravých dětí v Itálii: Role průlomové infekce a potřeba podání druhé dávky vakcíny
Report of varicella outbreak in a low vaccination coverage group of otherwise healthy children in Italy: The role of breakthrough and the need of a second dose of vaccine.

Vaccine. 2009 Dec 1
Authors: Tafuri S, Martinelli D, De Palma M, Germinario C, Prato R

Popisuje zde propuknutí planých neštovic u dětí předškolního věku v jižní Itálii v období leden-květen 2009, u dětí s proočkovaností 53,9% na jednu dávku. Propuknutí se objevilo v malém kolektivu v Puglia a postihlo 41 dětí. Rizikový poměr pro neočkované a očkované děti byl 72,3% a 12,7%. Účinnost očkování dosahovala 82,4%. Naše zjištění přispívá k dalšímu prokázání podpory rutinního použití druhé dávky vakcíny u všech dětí bez předešlého onemocnění planými neštovicemi, jak nedávno doporučilo ACIP.

We describe an outbreak of varicella at a preschool center in Southern Italy, in the period January-May 2009 , among children with a vaccination coverage of 53.9% for one dose. The outbreak occurred in a small community in Puglia and enrolled 41 children. The attack rates for unvaccinated and vaccinated children were 72.3% and 12.7%, respectively. The vaccine effectiveness against disease was 82.4%. Our findings add a further piece of evidence in supporting the routine use of a second dose of vaccine for all children without a history of disease, as recently recommended by the ACIP of the CDC.


Incidence neurotropních onemocnění v souvislosti s očkováním proti žluté zimnici
Incidence of yellow Fever vaccine-associated neurotropic disease

Am J Trop Med Hyg. 2009 Dec; 81(6) : 1141-3
Authors: Guimard T, Minjolle S, Polard E, Fily F, Zeller H, Michelet C, Tattevin P

Ačkoli živá oslabená vakcína proti žluté zimnici kmene 17D se všeobecně používá už 7 desetiletí a existuje bohatá historie záznamů bezpečnosti, nedávná hlášení závažných, někdy až fatálních nežádoucích účinků zvyšuje zájem o zhodnocení její tolerance. Vybrali jsme všechny případy závažných neurologických nežádoucích účinků, které se objevily během 30 dní po očkování proti žluté zimnici v našem institutu během let 2000-2008. Zjistili jsme 4 případy (meningitida, n=2 a meningoencefalitida, n=2). Poměr mezi muži a ženami byl 3:1 a věk se pohyboval od 21 do 55 let. Vyšetření cerebrospinální tekutiny ukázalo pleocytózu (10-82 buněk/mm3, 64-84 % lymfocytů) s mírně zvýšenými hladinami proteinů (0,4-0,68 g/l). Všechny symptomy u tří pacientů byly vyřešeny, kromě poruchy soustředění a cerebrálního syndromu přetrvávajícího u jednoho pacienta (po dobu 6 měsíců). Incidence neurologických příhod v souvislosti s očkováním proti žluté zimnici byl odhadnut na 9,9/100.000 podaných dávek (95% limit spolehlivosti = 2,7-25,4/100.000) v této studii, což je asi 1ékrát více než byl předchozí odhad, který nezahrnoval akutní meningitidy.

Although the yellow fever 17D strain live-attenuated vaccine has been widely used over the past seven decades with a long history of safe records, recent reports of serious, sometimes fatal, adverse events, raised concerns about its tolerance. We extracted all cases of serious neurologic adverse events that occurred within 30 days of yellow fever vaccination in our institution during 2000-2008 . Four cases (meningitis, n = 2 and meningo-encephalitis, n = 2) were identified. The male:female ratio was 3:1, and ages ranged from 21 to 55 years. Cerebrospinal fluid examination showed pleocytosis (10-82 cells/mm(3), 64-84 % lymphocytes), with slightly elevated protein levels (0.4-0.68 g/L). All symptoms resolved in three patients, but attention disorder and cerebellar syndrome persisted in one patient (at six months follow-up). The incidence of yellow fever vaccine-associated serious neurologic events was estimated to be 9.9/100, 000 vaccine doses (95% confidence interval = 2.7-25.4/100,000) in this study, which was 10 times higher than previous estimates that did not include acute meningitis.


Vztah mezi IgG titry a ospsonofagocytární aktivitou pneumokokových protilátek po očkování pacientů po alogenní transplantaci kmenových buněk 7valentní konjugovanou vakcínou
Relationship between IgG titers and opsonocytophagocytic activity of anti-pneumococcal antibodies after immunization with the 7-valent conjugate vaccine in allogeneic stem cell transplant

Bone Marrow Transplant. 2009 Dec 21
Authors: Cordonnier C, Labopin M, Jansen KU, Pride M, Chesnel V, Bonnet E, Einsele H, Ljungman P

Evropská skupina pro transplantaci krve a kostní dřeně nedávno provedla prospektivní randomizovanou klinickou zkoušku srovnávající časné (3 měsíce) a pozdní (9 měsíců) očkování po alogenní SCT třemi dávkami konjugované 7valentní pneumokokové vakcíny. Toto hodnocení ukázalo, že odpověď hodnocená 1 měsíc po podání třetí dávky konjugované vakcíny nebylo nižší pro časné očkování ve srovnání s pozdním. Část očkovaných pacientů (n=28) se vybrala pro hodnocení pneumokokových protilátek pomocí opsonofagocytární zkoušky, 1 měsíc po podání 3. dávky konjugované vakcíny. Hodnotili jsme vztah mezi IgG titry měřené metodou ELISA a funkčními titry měřené osponofagocytární zkouškou pneumokokových protilátek. Zjistili jsme významný vztah mezi titry obou zkoušek a závěr byl, že odpověď na PCV7 po SCT vede k tvorbě funkčních protilátek.

The European Group for Blood and Marrow Transplantation has recently run a prospective, randomized trial comparing an early (3 months) vs a late (9 months) immunization program after allo-SCT with three doses of the conjugate 7-valent pneumococcal vaccine. This trial has shown that the response rate assessed 1 month after the third dose of conjugate vaccine was not inferior after an early vaccination vs a late vaccination. Part of the responder cohort of these patients (n=28) were chosen to assess the functionality of the anti-pneumococcal antibodies through an opsonophagocytic assay, 1 month after the third dose of conjugate vaccine. We have assessed the relationship between IgG titers measured by the pneumococcal ELISA and functional titers measured by opsonophagocytic assay of anti-pneumococcal antibodies. We found a significant correlation between titers for both assays, and conclude that the response to PCV7 after SCT induces functional antibodies.


Univerzální použití inaktivované poliovakcíny - potřeba a čelendž
Universal use of inactivated poliovirus vaccine--the needs and challenges

Nippon Rinsho. 2008 Oct; 66(10) : 1950-5
Authors: Shimizu H, Takeda N

Během konečné fáze globální eradikace dětské přenosné obrny by mělo být univerzálně používaná inaktivovaná poliovakcína (IPV) jako jedna z přiměřených možností jak minimalizovat přetrvávající riziko perorální poliovakcíny (OPV), jako je paralytická poliomyelitida v souvislosti s vakcínou a propuknutí polia díky poliovirům derivovaných ze živé poliovakcíny. Jedinečná IPV odvozená z oslabeného polioviru (Sabin IPV) byla vyvinuta v Japonsku jako kandidát poliovakcíny, významné především v rozvojových zemích. Dalším očkováním proti dětské přenosné obrně včetně zavedení Sabin IPV místo OPV v Japonsku a v rozvojových zemích je třeba velmi pečlivě zvážit.

During the final stage of global polio eradication, universal use of inactivated poliovirus vaccine (IPV) might be one of the feasible options to minimize the inherent risk of oral polio vaccine (OPV), such as vaccine-associated paralytic poliomyelitis and polio outbreaks due to vaccine-derived polioviruses. A unique IPV, derived from attenuated polioviruses (Sabin IPV), has been developing in Japan, as a promising polio vaccine candidate, particularly in developing countries in the future. Thus, further polio immunization strategies, including the introduction of Sabin IPV, instead of OPV, to Japan and to developing countries, should be carefully considered.

Vydáno / Aktualizováno: 07.12.2009
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit