Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

OČKOVÁNÍ proti břišnímu tyfu

Obsah:

Charakteristika obsah  


Pouze jeden z mnoha poddruhů S. enterica je patogenním pro člověka, tzv. původně značená Salmonella enterica sérovaru Typhi, zkráceně Salmonella typhi, jejímž hlavním zdrojem bývají především bacilonosiči nebo nemocní lidé.
Přenáší se snadno a rychle zpravidla kontaminovanou vodou nebo nápoji a potravinami, a proto leckdy dodržování hygienických návyků nestačí (např. používání výhradně balené vody, nápoje bez kostky ledu, dostatečně tepelně upravené potraviny, čistota rukou atd.). Epidemie břišního tyfu se stále objevují v zemích s nižším stupněm hygienické úrovně, ležících v teplém klimatu.
Ještě v roce 1945 bylo v České republice téměř 10 000 nemocných břišním tyfem. Zkvalitněním hygienických podmínek se situace významně zlepšila a vedla k rychlému poklesu jeho incidence. Dnes se u nás břišní tyfus objevuje jen sporadicky, obvykle importovaný ze zemí s jeho endemickým výskytem. Břišní tyfus je onemocnění, které nadále zůstává problémem zejména Mexika a rozvojových zemí východní a jižní Asie (včetně Pákistánu a Indie), Jižní Ameriky a Afriky. Odhaduje se, že 36-1 400 cestovatelů se nakazí břišním tyfem během sedmidenního pobytu v endemických oblastech. Incidence u cestovatelů je především závislá na cílové zemi, přitom nejvyšší se odhaduje v Jižní Americe se 14-19 případy na 100 000 cestovatelů a v Africe 13-21 případů na 100 000 cestovatelů. Naopak v Asii je jeho riziko významně nižší, asi 5-8 případů na 100 000 cestovatelů, ale jen v Indii a Pákistánu se odhaduje více než 100 případů na 100 000 cestovatelů.
Břišní tyfus je horečnaté onemocnění doprovázené bolestmi hlavy, slabostí, nechutenstvím a únavou. Právě bolesti hlavy se staly základem starého českého pojmenování této choroby - hlavnička. Jen zřídka se objeví průjem, častěji se dostaví zácpa. Inkubační doba bývá 5-24 dní. Pokud není zahájena včasná léčba, obvykle se během prvních dvou týdnů dostaví mrákotný stav a blouznění. Onemocnění může být doprovázeno komplikacemi jako např. krvácení do střev, vzácně i protržení střev, dále zánět pobřišnice, kostní dřeně a žlučníku, který se častěji vyskytuje u žen a může vést k případnému bacilonosičství. Průběh břišního tyfu bývá u dětí mírnější, zatímco u starších osob ho zpravidla doprovázejí komplikace.

Celosvětový výskyt břišního tyfu (CRM 2012)
 (Mapa-BT-2016.jpg) [#1009]

Očkovací látky obsah  


Název komerční vakcíny
1)
2)
3)
4)
5)
Poznámka
TYPHIM Vi 
Vi polysacharid 
9.2.2019
R
 
TYPHERIX
Vi polysacharid
25.1.2016 
R
 
VIVOTIL    
Živá perorání v enterických kapslích
 
X
VIVOTIF    
Živá perorální v sáčcích
 
X
1) Souhrn údajů o přípravku (SPC)
2) Příbalová informace (PI)
3) Zkratka
4) Datum poslední reveze textu
5) X ... není již v ČR registrována, R ... vakcína registrována v ČR nebo EU; I ... individuální dovoz (v ČR není registrována); S ... specifický léčebný program (v ČR není registrována)

Parenterální inaktivované celobuněčné vakcíny
Inaktivované celobuněčné vakcíny obsahující všechny tři imunizující antigeny, tj. somatický O antigen odpovídající bakteriálními endotoxinu, na bází lipopolysacharidu...

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Purifikované Vi polysacharidové vakcíny
Za jeden z významných imunogenů se považuje Vi polysacharid, který lze izolovat z bakteriálního pouzdra Salmonella typhi kmene Ty2. Velikost vakcinační dávky tvoří obvykle 25 µg kapsulárního polysacharidu v 0,5 ml roztoku.

Živé oslabené perorální vakcíny Ty21a
Kmen Ty21a byl odvozen z původního bakteriálního divokého kmene Ty2. Vakcinační kmen neobsahuje virulentní Vi antigen. Živá vakcína je schopna indukovat imunitní odpověď pouze v přítomnosti reziduální galaktózy...

Další informace najdete v prémiovém obsahu


Indikace obsah  


Parenterální inaktivovaná celobuněčná vakcína je určena k aktivní imunizaci dětí starších šesti měsíců a dospělých osob, zatímco Vi polysacharidová vakcína je určena k imunizaci osob starších dvou let. Živá perorální vakcína se indikuje výhradně dětem starším tří let (vakcína rozpuštěná ve vodě), nebo pěti let (vakcína v enterických kapslích).
Očkování se doporučuje osobám před cestou do vysoce endemických oblastí s nízkým stupněm hygieny, které předpokládají pobyt ve volné přírodě, na venkově nebo v oblastech, kde je vzdálená lékařská pomoc. Mimo to se doporučuje toto očkování cestovatelům, kteří mají sníženou nebo žádnou tvorbu žaludeční kyseliny. Očkování může být vhodné pro ty, kteří žijí v blízkém kontaktu s osobami s prokazatelným bacilonosičstvím Salmonella typhi. Očkování lze doporučit také osobám, které mohou relativně často přijít do kontaktu s bakterií Salmonella typhi: v laboratořích, ve zdravotnictví, v potravinářství apod.
Jsou země nebo oblasti, kde se proti břišnímu tyfu očkuje plošně.


Legislativa obsah  


Česká legislativa se tomuto očkování nevěnuje.

Dávkování obsah


Vakcína Věk Počet dávek Interval posilující (booster) dávky
Monovakcína Vi  >2 roky  1 2-3 roky†
†) podle doporučení výrobců až 3 roky

Obvykle se doporučuje očkovat minimálně 10-14 dní před vstupem do endemické oblasti, tj. před očekávatelným rizikem expozice.
Posilující (booster) očkování se provádí rovněž jednou dávkou každé tři roky, vyžadují-li si to okolnosti. V některých zemích je registrovaná jen její dvouletá platnost postvakcinační ochrany.
Vakcína se podává intramuskulárně do deltoidní oblasti. Očkují-li se pacienti s hemoragickou diatézou, trombocytopenií, hemofilií nebo jiným koagulačním onemocněním, lze vakcínu podávat také subkutánně. Parenterální vakcína se nesmí aplikovat intravenózně.


Promeškaný termín očkování obsah


Jednodávkové schéma očkování eliminuje možnost promeškání řádného termínu.

Účinnost očkování obsah  


Přirozeně nebo očkováním vyvolaná ochrana spočívá pravděpodobně na sekretorických intestinálních protilátkách, bránících bakteriální invazi na sliznici, a sérových protilátkách eliminujících bakteriémii. Mimo to nelze vyloučit ani příspěvek buněčné imunity podílející se na odstraňování intracelulárních zárodků. Parenterální vakcíny indukují převážně sérové protilátky, které mohou zajistit dominantní ochranný účinek očkování. Naopak živé perorální vakcíny vyvolávají sice jen mírné zvýšení hladin sérových protilátek, zato však o to významněji sekretorických IgA protilátek (sIgA) a buněčnou imunitu...

Další informace najdete v prémiovém obsahu


Imunogenita obsah


Purifikované Vi polysacharidové vakcíny
Sérologické studie v USA, Nepálu, Indonésii a Keni ukázaly vyšší 63-96% sérokonverzi očkovaných dětí starších dvou let a dospělých osob, než dětí mladších dvou let, která byla jen krátkodobá a nízká...

Další informace najdete v prémiovém obsahu


Protektivní účinnost obsah


Purifikované Vi polysacharidové vakcíny
Rozsáhlé studie hodnotící protektivní účinnost očkování Vi polysacharidovou vakcínou proti břišnímu tyfu byly provedeny v Nepálu a Jižní Africe. Očkování jednou dávkou ochránilo 63-77 % osob maximálně 21 měsíců..

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Perzistence obsah


Perzistence protekce vyvolané jakýmkoli typem vakcíny se shoduje s přetrváváním přirozeně indukované imunity. V jedné práci byly popsány případy reinfekce vojáků během několika měsíců. Zdá se tedy, že protektivní účinnost i její perzistence závisí na velikosti infekční dávky.

Purifikované Vi polysacharidové vakcíny
Protektivní účinnost Vi polysacharidové vakcíny s časem klesá a relativně dostatečná přetrvává maximálně dva roky po očkování. Ve třetím roce ochrání jen zhruba polovinu očkovaných. Proto se revakcinace doporučuje každé 2-3 roky, a to i přesto, že hladiny protilátek mohou perzistovat déle než tři roky...

Další informace najdete v prémiovém obsahu


Kontraindikace obsah  


Osoby s akutním horečnatým onemocněním by neměly být očkovány minimálně dva týdny po úplném vyléčení. Známé těžké alergické reakce na alespoň jednu ze složek vakcíny jsou kontraindikací očkování proti břišnímu tyfu. Pokud po imunizaci dojde ke vzniku komplikací, pak očkování další dávkou téže vakcíny je kontraindikováno do té doby, dokud nejsou vyjasněny její příčiny.


Upozornění obsah  


Očkovat lze jen osoby v dobré zdravotní kondici, proto je-li třeba, očkování se odloží do té doby, dokud to zdravotní stav neumožní. Vždy existuje možnost vzniku anafylaktického šoku, proto by se mělo postupovat tak, aby se jeho riziko minimalizovalo.
Očkování proti břišnímu tyfu nechrání očkovanou osobu vůči jiným salmonelovým infekcím, např. proti infekcím vyvolaným Salmonella paratyphi A nebo B.
Imunitní odpověď parenterálního očkování HIV pozitivních osob nebo imunokompromitovaných osob se může snížit. Proto bývá vhodné ji sérologicky ověřit a případně posílit podáním další dávky vakcíny.
Očkování parenterální Vi polysacharidovou vakcínou se nedoporučuje dětem mladším dvou let, a to z důvodu obecně nedostatečné imunitní odpovědi. To ovšem nevylučuje možnost vzniku individuální, krátkodobé postvakcinační imunity dětí mladších dvou let.
Vakcíny proti břišnímu tyfu se nesmí v žádném případě podávat intravenózně.
Osoby se sníženou tvorbou žaludeční kyseliny (např. v důsledku achlorhydrie, užíváním některých léčiv apod.) se doporučuje parenterální nebo perorální očkování proti břišnímu tyfu před cestou do zemí s endemickým výskytem.


Interakce obsah  


Česká legislativa umožňuje očkovat proti břišnímu tyfu souběžně s jiným očkováním. V některých situacích může být prospěšnější oddělené očkování (zejména tehdy, očekává-li se snížená postvakcinační imunitní odpověď zdravotně stigmatizovaného jedince) s minimálními intervaly dvou týdnů, případně čtyř týdnů po očkování živými vakcínami.
Je-li parenterální Vi polysacharidová vakcína používána simultánně s jinou vakcínou, podává se do jiného místa vpichu jinou injekční stříkačkou a jehlou. Vakcína se nesmí míchat s jinými přípravky nebo vakcínami v jedné injekční stříkačce. Výjimkou je vakcína Typhim Vi, kterou lze smíchat s vakcínou proti žluté zimnici (respektive ji použít k rekonstituci lyofilizované vakcíny Stamaril).
Osobám léčeným kortikosteroidy nebo imunosupresivními látkami se může postvakcinační imunitní odpověď snížit. Proto bývá vhodné očkování odložit minimálně jeden měsíc po ukončení nebo přerušení léčby nebo se jejich imunita sérologicky ověří a podle výsledku případně doplní o další dávku vakcíny.


Těhotenství a laktace obsah  


Přestože vliv očkování proti břišnímu tyfu na vývoj plodu není znám, provádí se toto očkování v době těhotenství jen tehdy, je-li riziko možné nákazy větší než riziko očkování. Preferuje se očkování parenterální Vi polysacharidovou vakcínou proti břišnímu tyfu. Kojení není považováno za kontraindikaci očkování proti břišnímu tyfu, přesto výrobci vakcín doporučují provádět očkování během kojení jen po individuálním zvážení jeho prospěchu a rizika.

Zdravotně stigmatizované osoby obsah


Další informace najdete v prémiovém obsahu

 


Nežádoucí účinky obsah  


Tabulka: Přehled postvakcinačních nežádoucích účinků

Typ reakce Četnost Popis
Vi polysacharidová vakcína
Lokální reakce Časté až velmi časté: ≥1% až >10% Bolest, otok, zarudnutí a zatvrdlina v místě vpichu
Celkové reakce Časté: ≥ 1% a < 10% Horečka, bolest hlavy, nevolnost, bolest břicha, bolest svalů nebo kloubů, nucení na zvracení, bolest celého těla; svědění
Vzácné: ≥ 0,01% a < 0,1% Kopřivka, vyrážka
Velmi vzácné: < 0,01% Anafylaxe, alergické reakce

 

Doba použitelnosti a skladování obsah  


Vi polysacharidové vakcíny proti břišnímu tyfu mají obvykle dobu použitelnosti 24-36 měsíců, jsou-li skladovány v lednici v neporušeném obalu při teplotě od +2 °C do +8 °C. Po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu se vakcína nesmí dále používat. Vakcínu je nutné chránit před světlem.


Literatura obsah  


Zdroj: Petráš M, Lesná IK. Manuál očkování 2010, 3.vydání, leden 2010 ©Marek Petráš, pp 549-568

Kompletní literární odkazy jsou v prémiovém obsahu.

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 13.04.2019
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit