Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

OČKOVÁNÍ proti meningokokovým nákazám séroskupiny B

Obsah:

Meningokokové vakcíny séroskupiny B obsah  


Meningokoková očkování dnes nepatří mezi vzácná nebo nová, přestože se leckdy jako nová uvádí právě očkování konjugovanými vakcínami. Až do letošního roku scházela "univerzální" meningokoková vakcína séroskupiny B. Díky tomu stávající meningokokové očkování vykazovalo jakousi nedostatečnou ochranu právě v důsledku absence specifického očkování vůči této skupině. Proč nešlo konstruovat vakcínu vůči této skupině analogicky jako ostatní meningokokové vakcíny, pramenilo z původních poznatků v 80. letech, kdy se zjistilo, že kapsulární polysacharid tohoto meningokoka (opakující se jednotky polysialových kyselin) vykazuje strukturální příbuznost s adhezními molekulami, které se vyskytují na lidských neuronálních buňkách, zejména během vývoje plodu (Finne et al., 1983). Odtud totiž existovalo teoretické riziko vzniku autoimunity po takovém očkování. Pozdější výzkumy sice toto riziko ani nepotvrdily ani nevyvrátily, proto stále existuje potenciální možnost někdy v budoucnu konstruovat vakcínu i na podkladě těchto oligosacharidů, ovšem s patřičnou modifikací.
Několikaletý výzkum zatím dvou celosvětově známých výrobců (Novartis a Pfizer) vedl k přípravě dvou odlišných meningokokových vakcín séroskupiny B, které mají mnoho společného. Již letos by měla být komerčně k dispozici vakcína Bexsero (Norvartis) a v dalších letech vakcína rLP2086 (zatím pracovní název, Pfizer).

Co bylo třeba překonat:

  1. Vybrat takové antigeny, které jsou na meningokokových (MenB) kmenech buď vůbec nezávislé, nebo jen omezeně závislé.
  2. Najít způsob jak ověřit, že vybrané antigeny budou indukovat imunitní odpověď vůči většině cirkulujících (divokých) kmenů MenB, a tím zajistí očekávatelnou ochranu.

Hlavním předpokladem postvakcinační ochrany se stal protektivní titr protilátek s baktericidní aktivitou, stanovené za přítomnosti lidského komplementu. Tento předpoklad vyplývá z obecné znalosti ostatního meningokokového očkování, u které se skutečně lety prověřilo na základě sérologické imunogenity a epidemiologického ověřování, že minimální titr takovýchto protilátek v úrovni 4 je dostatečnou zárukou individuální ochrany vůči meningokokovým nákazám.
I když oba výrobci použily odlišný systém vyhledávání průřezových antigenů, oba dospěly k podobným závěrům a výsledkům. K ověření očekávatelné ochrany vůči MenB se použila poolovaná dětská nebo dospělá séra (která se získala smícháním sér od dárců imunizovaných novou vakcínou). Baktericidní účinnost takového séra se ověřovala na vybraném panelu různých MenB kmenů a hledala se korelace účinnosti s těmito kmeny. Výsledky mnohaletého výzkumu obou výrobců se přiblížili k neuvěřitelně shodným závěrům, prokazující nové možnosti očkování vůči meningokokovým nákazám séroskupiny B.


Složení MenB vakcín obsah  


BEXSERO   TRUMENBA (rLP2086)
0,5 ml (4složková vakcína)   0,5 ml (2složková vakcína)
NHBA (GNA1030) 50 mcg   rLP2086 (A05) 60 mcg
fHbp (GNA2091) 50 mcg   rLP2086 (B01) 60 mcg
NadA  50 mcg      
OMV (PorA)  25 mcg      
Ostatní:Hydroxid hlinitý 1,5 mg (0,5 mg Al); Histidin 10 mM; NaCl 3,12-3,62 mg   Ostatní:
Hydroxid hlinitý ?


Schéma očkování obsah  


Dosavadní klinické studie vycházely ze dvou základních schémat. Schéma očkování dětí tvořily 3 základní dávky podané v 1-2 měsíčních intervalech, které završilo podání 4. dávky o minimálně 6 měsíců později. Naopak očkování dospívajících či dospělých tvořily výhradně jen 3 dávky podané ve schématu 0-1-6 měsíců nebo 0-2-6 měsíců. Také indikace obou dvou vakcín se zatím liší. Vakcína Bexsero je určena k očkování nejen dospělých ale i dětí starších 2 měsíců. Naopak vakcína rLP2086 se dosud přednostně ověřovala u dospívajících a dospělých, což ovšem neznamená, že v její konečné podobě nebude určena rovněž k dětskému očkování, neboť první výsledky klinického hodnocení existují také u dětí mladších 3 let.


Vakcína BEXSERO (Novartis, GSK) obsah


Tato vakcína byla připravena metodou reverzní vakcinologie, tj. počítačově se selektovaly shodné genetické sekvence určující cílové proteiny, které se vyskytují na většině těchto meningokokových kmenů. Celkem byly určeny 3 nové antigenové jednotky (fHbp, NadA a NHBA) a čtvrtá byla použita z původní lokální vakcíny (Nový Zéland).

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Graf: Výskyt MenB kmenů podle pokrytí vakcinačních antigenů a jejich kombinací

Další informace najdete v prémiovém obsahu


Ochrana očkování vakcínou Bexsero obsah


Postvakcinační imunitní odpověď
Každý vakcinační antigen je schopen indukovat dostatečné množství baktericidních protilátek antigenně specifických. Minimální množství protilátek bylo hodnoceno k titru 4, nebo 5, při použití lidského komplementu. Limitní titr 4 se obecně považuje za dostatečný k zajištění cílené ochrany vůči meningokokovým nákazám. Je-li dosažen minimální titr 5, pak je vysoce pravděpodobné, že alespoň 95 % takto očkovaných bude mít titr baktericidních protilátek alespoň 4.
Vzhledem ke kombinované vakcíně byla podmínka sérokonverze také definovaná jako minimálně 4násobný nárůst protilátek (pokud jedinec byl před očkováním séropozitivní), nebo alespoň nad limitem detekovatelnosti.
Baktericidní aktivita indukovaných protilátek se měřila výhradně k těm bakteriím, které měly dominantně exprimované vakcinační antigeny (vysoce homologní kmeny MenB), tj. NZ98/254 (PorA), 5/99 (NadA), 44/76-SL (fHbp) a M10713 (NHBA). Samozřejmě, aby se příspěvek antigenně specifických protilátek ověřil a odlišila se tak případná jejich zkřížená afinita, provedla se kompetitivní inhibice. Tzn. ostatní protilátky se vyvázaly čištěnými antigenními proteiny. Stanovované protilátky indukované 4složkovou vakcínou pak skutečně vykazovaly dostatečnou baktericidní aktivitu vůči cílovému antigenu ve shodě jako indukované monovalentní vakcínou (Giuliani et al., 2010).

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vakcína rLP2086 (Pfizer) obsah  


Náhodným statistickým přiblížením byly z rozsáhlé sbírky 1.263 kmenů MenB (shromážděné z USA i Evropy) vybrány reprezentativní testovací kmeny. Na základě biochemického a imunologické skríningu byly identifikovány důležité konzervativní sekvence aminokyselin, které by mohly indukovat široce spektrální baktericidní sérum vůči různým MenB kmenům...

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Ochrana očkování vakcínou rLP2086 obsah


Postvakcinační imunitní odpověď

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Předpověditelná a skutečná postvakcinační ochrana
K hodnocení baktericidní aktivity indukovaných protilátek se použil panel 163 různých MenB kmenů s ohledem na jejich původ, věk pacienta, průběh onemocnění, epidemiologické ukazatele (podle klonů a sérosubtypu PorA), podčeledi A/B fHbp, podskupiny a varianty. Ke konečnému hodnocení se vybralo 100 kmenů pro testování králičího poolovaného (směsného) séra nebo 109 kmenů pro testování lidského poolovaného séra. Celkem 87 % ze 100 kmenů bylo usmrceno králičím sérem a 84 % ze 109 kmenů bylo usmrceno lidským sérem (McNeil LK, et al., 2009; Jiang HQ, et al., 2010), bez ohledu na klon, sérosubtyp, podskupinu, variantu nebo kapsulární expresi fHbp.
Proč však některé kmeny nebyly séry usmrceny, se vysvětluje nedostatečným množstvím exprese fHbp na bakteriální membráně MenB kmenů. Proto bylo třeba určit, jakou měrou tato skutečnost může ovlivnit postvakcinační ochranu. Průtokovou cytometrií se kmeny dále rozdělily do skupin podle obsahu tohoto LP2086 (McNeil LK, et al., 2009). Navíc se touto metodou určilo jeho množství, které je dosažitelné pro baktericidní protilátky, čili biologicky relevantní. A to se vyjádřilo v jednotkách MFI (mean fluorescent intensity).
Byla tak určena prahová hodnota 1100 MFI množství fHbp exprimovaného na povrchu MenB, která předurčuje spolehlivou (tedy 100%) ochranu tohoto očkování. Přesto sérum bylo dostatečně baktericidní ještě u zhruba 50 % kmenů s podlimitním množstvím fHbp.


Účinnost obou očkování obsah


Přestože obě vakcíny mají mnoho společného, neexistuje žádná jednoduchá sérologická metoda, která by ověřila převahu jednoho vůči druhému očkování. Důvodem je to, že většina výsledků sérologické imunogenity vakcíny Bexsero je určena buď k relativně vysoce homologním kmenům, zatímco tytéž výsledky vakcíny rLP2086 jsou stanoveny k homologním i heterologním kmenům.
Přesto obě očkování vedla k prakticky stejnému výsledku: dospělá séra indukovaná očkováním vakcínou Bexsero vykazovala baktericidní aktivitu na 84,7 % MenB kmenů z celkového panelu 124 kmenů a vakcínou rLP2086 tutéž aktivitu na 84,4 % MenB kmenů z celkového panelu 109 kmenů.

Další informace najdete v prémiovém obsahu


Literatura obsah  


Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 13.02.2012
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit