Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace červen 2010

Srovnání poloviční a plné dávky A/H1N1p vakcíny s MF59 adjuvans použité k očkování japonských dětí
Comparison of half and full doses of an MF59-adjuvanted cell culture-derived A/H1N1v vaccine in Japanese children.

Adv Ther. 2010 Jun 25;
Authors: Yasuda Y, Komatsu R, Matsushita K, Minami T, Suehiro Y, Sawata H, Nakura N, Jaeger RK, Lattanzi M

Úvod: Zásadní onemocnění pandemickou chřipkou (A/H1N1p) u dětí vyžaduje efektivní očkování. Podáváme výsledky očkování vakcínou připravenou moderní technologií buněčné kultury, s nižší dávkou antigenu a různými dávkami MF59 adjuvans (Novartis Vaccines, Marburg, Německo) z hlediska imunogenity a bezpečnosti u zdravých japonských dětí. Metody: Celkem 123 dětí ve věku 6 měsíců až 19 let bylo náhodně zařazeno v poměru 1:1 do skupiny A očkované 2 dávkami o velikosti 3,75 mcg antigenu s 50% standardní dávky MF59, podanými v intervalu 21 dní a do skupiny B očkované stejně ale o velikosti 7,5 mcg antigenu a 100% standardní dávkou MF59. Hladiny protilátek se měřily hemaglutinační inhibicí (HI) a mikroneutralizační titrací v den 1, 22 a 43 (tj. vždy 3 týdny po podání první a druhé dávky). Sledované nežádoucí příhody se zaznamenaly po dobu 7 dní po každém očkování a spontánní příhody se zaznamenávaly během studijního období. Výsledky: 3 týdny po podání první dávky byly séroprotektivní HI protilátky (titr >=40) pozorovány u 56 % a 78 % subjektů skupiny A a B; 100% séroprotekci vykazovaly obě skupiny po druhém očkování. Reaktogenita byla přijatelná, obvykle s lokálními a systémovými reakcemi zejména mírné až průměrné závažnosti. Bylo zaznamenáno 5 závažných příhod, ale ani jedna nebyla v příčinné souvislosti s očkováním. Závěr: Jedna dávka této vakcíny obsahující 7,5 mcg antigenu s plnou dávkou MF59 adjuvans byla imunogenní a dobře snášená u zdravých japonských dětí a přitom splňovala všechna 3 kritéria Evropské unie. Dvě dávky o velikosti 3,75 mcg antigenu s poloviční dávkou MF59 adjuvans rovněž splnila registrační kritéria.

INTRODUCTION: The substantial pandemic (A/H1N1v) influenza disease burden in children highlights the need for effective vaccination. We report the results of modern cell culture technology, lower doses of antigen, and different doses of MF59(R) adjuvant (Novartis Vaccines, Marburg, Germany), on the immunogenicity and safety profile in a healthy Japanese pediatric population. METHODS: A total of 123 children from 6 months to 19 years of age were randomly assigned in a 1:1 ratio to receive, at 21-day intervals, two doses of either 3.75 mug antigen with 50% of the standard MF59 dose (group A) or 7.5 mug antigen and 100% standard MF59 dose (group B). Antibody levels were measured by hemagglutinin inhibition (HI) and microneutralization assays on day 1 and on days 22 and 43 (3 weeks after the first and second vaccinations, respectively). Solicited adverse events were reported for 7 days after each injection and spontaneous events were reported throughout the study period. RESULTS: At 3 weeks after the first vaccination, seroprotective HI antibodies (titers >/=40) were observed in 56% and 78% of subjects from groups A and B, respectively; 100% in both groups exhibited HI titers >/=40 after the second dose. The reactogenicity profile was acceptable, with local and systemic reactions described as mainly mild to moderate in severity. Five serious adverse events were reported, but none related to the study vaccine. CONCLUSION: One dose of cell culture-derived A/H1N1v vaccine containing 7.5 mu g antigen with the full MF59 adjuvant dose was immunogenic and well tolerated in healthy Japanese children, meeting all three European Union Committee for Medicinal Products for Human Use (EU CHMP) licensure criteria. Two doses of 3.75 mug antigen with 50% of the standard MF59 dose fulfilled these licensure criteria.


Zvýšená dávka vakcíny proti hepatitidě typu B u dětí s hematologickou malignitou při chemoterapii
Escalated regimen of hepatitis B vaccine in childhood hematological malignancies while on chemotherapy.

Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2010 May;41(3):555-61
Authors: Ghosh N, Mannan MA, Monjur F, Rizwan F, Salim AF

Tato prospektivní studie byla provedena tak, aby zjistila efektivní očkování proti hepatitidě typu B (HBV) u dětí s hematologickou malignitou. 60 pacientů ve věku 2-15 let s hematologickou malignitou, kteří podstoupili chemoterapii, a kteří byli HBsAg negativní a nikdy v minulosti nebyli očkováni, se očkovali 40 mcg vakcíny ve schématu 0, 1 a 2 měsíce. Titry protilátek se měřily 6 týdnů po podání poslední dávky. Ze 60 zařazených dětí během léčby 5 zemřelo a 4 byly vyřazeny před dokončením, a tak v analýze zůstalo 51 subjektů. Více než 70 % mělo protektivní hladiny protilátek (>10 mIU/ml) vůči HBV. Nebyl zjištěn žádný významný vliv věku nebo pohlaví na protilátkovou odpověď, ačkoli množství protilátek bylo vyšší u dívek (90,9 %) než chlapců (65 %). Pacienti s non-Hodgkinovým lymfomem měli lepší protilátkovou odpověď než leukemické děti (p=0,024). Děti s hematologickým onkologickým onemocněním by měly být očkovány se zvýšenou dávkou vakcíny.

This prospective study was conducted to find the effective vaccination schedule against hepatitis B virus (HBV) infection for children with hematological malignancies. Sixty patients ages 2-15 years old with hematological malignancies on chemotherapy, negative for hepatitis B surface antigen (HBsAg) and never vaccinated for HBV before, were vaccinated with 40 microg of vaccine at 0, 1 and 2 months. Antibody titers were measured 6 weeks after administration of last dose. Out of the 60 children enrolled, 5 died during the course of treatment and 4 dropped out before completion, leaving 51 for final analysis. More than 70% exhibited protective levels of antibodies (> 10 mIU/ml) against hepatitis B virus. There were no significant effects of age or sex on the antibody response, although antibodies were higher among girls (90.9%) than boys (65%). Patients with non-Hodgkin's lymphoma were found to exhibit a better antibody response than leukemic children (p = 0.024). Children with hematological cancers should be vaccinated with an escalated regimen of the vaccine.


Kombinovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím a riziko febrilních křečí
Measles-Mumps-Rubella-Varicella Combination Vaccine and the Risk of Febrile Seizures.

Pediatrics. 2010 Jun 29;
Authors: Klein NP, Fireman B, Yih WK, Lewis E, Kulldorff M, Ray P, Baxter R, Hambidge S, Nordin J, Naleway A, Belongia EA, Lieu T, Baggs J, Weintraub E

Cíl: V únoru 2008 jsme varovali Advisory Committee on Immunization Practices o předběžném důkazu dvojnásobného zvýšeného rizika febrilních křečí po kombinovaném očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím (MMRV) ve srovnání s odděleným očkováním proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a zvlášť proti planým neštovicím. Nyní bylo našim cílem ověřit toto zjištění na dvojnásobně velkém souboru očkovanců. Metoda: Za použití dat o bezpečnosti očkování z let 2000-2008 jsme hodnotili výskyt návštěv z důvodu křečí a horečky u dětí ve věku 12-23 měsíců po očkování MMRV a odděleného očkování MMR a varicelovou vakcínou. Srovnávali jsme riziko vzniku křečí po očkování MMRV a po MMR a zvlášť varicelovou vakcínou pomocí Poissonovy regrese a doplňkovou regresí, která zahrnovala grafické výsledky a analýzu kontroly. Výsledky: 83.107 MMRV očkovanců bylo srovnáno s 376.354 očkovanci MMR+varicela. Křeče a horečka se významně shlukovaly 7 až 10 dní po očkování vakcínami obsahující spalničkové viry zatímco po samotném očkování varicelovou vakcínou nikoli. Riziko vzniku křečí během 7. až 10. dne byl vyšší po očkování MMRV než p očkování MMR a varicelovou vakcínou (relativní riziko: 1,8 (95% limit spolehlivosti: 1,43-2,73)). Doplňková analýza poskytla podobný výsledek. Nadměrné riziko febrilních křečí 7 až 10 dní po MMRV očkování ve srovnání s odděleným očkováním MMR+V bylo 4,3 na 10.000 dávek (95% limit spolehlivosti: 2,6-5,6). Závěr: U dětí ve věku 12-23 měsíců, které byly očkovány první dávkou vakcíny obsahující spalničkové viry, byl výskyt horečky a křečí zvýšený 7-10 dní po očkování. Očkování s MMRV vakcínou vede o 1 dodatečný případ febrilních křečí na každých 2.300 dávek ve srovnání s odděleným očkování MMR+V. Výrobci MMRV vakcín by měli komunikovat rodičům zvýšené riziko horečky a křečí nad rámec běžného očkování vakcínami obsahující spalničkovou vakcínu.

Objective: In February 2008, we alerted the Advisory Committee on Immunization Practices to preliminary evidence of a twofold increased risk of febrile seizures after the combination measles-mumps-rubella-varicella (MMRV) vaccine when compared with separate measles-mumps-rubella (MMR) and varicella vaccines. Now with data on twice as many vaccine recipients, our goal was to reexamine seizure risk after MMRV vaccine. Methods: Using 2000-2008 Vaccine Safety Datalink data, we assessed seizures and fever visits among children aged 12 to 23 months after MMRV and separate MMR + varicella vaccines. We compared seizure risk after MMRV vaccine to that after MMR + varicella vaccines by using Poisson regression as well as with supplementary regressions that incorporated chart-review results and self-controlled analyses. Results: MMRV vaccine recipients (83 107) were compared with recipients of MMR + varicella vaccines (376 354). Seizure and fever significantly clustered 7 to 10 days after vaccination with all measles-containing vaccines but not after varicella vaccination alone. Seizure risk during days 7 to 10 was higher after MMRV than after MMR + varicella vaccination (relative risk: 1.98 [95% confidence interval: 1.43-2.73]). Supplementary analyses yielded similar results. The excess risk for febrile seizures 7 to 10 days after MMRV compared with separate MMR + varicella vaccination was 4.3 per 10000 doses (95% confidence interval: 2.6-5.6). Conclusions: Among 12- to 23-month-olds who received their first dose of measles-containing vaccine, fever and seizure were elevated 7 to 10 days after vaccination. Vaccination with MMRV results in 1 additional febrile seizure for every 2300 doses given instead of separate MMR + varicella vaccines. Providers who recommend MMRV should communicate to parents that it increases the risk of fever and seizure over that already associated with measles-containing vaccines.


Vakcína proti japonské encefalitidě. Užitečné očkování pro dospělé cestovatele.
Japanese encephalitis vaccine. Useful for selected adult travellers.

Prescrire Int. 2010 Apr;19(106):59-61
Authors:

Japonská encefalitida je velmi vzácné ale potenciálně závažné onemocnění cestovatelů, kteří pobývají delší dobu ve venkovských oblastech asijských zemí, kde se může tato nákaza objevovat endemicky. Schází uspokojivá léčba. K tomu je určena vakcína obsahující inaktivované viry japonské encefalitidy (SA14-14-2), která je registrována v Evropské unii. Nahrazuje vakcínu Biken (založená na jiném vakcinačním kmeni), která se již nevyrábí. Srovnávací studie u 867 dospělých ukázala, že nová vakcína je minimálně stejně imunogenní jako její předchůdkyně. Protektivní účinnost vůči japonské encefalitidě nebyla dosud hodnocena. Ze 181 očkovaných dospělých mělo 83 % ještě po jednom roce detekovatelné protilátky. Schází data dlouhodobé imunitní odpovědi nebo efektu booster imunizace. Asi 1 % dospělých, zařazených do klinických studií, studijní očkování ukončilo z důvodu nežádoucích účinků. V jedné studii tato nová vakcína vyvolala o něco méně lokálních reakcí než její předchůdkyně (54 % versus 61 %). V jiné studii četnost systémových nežádoucích účinků byla podobná v očkované i placebové skupině. Nicméně dosledování bylo příliš krátké, aby se vyloučila možnost vzácného nebo závažného nežádoucího účinku, které byly zjištěny po očkování předešlou vakcínou. Ve studii zahrnující 192 dospělých, současné očkování proti japonské encefalitidě a proti hepatitidě typu A neovlivnilo imunogenitu obou očkování. Nová vakcína proti japonské encefalitidě je dodávaná v předplněné injekční stříkačce a podává se ve dvou dávkách v intervalu 4 týdnů. Očkování proti japonské encefalitidě by mělo být určeno jen dospělým plánujícím pobyt v Asii, existuje-li vysoké riziko expozice této nákazy.

Japanese encephalitis is a very rare but potentially severe disease for travellers who spend prolonged periods in rural areas of Asian countries, in which the disease is endemic. There is no satisfactory treatment. An inactivated vaccine targeting the virus responsible for Japanese encephalitis (strain SA14-14-2) has been authorised for use in the European Union. It replaces the Biken vaccine (based on a different strain) which is no longer manufactured. A comparative study in 867 adults showed that the new vaccine is at least as immunogenic as its predecessor. Preventive efficacy in terms of cases of Japanese encephalitis has not been assessed. Among 181 adults monitored for one year, 83% of vaccinees still had detectable antibodies at the end of the study period. There are no data on longer-term immune response or on the effect of a booster vaccination. About 1% of adults enrolled in clinical trials discontinued vaccination because of adverse effects. In one study the new vaccine caused fewer local reactions than its predecessor (54% versus 61%), and fewer cases were severe (3% versus 14%). In another trial the frequency of systemic adverse effects was similar in the vaccine and placebo groups. However, follow-up is too short to rule out the possibility of rare but serious adverse effects, which were reported with the old vaccine. In a study including 192 adults, concomitant vaccination against Japanese encephalitis and hepatitis A did not undermine the immunogenicity of either vaccine. The new Japanese encephalitis vaccine comes in ready-to-use syringes and is administered in 2 injections, 4 weeks apart. In practice, vaccination against Japanese encephalitis should be restricted to adults visiting Asia who are likely to be at high risk of contracting the virus.


Účinnost pentavalentní rotavirové vakcíny Rotateq u finských dětí do 3 let věku: Finská rozšířená studie
Efficacy of the pentavalent rotavirus vaccine, RotaTeq(R), in Finnish infants up to 3 years of age: the Finnish Extension Study.

Eur J Pediatr. 2010 Jun 18;
Authors: Vesikari T, Karvonen A, Ferrante SA, Ciarlet M

Studie účinnosti a bezpečnosti rotavirové vakcíny (REST) zahrnovala téměř 70.000 dětí, z nichž více než 23.000 bylo z Finska. REST stanovila účinnost pentavalentní rotavirové vakcíny (RV5) vůči rotavirovým onemocněním vyžadujícím hospitalizaci a pohotovostní léčbu (ED) během prvního roku po očkování. Finské děti ze studie REST byly dále sledovány ve Finské rozšířené studii (FES), ve které se dále sledovala hospitalizace a ED návštěvy během druhého roku či dalšího roku života. FES identifikovala 150 (31 %) dodatečných rotavirových gastroenteritid (RVGE) mimo rámec gastroenteritid zjištěných u finských dětí zařazených do REST. Celkem RB5 redukovala RVGE hospitalizací a ED návštěv bez ohledu na sérotyp, u 93,8 % (95% limit spolehlivosti: 90,8-95,9 %) po dobu až 3,1 roku po podání poslední dávky vakcíny. Vakcinační účinnost vůči kombinaci hospitalizací a ED návštěv mezi věkem 4 měsíce a 11 měsíců, 12 měsíců až 23 měsíců a 24 měsíců až 35 měsíců byla 93,9 % (95% Cl: 89,1-96,9%), 94,4 % (95% Cl: 90,2-97,0%) a 85,9% (95% Cl: 51,6-97,2 %). Snížení počtu hospitalizací a ED návštěv díky jakékoli akutní gastroenteritidě - rotavirové i ne rotavirové - bylo 62,4% (95% Cl: 57,6-66,6%) během celé doby sledování. Výsledky FES potvrzují, že RV5 indukuje vysokou a vytrvalou protekci vůči rotavirovým onemocnění vyžadující hospitalizaci a ED návštěvu a má tak velmi významný dopad na všechny gastroenteritidy vyžadující hospitalizaci a ED návštěvy až do třetího roku života finských dětí.

Rotavirus Efficacy and Safety Trial (REST) enrolled nearly 70,000 infants, of whom more than 23,000 were from Finland. REST determined the efficacy of the pentavalent rotavirus vaccine (RV5) against rotavirus-related hospitalisations and emergency department (ED) visits in the first year after vaccination. Finnish infants initially in REST transitioned into the Finnish Extension Study (FES), where they were followed for rotavirus-related hospitalisations and ED visits through their second year of life and beyond. FES identified 150 (31%) additional rotavirus gastroenteritis (RVGE) cases beyond those identified in REST in the Finnish participants. Overall, RV5 reduced RVGE hospitalisations and ED visits, regardless of the rotavirus serotype, by 93.8% (95% confidence interval [CI]: 90.8-95.9%) for up to 3.1 years following the last vaccine dose. Vaccine efficacy against combined hospitalisations and ED visits between ages 4 months to 11 months, 12 months to 23 months, and 24 months to 35 months was 93.9% (95% CI: 89.1-96.9%), 94.4% (95% CI: 90.2-97.0%), and 85.9% (95% CI: 51.6-97.2%), respectively. The reduction of hospitalisations and ED visits due to any acute gastroenteritis, rotavirus or not, was 62.4% (95% CI: 57.6-66.6%) over the entire follow-up period. The results from FES confirm that RV5 induces high and sustained protection against rotavirus-related hospitalisations and ED visits, and has a very substantial impact on all gastroenteritis-related hospitalisations and ED visits into the third year of life in Finnish children.


Dlouhodobá imunita a imunitní odpověď na následující booster dávku inaktivované vakcíny proti japonské encefalitidě IXIARO
Long-term immunity and immune response to a booster dose following vaccination with the inactivated Japanese encephalitis vaccine IXIARO((R)), IC51.

Vaccine. 2010 Jun 9;
Authors: Dubischar-Kastner K, Eder S, Buerger V, Gartner-Woelfl G, Kaltenboeck A, Schuller E, Tauber E, Klade C

IC51 (IXIARO, JESPECT) je nově registrovaná profylaktická vakcína proti japonské encefalitidě určená k základnímu dvoudávkovému očkování. V této fázi 3 po primovakcinaci ve schématu 0 a 28. den byla zjištěna 83% séroprotekce o 6 měsíců později, 58% o 12 měsíců a 48% o 24 měsíců později. Booster dávka podaná v 11. nebo 23. měsíci u subjektů s množství neutralizačních protilátek pod limitem detekovatelnosti (definovaná jako ředěním PRNT50<1:10) vedla k 100% sérokonverzi. Po jednodávkové primovakcinaci (tj. neúplné primovakcinaci) jen 9 % subjektů dosáhlo séroprotekce o 6 měsíců později; nicméně booster dávka podaná 11. měsíc vedla k sérokonverzi 99 % subjektů. Proto by subjekty s nekompletní primovakcinací měly dokončit očkování nejpozději do 11 měsíců.

IC51 (IXIARO((R)), JESPECT((R))) is a recently approved prophylactic Japanese encephalitis virus vaccine with a two-vaccine primary immunization regimen. In this phase 3 trial, after primary immunization with a Day 0/28 dose schedule, seroprotection rates were 83%, 58% and 48% at Month 6, Month 12 and Month 24, respectively. A booster dose at Month 11 and/or Month 23 in subjects with neutralizing antibody titers below the limit of detection (defined as a serum dilution giving a 50% reduction of plaque counts in a plaque reduction neutralization test [PRNT50]<1:10) led to 100% seroconversion. After a single-dose immunization (incomplete primary immunization), only 9% of subjects were seroprotected at Month 6; however, a booster dose at Month 11 led to seroconversion in 99% of subjects. Hence, subjects with incomplete primary immunization can complete their schedule within at least 11 months.

Vydáno / Aktualizováno: 06.07.2010
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit