Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace březen 2010

BCG proočkovanost rizikových novorozenců a dětí před a po změně politiky BCG očkování
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccine coverage in newborns and infants at risk before and after a change in BCG policy.

Arch Pediatr. 2010 Mar 8;
Authors: Parache C, Carcopino X, Gossot S, Retornaz K, Uters M, Mancini J, Garnier JM, Minodier P

Cíl studie: Zhodnotit proočkovanost rizikových novorozenců v porodnici a ve věku 3 měsíců před a po změně francouzské politiky BCG očkování. Metody: Vakcinační program zaměřený na novorozence ohrožené TBC byl zrealizovaný v univerzitní porodnici v Marseille, ve Francii v roce 2007. Rizikoví novorozenci se definovali jako ti, co se jejich alespoň jeden rodič narodil v endemické oblasti tuberkulózy, ti co plánují minimálně 1měsíční pobyt v endemických oblastech během prvního roku života nebo ti, v jejichž rodině byla zaznamenána tuberkulóza. Od února do listopadu 2007 se politika francouzského očkování proti TBC změnila (BCG bylo vyřazeno z pravidelného očkování a zůstalo pouze doporučené rizikovým dětem). Rodiče souhlasili s cíleným očkováním během pobytu v porodnici a během prvních 3 měsíců dítěte bylo BCG očkování hodnoceno před a po změně politice.
Výsledky: Bylo zařazeno celkem 289 rizikových novorozenců. Proočkovanost v porodnicích byla 72%, významně vyšší než v době, kdy BCG očkování nebylo pravidelné (81% vs 66%; p<0,05). Ve věku 3 měsíců bylo očkováno 90 % dětí. Mezi dětmi, jejichž rodiče odmítli časné očkování, se proočkovanost během prvních 3 měsíců života snížila z 78 na 41 % (p<0,005), tj. v době kdy očkování bylo jen doporučené.
Závěr: Cílené očkování rizikových novorozenců v porodnicích je přijatelné. Když BCG přestalo být pravidelné, rodiče častěji přijali časné očkování, zatímco změna politiky snížila pozdější očkování ve věku do 3 měsíců u těch, jejichž rodiče odmítli časné očkování v porodnici. Časné očkování rizikových novorozenců v porodnici může preventovat nízkou proočkovanost ve 3 měsících a pozdější případy tuberkulózy populaci.

AIM OF THE STUDY: To evaluate vaccine coverage in at-risk newborns during the maternity hospital stay and at the age of 3 months, before and after the change in the French national Calmette-Guérin Bacillus (BCG) vaccine policy. METHODS: A vaccine program targeting newborns at risk for tuberculosis was implemented in a university maternity hospital in Marseille, France, in 2007. At-risk newborns were mainly defined as those with 1 parent born in an endemic country for tuberculosis, those planning to travel in such a country for at least 1 month in their 1st year of life, or those with previous tuberculosis cases within the family. From February to November 2007, the French BCG policy changed (BCG was no longer mandatory, but only recommended for at-risk children). Parental acceptance of a targeted vaccine delivered during the hospital stay and BCG vaccination during the infant's first 3 months were evaluated before and after the change. RESULTS: A total of 289 newborns at risk of tuberculosis were included. BCG vaccine coverage in the maternity hospital was 72%, significantly higher when BCG was not mandatory (81% versus 66%; p<0.05). At 3 months of age, 90% of the children were BCG vaccinated. Among the infants whose parents refused an early vaccine, the BCG coverage rate at 3 months of age decreased from 78 to 41% (p<0.005) when only a targeted vaccine was recommended. CONCLUSION: Targeted vaccination of newborns at risk for tuberculosis in a maternity hospital is acceptable. When BCG was not mandatory, parental acceptance of an early-targeted vaccine increased, whereas the policy change decreased later vaccination rates within the first 3 months in children whose parents had previously refused. Early BCG vaccination of at-risk newborns in the maternity hospital may prevent a low BCG coverage rate at 3months and subsequent tuberculosis cases in this population.


BCG očkování a ochrana vůči lepře: Zhodnocení dosavadního důkazu a stavu BCG nad kontrolou lepry
BCG Vaccination and Leprosy Protection: Review of Current Evidence and Status of BCG in Leprosy Control

Corinne SC Merle; Sergio S Cunha; Laura C Rodrigues
Expert Rev Vaccines. 2010;9(2):209-222.

BCG vakcína původně vyvinuta k vytvoření ochrany vůči tuberkulóze, rovněž chrání vůči lepře; velikost tohoto efektu se mění. Předchozí meta-analýza neposkytla souhrn odhadu účinnosti z důvodu heterogenity výsledků. Provedli jsme meta-analýzu publikovaných dat včetně nedávno publikovaných studií (do června 2009), abychom stanovily účinnost BCG ochrany vůči lepře a odhadli jsme věk očkování, klinickou formu, počet dávek, typ studie a rozsah studijní oblasti a rok publikace, které ovlivňují míru účinnosti a vysvětlili tak variace výsledku. S ohledem na výsledky jsme poskytli více než důkaz role BCG očkování při kontrole lepry a výzkumu.

The bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccine, initially developed to provide protection against TB, also protects against leprosy; and the magnitude of this effect varies. Previous meta-analyses did not provide a summary estimate of the efficacy due to the heterogeneity of the results. We conducted a meta-analysis of published data including recently published studies (up to June 2009) to determine the efficacy of BCG protection on leprosy and to investigate whether age at vaccination, clinical form, number of doses, type of study, the latitude of study area and year of publication influence the degree of efficacy and explain the variation. In the light of the results, we argue for more emphasis on the role of BCG vaccination in leprosy control and research.


Konjugovaná a polysacharidová pneumokoková vakcína nezlepšuje počáteční odpověď na polysacharidovou vakcínu u HIV infikovaných dospělých
Conjugate and polysaccharide pneumococcal vaccines do not improve initial response of the polysaccharide vaccine in HIV-infected adults.

AIDS. 2010 Mar 17;
Authors: Pe?aranda M, Payeras A, Cambra A, Mila J, Riera M,

Tato randomizovaná studie měla srovnat imunoglobulinovou G odpověď a protilátkovou aviditu po očkování 2 pneumokokovými vakcínami, konjugovanou (CPV) a polysacharidovou (PPV) 4 týdny po očkování jednou dávkou PPV 202 HIV infikovaných osob. Nebyl zjištěn žádný rozdíl v obou postupech, ani procentuální dvojnásobný nárůst imunoglobulinu G po očkování CPV včetně sérotypů nebo nárůst imunoglobulinu G převyšující hladinu 1 mcg/ml, vyjma sérotypu 23F (26 % odpovídalo po očkování konjugovanou vakcínou, zatímco 14 % po PPV). Žádný rozdílný nárůst avidity v obou postupech nebyl zjištěn.

This is a randomized trial to compare the immunoglobulin G response and the antibody avidity after two pneumococcal vaccinations, conjugated pneumococcal vaccine (CPV) and polysaccharide pneumococcal vaccine (PPV) 4 weeks after vs. PPV alone in 202 HIV-infected adults. There were no differences in the two strategies, either in the percentage of immunoglobulin G two-fold increase for the CPV included serotypes or immunoglobulin G two-fold increase, reaching the level of 1 mug/ml except for serotype 23F (26% responded after conjugated pneumococcal vaccine + PPV vs. 14% after PPV). No avidity increases were seen in any strategy.


Aktualizované poregistrační dosledování očkování meningokokovou konjugovanou vakcínou vůči skupině C v Anglii a Walesu: účinnost, validace sérologického korelátu protekce a modelování přetrvávání kolektivní imunity
Updated post-licensure surveillance of meningococcal C conjugate vaccine in England and Wales: effectiveness, validation of serological correlate of protection and modelling predictions of the duration of herd immunity.

Clin Vaccine Immunol. 2010 Mar 10;
Authors: Campbell H, Andrews N, Borrow R, Trotter C, Miller E


Meningokokové konjugované vakcíny séroskupiny C (MCC) byly ve Velké Británii registrovány pře více než 10 lety na základě korelátů ochrany, které se stanovily za použití sérových baktericidních protilátek (SBA). Tyto koreláty protekce byly následně validovány oproti poregistračním odhadům pozorované postvakcinačních ochrany 7-9 měsíců po očkování MCC vakcínou. Ukázalo se však, že účinnost významně klesá více než jeden rok po očkování 3 dávkami v dětství. I přes toto zjištění byl zaznamenán setrvalý dopad na výskyt onemocnění séroskupiny C, tj. nejnižší incidence (0,002 na 100.000 obyvatel) v letech 2008/2009, zejména díky efektu nepřímé kolektivní imunity, která snížila riziko bacilonosičství. Aktualizované odhady postvakcinační účinnosti k 30. červenci 2009 potvrdily vysokou krátkodobou až 97% protekci dětí (95% Cl, 91%-99%) klesající na 68% (95%Cl: -63-90%) déle než jeden rok po očkování. Pozorovaná postvakcinační účinnost delší než 12 měsíců po imunizaci byla konzistentní s měřením klesajících hladin SBA, ale interval spolehlivosti byl nepřesný a odhady účinnosti byly konzistentní s SBA v ředění 1:4 nebo 1:8 jako korelátu dlouhodobé ochrany po primovakcinaci dětí. Modelování naznačuje perzistenci protekce vůči bacilonosičství minimálně 3 roky a předpovídá stabilizaci nízkého výskytu onemocnění séroskupiny C (méně než 50 případů ročně) až do roku 2015/2016.

Meningococcal serogroup C conjugate (MCC) vaccines were licensed in the UK more than 10 years ago based on correlates of protection that had previously been established for serogroup C containing polysaccharide vaccines using the serum bactericidal antibody (SBA) assay. These correlates of protection were subsequently validated against post licensure estimates of observed vaccine effectiveness up to 7-9 months after the administration of MCC vaccine. Vaccine effectiveness was however shown to fall significantly more than one year after the administration of a 3 dose course in infancy. Despite this finding the marked impact on serogroup C disease has been sustained with the lowest ever recorded incidence (0.02 per 100,000 population) in 2008/09, mainly due to the indirect herd immunity effect of the vaccine in reducing carriage. Updated estimates of vaccine effectiveness to 30 June 2009 confirmed high short term protection after vaccination in infancy at 97% (95% CI, 91% to 99%) falling to 68% (95% CI, -63 to 90%) more than a year after vaccination. Observed vaccine effectiveness more than 12 months post vaccination was consistent with measured declining SBA levels but confidence intervals were imprecise and vaccine effectiveness estimates were consistent with SBAs of 1:4 or 1:8 as correlates of long term protection after a primary course in infants. Modelling suggested protection against carriage persists for at least 3 years and predicted stabilisation of serogroup C disease levels at low levels (fewer than 50 cases per year) up to 2015/2016.


Srovnávací studie sérologické odpovědi na vakcínu proti japonské encefalitidě u HIV pozitivních i negativních thajských dětí
A comparative study of the serological response to Japanese encephalitis vaccine in HIV-infected and uninfected Thai children.

Vaccine. 2010 Feb 11;
Authors: Chaves SS, Groeger J, Helgenberger L, Auerbach SB, Bialek S, Hu DJ, Drobeniuc J

Provedli jsme prospektivní studii s inaktivovanou vakcínou proti japonské encefalitidě odvozené z kultivace na myších mozkových buňkách (JE), podávanou ve 3dávkovém schématu, EPI program, thajským HIV exponovaným dětem. Do studie bylo zařazeno 18 HIV infikovaných dětí, které užívaly antiretrovirální léčbu s hodnotou CD4 33,1 % (medián), a 92 HIV negativním dětem. Až na jedno dítě všechny HIV pozitivní sérokonvertovaly již po podání 2. dávky. Geometrický průměr titrů (GMT) 3 měsíce po podání druhé a třetí dávky u HIV pozitivních vs HIV negativních dětí byl 247 vs 938 (p=0,022) a 2273 vs 24.069 (p=0,009). Urtikárie nebo angioedem se objevil u 23,8% HIV pozitivních a 5,7% HIV-negativních (p=1,0). Vakcína byla bezpečná a imunogenní, ale protilátková odpověď u HIV-pozitivních dětí nebyla tak vysoká jako u zdravých dětí.

We report a prospective study of mouse brain derived inactivated Japanese encephalitis (JE) vaccine, given in 3-dose EPI program to human immune deficiency virus (HIV)-exposed Thai infants. 18 HIV-infected receiving antiretroviral therapy with median baseline CD4 of 33.1%, and 92 HIV-uninfected children were studied. All but one HIV-infected child seroconverted after the second dose. The geometric mean titers (GMTs) 3 months after the second and third doses in HIV-infected vs HIV-uninfected children were 247 vs 938 (p=0.022), and 2273 vs 24069 (p=0.009), respectively. Urticaria or angioedema found in 23.8% and 5.7% in HIV-infected and -uninfected children, respectively (p=1.0). The vaccine was safe and immunogenic but antibody response in HIV-infected children was not as high as in uninfected children.


Protilátková odpověď celobuněčné vakcíny proti dávivému kašli po očkování brazilských dětí vůči různým kmenům bakterie Bordetella pertussis
Antibody Response from Whole-Cell Pertussis Vaccine Immunized Brazilian Children against Different Strains of Bordetella pertussis.

Am J Trop Med Hyg. 2010 Apr;82(4):678-82
Authors: Pereira A, Pietro Pereira AS, Silva CL, de Melo Rocha G, Lebrun I, Sant'anna OA, Tambourgi DV

Bordetella pertussis je gramnegativní bakterie, která způsobuje vysoce nakažlivé onemocnění známé jako černý nebo dávivý kašel, Protilátková odpověď u dětí se může měnit v závislosti na očkovacím schématu a vakcíně. V této studii jsme analyzovali protilátkovou odpověď u dětí očkovaných celobuněčnou vakcínou vůči různým kmenům B. pertussis a jejich virulentním faktorům, jako je např. pertusový toxin, pertaktin a filamentózní hemaglutinin. Po kompletní imunizaci podle brazilského očkovacího kalendáře, byly vzorky sbírány v různém čase a testovány na přítomnost specifických protilátek a antigenní zkřížené reaktivitě. Výsledky ukazují, že děti očkované třemi dávkami brazilské celobuněčné vakcíny mají vysoké hladiny protilátek schopných rozpoznat většinu složek vakcinační i nevakcinační B.pertussis a jejich virulentních faktorů minimálně 2 roky po dokončené imunizaci.

Bordetella pertussis is a gram-negative bacillus that causes the highly contagious disease known as pertussis or whooping cough. Antibody response in children may vary depending on the vaccination schedule and the product used. In this study, we have analyzed the antibody response of cellular pertussis vaccinated children against B. pertussis strains and their virulence factors, such as pertussis toxin, pertactin, and filamentous hemagglutinin. After the completion of the immunization process, according to the Brazilian vaccination program, children serum samples were collected at different periods of time, and tested for the presence of specific antibodies and antigenic cross-reactivity. Results obtained show that children immunized with three doses of the Brazilian whole-cell pertussis vaccine present high levels of serum antibodies capable of recognizing the majority of the components present in vaccinal and non-vaccinal B. pertussis strains and their virulence factors for at least 2 years after the completion of the immunization procedure.

Vydáno / Aktualizováno: 26.04.2010
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit