Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace duben 2009

Účinnost vakcíny obsahující Jeryl Lynn u španělských dětí
Effectiveness of Jeryl Lynn-containing vaccine in Spanish children.

Vaccine. 2009 Mar 26; 27(15) : 2089-93
Castilla J, García Cenoz M, Arriazu M, Fernández-Alonso M, Martínez-Artola V, Etxeberria J, Irisarri F, Barricarte A.

Hodnotili jsme účinnost vakcíny s Jeryl Lynn u velkého propuknutí příušnic v Navarre, ve Španělsku 2006-2008. Celkem 241 případů příušnic u dětí starších 15 měsíců mezi lety 1998 až 2005 se hodnotily vyváženě podle pohlaví, data narození, oblasti bydliště a dětského lékaře. Informace o očkování se získaly ze záznamů v kartě pacienta. Podmíněnou regresí se získal vyvážený poměr šancí (OR) a účinnost se počítala jako 1-OR. Asi 70% případů bylo očkováno jednou dávkou vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a 24% bylo očkováno 2 dávkami. Celková účinnost dosahovala 72% (95%Cl:39-87%). Dvě dávky byly efektivnější (83%: 54-94%) než jediná dávka (66%: 25-85%). U očkovaných dětí se riziko zvyšovala s oddálením první dávky, tj. podané po 36 měsících věku (OR=3,1) a byla-li druhá dávka podána 3 nebo více let před zařazením do studie (OR=10,2). Časné ubývání imunity u dětí po podání druhé dávky může přispívat ke snížené účinnosti příušnicové vakcíny.

We evaluated the effectiveness of the Jeryl Lynn strain vaccine in a large outbreak of mumps in Navarre, Spain, 2006-2008 . Each of the 241 cases of mumps occurring in children over 15 months of age born between 1998 and 2005 was compared with 5 controls individually matched by sex, birth date, district of residence and paediatrician. Vaccination history was obtained blindly from clinical records. Conditional logistic regression was used to obtain the matched odds ratios (ORs), and effectiveness was calculated as 1-OR. Some 70% of cases had received one dose of measles-mumps-rubella vaccine, and 24% had received two doses. Overall vaccine effectiveness was 72% (95% CI, 39-87 %). Two doses were more effective (83%; 54-94 %) than a single dose (66%; 25-85 %). Among vaccinated children, risk was higher in those who had received the first dose after 36 months of age (OR=3.1; 1.2-8.4) and those who had received the second dose 3 or more years before study enrolment (OR=10.2; 1.5-70.7). Early waning of immunity in children after the second dose may contribute to reduced vaccine effectiveness for mumps prevention.


Odhad účinnosti chřipkové vakcíny z pravidelných dat sledování
Estimation of influenza vaccine effectiveness from routine surveillance data.

PLoS ONE. 2009 ;4(3):e 5079
Kelly H, Carville K, Grant K, Jacoby P, Tran T, Barr I

Princip: Chřipkové vakcíny se hodnotí každoročně a často se jejich složení mění tak, aby se zachovala jejich účinnost vůči změněným chřipkovým virům. Nicméně žádné pravidelné sledování účinnosti chřipkové vakcíny během a na konci australské chřipkové sezóny se neprovádí. Lze využít metodu případů a kontrol k odhadu vakcinační účinnosti z přehledových dat, kdy vši pacienti byli testovaní na chřipkový virus a stav očkování je u nich známý.
Metoda/princip stanovení: Sledování chřipce podobných onemocnění (ILI) se vede během chřipkové sezóny u praktických lékařů v celé Victorii, v Austrálii. Přes 5 sezón 2003-2007 se shromažďovaly údaje podle věku, pohlaví a stavu očkování a nosní a krční stěry se prováděly u pacientů do třech dní po nástupu příznaků. Stěry se testovaly za použití RT PCR. Výsledky pozitivní na chřipkový virus se posílaly do WHO. Spolupracující referenční centrum provádělo identifikaci a kultivaci virů chřipky. Využili jsme retrospektivní uspořádání případů a kontrol v pěti po sobě jdoucích chřipkových sezón a stanovili jsme účinnost chřipkové vakcíny (VE) u pacientů bez ohledu na věk, která dosahovala 53% (95% Cl 38-64%) ale 41% (95% Cl 19-57%) upravená pro danou věkovou skupinu. Upravená VE pro dospělé osoby starší 20 let představuje prospěch očkování až 51% (95% Cl 34-63%). Srovnání VE vakcinačního a cirkulujícího kmene, vyrovnané napříč sledovaných let, nezjistilo žádný významný rozdíl.
Závěr/význam: Tyto odhady podporují výsledky jiných studií účinnosti chřipkové vakcíny, které teoreticky naznačují, že skutečná účinnost může být podhodnocena v závislosti na testu specifičnosti a poměru chřipkových ILI vůči nechřipkovým. Neúplné záznamy o stavu očkování a nižší počet zařazených dětí, kterým byly prováděny stěry, limituje údaje. Zlepšení by mělo být zahrnuto do prospektivních studií.

BACKGROUND: Influenza vaccines are reviewed each year, and often changed, in an effort to maintain their effectiveness against drifted influenza viruses. There is however no regular review of influenza vaccine effectiveness during, or at the end of, Australian influenza seasons. It is possible to use a case control method to estimate vaccine effectiveness from surveillance data when all patients in a surveillance system are tested for influenza and their vaccination status is known. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: Influenza-like illness (ILI) surveillance is conducted during the influenza season in sentinel general practices scattered throughout Victoria, Australia. Over five seasons 2003-7 , data on age, sex and vaccination status were collected and nose and throat swabs were offered to patients presenting within three days of the onset of their symptoms. Swabs were tested using a reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) test. Those positive for influenza were sent to the World Health Organization (WHO) Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza where influenza virus culture and strain identification was attempted. We used a retrospective case control design in five consecutive influenza seasons, and estimated influenza vaccine effectiveness (VE) for patients of all ages to be 53% (95% CI 38-64 ), but 41% (95% CI 19-57 ) adjusted for age group and year. The adjusted VE for all adults aged at least 20 years, the age groups for whom a benefit of vaccination could be shown, was 51% (95% CI 34-63 ). Comparison of VE estimates with vaccine and circulating strain matches across the years did not reveal any significant differences. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: These estimates support other field studies of influenza vaccine effectiveness, given that theoretical considerations suggest that these values may underestimate true effectiveness, depending on test specificity and the ratio of the influenza ILI attack rate to the non-influenza ILI attack rate. Incomplete recording of vaccination status and under-representation of children in patients from whom a swab was collected limit the data. Improvements have been implemented for prospective studies.


Zkušenost pentavalentní lidské-bovinní přetříděné rotavirové vakcíny u zdravých dětí na Taiwanu
Experience of Pentavalent Human-bovine Reassortant Rotavirus Vaccine Among Healthy Infants in Taiwan.

J Formos Med Assoc. 2009 Apr; 108(4) : 280-5
Chang CC, Chang MH, Lin TY, Lee HC, Hsieh WS, Lee PI

Princip: Rotavirová infekce je nejběžnější etiologie akutní gastroenteritidy u malých dětí po celém světě. první rotavirová vakcína se registrovala v USA v roce 1988, ale její distribuce se pozastavila v roce 1999 z důvodu možného vyvolávání intususcepce. Tato studie hodnotila bezpečnost a imunogenitu nově vyvinuté pentavalentní rotavirové vakcíny u taiwanských dětí.
Metoda: Studie 3. fáze byla uspořádána tak, aby hodnotila bezpečnost a imunogenitu perorálně podávané živé pentavalentní rotavirové vakcíny (RotaTeq). Taiwan byl jediné místo v Asii, kde se tato studie prováděla. Do studie se zařadily zdravé děti ve věku 6-12 týdnů, kterým se podávaly buď 3 dávky vakcíny, nebo placeba. Studovala se bezpečnost vakcíny, zejména její riziko intususcepce, a imunogenita.
Výsledky: Celkem se zařadilo 1189 dětí. Žádné riziko intususcepce nebo jiného nežádoucího účinku nebylo zjištěno. RotaTeq byl imunogenní u subjektů na Taiwanu. Minimálně trojnásobný nárůst sérových antirotavirových IgA protilátek se zjistil u 93% očkovaných dětí. Imunogenita RotaTeq na Taiwanu byla srovnatelná s jinými oblastmi.
Závěr: Pentavalentní lidská-bovinní vakcína RotaTeq byla bezpečná, obecně dobře snášená a imunogenní u taiwanských dětí.

Background/ Purpose: Rotavirus infection is the most common etiology of acute gastroenteritis in young children worldwide. The first rotavirus vaccine was licensed by the United States Food and Drug Administration in 1998 but was suspended soon after in 1999 because of the possibility of induced intussusception. This study evaluated the safety and immunogenicity of a newly developed pentavalent rotavirus vaccine in Taiwanese children. Methods: This was a phase III global trial designed to evaluate the safety and immunogenicity of an oral, live pentavalent rotavirus vaccine (RotaTeq). Taiwan was the only site in Asia enrolled in this trial. Normal healthy infants aged 6-12 weeks were enrolled, and each of the subjects received either three oral doses of the vaccine or placebo solution. The safety of the vaccine, particularly the risk of intussusception, and immunogenicity were studied. Results: A total of 189 infants were enrolled. No increased risk of intussusception or other adverse reactions were noted following the vaccination. RotaTeq was immunogenic among subjects enrolled in Taiwan. At least a three-fold rise in serum antirotavirus IgA antibody was found among 93% of the vaccine group. The immunogenicity of RotaTeq in Taiwan was comparable to that in other areas. Conclusion: The pentavalent human-bovine vaccine, RotaTeq, was safe, generally well-tolerated, and immunogenic among Taiwanese infants.


Změna pneumokokových sérotypů a antibiotypů u očkovaných a neočkovaných dětí navštěvujících centre denní péče v Portugalsku, v zemi s rozšířeným používáním sedmivalentní pneumokokové konjugované vakcíny
Changes in pneumococcal serotypes and antibiotypes carried by vaccinated and unvaccinated day-care centre attendees in Portugal, a country with widespread use of the seven-valent pneumococcal conjugate vaccine.

lin Microbiol Infect. 2009 Apr 23;
Sá-Le?o R, Nunes S, Brito-Avô A, Fraz?o N, Sim?es AS, Crisóstomo MI, Paulo AC, Saldanha J, Santos-Sanches I, de Lencastre H.

Sedmivalentní pneumokokový konjugovaná vakcína (PCV7) je v Portugalsku k dispozici od června 2001, ale není zahrnuta do národního očkovacího plánu. Její dopad na proočkovanost není znám. Studie prevalence PCV7 hodnotící používání PCV7 se realizovala v roce 2006 v centrech denní péče o děti v oblasti Lisabonu. Poměr pneumokokových nositelů, sérotypů a antibiotiypů se stanovily a srovnaly s výsledky podobné studie provedené v roce 2001 před schválením této vakcíny. V letech 2001 a 2006 se zařadilo do hodnocení 717 dětí a 571 dětí. V roce 2006 bylo kompletně očkováno 45,9% dětí a 11,5% bylo očkováno částečně. Pneumokokové nosičství zůstalo stabilní (64,9% v roce 2001; 68,7% v roce 2006). Vakcinační typy (VT) se snížily z 53,1% všech pneumokoků na 11,2% (p<0,001). Sérotypové nahrazení se pozorovalo u očkovaných a neočkovaných dětí. Nevakcinační typy (NVT) 1,6C,7F,15A,16F,21,23A,29 a netypizovatelné (NT) kmeny se významně zvýšily; sérotyp 19A se sice zvýšil, ale na statisticky významně. Poměr rezistence k penicilinu, erytromycinu, clindamycinu a tetracyklinu zůstal stabilní (p>0,05) díky významnému zvýšení rezistence NVT k penicilinu (z 5,5% na 17,8%), erytromyciinu (z 9,2% na 21,8%), clindamycinu (z6,4% na 19,3%) a tetracyklinu (8,3% na 15,8%). Zatímco v roce 2001 rezistence NVT byla většinou přiřazena sérotypu 19A a NT kmenům, v roce 2006 rezistence se objevila vůči sérotypu 6C,15A,24F a 33F. Závěrem dramatický posun v pneumokokových sérotypech se pozoroval u očkovaných a neočkovaných dětí.

The seven-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV7) has been available in Portugal since June 2001 , but is not included in the National Vaccination Plan. Its impact on colonization is unknown. A point-prevalence study to evaluate PCV7 usage was carried out in 2006 among day-care centre attendees from the Lisbon area. Pneumococcal carriage rates, serotypes, and antibiotypes were determined and compared with results from a similar study conducted in 2001 before vaccine approval. In 2001 and 2006 , 717 and 571 children, respectively, were enrolled. In 2006 , 45.9% of the participants were appropriately vaccinated and 11.5% were incompletely vaccinated. Carriage of pneumococci remained stable (64.9% in 2001 ; 68.7% in 2006 ). Vaccine types (VT) decreased from 53.1% of all pneumococci to 11.2% (p <0.001). Serotype replacement was observed among vaccinated and unvaccinated children. Non-vaccine types (NVT) 1, 6C, 7F, 15A, 16F, 21, 23A, 29, and non-typeable (NT) strains increased significantly; serotype 19A increased, but not significantly. Rates of resistance to penicillin, erythromycin, clindamycin and tetracycline remained stable (p >0.05) due to significant increases in intermediate resistance to penicillin (from 5.5% to 17.8%), erythromycin (from 9.2% to 21.8%), clindamycin (from 6.4% to 19.3%) and tetracycline (from 8.3% to 15.8%) among NVT. Whereas in 2001 resistance among NVT was mostly associated with serotype 19A and NT strains, in 2006 resistance was also found among serotypes 6C, 15A, 24F and 33F. In conclusion, dramatic shifts in serotypes of colonizing pneumococci were observed among vaccinated and unvaccinated children. Rates of antibiotic resistance remained unchanged due to a balance between reduction in VT and an increase in antimicrobial-resistant NVT.


Redukovaný intradermální test dávky vakcíny proti žluté zimnici indukuje protektivní imunitu u jedinců s alergií na vaječné proteiny
Reduced intradermal test dose of yellow fever vaccine induces protective immunity in individuals with egg allergy.

Vaccine. 2009 Apr 21; 27(18) : 2408-9
Roukens AH, Vossen AC, van Dissel JT, Visser LG

Neutralizační protilátková odpověď se měřila po kožním testu s vakcínou proti žluté zimnici (YF 17D) provedeném u 7 osob s alergií na vejce, pro které bylo další očkování touto vakcínou kontraindikováno z důvodu vzniku silné lokální vyrážky po tomto testu. Zjistili jsme, že tento test s dávkou 0,1 ml vakcíny YF 17D indukoval dostatečně vysokou protilátkovou odpověď u všech 7 osob. Intradermální podání zhruba 1/5 dávky vakcíny proti žluté zimnici se zdá dostatečné k vytvoření odpovědi jak u alergických tak zdravých jedinců srovnatelné s plnou dávkou podanou subkutánně.

The neutralising antibody response after the yellow fever vaccine (YF-17D) skin test was measured in 7 egg allergic persons in whom further vaccination was abandoned because of a strong local urticarial reaction to the YF-17D vaccine test dose. We found that this test dose of 0.1mL of YF-17D vaccine was sufficient to induce a protective antibody response in all 7 subjects. Intradermal injection of 1/5th dose of the yellow fever vaccine appears to be sufficient, in non-allergic as well as allergic persons, and non-inferior to the subcutaneous full dose.


Strategie prevence prevalence spalniček a zarděnek vakcínou proti spalničkám a zarděnkám (MR) v Japonsku
The strategy for prevention of measles and rubella prevalence with measles-rubella (MR) vaccine in Japan.

Vaccine. 2009 Mar 5;
Ihara T

Aby se eliminovaly spalničky a zarděnky do roku 2012 v Japonsku, navrhla se strategie prevence spalniček a zarděnek očkováním bivalentní vakcínou proti spalničkám a zarděnkám (MR). Vzhledem k vysoké vnímavosti vůči spalničkám a zarděnkám dětí starších 1 roku, by se první dávka vakcíny měla podávat v tomto věku tak, aby se zachovala kolektivní imunita. Protože druhá dávka významně zvýší hladiny protilátek specifických vůči spalničkám a zarděnkám, u minimálně poloviny očkovaných dětí jednou dávkou vakcíny, druhá dávka by se měla podávat nejpozději 1 rok před nástupem do základní školy. Navíc MR očkování by mohlo být důležité a nezbytné jako doplňkové pro dospívající a mladé dospělé osoby ve věku 20-29 let, neboť hladiny protilátek vůči spalničkám v této skupině byly významně nižší ve srovnání se starší věkovou skupinou.

To eliminate the indigenous measles and rubella virus by 2012 in Japan, the strategy for prevention of measles and rubella prevalence with measles-rubella (MR) vaccine was proposed. Since the vast majority of 1-year old infants are susceptible to measles and rubella, the first MR vaccine should be administered at 1-year old to sustain the herd immunity. Since significant elevation of measles and rubella antibody titers was estimated in a half of children after the second dose, the second dose of MR vaccine within 1 year before elementary school entry is the effective maneuver. Moreover, supplement MR vaccination to the teenage group and 20-29 years' group might be necessary, because the mean measles antibody titers in this group were significantly lower compared with those in the older individuals' groups.

Vydáno / Aktualizováno: 25.05.2009
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit