Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace listopad a prosinec 2010

Nedostatečná protilátková odpověď na konjugovanou vakcínu proti meningokokovým nákazám skupiny C u asplenických pacientů
Impaired antibody response to conjugated meningococcal serogroup C vaccine in asplenic patients

Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2010 Dec 24;
Authors: Meerveld-Eggink A, de Weerdt O, de Voer RM, Berbers GA, van Velzen-Blad H, Vlaminckx BJ, Biesma DH, Rijkers GT

Účelem této studie bylo zjistit množství a kvalitu protilátek proti meningokokům séroskupiny C (MenC) po očkování asplenických pacientů konjugovanou vakcínou. U 116 asplenických pacientů byly měřeny koncentrace protilátek (IgG) před i po očkování meningokokovou vakcínou séroskupiny C. Byla stanovena jako protilátková avidita, tak podtřídy IgG1 a IgG2. Průměrná koncentrace specifických IgG vzrostla z 0,16 ?g / ml před očkováním na 3,69 ?g / ml 3 týdny po očkování, a 67% pacientů dosáhlo hranice ? 2,0 ?g / ml. Průměrná koncentrace IgG 35 týdnů po vakcinaci byla 3,10 ?g / ml. Koncentrace IgG2 se zvýšila více než koncentrace IgG1. Byla pozorována okrajové zrání avidity. Hyporespondentům po první dávce vakcíny MenC (IgG anti-MenC ? 2,0 ?g / ml) byla podána posilující dávka. Po revakcinaci 59 % dosáhlo stanoveného prahu IgG protilátek. Koncentrace IgG vzrostla z 0,29 na 1,12 ?g / ml, s nárůstem poměru IgG1/IgG2. Index avidity zůstaly pod 33 %. U asplenických pacientů bylo množství a kvalita protilátek vytvořených po jedné dávce konjugované MenC vakcíny nižší než u zdravých dospělých v předchozích studiích. Booster dávka opravdu vedla ke zvýšení geometrického průměru titrů IgG (GMC), ale nezvýšila aviditu protilátek.

The purpose of this study was to determine the quantity and quality of antibodies against the meningococcal serogroup C (MenC) conjugated vaccine in asplenic patients. In 116 asplenic patients, antibody concentrations (IgG) were measured against meningococcal serogroup C before and after immunisation. Of MenC-specific IgG, both antibody avidity and subclasses of IgG1 and IgG2 were determined. The mean MenC IgG concentration rose from 0.16 ?g/mL prior to vaccination to 3.69 ?g/mL 3 weeks post-vaccination, with 67% of patients reaching the threshold of ?2.0 ?g/mL. The mean IgG concentration at 35 weeks post-vaccination was 3.10 ?g/mL. IgG2 concentrations increased more than IgG1. Marginal avidity maturation was seen. Hypo-responders to the first MenC vaccine (IgG anti-MenC???2.0 ?g/mL) were offered a booster dose. After revaccination, 59% reached the chosen IgG threshold. The IgG concentration rose from 0.29 to 1.12 ?g/mL, with an increase in the IgG1/IgG2 ratio. Avidity indices remained below 33%. In asplenic patients, the quantity and quality of antibodies produced after one dose of conjugated MenC vaccination is lower than that observed in previous studies in healthy adults. Booster vaccination does, indeed, lead to a rise in IgG geometric mean concentrations (GMCs), but does not lead to higher avidity of antibodies.


Imunogenita a bezpečnost vícesložkových meningokokových vakcín séroskupiny B a čtyřvalentní meningokokové konjugované vakcíny (s CRM197) séroskupiny A, C, W-135, a Y u dospělých se zvýšeným rizikem expozice meningokokových izolátů v důsledku práce.
Immunogenicity and safety of a multicomponent meningococcal serogroup B vaccine and a quadrivalent meningococcal CRM197 conjugate vaccine against serogroups A, C, W-135, and Y in adults who are at increased risk for occupational exposure to meningococcal isolates.

Clin Vaccine Immunol. 2010 Dec 22;
Authors: Kimura A, Toneatto D, Kleinschmidt A, Wang H, Dull P

Princip: Laboratorní pracovníci, kteří pracují s meningokokovými izoláty, bývají častěji vystaveni zvýšenému riziku vzniku invazivních onemocnění na rozdíl od obecné populace. Metoda: Jednalo se o první studii u laboratorních pracovníků, kteří byli očkováni jak konjugovanou vakcínou proti meningokokovým séroskupinám A, C, W-135 a Y (MenACWY-CRM, Menveo ®) tak hodnocenou vícesložkovou vakcínou proti séroskupině B obsahující faktor H fúzní protein, Neisseria adhezín, Neisseria heparin vazební antigen a vnější membránový vezikulární protein kmene Nového Zélandu (4CMenB). Zdraví dospělí (18-50 let) byli očkováni 3 dávkami 4CMenB na počátku, 2 a 6 měsíců a o jeden měsíc později jednou dávkou MenACWY-CRM. Imunogenita byla hodnocena pomocí sérového baktericidního testu za použití lidského komplementu (hSBA) 1 měsíc po vakcinaci; reaktogenita a nežádoucí účinky byly dosledovány. Výsledky: Bylo zařazeno 54 osob. Baktericidní imunitní odpověď byla pozorovaná po každé dávce 4CMenB, hodnocená hSBA gemotervikými průměry titrů a procentem očkovanců s ? 4 hSBA titry protilátek vůči testovacím kmenů nebo jako čtyřnásobný nárůst titru vůči počátečnímu stavu. Jeden měsíc po očkování, většina MenACWY-CRM očkovanců mělo hSBA titry ? 8 vůči séroskupinám A, C, W-135, a Y. Několik subjektů přerušilo sedování kvůli nežádoucím účinkům nebo postvakcinační reakci. Výskyt nežádoucích reakcí byl nižší po MenACWY-CRM než 4CMenB. Závěr: Postupné podávání 4CMenB a MenACWY-CRM poskytlo významný průkaz o imunitní odpovědi hodnocené vůči séroskupinám A, B, C, W-135 a Y u laboratorních pracovníků běžně vystavených meningokokovým izolátům.

Background: Laboratory staff who work with meningococcal isolates are at increased risk for developing invasive disease relative to the general population. Methods: This was the first study in laboratory workers who received both a conjugate vaccine against meningococcal serogroups A, C, W-135 and Y (Men ACWY-CRM, Menveo®) and an investigational multicomponent vaccine against serogroup B containing factor H binding protein, Neisserial Adhesin A, Neisseria Heparin Binding Antigen and New Zealand strain outer membrane vesicles (4CMenB). Healthy adults (18-50 years of age) received 3 doses of 4CMenB at baseline, 2 and 6 months followed by a single dose of MenACWY-CRM 1 month later. Immunogenicity was assessed via serum bactericidal assay using human complement (hSBA) 1 month postvaccination; solicited reactogenicity and adverse events were monitored. Results: Fifty-four participants enrolled. Bactericidal immune responses were evident after each dose of 4CMenB, as assessed by hSBA geometric mean titers and percentages of subjects with hSBA titers ?4 against the test strains or a four-fold rise in titer over baseline. One month postvaccination, most MenACWY-CRM recipients had hSBA titers ?8 against serogroups A, C, W-135, and Y. Few participants discontinued due to an adverse event or vaccine reaction. Rates of solicited reactions were lower after MenACWY-CRM than after4CMenB. Conclusions: Sequential administration of 4CMenB and MenACWY-CRM provided robust evidence of immune response assessed against serogroups A, B, C, W-135 and Y in laboratory workers routinely exposed to meningococcal isolates.


Imunogenita a bezpečnost hodnocené vakcíny proti hepatitidě typu B s adjuvans AS02(v) u pacientů s renální insuficiencí, kterým se nevytvořili nebo neudrželi hladiny protilátek po předchozím očkování: Výsledky dvou otevřených, randomizovaných, srovnávacích studií.
Immunogenicity and safety of an investigational AS02(v)-adjuvanted hepatitis b vaccine in patients with renal insufficiency who failed to respond or to maintain antibody levels after prior vaccination: Results of two open, randomized, comparative trials.

Vaccine. 2010 Dec 15;
Authors: Tielemans CL, Vlasak J, Kosa D, Billiouw JM, Verpooten GA, Mezei I, Ryba M, Peeters PC, Mat O, Jadoul MY, Polakovic V, Dhaene M, Treille S, Kuriyakose SO, Leyssen M, Houard SA, Surquin M

Hodnocená vakcína proti hepatitidě typu B s adjuvans AS02(v) (HB-AS02) byla srovnávaná s konvenční registrovanou rekombinantní vakcínou proti hepatitidě B (HBVAXPRO ™; Sanofi Pasteur MSD, Lyon, Francie) u pre-dialýzovaných, peritoneálně dialyzovaných a hemodialyzovaných pacientů ve věku ? 18 let, kteří buď nedokázali reagovat na předchozí očkování tradiční vakcínou proti hepatitidě B (Studie A, n = 251) nebo si ochranné protilátky po očkování proti hepatitidě B neuchovali (Studie B, n = 181). Jednalo se o otevřené, randomizované, srovnávací studie. Průměrný (rozsah) věk byl 65,9 (31 až 92) a 64,6 (29 až 92) let v obou studiích. Ve studii A bylo zjištěno, že dvě dávky HB-AS02 vakcíny, podané v měsíčním intervalu, zajistí lepší výsledek než dvě dávky registrované vakcíny, pokud jde o séroprotekce (76,9% oproti 37,6%) a geometrický průměr koncentrace anti-HBs protilátek (GMC, 139,3 versus 6.9mIU/ml), s koncentrací protilátek ? 100mIU/ml v 61,1% a 15,4% pacientů v obou skupinách. Ve studii B, jeden měsíc po podání jedné booster dávky, séroprotekce byla 89,0% ve skupině HB-AS02 a 90,8% ve skupině s registrovanou vakcínou; 81,3% a 60,9% subjektů mělo koncentrace protilátek ? 100mIU/ml, a anti-HBs GMC bylo 1726,8 a 189.5mIU/ml. Bylo pozorováno, že HB-AS02 je reaktogennější než registrovaná vakcína. V souhrnu hodnocená HB-AS02 vakcína vyvolala vyšší séroprotekci a anti-HBs GMC než registrovaná konvenční vakcína proti hepatitidě B u uremických pacientů, kteří buď na očkování nereagovali, nebo si neuchovali ochranné hladiny protilátek po očkování proti hepatitidě B.

An investigational AS02(v)-adjuvanted hepatitis B (HB-AS02) was compared with a licensed conventional recombinant hepatitis B vaccine (HBVAXPRO™; Sanofi Pasteur MSD, Lyon, France) in pre-dialysis, peritoneal dialysis and hemodialysis patients aged ?18 years who had failed either to respond to prior vaccination with a conventional hepatitis B vaccine (Study A; n=251) or to maintain protective antibody concentrations after prior hepatitis B vaccination (Study B; n=181). These were open, randomized, comparative trials. Mean (range) age was 65.9 (31-92) and 64.6 (29-92) years in the two studies, respectively. In Study A, two doses of HB-AS02 given one month apart were found to be superior to two doses of the licensed vaccine in terms of seroprotection rate (76.9% versus 37.6%) and anti-HBs geometric mean antibody concentration (GMC; 139.3 versus 6.9mIU/ml), with antibody concentrations ?100mIU/ml in 61.1% and 15.4% of subjects in the two groups, respectively. In Study B, one month after administration of a single booster dose, seroprotection rates were 89.0% in the HB-AS02 group and 90.8% in the licensed vaccine group, 81.3% and 60.9% of subjects had antibody concentrations ?100mIU/ml, and anti-HBs GMCs were 1726.8 and 189.5mIU/ml. HB-AS02 was found to be more reactogenic than the licensed vaccine. In summary, the investigational HB-AS02 vaccine induced higher seroprotection rates and anti-HBs GMCs than a licensed conventional hepatitis B vaccine in uremic patients who had failed to respond or to maintain protective antibody titers after prior hepatitis B vaccination.


Imunogenita jedné dávky živé atenuované vakcíny proti hepatitidě typu A.
Immunogenicity of Single Dose Live Attenuated Hepatitis A Vaccine.

Indian Pediatr. 2010 Nov 30;
Authors: Bhave S, Bavdekar A, Sapru A, Bawangade S, Pandit A

Studijní dlouhodobá imunogenita jednodávkového očkování živou oslabenou vakcínou proti hepatitidě typu A kmene H2 se provedla u zdravých dětí, v indické nemocnici KEM, Pune. 131 dětí z původních 143 dětí očkovaných v roce 2004, bylo hodnoceno na protilátky anti-HAV 30 měsíců po vakcinaci (2007). Séroprotektivní hladiny protilátek> 20 mIU / ml byly prokázány u 87,8% subjektů s celkovým GMT 92.02 mIU/ml. Po celou dobu od očkování nebylo zjištěno u těchto subjektů žádné onemocnění podobné hepatitidě.

A long term immunogenicity study of a single dose live attenuated H2 strain hepatitis A vaccine is being conducted in healthy Indian children at KEM Hospital, Pune. 131 of the original 143 children vaccinated in 2004, were evaluated for anti-HAV antibodies 30 months post vaccination (2007). Seroprotective antibody levels >20 mIU/mL were demonstrated in 87.8% subjects with an overall GMT of 92.02mIU/mL. No hepatitis like illness was recorded in any of the subjects since Vaccination.


Horečka po očkování chřipkovou vakcínou A (H1N1) u dětí: Studie dosledování v Nizozemsku.
Fever Following Immunization with Influenza A (H1N1) Vaccine in Children: A Survey-Based Study in the Netherlands.

Drug Saf. 2010 Dec 1;33(12):1109-1115
Authors: Broos N, van Puijenbroek EP, van Grootheest K

Princip: V listopadu 2009 byly všechny děti v Nizozemsku od 6 měsíců do 4 let věku očkovány vakcínou proti chřipce A (H1N1). Horečka je častý nežádoucí účinek po očkování dětí. Pandemrix ®, inaktivovaná, splitová chřipková vakcína A (H1N1), byla použita k očkování této věkové skupiny. Klinická studie citovaná v souhrnu údajů o přípravku Pandemrix ® potvrzovala zvýšenou reaktogenitu po podání druhé dávky ve srovnání s první dávkou, a to zejména v četnosti výskytu horečky. V Nizozemsku, se tento nežádoucí účinek stal bodem zájmu rodičů nebo pečovatelů dětí. Cíl: Vyšetřit průběh a intenzitu horečky po první a druhé dávce vakcíny Pandemrix ® u dětí ve věku od 6 měsíců do 4 let. Sekundárním cílem bylo zhodnotit využití on-line sledování během očkovací kampaň. Uspořádání: Studie založená na dosledování. Nežádoucí reakce hlášené do databáze centrální Nizozemské farmakovigilance (Lareb). Účastníci: Rodiče nebo ošetřovatele (n = 839) očkovaných dětí, kteří hlásili horečku do Lareb po prvním očkování Pandemrix ®. Dotazníky byly zaslány e-mailem rodičům nebo pečovatelům odpovídajících dětí po první a druhé dávky Pandremix ®. Hlavním sledovanou veličinou: Čas mezi očkováním a výskytem horečky, maximální naměřená teplota, výskyt jiných nežádoucích účinků po prvním a druhém očkování, rozhodnutí o podání druhého očkování a společenský dopad horečky, jako pracovní neschopnost, absence docházky do školky nebo školy, a hospitalizace. Výsledky: V návaznosti na první očkování proti chřipce A (H1N1), výše horečky byla mezi 39,0 a 40,0 °C u 359/639 (56,2%) dětí. U většiny z těchto dětí (235/639 [36,8%]), nástup horečky byl mezi 6 a 12 hodin po očkování. U 450/639 (70,4%) dětí vymizela do 2 dnů. Z 539 respondentů na druhý dotazník, 380 (70,5%) bylo dále očkováno proti chřipce A (H1N1) a 213 (56,1%) z nich mělo opět horečku. Výše horečky byl významně nižší (t-test, p = 0,001) a délka trvání byla výrazně kratší (Pearsonův Chi-kvadrát, p = 0,002) ve srovnání s prvním očkováním. Výše horečky po první vakcinaci rozhodovala o druhém očkování (t-test, p = 0,000). Ve studované skupině, 342 (53,5%) rodičů nebo pečovatelů muselo zůstat doma z práce a 405 (63,4%) dětí zůstala doma ze školky nebo školy v důsledku horečky po první vakcinaci. Závěr: Výsledky této studie mohou být použity v budoucnu pro očkovací kampaně, aby mohly lépe informovat občany o rizicích a přínosech očkování a aby se předešlo zbytečným obavám a negativní mediální pozornosti. To by mohlo přispět ke zlepšení proočkovanosti. Bylo prokázáno, že on-line průzkum je užitečným nástrojem pro rychlé získání informací o bezpečnostním riziku, aby podpořil vakcinační kampaň.

Background: In November 2009, all children in the Netherlands from 6 months up to 4 years of age were indicated to receive the Influenza A (H1N1) vaccine. Fever is a common adverse event following immunization in children. Pandemrix®, an inactivated, split-virus influenza A (H1N1) vaccine, was used for this age group. A clinical study mentioned in the Summary of Product Characteristics of Pandemrix® found an increased reactogenicity after the second dose in comparison with the first dose, particularly in the rate of fever. In the Netherlands, this adverse reaction was a point of concern for the parents or caregivers of these children. Objective: To investigate the course and height of fever following the first and second dose of Pandemrix® in children aged from 6 months up to 4 years. The secondary aim was to evaluate the use of an online survey during a vaccination campaign. Design: Survey-based descriptive study. Setting: Adverse drug reaction reporting database of the Netherlands Pharmacovigilance Centre (Lareb). Participants: Parents or caregivers (n?=?839) of vaccinated children who reported fever to Lareb following the first immunization with Pandemrix®. Questionnaires were sent by email to parents or caregivers of eligible children following the first and second doses of Pandremix®. Main Outcome Measures: Time between vaccination and the occurrence of fever, the maximum measured temperature, the occurrence of other adverse events after first and second vaccination, the decision to get the second vaccination and the social implication of the fever in terms of absence from work, nursery or school, and hospitalization. Results: Following the first vaccination against Influenza A (H1N1), the height of the fever was between 39.0 and 40.0°C in 359/639 (56.2%) of the children. In most of these children (235/639 [36.8%]), the onset of fever was between 6 and 12 hours following vaccination. 450/639 (70.4%) children recovered within 2 days. Of the 539 responders to the second questionnaire, 380 (70.5%) received the second vaccination against Influenza A (H1N1) and 213 (56.1%) of these children experienced fever again. The height of the fever was significantly lower (t-test; p?=?0.001) and the duration was significantly shorter (Pearson's Chi-square; p?=?0.002) in comparison with the first vaccination. The height of the fever after the first vaccination was associated with the decision to receive the second vaccination (t-test; p?=?0.000). In the studied group, 342 (53.5%) parents or caregivers needed to stay home from work and 405 (63.4%) children stayed home from nursery or school due to fever following the first vaccination. Conclusions: The results of this study can be used in future vaccination campaigns to be able to inform people in an evidence-based manner about the risks and benefits of the vaccine and to avoid unnecessary concern and negative media attention. This could contribute to improved immunization levels. A web-based survey is demonstrated to be a useful tool to quickly gather information about a current safety concern and consequently inform the public to support an ongoing vaccination campaign.


Bezpečnost, imunogenita a perzistence ochrany RTS, S/AS02 (D) vakcíny proti malárii: Jeden rok randomizované kontrolované studie fáze I / IIb.
Safety, Immunogenicity and Duration of Protection of the RTS,S/AS02(D) Malaria Vaccine: One Year Follow-Up of a Randomized Controlled Phase I/IIb Trial.

PLoS One. 2010;5(11):e13838
Authors: Aide P, Aponte JJ, Renom M, Nhampossa T, Sacarlal J, Mandomando I, Bassat Q, Manaca MN, Leach A, Lievens M, Vekemans J, Dubois MC, Loucq C, Ballou WR, Cohen J, Alonso PL

Princip: RTS,S/AS02 (D) vakcína naznačila slibný bezpečnostní profil a imunogenní potenciál poskytující ochranu proti malárii u dětí a kojenců. Metody a výsledky: Provedli jsme randomizovanou, kontrolovanou, studii fáze I / IIb očkování vakcínou RTS, S/AS02 (D), podanou v 10, 14 a 18 týdnech věku 214 dětem v Mozambiku mimo rutinní očkování. Studie byla dvojitě zaslepená, dokud dítě nezvršilo věk 6 měsíců, po které byla sledována postvakcinační účinnost proti infekce Plasmodium falciparum, která se odhaduje na 65,9% (95% CI 42.6-79.8, p <0,0001). Nyní předkládáme zprávu o bezpečnosti, imunogenitě a odhadované protektivní účinnost vůči malárii až 14 měsíců od začátku studie. Účinnost vakcíny byla hodnocena pomocí regresní Cox metody. Četnost výskytu závažných nežádoucích účinků byla 32,7% v RTS, S/AS02 (D) a 31,8% v kontrolní skupině. Geometrický průměr titrů anti-circumsporozoite protilátek klesl z 199,9 na 7,3 EU/ml od jednoho do 12 měsíců po podání tří dávek RTS, S/AS02 (D), a zůstaly 15-krát vyšší než v kontrolní skupině. Účinnost vakcíny vůči malárii byla 33% (95% CI: -4,3 až 56,9, p = 0,076) po dobu následných 14 měsíců. Míra rizika nákazy při 2násobné zvýšení titrů anti-CS se snížila o 84% (95% CI 35.1-88.2, p = 0,003). Závěr: RTS, S/AS02 (D) vakcína proti malárii podávaná malým dětem má dobrý bezpečnostní profil a zůstává účinnou po dobu 14 měsíců. Poprvé byl zjištěn vztah mezi protilátkami anti-CS a rizikem malárie. Výsledky také naznačují pokles jak množství protilátek anti-CS tak účinnosti očkování během postvakcinační doby.

BACKGROUND: The RTS,S/AS02(D) vaccine has been shown to have a promising safety profile, to be immunogenic and to confer protection against malaria in children and infants. METHODS AND FINDINGS: We did a randomized, controlled, phase I/IIb trial of RTS,S/AS02(D) given at 10, 14 and 18 weeks of age staggered with routine immunization vaccines in 214 Mozambican infants. The study was double-blind until the young child completed 6 months of follow-up over which period vaccine efficacy against new Plasmodium falciparum infections was estimated at 65.9% (95% CI 42.6-79.8, p<0.0001). We now report safety, immunogenicity and estimated efficacy against clinical malaria up to 14 months after study start. Vaccine efficacy was assessed using Cox regression models. The frequency of serious adverse events was 32.7% in the RTS,S/AS02(D) and 31.8% in the control group. The geometric mean titers of anti-circumsporozoite antibodies declined from 199.9 to 7.3 EU/mL from one to 12 months post dose three of RTS,S/AS02(D), remaining 15-fold higher than in the control group. Vaccine efficacy against clinical malaria was 33% (95% CI: -4.3-56.9, p?=?0.076) over 14 months of follow-up. The hazard rate of disease per 2-fold increase in anti-CS titters was reduced by 84% (95% CI 35.1-88.2, p?=?0.003). CONCLUSION: The RTS,S/AS02(D) malaria vaccine administered to young infants has a good safety profile and remains efficacious over 14 months. A strong association between anti-CS antibodies and risk of clinical malaria has been described for the first time. The results also suggest a decrease of both anti-CS antibodies and vaccine efficacy over time. TRIAL REGISTRATION: ClinicalTrials.gov NCT00197028.

Vydáno / Aktualizováno: 14.01.2011
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit