Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace listopad 2006

Zrychlená registrace nové inaktivované chřipkové vakcíny ve Spojených státech
Rapid licensure of a new, inactivated influenza vaccine in the United States.

Hum Vaccin. 2005 Nov-Dec;1(6):239-44
Authors: Treanor JJ, Campbell JD, Brady RC, Keitel WA, Drame M, Jain VK, Innis BL

Princip: Neočekávané problémy u jedné ze dvou registrovaných trivalentních inaktivovaných chřipkových vakcín (TIV) v roce 2004 vedly k naléhavé potřebě zajistit další vakcíny. Hodnotili jsme splitovou virovou vakcínu TIV (Fluarix, GSK) z důvodů ověření dat pro registraci v USA.
Metoda: Zdravé dospělé osoby ve věku 18-64 let ve čtyřech centrech byly náhodně očkovány jednou intramuskulární dávkou vakcíny Fluarix (n=763) nebo placebem (n=193) ve dvojitě slepé studii. Subjekty byly sledovány z důvodu bezpečnosti a byly u nich vyšetřeny hladiny titrů hemaglutinačně inhibičních sér (HAI) stanovené před a po 21 dnech po očkování.
Výsledky: Vakcína byla velmi dobře snášena, jen s mírnými až průměrnými myalgiemi, bolesti a zarudnutí v místech vpichu byly častější u očkovaných osob než u osob v placebové skupině. Čtyřnásobné a vyšší zvýšení HAI titrů bylo zjištěno u 60%, 62% a 78% očkovanců vůči H1, H3 a B složkám vakcíny, postvakcinační titry >1:40 byly dosaženy u 98%, 99% a 99% subjektů pro všechny tři vakcinační antigeny.
Závěr: Fluarix byl bezpečný a profil imunogenity odpovídal ostatním v US registrovaným chřipkovým vakcínám a měl by být účinný pro imunizaci dospělých osob v USA.
Souhrn: Výsledky této studie byly rozhodující pro zrychlené registrační schválení vakcíny Fluarix v USA pro použití u dospělých osob starších 18 let.

BACKGROUND: The unexpected problems at 1 of 2 US licensed manufacturers of trivalent inactivated influenza virus vaccine (TIV) in 2004 highlights the urgent need for additional vaccine sources. We evaluated a split virus TIV (Fluarix, GSK), to generate data supportive of a license application in the US. METHODS: Healthy adults ages 18-64 years at four centers were randomly assigned to receive a single IM injection of Fluarix (n = 763) or placebo (n = 193) in double-blind fashion. Subjects were monitored for safety and serum hemagglutination-inhibition (HAI) titers determined before and 21 days after vaccination. RESULTS: Vaccine was well tolerated, with only mild to moderate myalgias and injection site pain and redness being more common in vaccine than placebo recipients. Four-fold or greater increases in serum HAI titers were seen in 60%, 62% and 78% of vaccine recipients against the H1, H3, and B components of the vaccine, respectively, and post-vaccination titers of > 1:40 achieved in 98%, 99% and 99% of subjects, exceeding the prespecified criteria for acceptability for all three antigens. CONCLUSIONS: Fluarix has a safety and immunogenicity profile like other US-licensed inactivated influenza vaccines and should be effective when used to immunize US adults. SUMMARY LINE: The results of this study were pivotal for the rapid approval of Fluarix in the US for use in adults 18 years of age or older.


Bezpečnost a imunogenita meningokokové (skupiny A, C, Y a W135) polysacharidové vakcíny konjugované na difterický anatoxín u zdravých dětí ve věku 2 až 10 let v Chile
Safety and immunogenicity of a meningococcal (Groups A, C, Y, W-135) polysaccharide diphtheria toxoid conjugate vaccine in healthy children aged 2 to 10 years in Chile.

Hum Vaccin. 2005 Nov-Dec;1(6):228-31
Authors: Lagos R, Papa T, Mu?oz A, Ryall R, Pina M, Bassily E

Imunitní odpověď na meningokokovou konjugovanou vakcínu (Menactra, MCV-4) a na jednoduchou polysacharidovou vakcínu (Menomune-A/C/Y/W135; PSV4) vůči séroskupinám A, C, Y a W-135 byla hodnocena u 220 ze 1037 Čilských dětí ve věku od 2 do 10 let účastnící se srovnávací studie. Obě vakcíny byly obecně dobře tolerovány. Geometrické průměry titrů sérových baktericidních protilátek (SBA) po 28 dnech po očkován í byly srovnatelné u obou skupin pro všechny čtyři séroskupiny. Sérokonverze byla evidentní u >97% očkovanců s vakcínou MCV-4 a u >90% očkovanců s vakcínou PSV-4 vzhledem ke stavu před očkováním. Menactra vyvolávala bezpečnou a robustní imunitní odpověď vůči séroskupinám A, C, Y a W135 u této populace.

Immune responses to meningococcal conjugate (Menactra; MCV-4) and plain polysaccharide (Menomune-A/C/Y/W-135; PSV-4) vaccines against serogroups A, C, Y, and W-135 were assessed in 220 of 1037 Chilean children aged 2 to 10 years participating in a comparative safety trial. Both vaccines were generally well tolerated. Geometric mean serum bactericidal antibody (SBA) titers 28 days postvaccination were comparable in both groups for all four serogroups. Seroconversion was evident in > 97% of MCV-4 and > 90% of PSV-4 vaccinees who tested seronegative at baseline. Menactra safely induced broad and robust immune responses against serogroups A, C, Y and W-135 in this population.


Bezpečnost a imunogenita dvou formulací hexavalentních vakcín s difterickou, tetanickou, acelulární pertusovou složkou, složkou proti dětské přenosné obrně, proti hemofilovým nákazám typu b a proti virové hepatitidě typu B u 15-18 měsíčních dětí
Safety and immunogenicity of two formulations of a hexavalent diphtheria-tetanus-acellular pertussis-inactivated poliovirus-Haemophilus influenzae conjugate-hepatitis B vaccine in 15 to 18-month-old children.

Hum Vaccin. 2005 Nov-Dec;1(6):245-50
Authors: Halperin SA, Langley JM, Hesley TM, Zappacosta PS, Radley D, Smith B, Hoffenbach A, Boslego J, Silber JL

Kombinované vakcíny snižují počet injekcí a zlepšují uspokojení rodičů a očkovacích kalendářů. Ve fázi 1 randomizované, částečně zaslepené studie s jedním boosterem jsme hodnotili dvě formulace tekutých šestivalentních vakcín obsahující vakcinační složku proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli (acelulární, 5ti složková), dětské přenosné obrně (inaktitovaná), hemofilovým nákazám typu b a proti vidové hepatitidě typu B (DTaP-IPV-Hib-HBV) u 60 zdravých batolat, ve věku 15-18 měsíců, která byla primárně imunizována třemi dávkami registrované pentavalentní vakcíny proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli (acelulární, 5ti složková), dětské přenosné obrně, hemofilovým nákazám typu b (DTaP-IPV/PRP-T). Vakcína DTaP-IPV/PRP-T byla použita jako kontrolní vakcína u 30 subjektů. Klinicky hodnocené formulace, které obsahovaly stejné vakcinační složky DTaP-IPV se dále lišily jen v Hib (obsah a konjugát) a HBV (obsah) (PRP-T/HBV10 = 12 µg Hib konjugovaného na tetanickém anatoxinu s 10 µg HBsAg; PRP-OMC/HBV15 = 6 µg Hib konjugovaného na vnější membránovém proteinu Neisseria menigitidis s 15 µg HBsAg). Bolest, zarudnutí a otok v místě vpichu byly hlášeny u 46,7%, 46,7% a 20,0% očkovanců s registrovanou vakcínou, 43,3%, 43,3% a 26,7% u očkovanců s PRP-T/HBV10 a 70,0%, 46,7% a 46,7% u očkovanců s PRP-OMPC/HBV15. Teplota >=37,8°C a podrážděnost byly hlášeny u 0% a 16,7% očkovanců s registrovanou vakcínou, u 10,3% a 23,3% s vakcínou PRP-T/HBV10 a u 30,0% a 16,4% s vakcínou PRP-OMPC/HBV15. Nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi skupinami v imunitní odpovědi (předem definovaná, mezní a séroprotektivní). Geometrické průměrné titry hladin protilátek vůči všem antigenům byly podobné vyjma anti-PRP hladinám, které byly 19,0 µg/ml u očkovanců s registrovanou vakcínou, 40,8 µg/ml s vakcínou PRP-T/HBV10 a 9,4 µg/ml s vakcínou PRP-OMPC/HBV15. Šestivalentní formulace jsou obecně dobře tolerovány a jsou imunogenní jako booster u batolat.

Combination vaccines decrease the number of injections and improve parental satisfaction and vaccination schedule compliance. In a phase 1, randomized, partially-blinded, single-dose booster study, we evaluated two formulations of an investigational liquid hexavalent vaccine containing diphtheria, tetanus, acellular pertussis (5-component), inactivated poliovirus, Haemophilus influenzae b conjugate and hepatitis B surface antigen (DTaP-IPV-Hib-HBV) in 60 healthy toddlers, 15 to 18 months of age, who had been primed with three doses of a licensed pentavalent diphtheria, tetanus, acellular pertussis (5-component), inactivated poliovirus, Haemophilus influenzae b conjugate (DTaP-IPV//PRP-T) vaccine. The DTaP-IPV//PRP-T vaccine was used as a control in 30 subjects. The investigational formulations, which contained the same DTaP-IPV components, differed only in Hib (content and conjugate) and HBV (content) (PRP-T/HBV10 = 12 mug Hib tetanus toxoid conjugate with 10 microg HBsAg; PRP-OMPC/HBV15 = 6 microg Hib Neisseria meningitidis outer membrane protein complex with 15 microg HBsAg). Injection-site pain, redness and swelling were reported by 46.7%, 46.7%, and 20.0% of the licensed vaccine recipients, 43.3%, 43.3%, and 26.7% of PRP-T/HBV10 recipients and 70.0%, 46.7%, and 46.7% of PRP-OMPC/HBV15 recipients, respectively. Fever > or = 37.8 degrees C and irritability were reported by 0% and 16.7% of licensed vaccine recipients, 10.3% and 23.3% of PRP-T/HBV10 recipients and 30.0% and 16.7% of PRP-OMPC/HBV15 recipients, respectively. There were no apparent differences between the groups in the proportion of participants achieving predefined, threshold or seroprotective immune responses. Geometric mean antibody levels for all antigens were similar except for anti-PRP levels, which were 19.0 microg/mL in recipients of the licensed vaccine, 40.8 microg/mL in PRP-T/HBV10 recipients and 9.4 microg/mL in PRP-OMPC/HBV15 recipients. We conclude that the hexavalent formulations appear generally well tolerated and immunogenic as a booster dose in these toddlers.


Imunogenita a tolerabilita intradermálně aplikované vakcíny založené na HCV E1 u zdravých dobrovolníků a pacientů s vyřešenou a pokračující chronickou HCV nákazou
Immunogenicity and tolerability of intradermal administration of an HCV E1-based vaccine candidate in healthy volunteers and patients with resolved or ongoing chronic HCV infection.

Hum Vaccin. 2005 Mar-Apr;1(2):61-5
Authors: Leroux-Roels G, Batens AH, Desombere I, Van Den Steen B, Vander Stichele C, Maertens G, Hulstaert F

Tolerabilita a imunogenita intradermálně podávané kandidátské vakcíny založené na proteinu E1 viru hepatitidy typu C (HCV) byla sledována ve studii u zdravých dobrovolníků, u subjektů s anamnézou vyřešené HCV nákazy a u pacientů trpících přetrvávající chronickou HCV nákazou. 3 dávky subepidermální injekce o velikosti 4 µg neadjuvantní E1 vakcíny vyvolaly mnohem slabší humorální a buněčnou imunitní odpověď u zdravých subjektů a u pacientů s chronickou HCV nákazou než intradermální aplikace dávky o velikosti 20 µg E1 s hliníkovým adjuvans. Přesto u třech subjektů, u nichž došlo k eliminaci HCV nákazy, došlo po intradermálním podání nízkokoncentrovaných dávek neadjuvantní E1 vakcíny k vyvolání rychlé a jasné anamnestické odpovědi. Tato data ukazují, že E1 specifická imunitní odpověď může být vyvolána u osob s vyřešenou HCV nákazou a že se tím opětovně stimuluje paměť buněk (B a T) s použitím nižších než optimálních dávek E1 antigenu.

The tolerability and immunogenicity of intradermal injections of a candidate HCV vaccine, based on the E1 protein of the hepatitis C virus (HCV), was examined in an exploratory study in healthy volunteers, in subjects with a history of resolved HCV infection, and in patients suffering from therapy-resistant chronic HCV. Sub-epidermal injection of three doses of 4 microg of non-adjuvanted E1 vaccine induced much weaker humoral and cellular immune responses in healthy subjects and chronic HCV patients than the intramuscular administration of 20 microg E1 formulated on alum. However, in three subjects who cleared HCV infection, intradermal administration of this low dose of E1 induced rapid and clear anamnestic responses. These data demonstrate that E1-specific immune responses can be induced in resolving HCV infections and that memory (B and T) cells can be restimulated with suboptimal doses of E1 antigen.


Živá atenuovaná chimerická vakcína se žlutou zimnicí a horečkou dengue typu 2 (ChimeriVax-DEN2): Klinická studie fáze I zaměřená na bezpečnost a imunogenitu: vliv předešlé imunity vůči žluté zimnici na indukci křížově neutralizujících protilátek vůči všem 4 sérotypům horečky dengue
Live attenuated chimeric yellow fever dengue type 2 (ChimeriVax-DEN2) vaccine: Phase I clinical trial for safety and immunogenicity: effect of yellow fever pre-immunity in induction of cross neutralizing antibody responses to all 4 dengue serotypes.

Hum Vaccin. 2006 Mar-Apr;2(2):60-7
Authors: Guirakhoo F, Kitchener S, Morrison D, Forrat R, McCarthy K, Nichols R, Yoksan S, Duan X, Ermak TH, Kanesa-Thasan N, Bedford P, Lang J, Quentin-Millet MJ, Monath TP

Randomizovaná, dvojitě slepá klinická studie fáze I byla provedena, aby se zhodnotila bezpečnost, tolerabilita a imunogenita chiméry žluté zimnice (YF)-dengue typu 2 (DEN2) (ChimeriVax-DEN2) ve srovnání s vakcínou proti žluté zimnici (YF-VAX). Čtyřicet dva zdravých dospělých osob bez předešlé zkušenosti se žlutou zimnicí bylo očkováno jednou dávkou buď ChimeriVax-DEN2 (vysoká dávka, 5log PFU nebo nízká dávka 3log PFU) nebo vakcínou YF-VAX subkutánně. Aby se zjistil vliv předešlé imunity vůči žluté zimnici na očkování s ChimeriVax-DEN2 vakcínou, 14 subjektů dříve očkovaných vakcínou proti žluté zimnici byla podána vakcína ChimeriVax-DEN2 o vysoké dávce po odslepení studie. Nejčastější nežádoucí příhody byly podobné jako po očkování vakcínou YF-VAX a byly mírné nebo průměrné intenzity bez výskytu vážných nežádoucích účinků. U sto procent a 92,3% subjektů YF naivních očkovaných 5,0 a 3,0 log10 PFU vakcínou ChimeriVax-DEN2 došlo k sérokonveri vůči DEN2 (kmen 16681); u 92% subjektů očkovaných s YF-VAX byla zjištěna sérokonverze vůči YF 17D viru, ale u žádného z původně YF naivních subjektů nedošlo po očkování s ChimeriVax-DEN2 k sérokonverzi vůči YF 17D viru. Byla zjištěna nízká sérokonverze vůči heterologním DEN sérotypům 1, 3 a 4 u původně YF naivních subjektů po očkování s vakcínou ChmeriVax-DEN2 nebo YF-VAX. Naopak u 100% subjektů imunních vůči YF, které byly očkovány s ChimeriVax-DEN2 došlo k tvorbě sérokonverze vůči všem čtyřem sérotypům horečky dengue. Překvapivě tyto hladiny neutralizačních protilátek vůči DEN sérotyp 1, 2 a 3 u původně imunních subjektů vůči YF přetrvávala po dobu 1 roku. Tyto údaje ukazují, že bezpečnost a imunogenita vakcíny ChimeriVax-DEN2 se shoduje s vakcínou YF-VAX a předchozí imunita vůči YF viru neovlivňuje imunizaci s vakcínou Chimerivax-DEN2, ale naopak vyvolává dlouhotrvající křížově reagující neutralizační protilátky vůči všem 4 sérotypům horečky dengue. Následující výzkum může vést k praktické formulaci a vývoji vakcíny proti horečce dengue.

A randomized double-blind Phase I Trial was conducted to evaluate safety, tolerability, and immunogenicity of a yellow fever (YF)-dengue 2 (DEN2) chimera (ChimeriVax-DEN2) in comparison to that of YF vaccine (YF-VAX). Forty-two healthy YF na?ve adults randomly received a single dose of either ChimeriVax-DEN2 (high dose, 5 log plaque forming units [PFU] or low dose, 3 log PFU) or YF-VAX by the subcutaneous route (SC). To determine the effect of YF preimmunity on the ChimeriVax-DEN2 vaccine, 14 subjects previously vaccinated against YF received a high dose of ChimeriVax-DEN2 as an open-label vaccine. Most adverse events were similar to YF-VAX and of mild to moderate intensity, with no serious side-effects. One hundred percent and 92.3% of YF na?ve subjects inoculated with 5.0 and 3.0 log10 PFU of ChimeriVax-DEN2, respectively, seroconverted to wt DEN2 (strain 16681); 92% of subjects inoculated with YF-VAX seroconverted to YF 17D virus but none of YF na?ve subjects inoculated with ChimeriVax-DEN2 seroconverted to YF 17D virus. Low seroconversion rates to heterologous DEN serotypes 1, 3 and 4 were observed in YF na?ve subjects inoculated with either ChimeriVax-DEN2 or YF-VAX. In contrast, 100% of YF immune subjects inoculated with ChimeriVax-DEN2 seroconverted to all 4 DEN serotypes. Surprisingly, levels of neutralizing antibodies to DEN 1, 2 and 3 viruses in YF immune subjects persisted after 1 year. These data demonstrated that (1) the safety and immunogenicity profile of the ChimeriVax-DEN2 vaccine is consistent with that of YF-VAX, and (2) preimmunity to YF virus does not interfere with ChimeriVax-DEN2 immunization, but induces a long lasting and cross neutralizing antibody response to all 4 DEN serotypes. The latter observation can have practical implications toward development of a dengue vaccine.


Bezpečnost a imunogenita nové plně tekuté kombinované DTPw-HepB-Hib vakcíny u dětí
Safety and immunogenicity of a new fully liquid DTPw-HepB-Hib combination vaccine in infants.

Hum Vaccin. 2006 Jul-Aug;2(4):155-60
Authors: Kanra G, Kara A, Demiralp O, Contorni M, Hilbert AK, Spyr C, Viviani S

Hodnotili jsme bezpečnost a imunogenitu plně tekuté DTPw-HepB-Hib kombinované vakcíny (Quinvaxem) ve srovnání se simultánně podávanými vakcínami DTPw-Hib a vakcíny proti virové hepatitidy typu B. Dětem účastnící se této otevřené, randomizované studie fáze III bylo provedeno základní očkování podle schématu 2-3-4 měsíce. Vzorky krve byly odebrány bezprostředně před podáním první dávky a jeden měsíc po podání třetí dávky. Nežádoucí účinky byly hodnoceny po dobu 7 dní po očkování s pomocí deníku subjektu. Po dokončení základního očkování 94,7% (95%CI: 89,8-97,7%) dětí očkovaných kombinovanou vakcínou dosahovalo protektivní titry anti-HBs protilátek (>= 10 mIU/ml) při průměrném 39násobném zvýšení geometrických průměrných titrů (GMTs) ve srovnání s 99,3% (95% CI: 96,3-100%) séroprotekcí a 29násobným nárůstem GMT ve srovnávací skupině očkovaných dětí. Séroprotekce vůči záškrtu, tetanu a Haemophilovým nákazám typu b (Hib) a sérokonverze vůči dávivému kašli byly podobné u obou skupin. Nebyl pozorován žádný statisticky významný rozdíl v GMTs pro záškrt mezi oběma skupinami, ale významné rozdíly byly zjištěny vůči tetanu, Hib a dávivému kašli. Hodnoty GMTs byly pro tyto antigeny významně vyšší u dětí ve srovnávací skupině. Kombinovaná vakcína byla velmi dobře tolerována, zvýšená teplota (>=38°C) byla nejčastěji zaznamenávána jako nežádoucí příhoda u obou skupin: DTPw-HepB-Hib 12,5% (95% CI: 7,7-18,8%) a srovnávací skupina 12,6% (95% CI: 7,7-19,0%). Tato studie prokázala, že plně tekutá DTPw-HepB-Hib kombinovaná vakcína je bezpečná a imunogenní profil je podobný jako u simultánně podávané vakcíny DTPw-Hib a vakcína proti virové hepatitidě typu B.

We assessed the safety and immunogenicity of a fully liquid, DTPw-HepB-Hib combination vaccine (Quinvaxem) in comparison with separately administered DTPw-Hib and hepatitis B vaccines. Infants participating in this open-label, randomized, phase II study received a primary vaccination course using a 2-3-4 month schedule. Blood samples were taken immediately prior to the first and one month after the third vaccination. Adverse events were assessed over a 7-day post-vaccination period using subject diaries. After completion of the primary vaccination course, 94.7% [95% CI: 89.8-97.7%] of infants receiving the combination vaccine achieved protective anti-HBs antibody titers (> or = 10 mIU/mL) with a mean 39-fold increase in GMTs in comparison with 99.3% [95% CI: 96.3-100%] seroprotection and a mean 29-fold GMT increase in the comparator group. Diphtheria, tetanus and Haemophilus influenzae type b (Hib) seroprotection rates and pertussis seroconversion rates were also similar between the two groups. There was no statistically significant difference in GMTs for diphtheria between the two groups, but significant differences were shown for tetanus, Hib, and pertussis with higher GMTs for each antigen observed in the comparator group. The combination vaccine was well tolerated, with fever (body temperature > or = 38 degrees C) being the most frequently reported adverse event in both the DTPw-HepB-Hib (12.5% [95% CI: 7.7-18.8%]) and comparator (12.6% [95% CI: 7.7-19.0%]) groups. This study demonstrated that the fully liquid DTPw-HepB-Hib combination vaccine has safety and immunogenicity profiles similar to the DTPw-Hib and hepatitis B vaccines when administered separately.


Očkování proti hepatitidám typu A/B u dospělých osob starších 40 let: srovnání tří vakcinačních schémat a účinek ovlivňujících faktorů

Vaccine. 2006 Jun 29;24(26):5509-15
Authors: Van der Wielen M, Van Damme P, Chlibek R, Smetana J, von Sonnenburg F

Výzva kontroverzních údajů ohledně snížené imunitní odpovědi u starších osob po očkování kombinovanou vakcínou proti virovým hepatitidám A/B vedla v randomizované kontrolované studii ke zhodnocení imunogenity tří vakcinačních schémat (skupina A: kombinovaná vakcína A/B Twinrix (GSK); skupina 2: současné podávání vakcíny proti hepatitidě typu A, Hawrix (GSK) a proti hepatitidě typu B, Engerix-B (GSK), skupina 3: současné podávání vakcíny proti hepatitidě typu A, Vaqta (Sanofi-Pasteur MSD) a proti hepatitidě typu B HB VAX PRO (Sanofi-Pasteur MSD)) a účinek ovlivňujících faktorů u subjektů starších 40 let. Po dokončení kompletního očkování byly anti-HBs séroprotekce (SP) 92, 80 a 71% ve skupinách 1, 2 a 3; anti-HAV séropozitivita (S+) byla 97, 99 a 99%. Ve skupině 1 byla non-inferiorní anti-HBs SP stejně jako anti-HAV S+ byla non-inferiorní vzhledem ke skupinám 2 a 3. Anti-HBs odpověď byla významněji ovlivněna očkovacím schématem než věkem, pohlavím a BMI (postupná mnohonásobná regresní analýza). BMI měl významnější vliv na odpověď na HAV očkování než věk, pohlaví a vakcinační schéma. Na závěr, Twinrix vyvolal vyšší SP vůči HBV a podobnou S+ vůči HAVve srovnání se současně podávanými monovalentními vakcínami u subjektů starších 40 let.

Challenged by contrasting data on low immune responses in the elderly with a combined hepatitis A/B vaccine, a randomised, controlled study was conducted to assess the immunogenicity of three hepatitis A and B vaccination regimens (group 1: combined hepatitis A/B vaccine Twinrix [GSK]; group 2: co-administered hepatitis A vaccine, Havrix [GSK]+hepatitis B vaccine Engerix -B [GSK], group 3: co-administered hepatitis A vaccine, Vaqta [Sanofi-Pasteur MSD]+hepatitis B vaccine HB VAX PRO [Sanofi-Pasteur MSD]) and the effect of influencing factors in subjects >40 years. On completion of the full vaccination course, anti-HBs seroprotection (SP) rates were 92, 80 and 71% in groups 1, 2 and 3, respectively; anti-HAV seropositivity (S+) rates were 97, 99 and 99%, respectively. In group 1, anti-HBs SP rate was non-inferior as well as superior and anti-HAV S+ rate was non-inferior to that in groups 2 and 3. Anti-HBs response was most significantly influenced by the vaccine regimen, followed by age, gender and BMI (stepwise multiple regression analysis). BMI had the most significant influence on HAV response followed by age, gender and vaccine regimen. In conclusion, Twinrix induced superior hepatitis B SP rates and similar hepatitis A S+ rates compared to concomitant administration of monovalent vaccines in subjects aged >40 years.

Vydáno / Aktualizováno: 04.12.2006
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit