Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Živá atenuovaná vakcína proti chřipce

Od minulého roku je v USA k dispozici nová živá atenuovaná vakcína proti chřipce. I když není zřejmé, zda se v nejbližších letech tato vakcína dostane i k nám, jedná se o velmi zajímavou očkovací látku.

Základní informace
Popis a mechanismu:
Živá atenuovaná vakcína proti chřipce byla vyvinuta v 60. letech ve Spojených Státech. První licencovaná živá vakcína proti chřipce byla v USA vyrobena společností MedImmune, pod názvem FluMist. Jde o živou trivalentní intranazálně podávanou vakcínu, která je:

 • atenuovaná (oslabená), vyvolávající mírné nebo žádné příznaky a symptomy odpovídající chřipkovému onemocnění;
 • teplotně citlivá, s vlastnostmi, které omezují replikaci vakcinačních virů při teplotě 38-39°C, což zabraňuje dalšímu šíření mezi lidmi;
 • adaptovaná za chladu, s replikačními vlastnostmi při teplotě 25°C, což umožňuje replikaci atenuovaných vakcinačních virů chřipky, ale omezuje replikaci ostatních divokých virů chřipky.

V preklinickcých studií na zvířatech vyplývá , že se tyto oslabené chřipkové viry replikují na sliznici nosohltanu, kde vyvolávají protektivní imunitu proti vakcinačním virům, zatímco v další části respiračního traktu k jejich replikaci téměř nedochází.

Původní kroky výroby byly založeny na dvou stále se oslabujících master virech (MDV), jeden pro typ A a druhý pro typ B chřipkových virů. Oba dva MDV viry se získaly adaptací za studena, jako teplotně citlivé atenuované fenotypy přes mnoho pasáží ve virové kultuře s postupně se snižující teplotou. Vakcinační viry jsou přetříděné viry obsahující geny z původních MDV, které zajišťují atenuaci, teplotní citlivost a chladovou adaptaci, a dále geny z doporučeného současného divokého typu chřipkového viru, kódující povrchové antigeny hemaglutininu (HA) a neuraminidázy (NA). Tímto MDV nadále poskytují stabilní atenuovaný nosič pro aktuální verzi HA a NA chřipkových antigenů, vůči kterým se vyvolá protilátková odpověď. Takto přetříděné vakcinační viry se pomnožují na kuřecích embryích. V posledním kroku výroby se očkovací látka rozplní do rozprašovače pro nosní podání. Vakcína musí být skladována při teplotě nižší -15°C.

Imunogenicita schválené živé atenuované chřipkové vakcíny byla potvrzena řadou studií, které celkem zahrnuly 100 dětí ve věku 5-17 let a zhruba 300 dospělých osob ve věku 18-49 let. Klinické studie ověřily, že k replikaci těchto atenuovaných vakcinačních virů dochází v epiteliálních buňkách v nasofaryngu. Protektivní mechanismus vyvolaný tímto očkováním není ještě kompletně prozkoumán, ale zdá se, že zahrnuje oba typy protilátek, tj. jak sérové tak nazální sekreční. Dosud není žádné jednoznačné stanovení korelující s protektivní imunitou vyvolanou LAIV.

Přenos a šíření vakcinačních virů
Dostupná data ukazují, že jak děti tak dospělé osoby mohou šířit vakcinační viry i po více než 2 dnech po očkování, i když v koncentraci mnohem nižší než je typická pro šíření divokých chřipkových virů. Toto šíření vakcinačních virů však nelze srovnávat s přenosem vakcinačních virů z člověka na člověka, i když v ojedinělých případech lze očekávat přenos těchto živých vakcinačních virů z očkované osoby na neočkovanou. V jedené nepublikované práci, kde se sledovala přenositelnost těchto vakcinačních virů z 98 očkovaných na 99 neočkovaných osob, ve věku 8-36 měsíců. 80 procent očkovanců šířilo jeden nebo více virových kmenů v průměru po dobu 7,6 dní. Jeden vakcinační kmen typu B byl dokonce prokázán u osoby, která nebyla očkována. K přenosu došlo při dětské hře. Při srovnání obou skupin (očkované a neočkované) symptomy byly shodné. Odhadovaná pravděpodobnost přenosu vakcinačního viru z očkované na neočkovanou osobu je 0,58- 2,4%.
Další studie, která hodnotila šíření vakcinačních virů u 20 zdravých dobrovolníků ve věku 18-49 let ukázala, že k přenosu dochází nejčastěji během prvních 3 dní po očkování, ačkoli u jedné osoby byl přenos zaznamenán až po 7 dnech po provedeném očkování. Avšak žádná neočkovaná osoba nebyla "infikována" vakcinačním virem po více než 10 dnech. Trvání nebo typ symptomů (nežádoucích účinků) u očkovaných osob nekoreloval s dobou šíření vakcinačních virů. Přenos těchto virů z člověka na člověka nebyl touto studií vyhodnocen.

Stabilita vakcinačních virů
V klinických studií byly vakcinační viry šířené očkovanci fenotypicky stabilní. V jedné studii se odebíral vzorek z nosu a krku u 17 očkovaných osob po dobu 2 týdnů po jejich očkování. Virové izoláty byly analyzované vícečetnými genetickými technikami. Všechny izoláty si uchovaly LAIV genotyp i po replikaci v lidském hostiteli a navíc všechny si udržely fenotypy chladové adaptace a teplotní citlivosti.

Používání živé atenuované vakcíny proti chřipce (LAIV)
V současné době je tato vakcína určena pro osoby ve věku 5-49 let, včetně osob, které jsou v blízkém kontaktu s rizikovými skupinami. Jako významnou přednost této vakcíny lze považovat vyvolání široké slizniční a systémové imunitní odpovědi, snadné podávání a vyšší akceptovatelnost nazálního podání vůči injekčnímu podání.

Osoby, které by neměly být touto vakcínou očkovány:

 • osoby mladší 5 let nebo starší 50 let,
 • osoby s astmatem, s akutními respiračními chorobami nebo jinými chronickými respiračními nebo kardiovaskulárními nemocemi; osoby s dalšími onemocněními zahrnující metabolické poruchy jako je např. diabetes melitus, renální dysfunkce, poruchy krvetvorby nebo osoby s neznámou nebo suspektní imunodeficiencí nebo osoby s léčbou imunosupresivy,
 • děti nebo dospívající léčené aspirinem nebo jiným salicylátem (kvůli Reyovu syndromu)
 • osoby s anamnézou GBS
 • těhotné ženy
 • osoby se známou přecitlivělostí, včetně anafylaktické rekace, na jakoukoli složku vakcíny nebo vaječné bílkoviny

Osoby, kterým může být tato vakcína podána
Zatím nejsou dostatečné znalosti o masovém podávání této vakcína a jejím dopadu na okolní prostředí. Riziko přenosu vakcinační virů z okolí je s největší pravděpodobností omezené. Osobám s těžkou imunodeficiencí by tato vakcína neměla být podávána. Nicméně ostatním osobám, kterým hrozí riziko komplikací z chřipky, lze LAIV podávat.

Dávkování a způsob podání
LAIV je určena výhradně k intranázálnímu podání a nesmí být podána intramuskulárně, intradermálně nebo intravenózně (obecně injekčně). LAIV musí být skladována při teplotě nižší než -15°C. LAIV musí být před podáním rozmražena. To se provede podržením rozprašovače v ruce a dlani do chvíle než dojde k roztání. ihned se aplikuje. Alternativní způsob rozmražení lze provést v lednici a krátkodobým uchováním při teplotě 2-8°C po dobu kratší 24 hodin před použitím. Vakcínu nelze rozmrazit a znovu zmrazit. LAIV je dodávána v předplněném jednodávkovém rozprašovači, který obsahuje 0,5 ml vakcíny. Zhruba 0,25 ml je podáno do každé nosní dírky a očkovaná osoba je ve vzpřímené poloze. Dojde-li ke kýchání po podání vakcíny, další dávka se již nepodává. LAIV by měla být podána každoročně podle následujícího schématu:

 • Děti ve věku 5-8 let, které nebyly dříve očkovány proti chřipce by měly obdržet 2 dávky v intervalu 6-10 týdnů
 • Děti ve věku 5-8- let, které byly v minulosti očkovány se očkují pouze jednou dávkou. Druhá dávka není třeba.
 • Osoby ve věku 9-49 let by měly být očkovány pouze jednou dávkou LAIV.

LAIV lze podávat osobám s mírným akutním onemocněním (tj. průjem nebo mírný infekt horních cest dýchacích s/bez horečky). Pokud očkovaná osoba má ucpaný nos, očkování se neprovádí, protože by mohlo dojít k omezené účinnosti. V takovém případě se očkování odkládá do doby uzdravení.

Vzájemná intereference s ostatním očkováním prováděným současně s podáním LAIV, není dosud znán. Proto se zatím nedoporučuje toto očkování provádět současně s ostatním očkováním. Doporučený interval mezi tímto a jiným očkováním jsou 4 týdny.

 

Vydáno / Aktualizováno: 18.10.2004
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit