Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace: květen a červen 2019

Imunogenita a bezpečnost vakcín proti spalničkám u dětí infikovaných HIV: aktualizovaný systematický přehled.
Immunogenicity and Safety of Measles Vaccine in HIV-infected Children: an Updated Systematic Review.

Am J Epidemiol. 2019 Jun 18
Authors: Mehtani NJ, Rosman L, Moss WJ

Děti infikované virem lidské imunodeficience (HIV) mají zvýšené riziko nemocnosti a úmrtnosti spalniček. Vyhledali jsme abstrakta z databází PubMed, Embase a Latin American a Caribbean Health Sciences článků publikovaných od nejranějšího data až do 26. září 2017. Primárním výsledkem byly sérologické odpovědi na očkování proti spalničkám ve vztahu k HIV infekci. Bylo identifikováno celkem 2 858 potenciálně vhodných článků a do konečného přehledu bylo zahrnuto 12 studií publikovaných v letech 1992 až 2013, z nichž devět uvádělo údaje o bezpečnosti vakcín. Zahrnuté studie reprezentovalo 3 573 dětí, z nichž nejméně 335 bylo infikováno HIV, 788 bylo HIV exponováno, ale neinfikovaných, a 1 478 HIV nebylo exponováno. Čtyři z dvanácti studií zjistily statisticky významné snížení séropozitivity u dětí infikovaných HIV ve srovnání s dětmi neinfikovanými HIV během 4 měsíců očkování (rozsah prevalence: 0,44-0,70) a stromkové grafy poskytly vizuální trendy poklesu imunity v průběhu času u HIV pozitivních dětí ve dvou dalších studiích. Nebyla hlášena žádná úmrtí související s očkováním nebo závažné nežádoucí účinky. Aktualizovaný přehled prokázal omezení stávající publikované literatury, ale podpořil důkaz o snížené imunogenitě vakcíny proti spalničkám u dětí infikovaných HIV virem, což přispívá k doporučení Světové zdravotnické organizace o revakcinaci HIV pozitivních dětí proti spalničkám následně po rekonstituci imunity kombinovanou antiretrovirovou terapií.

Abstract 
Human immunodeficiency virus (HIV)-infected children are at increased risk of measles morbidity and mortality. We searched abstracts from the PubMed, Embase, and Latin American and Caribbean Health Sciences databases for articles published from the earliest date available through September 26, 2017. The primary outcome of interest was serologic responses to measles vaccine stratified by HIV infection status. A total of 2,858 potentially eligible articles were identified, and the final review included 12 studies published between 1992 and 2013, nine of which reported data on vaccine safety. The included studies represented 3,573 children, at least 335 of whom were HIV-infected, 788 HIV-exposed but uninfected, and 1,478 HIV-unexposed. Four of the 12 studies found statistically significant reductions in seropositivity among HIV-infected children compared to HIV-uninfected children within 4 months of vaccination (prevalence ratio range: 0.44-0.70), and forest plots provided visual trends of decreasing immunity over time among HIV-infected children in two additional studies. No vaccine-related deaths or serious adverse events were reported. The updated review demonstrated limitations of the existing published literature but supported evidence of reduced immunogenicity of measles vaccine among HIV-infected children, supporting the World Health Organization recommendation to revaccinate HIV-infected children against measles following immune reconstitution with combination antiretroviral therapy.


Bezpečnost a imunogenicita usmrcené bivalentní (O1 a O139) celobuněčné perorální cholery vakcíny u dospělých a dětí ve Vellore v jižní Indii.
Safety and immunogenicity of a killed bivalent (O1 and O139) whole-cell oral cholera vaccine in adults and children in Vellore, South India.

PLoS One. 2019;14(6):e0218033 
A
uthors: Raghava Mohan V, Raj S, Dhingra MS, Aloysia D'Cor N, Singh AP, Saluja T, Kim DR, Midde VJ, Kim Y, Vemula S, Narla SK, Sah B, Ali M

Tato otevřená studie hodnotila bezpečnost a imunogenitu dvou dávek (podaných v intervalu 14 dnů) usmrcené bivalentní celobuněčné vakcíny (obsahující Vibrio cholerae O1 a O139), podávané perorálně (SHANCHOL; Shantha Biotechnics) zdravým dospělým ( n = 100) a dětem (n = 100) v endemické oblasti cholery (Vellore, jižní Indie) za účelem splnění regulačních požadavků po udělení registrace Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Byla stanovena bezpečnost, reaktogenita a míra sérokonverze (tj. proporce jedinců s ≥ 4násobným vzestupem titrů sérových vibriocidních protilátek vůči V. cholerae O1 Inaba, O1 Ogawa a O139) 14 dní po každé podané dávce vakcíny. Během studie nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky. Obvykle byly zaznamenávány nežádoucí účinky jako bolest hlavy a celkově pocit onemocnění. Sérokonverze po první a druhé dávce byla u dospělých 67,7% a 55,2% vůči O1 Inaba; 47,9% a 45,8% vůči O1 Ogawa; a 19,8% a 20,8% vůči O139. U dětí byla sérokonverze po první a druhé dávce vůči O1 Inaba 80,2% a 68,8%; 72,9% a 67,7% vůči O1 Ogawa; a 26,0% a 18,8% vůči O139. Geometrické průměry titrů proti O1 Inaba, O1 Ogawa a O139 u dospělých i dětí byly významně vyšší po každé dávce vakcíny ve srovnání se základními počátečními titry (P <0,001; u obou věkových skupin po každé dávce vzhledem k výchozímu stavu). Sérokonverze pro O1 Inaba, O1 Ogawa a O139 v obou věkových skupinách byla podobná jako v předchozích studiích. Závěrem lze říci, že usmrcená, bivalentní, celobuněčná perorální cholerová vakcína má dobrý bezpečnostní profil a profil reaktogenity a je imunogenní jak u zdravých dospělých tak dětí.

Abstract 
his open-label study assessed the safety and immunogenicity of two doses (14 days apart) of an indigenously manufactured, killed, bivalent (Vibrio cholerae O1 and O139), whole-cell oral cholera vaccine (SHANCHOL; Shantha Biotechnics) in healthy adults (n = 100) and children (n = 100) in a cholera endemic area (Vellore, South India) to fulfill post-licensure regulatory requirements and post-World Health Organization (WHO) prequalification commitments. Safety and reactogenicity were assessed, and seroconversion rates (i.e. proportion of participants with a ≥ 4-fold rise from baseline in serum vibriocidal antibody titers against V. cholerae O1 Inaba, O1 Ogawa and O139, respectively) were determined 14 days after each vaccine dose. No serious adverse events were reported during the study. Commonly reported solicited adverse events were headache and general ill feeling. Seroconversion rates after the first and second dose in adults were 67.7% and 55.2%, respectively, against O1 Inaba; 47.9% and 45.8% against O1 Ogawa; and 19.8% and 20.8% against O139. In children, seroconversion rates after the first and second dose were 80.2% and 68.8%, respectively, against O1 Inaba; 72.9% and 67.7% against O1 Ogawa; and 26.0% and 18.8% against O139. The geometric mean titers against O1 Inaba, O1 Ogawa, and O139 in both adults and children were significantly higher after each vaccine dose compared to baseline titers (P < 0.001; for both age groups after each dose versus baseline). The seroconversion rates for O1 Inaba, O1 Ogawa, and O139 in both age groups were similar to those in previous studies with the vaccine. In conclusion, the killed, bivalent, whole-cell oral cholera vaccine has a good safety and reactogenicity profile, and is immunogenic in healthy adults and children.


Porovnání imunitních odpovědí se dvěma quadrivalentními vakcínami proti Meningokokovému konjugátu (CRM197 a toxoid záškrtu) u zdravých dospělých.
Comparison of Immune Responses to Two Quadrivalent Meningococcal Conjugate Vaccines (CRM197 and Diphtheria Toxoid) in Healthy Adults.

J Korean Med Sci. 2019 Jun 17;34(23):e169
Authors: Kim HW, Lee S, Lee JH, Woo SY, Kim KH

Princip: Po zavedení konjugované meningokokové vakcíny ACWY-CRM197 (MenACWY-CRM) v roce 2012 a konjugované meningokokové vakcíny ACWY-difterický anatoxín (MenACWY-DT) v roce 2014 bylo v Koreji očkování doporučeno pro některé vysoce rizikové skupiny, včetně nově přijímaných branců. V Koreji však nebyly provedeny srovnávací studie imunogenity těchto vakcín. Srovnávali jsme tedy imunogenitu těchto dvou vakcín u zdravých dospělých.
Metody: Celkem 64 dospělých, ve věku 20-49 let, bylo náhodně rozděleno do dvou skupin (1: 1), aby jim byla podána jedna ze dvou vakcín. Séra byla získána před a 1 měsíc po vakcinaci a byla použita k testování baktericidního účinku specifického pro každou séroskupinu s použitím králičího komplementu.
Výsledky: Po vakcinaci nebyly mezi vakcínami zjištěny žádné významné rozdíly v geometrických průměrech indexů a v séropozitivitě všech séroskupin. Podíl séropozitivních jedinců po očkování se pohyboval od 88% do 100%.
Závěr: Obě konjugované vakcíny proti meningokokovým nákazám vykazovaly dobrou imunogenitu u zdravých korejských dospělých osob bez statisticky významných rozdílů. K optimalizaci imunizační strategie je třeba další zkoumání distribuce séroskupin cirkulujících meningokoků a imunitní interference mezi jinými vakcínami obsahujícími difterický anatoxin, které jsou současně používány pro očkování branců.

Abstract 
BACKGROUND: After the introduction of the meningococcal ACWY-CRM197 conjugate vaccine (MenACWY-CRM) in 2012 and the meningococcal ACWY-diphtheria toxoid conjugate vaccine (MenACWY-DT) in 2014, immunization was recommended for certain high-risk groups including new military recruits in Korea. However, comparative immunogenicity studies for these vaccines have not been performed in Korea. Here, we compared the immunogenicity of these two vaccines in healthy adults. 
METHODS: A total of 64 adults, 20-49 years of age, were randomly divided into two groups (1:1) to receive either of the two vaccines. The sera were obtained before and 1 month after vaccination and tested for serogroup-specific serum bactericidal activity using baby rabbit complement. 
RESULTS: There were no significant differences post-vaccination in the geometric mean indices and the seropositive rate to all serogroups between the vaccines. The proportion of seropositive subjects after vaccination ranged from 88% to 100%. 
CONCLUSION: Both meningococcal conjugate vaccines showed good immunogenicity in healthy Korean adults without statistically significant differences. Further investigations for serotype distribution of circulating meningococci and the immune interference between other diphtheria toxin-containing vaccines concomitantly used for military recruits are needed to optimize immunization policies.


Přetrvání imunity u očkovaných dvěma dávkami vakcíny proti žluté zimnici 17DD.
Duration of immunity in recipients of two doses of 17DD yellow fever vaccine.

Vaccine. 2019 Jun 03;
Authors: Camacho LAB, Collaborative group for studies on yellow fever vaccines

Hladiny protilátek po očkování proti žluté zimnici (YFV) se s časem značně snižují, takže podstatný podíl očkovaných jednou dávkou je po 10 letech séronegativní. Málo je známo, jak dlouho přetrvává imunita po dvou nebo více dávkách vakcíny. Tato studie byla navržena tak, aby ověřila současný imunitní stav dospělých, kteří dostali dvě nebo více dávek YFV. Průřezová studie hodnotila imunitní stav vůči žluté zimnici podle času od posledního očkování YFV: druhá dávka ve 30-45 dnech (referenční skupina), 1-5 let, 6-9 let a 10 a více let; a tři nebo více podaných dávek. Dobrovolníci měli zkontrolovány své očkovací průkazy a byli dotazováni před tím, než byl odebrán vzorek krve pro stanovení neutralizačních protilátek YF, a byli rovněž testováni na přítomnost IgG protilátek proti horečce fengue. Proporce séropozitivních (titr ≥ 1: 50) a geometrické průměry titrů (GMT) byly porovnány mezi podskupinami podle času od posledního YFV očkování. Účastníci (n = 323) byli převážně ženy (80,5%) a jejich věkový medián byl 34 let (rozmezí 18-76). V referenční skupině (n = 99) bylo 69 % séropozitivních před druhou dávkou. Po revakcinaci bylo séropozitivních (95% CI) v referenční podskupině 100% (96-100%), 90% (83-95%) v podskupině 1-5 let (n = 109), 86% (77-92%) v podskupině 6-9 let (n = 92) a 86% (57-98%) v podskupině 10+ let (n = 14). V této studii bylo pouze 9 účastníků s více než 2 předchozími YFV dávkami a 8 z nich bylo séropozitivních. Sociodemografické proměnné, věk očkování a předchozí infekce dengue nezměnily asociaci mezi séropozitivitou a časem od posledního YFV očkování. Výsledky podporují potřebu provádět posilující YFV očkování pro udržení hladin protilátek konzistentních s ochranou a ukazují, že malá část jedinců může potřebovat více než dvě dávky, za předpokladu, že priorita je dána na primovakcinaci všech vnímavých.

Abstract 
Antibody levels following yellow fever vaccination (YFV) decrease considerably with time, leaving a substantial proportion of single-dose recipients seronegative after 10years. Little is known about the persistence of immunity after two or more doses of the vaccine. This study was designed to verify the current immune status of adults who had received two or more doses of YFV. A cross-sectional study assessed the immune status for yellow fever according to time since the latest YFV: second dose at 30-45days (reference group), 1-5years, 6-9years and 10years or more; and three or more doses. Volunteers had their vaccination cards checked and were interviewed before having a blood sample drawn for titration of neutralizing YF antibodies, and being tested for dengue IgG. The proportion seropositive (titer1:50) and the geometric mean titers (GMT) were compared among the subgroups of time since the latest YFV. Participants (n=323) were predominantly female (80.5%) and had a median age of 34years (range 18-76). In the reference group (n=99), 69% were seropositive before the second dose. After revaccination, the proportions seropositive (95% C.I.) were 100% (96-100%) in the reference subgroup, 90% (83-95%) in the 1-5year subgroup (n=109), 86% (77-92%) in the 6-9year subgroup (n=92) and 86% (57-98%) in the 10+years subgroup (n=14). Only 9 participants with more than 2 previous doses of YFV were eligible for the study, and 8 of them were seropositive. Sociodemographic variables, age at vaccination and previous dengue infection did not confound the association of seropositivity to time since the last YFV. The results support the need of booster doses of the YFV to maintain antibody levels consistent with protection, and indicate that a small proportion of individuals may need more than two doses, provided that priority is given to primovaccination of all susceptibles.


Účinnost acelulární vakcíny proti dávivému kašli a ubývající imunita očkovaných v kanadské Albertě: 2010-2015, studie CIRN (Canadian Immunization Research Network).
Acellular pertussis vaccine effectiveness and waning immunity in Alberta, Canada: 2010-2015, a Canadian Immunization Research Network (CIRN) study.

Vaccine. 2019 Jun 01;
Authors: Bell CA, Russell ML, Drews SJ, Simmonds KA, Svenson LW, Schwartz KL, Kwong JC, Mahmud SM, Crowcroft NS

Princip: V Kanadě je stále často hlášena pertuse. V Albertě se výskyt pertuse pohyboval v rozmezí od 1,8 do 20,5 případů na 100 000 osob v období 2004-2015. Většina případů se vyskytla u osob ve věku <15 let. V Albertě, acelulární vakcína nahradila celobuněčnou v roce 1997. Zkoumali jsme účinnost vakcíny proti pertusi (VE) s použitím test-negativního-designu studie (TND).
Metody: Zahrnuli jsme všechny osoby, které měly v reálném čase pozitivní PCR laboratorní test na Bordetella pertussis mezi 1. lednem 2010 a 31. srpnem 2015 v provincii Alberta v Kanadě. Historie očkování byla získána z Albertské imunizační databáze. Stav očkování byl klasifikován jako úplný, neúplný nebo neočkovaný na základě vakcinačního programu provincie. Osoby, které dostaly ≥ 1 dávku celobuněčné vakcíny, byly z analýzy vyloučeny. Multivariační logistické regresní modely byly použity pro odhad adjustovaných poměrů šancí (aOR) a 95% intervalů spolehlivosti (95% CI) pro onemocnění dávivým kašlem v závislosti na čase od posledního očkování. Adjustovali jsme stav očkování, věk, pohlaví, příjmy, bydlení ve městě či na venkově a přítomnost souběžných onemocnění. VE byla vypočtena jako [(1-aOR) * 100].
Výsledky: Z 12 149 dostupných testů bylo 936 (7,7%) pozitivních na Bordetella pertussis. V plné kohortě byla účinnsot VE 90 % (95% CI 87-92 %) po 1. roce, 81 % (95% CI 77-85%) po 1-3 letech, 76 % (95% CI 68-82%) po 4-7 letech a 37 % (95% CI 11-56%) po 8 a více letech od poslední podané dávky acelulární vakcíny proti pertusi.
Závěry: Účinnost vůči pertusi byla nejvyšší v prvním roce po očkování, poté výrazně poklesla v dalších letech od posledního očkování. Naše výsledky naznačují, že velký počet adolescentů a dospělých je vnímavých k infekci Bordetella pertussis. Pravidelné posilující očkování během dětství, dospívání a během těhotenství mohou být žádoucí.

Abstract 
BACKGROUND: Pertussis is still frequently reported in Canada. In Alberta, pertussis incidence ranged from 1.8 to 20.5 cases per 100,000 persons for 2004-2015. Most cases occurred in those aged <15years. In Alberta, acellular formulations replaced whole-cell in 1997. We investigated pertussis vaccine effectiveness (VE) using a test-negative design (TND) study. 
METHODS: We included all persons who had a real-time PCR laboratory test for Bordetella pertussis between January 1, 2010 and August 31, 2015, in the province of Alberta, Canada. Vaccination history was obtained from Alberta's immunization repository. Vaccination status was classified as complete, incomplete, or unvaccinated, based on the province's vaccination schedule. Persons who had received ≥one dose of whole cell vaccine were excluded from analysis. Multivariable logistic regression models were used to estimate adjusted odds ratios (aOR) and 95% confidence intervals (95% CI) for pertussis infection by time since last vaccination. We adjusted for vaccination status, age, sex, neighbourhood income, urban/rural status, and the presence of a co-morbid condition. VE was calculated as [(1-aOR)*100]. 
RESULTS: Of the 12,149 tests available, 936 (7.7%) were positive for Bordetella pertussis. Among the full cohort, VE was 90% (95% CI 87-92%) at 1year, 81% (95% CI 77-85%) at 1-3years, 76% (95% CI 68-82%) at 4-7years, and 37% (95% CI 11-56%) at 8 or more years since a last dose of acellular pertussis vaccine. 
CONCLUSIONS: Pertussis VE was highest in the first year after vaccination, then declined noticeably as years since a last vaccination increased. Our results suggest that a large number of adolescents and adults are susceptible to infection with Bordetella pertussis. Regular boosters throughout childhood, adolescence, and during pregnancy may be needed.


Třetí dávka očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám pro zlepšení imunity vůči příušnicím u mladých dospělých.
A Third Dose of Measles-Mumps-Rubella Vaccine to Improve Immunity Against Mumps in Young Adults.

J Infect Dis. 2019 Apr 23;
Authors: Patricia K, Wijmenga-Monsuur AJ, van Houten MA, Veldhuijzen IK, Ten Hulscher HI, Kerkhof J, van der Klis FR, van Binnendijk RS

Princip: Ubývání imunity vyvolané vakcínou se považuje, že hraje rozhodující roli v reemergenci příušnic mezi očkovanými mladými dospělými. Cílem této studie bylo zkoumat protilátkové odpovědi a bezpečnost třetí dávky vakcíny proti spalničkám-příušnicím-zarděnkám (MMR-3) u 150 mladých dospělých. Hladiny protilátek byly vztaženy k odhadované protektivní hladině před propuknutím příušnic založené na koncentracích sérových protilátek u 31 osob s průkazem příušnic a 715 osob bez sérologického důkazu příušnic.
Metody: Protilátková odpověď s imunoglobuliny G (IgG) specifickými pro viru příušnic a protilátkové odpověď neutralizující virus příušnic (na základě virus neutralizačního testu) jak vakcinačního kmene viru Jeryl Lynn (dále jen "vakcinační kmen") tak cirkulujícího divokého kmene příušnic MuVi/Utrecht.NLD/40.10 (dále jen "kmen vzplanutí") a byla hodnocena bezpečnost vakcíny.
Výsledky: Čtyři týdny po podání MMR-3 vzrostly hladiny protilátek IgG vůči vakcinačnímu kmeni i kmeni vzplanutí v násobku 1,65, 1,34 a 1,35. Ačkoli hladiny protilátek o 1 rok později klesly, byly stále nad úrovní základní hodnoty v násobku 1,37, 1,15 a 1,27. Na základě odhadované protektivní hladiny protilátek bylo významně více jedinců chráněno před příušnicemi až 1 rok po očkování (tj. měly hladiny protilátek nad předpokládanou prahovou hodnotou).
Závěry: MMR-3 dávka zvyšuje hladiny protilátek, které mohou chránit před infekcí virem příušnic déle, než se původně předpokládalo, a očekává se, že bude dobrým a bezpečným zásahem pro kontrolu epidemie příušnic.

Abstract 
BACKGROUND: Waning of vaccine-induced immunity is considered to play a central role in the reemergence of mumps among vaccinated young adults. The aim of the present study was to investigate antibody responses and safety of a third dose of measles-mumps-rubella vaccine (MMR-3) in 150 young adults. Antibody levels were related to a surrogate of protection based on preoutbreak serum antibody levels in 31 persons with and 715 without serological evidence of mumps. 
METHODS: Mumps virus-specific immunoglobulin G (IgG) antibody responses and mumps virus-neutralizing antibody responses (based on the focus-reduction neutralizing test) against both the Jeryl Lynn mumps virus vaccine strain (hereafter, the "vaccine strain") and the MuVi/Utrecht.NLD/40.10 outbreak strain (hereafter, the "outbreak strain") were determined, and vaccine safety was evaluated. 
RESULTS: Four weeks following MMR-3 receipt, levels of IgG, anti-vaccine strain, and anti-outbreak strain antibodies increased by a factor of 1.65, 1.34, and 1.35, respectively. Although antibody levels decreased 1 year later, they were still above the baseline level by a factor of 1.37, 1.15, and 1.27, respectively. Based on the surrogate protective antibody cutoff, significantly more participants were protected against mumps virus infection up to 1 year after vaccination (ie, they had antibody levels above the presumed threshold for herd immunity). 
CONCLUSIONS: MMR-3 receipt increased antibody levels that may protect against mumps virus infection for longer than previously assumed and is expected to be a good and safe intervention for controlling a mumps outbreak.

Vydáno / Aktualizováno: 23.06.2019
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit