Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

362/2009 Sb.

ZÁKON ze dne 5. října 2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XXI
4. V § 30 odst. 2 písmeno b) zní:
"b) poskytnutí očkovacích látek

  1. proti vzteklině,
  2. proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách,
  3. proti tuberkulóze včetně přeočkování dětí od dovršení jedenáctého do dovršení dvanáctého roku věku po předchozím provedení tuberkulinového testu, pokud byl tento test negativní, a testování s použitím tuberkulinového testu,
  4. proti chřipce u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a u pojištěnců umístěných v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
  5. proti pneumokokovým infekcím, bylo-li očkování zahájeno mezi třetím a pátým měsícem věku pojištěnce a pokud 3 dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazená péče zahrnuje i přeočkování ve druhém roce věku pojištěnce,
    jestliže tyto očkovací látky náležejí do skupin léčivých látek podle přílohy č. 2 tohoto zákona,".

 


ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Účinnost
Čl. XXIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení částí desáté a jedenácté, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona, a ustanovení části čtvrté čl. V bodu 7, které nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Vydáno / Aktualizováno: 26.09.2016Kontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit