Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Publikace červenec a srpen 2018

Prediktory imunitní odpovědi na posilující očkování proti tetanu u zdravých českých dospělých osob.
Predictors of the immune response to booster immunisation against tetanus in Czech healthy adults.

Epidemiol Infect. 2018 Aug 23;:1-7
Authors: Petráš M, Oleár V

Hodnocení vztahu mezi prediktory a imunitní odpovědí bylo provedeno za použití údajů získaných z klinické studie u 200 českých zdravých dospělých ve věku 24-65 let, kteří dostávali posilovací dávku monovalentní vakcíny proti tetanu v roce 2017. Imunitní odpověď byla stanovena z koncentrace ELISA protilátek párových sér získaných před a 4 týdny po imunizaci. Zatímco u všech subjektů s počátečními hladinami protilátek <1,2 IU / ml byla dosažena 100% sérokonverze (alespoň čtyřnásobné zvýšení koncentrace protilátek), u jedinců s počátečními hladinami > 2,2 IU / ml byla dokumentována pouze 8% sérokonverze. Imunitní odpověď nebyla ovlivněna pohlavím, věkem, komerčním typem vakcíny proti tetanu, souběžným podáváním léků, postvakcinačními nežádoucími účinky nebo postvakcinační dobou, protože nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v geometrických průměrech koncentrací nebo v mírách sérokonverze. Sérokonverze 56 % u kuřáků byla významně nižší než u nekuřáků (73%). Přestože se sérokonverze nelišila u jedinců s normální nebo vyšší tělesnou hmotností, adjustovaný poměr šancí (1,3; 95% CI 1,08-1,60) odhalil pozitivní korelaci mezi sérokonverzí a indexem tělesné hmotnosti (BMI). Ačkoliv odpověď indukovaná vakcínou byla ovlivněna pre-vakcinačními hladinami protilátek, kouřením nebo BMI, posilující imunizace proti tetanu vyvolala dostatečnou odpověď bez ohledu na prediktory.

An evaluation of the relationship between predictors and immune response was conducted using data obtained from a clinical trial in 200 Czech healthy adults aged 24–65 years receiv- ing a booster dose of a monovalent tetanus vaccine in 2017. The response was determined from ELISA antibody concentrations of paired sera obtained before and 4 weeks after the immunisation. While all subjects with initial antibody levels <1.2 IU/ml achieved a 100% sero- conversion rate (at least a fourfold rise in antibodies), only 8% seroconversion was documen- ted in subjects with initial levels >2.2 IU/ml. The immune response was not affected by sex, age, tetanus vaccine type, concomitant medication, related adverse events or post-vaccination period since there were no significant differences in geometric mean concentrations or sero- conversion rates. The seroconversion rate of 56% in smokers was significantly lower than that of 73% achieved in non-smokers. Although the seroconversion rates did not differ between individuals with normal or higher body weight, the adjusted odds ratio (1.3; 95% Cl 1.08– 1.60) revealed a positive correlation between seroconversion rate and body mass index (BMI). Although the vaccine-induced response was influenced by pre-vaccination antibody levels, smoking or BMI, the booster immunisation against tetanus produced a sufficient response regardless the predictors.


Persistence imunitní odpovědi po očkování proti hepatitidě B v dětství: Systematický přehled a meta-analýza.
Immune Persistence After Infant Hepatitis-B Vaccination: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Sci Rep. 2018 Aug 22;8(1):12550
Authors: Mahmood S, Shah KU, Khan TM

Provedl se systematický přehled, aby se odhadla délka doby přetrvání ochrany po základním očkování proti hepatitidě typu B provedeném během dětství. Počet séropozitivních jedinců s titrem anti-HBs protilátky ≥ 10 mIU / ml a počet seronegativních jedinců, kteří měli titr protilátek proti HBs ≤ 10 mIU / ml po podání posilovací dávky, byly hlavními kritérii pro zjištění délky doby ochrany po očkování proti hepatitidě B . Bylo vybráno dvanáct studií pro systematický přehled. Souhrnně výsledky meta-analýzy ukázaly, že riziko anti-HBs titru ≤ 10 mIU / ml se snížilo o 50 %. Podskupinové analýzy vedly ke zjištění, že celkové riziko anti-HBs titrů ≤ 10 mIU / ml se snížilo na 62 % u jedinců ve věku 21-30 let (0,38 [0,34, 0,44], I2 = 0,0 %, p = 0,938). Dále se ukázalo, že riziko titru nižší než 10 mIU / ml bylo vyšší po očkování plazmatickými vakcínami o 56 % [0,44, CI 0,33-0,57, I2 90,9%, p = <0,001]. Očkování v raném dětství nezajišťuje ochranu před infekcí hepatitidou B. Existuje silná korelace mezi přetrváním ochrany a dobou, který uplynula po základním očkování provedeném v dětství.

A systematic review was performed to estimate the duration of protection of Hepatitis-B vaccine after primary vaccination during infancy. The number of seropositive participants with anti-HBs antibody titer10mIU/ml and seronegative participants who had anti-HBs antibody titer10mIU/ml after booster dose was the main outcome criteria to find out the protection time of Hepatitis-B vaccine. Twelve studies were selected for systematic review. Overall, results from the meta-analysis have revealed that the risk of Anti-HBs Titer10mIU/ml reduced by 50%. Upon performing the sub-group analysis it was revealed that the overall risk of having Anti-HBs Titre10mIU/ml was reduced up to 62% among the subjects age 21-30 years (0.38 [0.34, 0.44]; I2=0.0%, p=0.938). Furthermore, it was observed that the risk of having titre level less than 10mIU/ml for plasma derived vaccines were to be 56% [0.44, CI 0.33-0.57, I2 90.9%, p=<0.001]. Vaccination in early infancy does not ensure protection against Hepatitis-B infection. There is a strong correlation between the duration of protection and time elapsed after primary immunization during infancy.


Dlouhodobá perzistence protilátek proti hepatitidě B u adolescentů ve věku 14-15 let očkovaných 4 dávkami šestivalentní vakcíny DTPa-HBV-IPV / Hib v dětství.
Long-term antibody persistence against hepatitis B in adolescents 14-15-years of age vaccinated with 4 doses of hexavalent DTPa-HBV-IPV/Hib vaccine in infancy.

Hum Vaccin Immunother. 2018 Aug 17;:
Authors: Schwarz TF, Behre U, Adelt T, Donner M, Suryakiran PV, Janssens W, Mesaros N, Panzer F

Hodnotili jsme perzistenci protilátek proti virové hepatitidě B (HBV) u dospívajících, kteří byli dříve očkováni hexavalentní vakcínou proti záškrtu-tetanu-dávivému kašli (acelulární)-HBV-dětské přenosné obrně-hemofilovým nákazám typu b (DTPa-HV-IPV/Hib) v rámci národního očkování novorozenců v Německu. Rovněž jsme hodnotili anamnestickou odpověď po čelendžní dávce monovalentní HBV vakcíny. Do této fáze 4, otevřené, neradomizované studie (NCT02798952) bylo zařazeno 302 dospívajících ve věku 14 až 15 let, primárně očkovaných v prvních 2 letech života se 4 dávkami DTPa-HBV-IPV / Hib, které dostali jednu čelendžní dávku monovalentní HBV vakcíny. Vzorky krve byly odebrány před očkováním a jeden měsíc po očkování a použily se k určení hladin protilátek proti povrchovému antigenu hepatitidy B (HBs). Také se hodnotila reaktogenita a bezpečnost po podání této dávky. Před podáním dávky mělo 53,7 % z 268 účastníků v kohortě podle protokolu koncentrace protilátek anti-HBs ≥10 mIU / ml (séroprotektivní limit) a 16,8 % mělo koncentrace protilátek anti-HBs ≥100 mIU / ml. Jeden měsíc po podání čelendžní dávky mělo 93,3 % adolescentů koncentrace anti-HBs protilátek ≥10 mIU / mL a 87,3% mělo koncentrace protilátek ≥100 mIU /mL. Anamnestická odpověď byla zjištěna u 92,5 % dospívajících. Bolest v místě vpichu (33,6 % účastníků) a únava (30,2 %) byly nejčastěji hlášenými lokálními a celkovými symptomy. Šest z 55 nevyžádaných nežádoucích příhod bylo považováno za související s očkováním. Během studie byly hlášeny dvě závažné nežádoucí příhody, které s očkováním nesouvisely. Dlouhodobá perzistence protilátek proti hepatitidě B byla pozorována u mladých dospívajících ve věku 14 až 15 let, kteří byli dříve očkováni v kojeneckém věku s vakcínou DTPa-HBV-IPV / Hib. Čelendžní dávka monovalentní vakcíny proti HBV vyvolala silnou anamnestickou odpověď bez zvýšeného rizika nežádoucích příhod.

We evaluated antibody persistence against hepatitis B virus (HBV) in adolescents previously vaccinated with a hexavalent diphtheria-tetanus-acellular pertussis-HBV-inactivated poliovirus-Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine (DTPa-HV-IPV/Hib), as part of the national newborn immunization program in Germany. We also assessed the anamnestic response to a challenge dose of a monovalent HBV vaccine. In this phase 4, open-label, non-randomized study (NCT02798952), 302 adolescents aged 14-15 years, primed in their first 2 years of life with 4 DTPa-HBV-IPV/Hib doses, received one challenge dose of monovalent HBV vaccine. Blood samples were taken before and one month post-vaccination and used to determine antibody levels against hepatitis B surface antigen (HBs). Reactogenicity and safety were also assessed post-challenge dose. Pre-challenge dose, 53.7% of 268 participants included in the according-to-protocol cohort for immunogenicity had anti-HBs antibody concentrations ≥10 mIU/mL (seroprotection cut-off) and 16.8% had anti-HBs antibody concentrations ≥100 mIU/mL. One month post-challenge dose, 93.3% of adolescents had anti-HBs antibody concentrations ≥10 mIU/mL and 87.3% had antibody concentrations ≥100 mIU/mL. An anamnestic response was mounted in 92.5% of adolescents. Injection site pain (in 33.6% of participants) and fatigue (30.2%) were the most frequently reported solicited local and general symptoms, respectively. Six of the 55 unsolicited adverse events reported were considered vaccination-related. Two vaccination-unrelated serious adverse events were reported during the study. Long-term antibody persistence against hepatitis B was observed in 14-15 years old adolescents previously primed in infancy with DTPa-HBV-IPV/Hib. A challenge dose of monovalent HBV vaccine induced strong anamnestic response, with no safety concerns.


Účinnost vakcíny proti chřipce u hemodialyzovaných pacientů: Retrospektivní studie.
Effectiveness of Influenza Vaccine in Hemodialyzed Patients: A Retrospective Study.

Ther Apher Dial. 2018 Aug 19;:
Authors: Cohen-Hagai K, Kotliroff A, Rozenberg I, Korzets Z, Zitman-Gal T, Benchetrit S

Infekce je jednou z hlavních příčin mortality u dialyzovaných pacientů, a až druhou se stává kardiovaskulární onemocnění. Tato retrospektivní studie hodnotila účinnost a klinické dopady očkování proti chřipce u pacientů s hemodialýzou (HD). V sezóně 2014-2015 bylo 104 ze 164 (63,6 %) pacientů s HD očkováno proti chřipce v ambulantních zdravotnických zařízeních. Významně více pacientů, 159 ze 170 (93,8 %), bylo očkováno v letech 2015-2016 pracovníky nemocničního oddělení pro dialýzu během hospitalizace HD (P <0,001). U očkovaných pacientů byl pozorován trend nižšího počtu komplikací v důsledku infekce chřipkou. U diabetiků s HD onemocněním (kteří představovali 56 % studijní populace) byl výskyt chřipky mezi neočkovanými pacienty 17 %, oproti 6,3 % očkovaných (P = 0,026). Hospitalizace vedla k dosažení vyšší míry proočkovanosti. HD pacienti s diabetem mají prospěch z očkování proti chřipce s výrazně nižším výskytem onemocnění chřipkou.

Infection is one of the leading causes of mortality in dialysis patients, second only to cardiovascular disease. This retrospective study assessed the efficacy and clinical outcomes of influenza vaccination among hemodialysis (HD) patients. In the 2014-2015 season, 104 of 164 (63.6%) HD patients were vaccinated for influenza by the outpatient community health system facilities. Significantly more patients, 159 of 170 (93.8%), were vaccinated in 2015-2016 by the hospital dialysis unit staff during an inpatient HD session (P <0.001). A trend toward fewer complications from influenza infection was observed in vaccinated patients. Among HD patients with diabetes (who comprised 56% of the study population), the incidence of influenza was 17% among nonvaccinated patients vs. 6.3% among those who were vaccinated (P =0.026). The inpatient vaccination policy resulted in a greater rate of vaccination. HD patients with diabetes benefit from influenza vaccination, with a significantly lower incidence of influenza infection.


Účinnost postexpoziční profylaxe během propuknutí planých neštovic u žáků základních a středních škol v Šanghaji: Analýza tříletých dat sledování.
Effectiveness of post-exposure prophylaxis during varicella outbreaks among primary and middle school students in Shanghai: An analysis of three-year surveillance data.

Vaccine. 2018 Aug 12;:
Authors: Cao Z, Chen D, Yang Y, Zhang D

CÍLE: Posoudit účinnost post-expoziční profylaxe prováděné během výskytu planých neštovic u studentů v Šanghaji.
METODY: Surveillance data byla shromážděna od 1. září 2013 do 31. prosince 2016 a zahrnovala 3524 vnímavých studentů ve 109 třídách základní a střední školy, kde bylo provedeno pohotovostní očkování (EV). Studenti byli rozděleni do dvou skupin podle jejich předchozí vakcinace (PV) vůči planým neštovicím. Sekundární vzplanutí (attack rate) bylo použito k porovnání EV a non-EV skupin pomocí chi-kvadrát testu. Byly provedeny analýzy stratifikace, které adjustovaly datum podání EV, míru proočkovanosti a počet případů před EV.
VÝSLEDKY: Účinnost byla 92,2 % (95% interval spolehlivosti (CI): 37,1-99,0 %) při aplikaci EV do 3 dnů po propuknutí nákazy a 95,2 % (95% CI: 79,9-98,8 %), pokud proočkovanost mezi PV studenty byla ≥ 80 %. Pokud byli PV studenti očkováni EV do 3 dní, účinnost byla 100%.
ZÁVĚRY: EV prokázala vysokou ochrannou účinnost vůči planým neštovicím během vypuknutí ohnisek, zejména pokud byla podána do 3 dnů po vypuknutí a ve spojení s vysokou mírou předešlé proočkovanosti.

OBJECTIVES: To evaluate the effectiveness of post-exposure prophylaxis conducted during varicella outbreaks among students in Shanghai.
METHODS: Surveillance data were collected from September 1, 2013 to December 31, 2016 involving 3524 susceptible students in 109 primary and middle school classes where emergency vaccinations (EVs) had been administered. Students were divided into two groups according to their prior vaccination (PV) varicella vaccine status. A secondary attack rate was used to compare EV and non-EV groups using a chi-squared test. Stratification analyses were performed, adjusting for the EV administration date, the vaccination coverage rate, and the number of cases prior to the EV.
RESULTS: The effectiveness rate was 92.2% (95% confidence interval (CI): 37.1-99.0%) when EV was applied within 3days following the outbreak onset date, and 95.2% (95% CI: 79.9-98.8%) when vaccination coverage was ≥80% among students with PV. When students with PV received an EV for varicella within 3days, the effectiveness rate was 100%.
CONCLUSIONS: EV showed high protective effectiveness for varicella during outbreaks, especially if administered within 3days of an outbreak and in conjunction with a high coverage rate.


Dupilumab neovlivňuje korelaci imunitní odpovědi vyvolané vakcínou: randomizovaná, placebem kontrolovaná studie u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou.
Dupilumab does not affect correlates of vaccine-induced immunity: a randomized, placebo-controlled trial in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis.

J Am Acad Dermatol. 2018 Aug 06;:
Authors: Blauvelt A, Simpson EL, Tyring SK, Purcell LA, Shumel B, Petro CD, Akinlade B, Gadkari A, Eckert L, Graham NMH, Pirozzi G, Evans R

Princip: Vliv dupilumabu, protilátek proti interleukinu (IL) -4Ralfa, který inhibuje signalizaci IL-4 / IL-13, na vakcinační odpovědi pacientů s atopickou dermatitidou (AD) není znám.
Cíl: Posoudit T-buněčnou dependentní a independentní humorální odpověď po očkování rpoti tetanu a meningokokům, IgE sérokonverzi vůči tetanovému anatoxinu, redukovanému záškrtovému anatoxinu a acelulární pertusové vakcíně (Tdap) a zhodnotit účinnost a bezpečnost dupilumabu.
V randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii (NCT02210780) dospělí pacienti se středně těžkou až závažnou AD dostávali týdně dupilumab (300 mg) nebo placebo po dobu 16 týdnů a ve 12. týdnu jim byla podána jedna dávka Tdap a čtyřvalentní meningokokové polysacharidové vakcíny 12. týden Primární cíl byla proporce pacientů, kteří dosáhli uspokojivé IgG odpovědi vůči tetanovému anatoxinu v 16. týdnu.
Výsledky: Studii dokončilo 178 pacientů. Byly dosaženy podobné pozitivní odpovědi vůči tetanu u pacientů s dupilumabem nebo placebem (83,3% / 83,7%) a vůči meningokokovým polysacharidům (86,7% / 87,0%). Dupilumab významně snížil celkové sérové IgE hladiny; většina pacientů léčených dupilumabem byla Tdap IgE séronegativní v týdnu 32 (62,2% / 34,8%, dupilumab / placebo). Dupilumab zlepšil u AD klíčovou účinnostní veličinu (P <0,001). Reakce v místě vpichu a konjunktivitida byly častější u pacientů s dupilumabem; exacerbace AD byla častější u pacientů s placebem.
Omezemí: Před zařazením pacienta do studie nebyl k dispozici jeho pre-vakcinační stav.
Závěr: Dupilumab neovlivnil odpovědi studijních vakcín, významně snížil IgE a zlepšil míru závažnosti AD oproti placebu s přijatelným bezpečnostním profilem.

BACKGROUND: The impact of dupilumab, an anti-interleukin (IL)-4Rα antibody that inhibits IL-4/IL-13 signaling, on vaccine responses in atopic dermatitis (AD) patients is unknown.
OBJECTIVES: To assess T-cell-dependent and -independent humoral responses to tetanus and meningococcal vaccines, IgE seroconversion to tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, and acellular pertussis (Tdap) vaccination, and dupilumab efficacy and safety.
METHODS: In a randomized, double-blinded, placebo-controlled study (NCT02210780), adults with moderate-to-severe AD received dupilumab (300 mg) or placebo weekly for 16 weeks, and single doses of Tdap and quadrivalent meningococcal polysaccharide vaccines at Week 12. Primary endpoint was proportion of patients achieving satisfactory IgG response to tetanus toxoid at Week 16.
RESULTS: 178 patients completed the study. Similar positive responses with dupilumab/placebo to tetanus (83.3%/83.7%) and meningococcal polysaccharide (86.7%/87.0%) were achieved. Dupilumab significantly decreased total serum IgE; most dupilumab-treated patients were Tdap IgE-seronegative at Week 32 (62.2%/34.8%; dupilumab/placebo). Dupilumab improved key AD efficacy endpoints (P<0.001). Injection-site reactions and conjunctivitis were more common with dupilumab; AD exacerbations more frequent with placebo.
LIMITATION: Patients' prior vaccination status was not available before enrollment.
CONCLUSIONS: Dupilumab did not affect responses to the vaccines studied, significantly decreased IgE, and improved measures of AD severity versus placebo, with an acceptable safety profile.

Vydáno / Aktualizováno: 21.10.2018
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit